Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні

Список використаних джерел

1. Абуков А.Х. Туризм на новом этапе: Социальные аспекты разви­тия туризма в СССР. - Москва: Профиздат, 1983. - 296 с.
2. Алексєєва Ю. Вплив державної політики на розвиток туристичної галузі України // Актуальні проблеми внутрішньої політики. - 2004. - Вип.1. - С.103-107.
3. Алєксєєва Ю.В. Державне регулювання розвитку туристичної га­лузі України в контексті досвіду Франції: автореф. дис… к.держ.у.: 25.00.02. - Одеса, 2005. - 20 с.
4. Алєшугіна Н.О., Коваль П.Ф. Можливості розвитку гастрономіч­ного туризму в Чернігівській області // Науковий вісник Чернігівського дер­жавного інституту економіки і управління. Серія "Економіка". - 2014. - Вип.2. - С.50-53.
5. Алмашій В.В. Стан та основні напрямки розвитку туризму як не­від’ємної складової транскордонного співробітництва Закарпаття // Теорія та практика державного управління. - 2014. - №4. - С.233-241.
6. Антоненко І.Я. Державне регулювання просування туристичного продукту: міжнародний та вітчизняний досвід // Інвестиції: практика та дос­від. - 2013. - №21. - С.17-22.
7. Антонюк К. Інституціональна структура регулювання та розвитку міжнародного туризму // Ринок цінних паперів України. - 2014. - №9-10. - С.3-10.
8. Арсененко І.А. Територіальна організація туристично-екскурсійної діяльності в Запорізькому регіоні: автореф. дис… к.геогр.н.: 11.00.02. - Одеса, 2010. - 20 с.
9. Ахмедова О.О. Можливості використання світового досвіду дер­жавного регулювання у сфері туризму в Україні // Вісник Національного уні­верситету цивільного захисту України. Серія "Державне управління". - 2016. - №1. - С.32-37.
10. Ахмедова О.О., Сікорська І.М. Туристична індустрія як об’єкт державного регулювання // Вісник Волинського інституту економіки та ме­неджменту. - 2014. - Вип.8. - С.40-47.
11. Баєв В.В. Впровадження принципів TQM в систему менеджменту якості суб’єктів туристичної індустрії // Економіка та держава. - 2012. - №8. - С.55-57.
12. Баєв В.В. Формування системи підготовки кадрів з медичного ту­ризму в Україні // Інвестиції: теорія та практика. - 2015. - №6. - С.60-63.
13. Бартошук О.В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - №3-4. - С.38-41.
14. Бартошук О.В. Моделі розвитку індустрії туризму (зарубіжний досвід) // Держава та регіони. Серія "Економіка та підприємництво". - 2011. - №2. - С.62-68.
15. Бедрак Н.О. Адміністративно-правове регулювання туристичною галуззю: автореф. дис… к.ю.н.: 12.00.07. - Київ, 2010. 18 с.
16. Бедрік Н.М. Державне регулювання туристичної галузі в умовах подолання кризи // Теорія та практика державного управління і місцевого са­моврядування. - 2015. - №2. - URL: http://tourlib.net/statti_ukr/bedrik.htm.
17. Бейдик О.О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України: автореф. дис… д.геогр.н.: 11.00.02. - Київ, 2004. - 36 с.
18. Бессонова В.Б. Государственная политика в сфере туризма: право­вой аспект // Туризм и культурное наследие. - Вып.1. - С.274.
19. Бєлоущенко Я.А. Диверсифікація діяльності підприємств, які за­безпечують розвиток риболовецького туризму: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.04. - Сімферополь, 2010. - 20 с.
20. Биржаков М.Б. Введение в туризм. - Москва: Герда, 1999. - 192 с.
21. Бігус М.М. Науковий дискурс дефініції конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні // Регіональна економіка. - 2012. - №2. - С.162- 167.
22. Бікулов Д.Т. Державна політика України щодо розвитку українсь­кої медицини // Право та державне управління. - 2010. - №1. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Ptdu/2010_1/files/PD110_18.pdf.
23. Білецька І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного ту­ризму // Журнал європейської економіки. - 2011. - Т.10. - №2. - С.178-187.
24. Білотіл О.М. Механізми державного управління в туристичній ін­дустрії на прикладі Причорноморського регіону України: дис… к.держ.упр.: 25.00.02. - Харків, 2016. - 236 с.
25. Біль М.М. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): автореф. дис… к.держ.упр.: 25.00.02. - Львів, 2010. - 23 с.
26. Богаченко О.П. Форми і способи розвитку лікувально-оздоровчого туризму у приморських місцевостях // Теоретичні і практичні аспекти еконо­міки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип.1. - С.144-149.
27. Боголюбов В.С. Организация специальных видов туризма: конс­пект лекцій. - Санкт-Петербург, 2010. - 116 с.
28. Божко Л.Д. Історіографія досліджень туризму за доби незалежно­сті України // Вісник ХДАК. - 2014. - Вип.43. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_43_8.
29. Бойко М.Г. Ціннісно орієнтоване управління туристичними підп­риємствами: автореф. дис… д.е.н.: 08.00.04. - Київ, 2011. - 44 с.
30. Бондаренко М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - №3-4. - С.19-22.
31. Бондарчук-Чугіна І.Ю. Розвиток культурно-історичного туризму на Миколаївщині (друга половина ХХ - початок XXI ст.): автореф. дис… к.і.н.: 17.00.01. - Київ, 2007. - 19 с.
32. Борисова О.В. Ефективність інноваційної політики підприємств у сфері туризму // Вісник Одеського національного університету. Серія "Еко­номіка". - 2013. - Т.18. - Вип.2. - С.18-26.
33. Борущак М. Стратегія розвитку туристичних регіонів: автореф. дис… д.е.н.: 08.00.05. - Львів, 2008. - 35 с.
34. Бочкарева Т.В. Экотуризм: анализ существующего международ­ного опыта. - 2010. - URL: http://tourlib.net/statti_tourism/bochkareva.htm.
35. Бриль К.Г. Місце стратегічних пріоритетів розвитку у підвищенні інвестиційної привабливості туристичної галузі // Інвестиції: практика та до­свід. - 2015. - №10. - С.14-18.
36. Буданова О.С. Міжнародний туризм як засіб формування іміджу України // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та по­слуг. - 2013. - Вип.1. - С.304-312.
37. Бухаріна Л.М. Державна туристична політика України // Держава та регіони. Серія "Державне управління". - 2008. - №1. - С.46-50.
38. Бухаріна Л.М. Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері туризму // Держава та регіони. Серія "Державне управління". - 2008. - №4. - С.58-63.
39. Бухаріна Л.М. Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Укра­їні // Економіка та держава. - 2009. - №1. - С.103-105.
40. Бухаріна Л.М. Шляхи вдосконалення механізмів державного регу­лювання туризму в Україні // Держава та регіони. Серія "Державне управ­ління". - 2008. - №2. - С.33-39.
41. Бушуєв В.В. О дефиниции "индустрия туризма" // Культура наро­дів Причорномор’я. - 2001. - №25. - С.179-182.
42. Вакуленко В., Валентюк І., Грибан В. та ін. Туризм і охорона куль­турної спадщини: український та польський досвід; ред. Ю. Лебединський. - Київ: К.І.С., 2003. - 176 с.
43. Валентюк І.В. Організаційно-економічні механізми державного регулювання туристичної сфери України: автореф. дис… к.держ.упр.: 25.00.02. - Київ, 2005. - 20 с.
44. Василів О.Б. Державне управління розвитком туристично-рекреаційної галузі на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської облас­ті): автореф. дис… к.держ.упр.: 25.00.01. - Львів, 2008. - 19 с.
45. Величко Л.Ю. Передовий світовий досвід державної підтримки розвитку туризму: уроки для України // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. - Київ, 25 березня 2016 р.) / у 2-х ч. - Київ: ВЦ КНУКіМ, 2016. - Ч.І. - С.598-600.
46. Вершицький А.В. Формування та розвиток мережі підприємств автомобільного туризму в Криму: автореф. дис… к.е.н.: 08.06.01. - Сімферополь, 2006. - 23 с.
47. Вишневська Ю.В. Адміністративно-правові заходи забезпечення діяльності у сфері сільського туризму в Україні: автореф. дис… к.ю.н.: 12.00.07. - Київ, 2011. - 25 с.
48. Вікіпедія. - URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.
49. Волкова И.И. Факторы развития и видовая структура лечебного туризма в Украине // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм"). - 2013. - №1042. - Вип.1. - С.110-114.
50. Волошенко В. М. Особливості управління конкурентоспроможніс­тю туристичної галузі в Україні // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №5. - С.162-164.
51. Волошенко С.С. Засади менеджменту підприємницької діяльності у сфері сільського туризму // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка". - 2014. - Вип.2. - С.43-46.
52. Волчецький Р.В. Роль туристичних інформаційних центрів у су­часній індустрії туризму // Наукові праці Чорноморського державного уні­верситету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Серія "Державне управління". - 2012. - Т.194. - Вип.182. - С.126-129.
53. Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства: учебное по­собие. - Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 304 с.
54. Габа М.І. Фактори впливу на розвиток та діяльність у сфері сіль­ського зеленого туризму Карпат // Інтелект XXI. - 2014. - №5. - С.87-94.
55. Гаврилюк А.М. Державне регулювання комунікаційного забезпе­чення туристичної індустрії в Україні: автореф. дис… к.держ.упр.: 25.00.02. - Київ, 2011. - 23 с.
56. Гаман П.І. Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону України: автореф. дис… д.держ.упр.: 25.00.02. - Київ, 2009. - 40 с.
57. Гаман П.І. Особливості функціонування механізму державного ре­гулювання розвитку туризму на регіональному рівні // Держава та регіони. Серія "Державне управління". - 2008. - №2. - С.39-44.
58. Гарбар Г.А. Культурний туризм в контексті масової культури // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2014. - Вип.56. - С.140-148.
59. Герасименко В.Г Основы туристического бизнеса: учебное посо­бие. - Одесса: Черноморье, 1997. - 60 с.
60. Герасименко В.Г., Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Ринки турис­тичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія / за заг. ред. В.Г. Герасименка. - Одеса: Астропринт, 2013. - 304 с.
61. Гловацька В.В. Розвиток підприємництва в системі становлення сільського (зеленого) туризму: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.04. - Жи­томир, 2008. - 20 с.
62. Гоблик-Маркович Н.М. Маркетингове забезпечення розвитку ту­ризму в прикордонному регіоні: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.05. - Ужгород, 2011. - 23 с.
63. Головашенко О.В. Туризм як форма соціальної активності люди­ни: соціально-філософський аналіз: автореф. дис… к.філос.н.: 09.00.03. - Запоріжжя, 2002. - 20 с.
64. Голубець І.М. Туризм як фактор розвитку екологічної культури України (кін. ХХ - поч. ХХІ ст.): автореф. дис… к.культ.: 26.00.01. - Київ, 2011. - 18 с.
65. Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України: автореф. дис… к.е.н.: 08.05.01. - Київ, 2006. - 19 с.
66. Горбань Г.П. Теоретико-методичні засади регіонального маркети­нгу як інструмента соціально-економічного розвитку туристського регіону: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.05. - Сімферополь, 2010. - 20 с.
67. Горецький А.І. Механізми державного регулювання розвитком ре­креаційного туризму Карпатського регіону України: автореф. дис… к.держ. упр.: 25.00.02. - Харків, 2014. - 19 с.
68. Гостєва Н.П. Механізми реалізації державної політики в галузі ту­ризму // Держава та регіони. Серія "Державне управління". - 2009. - №3. - С.27-32.
69. Григор’єва Я.В. Кластери як чинник активізації туристичної дія­льності // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №7. - С.73-79.
70. Гриценок Н.І., Бурдейний В.А., Степурко Г.П. Організація під­готовки фахівців туристичної галузі: навчально-методичний посібник. - Ки­їв: Науковий світ, 2003. - 88 с.
71. Грицку-Андрієш Ю.П. Соціально-економічні особливості та осно­вні напрями розвитку сільського туризму в регіоні: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.05. - Черні­гів, 2011. - 16 с.
72. Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.02. - Київ, 2008. - 21 с.
73. Гулич О. Науково-методичні підходи та алгоритм розробки регіо­нальних програм розвитку рекреаційної сфери // Соціально-економічні дос­лідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи. - 2004. - №1. - С.9-17.
74. Гуменюк Ю.П. Організаційно-економічні механізми стимулюван­ня розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (на прикладі Тернопільсь­кої області): автореф. дис… к.е.н.: 08.10.01. - Львів, 2005. - 22 с.
75. Гуслякова О.Ю. Інституційні засади державного регулювання ту­ризму в Україні // Держава та регіони. Серія "Державне управління". - 2010. - №1. - С.13-20.
76. Гуслякова О.Ю. Розвиток механізмів державного регулювання со­ціального туризму в Україні: автореф. дис… к.держ.упр.: 25.00.02. - Запоріжжя, 2010. - 22 с.
77. Гуслякова О.Ю. Стратегічно-управлінські підходи до розвитку ту­ристичної галузі // Держава та регіони. Серія "Державне управління". - 2010. - №2. - С.9-13.
78. Давиденко Л.І. Державне регулювання сфери туризму на облас­ному рівні: автореф. дис… к.держ.упр.: 25.00.02. - Донецьк, 2006. - 21 с.
79. Делеган І.В. Перспективи мисливського туризму в системі турбізнесу України // Матеріали 46-ої наук.-техн. конф. УкрДлТУ. Лісогосподарсь­ка секція (м. Львів, 12-19 квітня 1994 р.). - Львів, 1994. - С.69-71.
80. Демецкая А. Медицинский туризм: лечение без границ // Фарма­цевт-Практик. - 2012. - №10. - С.42-43.
81. Державне агентство з туризму і курортів України (офіційний сайт). - URL: http://www.tourism.gov.ua.
82. Дехтяр Н.А. Державна підтримка розвитку туризму у цільових програмах: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.03. - Харків, 2011. - 19 с.
83. Дєгтяр А.О., Амосов О.Ю., Мартиненко В.М. Механізми прийн­яття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів: монографія. - Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006. - 300 c.
84. Дмитренко В.М. Державне регулювання регіонального рекреаційно-туристичного комплексу: автореф. дис… к.держ упр.: 25.00.02. - Запоріжжя, 2008. - 20 с.
85. Домбровська С.М. Основні напрямки державного управління рекреаційною сферою на прикладі зарубіжного досвіду // Державне будівництво. - 2014. - №2. - URL: http://tourlib.net/statti_ukr/dombrovska.htm.
86. Домбровська С.М., Гусаров О.О., Дуднєва Ю.Е. Проблеми та перспективи розвитку державного управління: монографія. - Харків: УІПА, 2014. - 172 с.
87. Донченко Л.М., Гостєва Н.П. Проблеми та перспективи державної підтримки розвитку туризму // Держава та регіони. Серія "Державне управління". - 2010. - №1. - С.37-42.
88. Драпушко Р. Індустрія туризму: міжнародний та вітчизняний дос­від // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія "Філософія, педагогіка, пси­хологія". - 2014. - Вип.35. - С.31-36.
89. Друк В.В. Концептуальні засади удосконалення державного управління у сфері розвитку гірського туризму // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили "Києво-Могилянської акаде­мії". Серія "Державне управління". - 2011. - Т.176. - Вип.164. - С.146-149.
90. Дубодєлова А.В., Кулиняк І.Я., Бондаренко Ю.Г. Кластерний пі­дхід до аналізу розвитку міжнародного туризму в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип.24.6. - С.195-201.
91. Економічна енциклопедія: у 3 т. / ред. Б. Гаврилишина та ін. - Терно­піль: ВЦ "Академія", 2000. - Т.3. - 863 с.
92. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. Мето­дологія формування, механізм реалізації. - Чернівці: Прут, 1995. - 118 с.
93. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. - Черні­вці: Прут, 1996. - 287 с.
94. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місце­вої і регіональної демократії в Україні: наук.-практ. посіб. / [упоряд. О.В. Бейко, А.К. Гук, В.М. Князев]; за ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. - Ки­їв: Крамар, 2003. - 396 с.
95. Жадько К.В. Понятійне визначення механізмів державного управ­ління міжнародним туризмом // Держава та регіони. Серія "Державне управ­ління". - 2008. - №3. - С.72-76.
96. Жадько К.В. Феномен міжнародного туризму: соціально-філосо-фський аналіз: автореф. дис… к.філос.н.: 09.00.03. - Запоріжжя, 2010. - 18 с.
97. Заболоцька Р.О. Світовий ринок послуг. - Ки­їв: Знання України, 2005. - 280 с.
98. Захарова С.Г. Шляхи удосконалення державного регулювання ту­ристичної сфери // Держава та регіони. Серія "Державне управ­ління". - 2008. - №3. - С.81-87.
99. Захарченко П.В., Жваненко С.А. Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.47-50.
100. Заячковська Г. Засоби маркетингових комунікацій у формуванні іміджу України на світовому туристичному ринку // Журнал європейської економіки. - 2011. - Т.10. - №2. - С.171-177.
101. Зінченко В.А. Молодіжний туризм в Українській РСР у 70-80-х рр. ХХ ст. (на основі діяльності "Супутника"): автореф. дис… к.і.н.: 07.00.01. - Донецьк, 2003. - 17 с.
102. Іляшенко А.Х. Державна політика у сфері туристичних послуг // Держава та регіони. Серія "Економіка та підприємництво". - 2010. - №2. - С.93-99.
103. Іляшенко А.Х. Інструменти здійснення регуляторної політики в галузі туризму // Держава та регіони. Серія "Економіка та підприємництво". - 2010. - №1. - С.110-113.
104. Калуцький І.Ф., Запоточний М.М. Рекреаційні й оздоровчі функ­ції лісів Івано-Франківщини, проблеми їх розширення та вплив на розвиток туризму // Карпатський край. - 2012. - №1. - С.72-78.
105. Камушков О.С. Управління розвитком туристичної сфери Украї­ни: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.03. - Запоріжжя, 2010. - 25 с.
106. Карташевская И.Ф. Теоретические аспекты кластерного модели­рования в туризме // Экономика Крыма. - 2011. - №3. - С.152-155.
107. Кашуба Я.М. Формування системи дитячого оздоровлення і тури­зму: автореф. дис… к.е.н.: 08.09.01. - Львів, 2006. - 21 с.
108. Киосаки Р.Т., Шарон Летчер Л.Ш. Квадрант денежного потока. - Ужгород, 2001. - 192 с.
109. Кифяк В.Ф. Розвиток медичного туризму в регіонах України // Ві­сник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. - №1. - С.30-33.
110. Кифяк В.Ф. Розвиток рекреації і туризму як один із чинників фор­мування інвестиційної привабливості регіону // Економіка та право. - 2013. - №1. - С.128-132.
111. Кіренкіна Е.С. Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейного підприємництва на ринку туристичних товарів: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.04. - Сімферополь, 2011. - 20 с.
112. Коваль О.М. Перспективи створення туристичних кластерів на За­карпатті. - URL: http://tisit.edu.ua/tisit_news/128.
113. Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П. Розвиток розважа­льного сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №6. - С.78-83.
114. Ковальчук І.Є. Перспективи кластерної моделі розвитку туризму в Карпатському регіоні (на прикладі Закарпатської області) // Вісник соціаль­но-економічних досліджень. - 2013. - Вип.3. - С.148-153.
115. Козловський Є.В. Державне регулювання в галузі туризму: стано­влення та розвиток в Україні: автореф. дис… к.держ.упр.: 25.00.02. - Київ, 2008. - 18 с.
116. Колесник О.О. Статистичний аналіз ринку туристичних послуг: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.10. - Київ, 2011. - 20 с.
117. Колотуха О.В. Геосистемна парадигма спортивного туризму // На­укові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія "Географія". - 2013. - №2. - С.123-132.
118. Коржилов Л.І. Формування основних напрямків державної підт­римки розвитку туристичної галузі України: дис… к.е.н.: 08.00.03. - Харків, 2015. - 227 с.
119. Корольчук Л.В. Механізм запровадження кластерної моделі роз­витку туризму в транскордонному регіоні // Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". - 2012. - Вип.9. - С.127-133.
120. Костриця М. М. Підприємницькі засади розвитку сільського тури­зму: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.04. - Житомир, 2009. - 20 с.
121. Кравців B.C. Туризм в Україні: стан та шляхи активізації // Зовні­шньоекономічний кур’єр. - 2000. - №7-8. - С.9-10.
122. Краєвська О.А. Концептуальні засади та інституційні механізми політики Європейського Союзу у сфері туризму: автореф. дис… к.політ.н.: 23.00.04. - Львів, 2007. - 19 с.
123. Крачило М.П. Економічні аспекти розвитку туризму в Україні в контексті світового досвіду // Проблеми розвитку туризму в Україні і завдан­ня відновлення історичної пам’яті народу засобами туризму: тези доп. все-укр. наук.-практ. конф. - Ки­їв: Kode, 1994. - Ч.І. - С.14.
124. Крушинська А.В. Особливості бюджетного стимулювання інвес­тиційної привабливості туристичного комплексу з урахуванням зарубіжного досвіду // Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 18-20 квітня 2013 р.). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. - С.207-209.
125. Кулєш В.Г. Концептуальні засади розвитку промислового туризму в Донбасі // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - №1. - С.11-15.
126. Кулік В.В. Теоретичні основи культурного туризму: автореф. дис… к.культ.: 26.00.01. - Сімферополь, 2009. - 20 с.
127. Кульчицька Е. Міжнародні тенденції розвитку мисливського тури­зму // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". - 2014. - Вип.34. - С.151-159.
128. Кусков А.С., Листикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм: учебное пособие. - Ростов н/Дону: Феникс, 2004. - 320 с.
129. Кучеренко К.В. Економічна цінність міжнародного туристичного бренду країни // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №13. - С.78-82.
130. Кучеренко К.В. Сучасні підходи до організації процесу форму­вання міжнародного туристичного бренду країни // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №12. - С.96-100.
131. Кушнарьов В.В. Туристична реклама в соціокультурному просторі сучасної України: автореф. дис… к.культур.: 26.00.01. - Київ, 2010. - 15 с.
132. Леонт’єва Ю.Ю. Формування та реалізація стратегії розвитку ре­гіональної туристичної дестинації: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.05. - Харків, 2010. - 21 с.
133. Леонт’єва Ю.Ю., Влащенко Н.М. Прикладні аспекти міжрегіона­льної кластеризації в туризмі // Бізнес Інформ. - 2012. - №9. - С.177-183.
134. Лісіцина І.І. Державно-приватне партнерство в галузі туризму: за­рубіжний досвід // Бізнес Інформ. - 2013. - №11. - С.196-203.
135. Літинська В.А. Роль та значення туризму в економіці України та світу // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економі­чні науки". - 2013. - №6. - Т.1. - С.229-233.
136. Лобанов Ю.Н. Отдых и архитектура: Будущее и настоящее. - Лу­ганск: Стройиздат, 1982. - 200 с.
137. Логунова Н.А. Забезпечення стимулювання розвитку мережі підп­риємств яхтового туризму в Криму: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.04. - Сімферополь, 2008. - 24 с.
138. Любіцева О.О. Геопросторова організація туристичного процесу: автореф. дис… д.геогр.н.: 11.00.02. - Київ, 2003. - 29 с.
139. Малиновський В.Я. Державне управління: навчальний посібник. - Ки­їв: Атака, 2003. - 576 с.
140. Малишева О.В. Державне управління сферою туризму та охоро­ною культурної спадщини (регіональний аспект): автореф. дис… к.держ.упр.: 25.00.02. - Харків, 2008. - 20 с.
141. Малімон В.В. Концептуальні засади формування регіонального ринку медичного туризму // Вісник Університету банківської справи Націо­нального банку України. - 2013. - №1. - С.34-38.
142. Малімон В.В. Перспективи організації регіонального кластеру ме­дичного туризму у стоматології // Економічний простір. - 2013. - №70. - С.72- 81.
143. Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України: автореф. дис… к.геогр.н.: 11.00.02. - Київ, 2010. - 19 с.
144. Маслиган О.О. Практика кластеризації сфери туризму та рекреації в Україні // Сталий розвиток економіки. - 2013. - №4. - С.181-190.
145. Матвієнко А.В. Еколого-економічні механізми управління терито­ріальним рекреаційним комплексом в умовах глобалізаційних процесів: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.06. - Херсон, 2010. - 24 с.
146. Мельниченко О.А. Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму // Державне будівництво. - 2010. - №2. - URL: http://tourlib.net/statti_ukr/melnychenko_o2.htm.
147. Мельниченко О.А. Управління структурними зрушеннями: підру­чник. - Харків: Оберіг, 2013. - 300 c.
148. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Використання суспільних ко­мунікацій для формування позитивного туристичного іміджу України // Współczesne społeczne komunikacje: problemy, priorytety i pierwszoplanowe zadania w procesach integracji Europejskiej: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хелм, 28 листопада 2015 р.) / за заг. ред. О.Є. Бухтатого, О.В. Радченка. - Хелм: Вид-во ВШМВСК, 2016. - С.63-68.
149. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Індустрія туризму: сутність, складові, кластери, необхідність державного регулювання // Теорія та прак­тика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Ма­гістр", 2015. - №4. - С.3-9.
150. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Сучасні концепції державного регулювання розвитку індустрії туризму // Державне будівництво. - 2015. - №2. - URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/2/02.pdf.
151. Мельниченко О.А., Кішінець А.С. Перспективи розвитку мислив­ського туризму в Україні // Фінансово-економічні важелі розвитку невироб­ничої сфери в умовах нестабільності: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 листопада 2016 р.). - Харків: Вид-во ХТЕІ КНТЕУ, 2016. - С.77-78.
152. Мельниченко О.А., Удовиченко Н.М. Медичний туризм: сутність і види // Соціально-економічний і гуманітарний виміри розвитку торгівлі, го­тельно-ресторанного та туристичного бізнесу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-24 березня 2017 р.). - Харків: Вид-во ХТЕІ КНТЕУ, 2017.
153. Мельниченко О.А., Удовиченко Н.М. Перспективи розвитку сто­матологічного туризму в Україні // Формування конкурентних переваг підп­риємств торгівлі, туристичної сфери та готельно-ресторанної справи та управління розвитком державно-приватного партнерства у галузі торгівлі: ма­теріали ІІ міжнар. круглого столу (м. Харків, 31 березня 2017 р.). - Харків: Вид-во ХТЕІ КНТЕУ, 2017.
154. Менеджмент туристичної індустрії: навчальний посібник / [кол. авт.]; за ред. І.М. Школа. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 662 с.
155. Миколаївська обласна державна адміністрація (офіційний сайт). - URL: http://www.mykolayiv-oda.gov.ua.
156. Миронов Ю.Б. Чинники перспективного розвитку туристичного бізнесу в СЕЗ "Курортополіс Трускавець" // Молодь і ринок. - 2003. - №4. - С.5.
157. Мініч І.М. Соціальні чинники і функції інфраструктури туризму: соціологічний аналіз: автореф. дис… к.соціол.н.: 22.00.04. - Київ, 2002. - 18 с.
158. Можливості працевлаштування молоді у сфері зеленого туризму: методичні рекомендації щодо започаткування власної справи / за заг. ред. О.В. Кулініча. - Харків: Інститут соціальної політики регіону, 2011. - 124 с.
159. Молнар О.С. Управління розвитком туристично-рекреаційного комплексу регіону (на прикладі Закарпатської області): автореф. дис… к.е.н.: 08.02.03. - Ужгород, 2006. - 20 с.
160. Моран О.І. Розвиток туристичного ринку в економічній системі регіону: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.05. - Львів, 2008. - 22 с.
161. Мохаммед Собхі Кдеір Хавамлех. Державне регулювання галузі туристичних послуг як стратегія розвитку національних конкурентних пере­ваг: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.03. - Харків, 2009. - 20 с.
162. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання та регулю­вання туристичної привабливості території: автореф. дис… к.е.н.: 08.02.03. - Львів, 2007. - 21 с.
163. Нездоймінов С.Г. Напрями і форми розвитку рекреації та туризму в регіоні на засадах активізації підприємницької діяльності: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.05. - Одеса, 2010. - 19 с.
164. Нижник Н., Керецман В., Саєнко В. Співвідношення державного регулювання регіонального розвитку та регіонального управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - №1. - С.275-279.
165. Новицька С.Р. Екологічний туризм як пріоритетний напрямок ста­лого розвитку туристичної сфери // Наукові записки Тернопільського націо­нального педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія "Ге­ографія". - 2013. - №2. - С.164-169.
166. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. - Ки­їв: Вид-во КНЕУ, 2006. - 100 c.
167. Одеська обласна державна адміністрація. - URL: http://oblrada.odessa.gov.ua.
168. Омельчак К.О. Державне регулювання туристичної галузі на наці­ональному, регіональному та місцевому рівнях // Держава та регіони. Серія "Державне управ­ління". - 2010. - №1. - С.80-85.
169. Опанасюк Н.А. Конституційно-правові основи туризму в Україні: автореф. дис… к.ю.н.: 12.00.02. - Київ, 2005. - 17 с.
170. Оптимизация рекреационного лесоиспользования: сб. статей / отв. ред. Л.П. Рысин. - Москва: Наука, 1990.
171. Организация туризма: учебное пособие / [кол. авт.]; под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. - Минск: Новое знание, 2003. - 632 с.
172. Орлова М.Л. Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області): автореф. дис… к.геогр.н. - Одеса, 2009. - 20 с.
173. Остап’юк Н.І. Державне регулювання розвитку туристичної галузі в Україні: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.03. - Харків, 2011. - 23 с.
174. Офіційний сайт Всесвітньої Туристської Організації. - URL: http://www2.unwto.org.
175. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ.
176. Охріменко А.Г. Туристичні кластери як перспективні напрями ре­гіонального розвитку // Університетські наукові записки. - 2013. - №1. - С.495-500.
177. Палеха О.Ю. Управління якістю складових туристичних послуг: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.04. - Київ, 23 с.
178. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник. - Ки­їв: Альтерпрес, 2003. - 352 с.
179. Парфіненко А.Ю. Сучасний стан та стратегічні пріоритети розви­тку туристичної політики України // Вісник Харківського національного уні­верситету ім. В.Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм". - 2013. - №1086. - С.156-163.
180. Пєклун О.С. Сприяння органів державної влади створенню пози­тивного іміджу країни в міжнародному туристичному просторі // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. - 2012. - №1. - С.186-192.
181. Питання Державної туристичної адміністрації України. Указ Пре­зидента України від 11 квітня 2002 р. - №331/2002. - URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/331/2002.
182. Побоченко Л.М. Міжнародний туризм у системі імперативів ста­лого розвитку: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.02. - Київ, - 2008. - 20 с.
183. Поліщук А.О. Державне регулювання детінізації туристичного бі­знесу: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.03. - Запоріжжя, 2009. - 20 с.
184. Полюга В. Методи активізації діяльності суб’єктів туристичного господарювання на ринку рекреаційних послуг // Науковий вісник Черніве­цького торговельно-економічного Інституту КНТЕУ. Серія "Економічні на­уки". Чернівці: АНТ Лтд, 2004. - №1. - Ч.2. - С.36-41.
185. Полюга В.О. Економічні і організаційні важелі регуляторної полі­тики розвитку туризму: автореф. дис… к.е.н.: 08.02.03. - Ужгород, 2005. - 27 с.
186. Про внесення змін до Закону України "Про туризм": Закон України від 18 листопада 2003 р. - №1282-IV. - URL: http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm.
187. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. - №583. - URL: http://tourlib.net/books_ukr/maslyak-rekr_dod2.htm.
188. Про підтримку розвитку туризму в Україні. Указ Президента Укра­їни від 2 березня 2001 р. - №127/2001. - URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127/2001.
189. Пугач Н.А. Особливості кластерного підходу в розвитку сільсько­го туризму в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний мене­джмент, бізнес". - 2013. - Вип.181. - С.267-273.
190. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2007. - 344 с.
191. Расулова А.М. Потенціал ресторанного бізнесу у розвитку гастро­номічного туризму України // Економіка та держава. - 2015. - №5. - С.78-83.
192. Рега М.Г. Управління підприємствами туристичної сфери в Украї­ні: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.04. - Київ, 2010. - 22 с.
193. Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты / [кол. авт.]. - Ки­їв: Наукова думка, 1992. 261 с.
194. Рудакевич І.Р. Сучасні тенденції територіальної організації полі­тичного туризму в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія "Географія". - 2014. - №2. - С.111-117.
195. Рутинський М. Класифікація та типологія курортів // Вісник Львів­ського університету. Серія "Географічна". - 2007. - Вип.34. - С.236-246.
196. Рутинський М., Петранівський В. Лікувально-оздоровчий туризм: актуальні цілі та сучасні підходи до організації // Вісник Львівського універ­ситету. Серія "Міжнародні відносини". - 2012. - Вип.29. - С.179-189.
197. Савицька Л.Т., Федорюк А.Л., Чаплінський Ю.Б. Державне регу­лювання туристичної галузі України // Науковий вісник Чернівецького тор­говельно-економічного інституту КНТЕУ. Серія "Економічні науки". - 2005. - Вип.ІV. - Ч.2. - С.13-23.
198. Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Стратегія розвитку туристичної ін­дустрії в Україні: регіональні аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми економіки та управління". - 2013. - №754. - С.68-74.
199. Саламатіна С.Є. Стан та перспективи розвитку гастрономічного туризму на півдні Одещини // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. - 2014. - Вип.46. - С.325-329.
200. Самко О.О. Стратегічні імперативи нарощування та активізації використання туристичного потенціалу регіону: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.05. - Чернігів, 2010. - 15 с.
201. Свірідова Н.Д. Дослідження практики розвитку промислового ту­ризму (на прикладі Луганської області) // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - №2. - URL: http://tourlib.net/statti_ukr/sviridova6.htm.
202. Середа Ю.В. Туристичні практики як соціокультурний феномен: особливості конструювання в сучасному українському суспільстві: автореф. дис… к.соціол.н.: 22.00.04. - Харків, 2010. - 23 с.
204. Середін В.І., Парпан В.І. Ліс база відпочинку. - Ужгород: Карпати, 1988. - 110 с.
205. Серьогін О.Ю. Правове регулювання міжнародних туристичних відносин: автореф. дис… к.ю.н.: 12.00.03. - Київ, 2002. - 21 с.
206. Сильванская Г.Н., Попович А.В. Кластерный подход к позицио­нированию в туризме // Методи та засоби управління розвитком транспорт­них систем. - 2013. - Вип.1. - С.159-180.
207. Сисоєва С.І. Механізми державного регулювання розвитку турис­тичних послуг України (на прикладі Причорноморського та Карпатського ре­гіонів): автореф. дис… к.держ.упр.: 25.00.02. - Харків, 2015. - 19 с.
208. Сисоєва С.І. Механізми управління туристичним бізнесом в Укра­їні // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. - №2. - С.75-80.
209. Січко С.М. Організаційно-економічний механізм управління рек­реаційними територіями степового Причорномор’я: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.06. - Херсон, 2010. - 22 с.
210. Січко С.М. Туристично-рекреаційний комплекс Миколаївщини. - URL: http://tourlib.net/statti_ukr/sichko2.htm.
211. Слободенюк Е.В. Туризм як чинник гуманізації відносин між на­родами: автореф. дис… к.філос.н.: 09.00.03. - Київ, 2003. - 19 с.
212. Соколенко С.І. Кластерний підхід як технологія управління регіо­нальним економічним розвитком // Кластерний підхід до управління та роз­витку регіонів: тези VI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Севастополь, 21-22 червня 2012 р.). - Се­вастополь, 2012. - С.9-11.
213. Соляник С.Ф. Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя: автореф. дис… к.філос.н.: 09.00.03. - Київ, 2010. - 22 с.
214. Специфіка ділового туризму. - URL: http://ukrarticles.pp.ua/turizm/9080-specifika-delovogo-turizma.html.
215. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки: навчальний посібник. - Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 2000. - 315 с.
216. Стойка В.О. Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.03. - Чернігів, 2011. - 19 с.
217. Сухаревська К.В. Туризм як спосіб подолання людиною гранич-ності повсякденного буття: автореф. дис… к.філос.н.: 09.00.03. - Запоріжжя, 2010. - 22 с.
218. Сушко Н.В. Історичні місця та розвиток туризму на Черкащині (90-ті роки XX - початок XXI ст.): автореф. дис… к.і.н.: 07.00.01. - Черкаси, 2010. - 20 с.
219. Титова О. Деякі актуальні питання збереження культурної спад­щини України // Праці центру пам’яткознавства. - Київ, 2009. - С.5.
220. Тімець О.В. Підготовка майбутніх учителів географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями: автореф. дис… к.пед.н.: 13.00.04. - Київ, 2001. - 23 с.
221. Трілленберг Г. Інноваційно-кластерний підхід до розвитку туризму України в умовах глобалізації // Журнал європейської економіки. - 2014. - Т.13. - №4. - С.401-414.
222. Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія: матеріа­ли міжнар. наук-практ. конф. (м. Київ, 18-20 жовтня 1999 р.). - Ки­їв: Вид-во КУТЕП, 1999. - 268 с.
223. Управління регіональним розвитком туризму: навчальний посіб­ник / за ред. В.Ф. Семенова. - Одеса: Одеський державний економічний уні­верситет, 2011. - 225 с.
224. Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму: навчальний по­сібник. - Ки­їв: Альтерпрес, 2005. - 320 с.
225. Федчук А.П. Геопросторова організація антарктичного туризму: автореф. дис… к.геогр.н.: 11.00.02. - Київ, 2007. - 20 с.
226. Федякин А.А. Теоретико-методические основы оздоровительного туризма: дисс… д.э.н. - Майкоп, 2001. - 279 с.
227. Фролова Е.В. Направления и механизмы развития туристической привлекательности территории // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - №5. - С.297-305.
228. Харічков С.К. Пріоритетні напрями забезпечення сталого розвит­ку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів // Інформаційні техно­логії в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою: ма­теріали доп. ІІІ наук.-практ. конф. - URL: http://tourlib.net/statti_ukr/harichkov.htm.
229. Херсонська обласна державна адміністрація (офіційний сайт). - URL: http://www.khoda.gov.ua.
230. Хлопяк С.В. Формування механізму управління туристичним під­приємством в умовах державного регулюючого впливу // Інвестиції: практи­ка та досвід. - 2012. - №16. - С.64-69.
231. Царенко О.В., Шпак Л.О. Розробка механізму залучення фінансо­вих інвестицій в туристично-рекреаційний комплекс регіону // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №6. - С.11-14.
232. Чекалюк В.В. Туризм як чинник формування державного іміджу // Інформаційне суспільство. - 2014. - Вип.19. - С.13-16.
233. Черевко О.В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія. - Черкаси: Брама-Україна, 2006. - 424 с.
234. Черніна І.В. Міжнародний туризм як фактор соціально-економічного розвитку України: регіональний аспект: автореф. дис… к.е.н.: 08.10.01. - Донецьк, 2000. - 24 с.
235. Черчик Л.М. Напрями удосконалення державного управління у сфері рекреаційного природокористування // Наук.-інформ. вісн. Акад. наук вищ. освіти України. - 2012. - №2. - С.105-112.
236. Чечель А.О. Удосконалення державних механізмів управління ро­звитком туризму в Україні: автореф. дис… к.держ.упр.: 25.00.02. - Донецьк, 2004. - 23 с.
237. Чорна М.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис… д.е.н.: 08.00.04. - Донецьк, 2011. - 37 с.
238. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: навчальний по­сібник. - Ки­їв: Атіка, 2006. - 264 с.
239. Шаптала О.С. Державне управління сферою рекреаційного обслу­говування в Автономній Республіці Крим в умовах ринкових відносин: авто-реф. дис… д.держ.упр.: 25.00.02. - Київ, 2005. - 36 с.
240. Шаров Ю. Стратегічне планування в муніципальному менеджмен­ті: концептуальні аспекти: монографія. - Дніпропетровськ: Вид-во УАДУ, 2001. - 302 с.
241. Шепетюк С.М. Рекреаційно-туристські ресурси Івано-Франківсь-кої області: структура та сучасний стан використання: автореф. дис… к.геогр.н.: 11.00.11. - Чернівці, 2007. - 18 с.
242. Шимкова В.Є. Механізми формування туристських потоків на за­садах логістики: автореф. дис… к.е.н.: 08.00.04. - Донецьк, 2009. - 20 с.
243. Школа І.М., Григорків B.C., Кифяк В.Ф. Розвиток міжнародного туризму в Україні. - Чернівці: Рута, 1997. - 142 с.
244. Шпак Л.О. Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №21. - С.28-30.
245. Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичної галузі: автореф. дис… д.е.н.: 08.06.01. - Київ, 2006. - 36 с.
246. Шупік Б.Б. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризму в Україні // Держава та регіони. Серія "Державне управління". - 2010. - №1. - С.130-135.
247. Щепанський Е. Організаційний механізм інвестування туристично-рекреаційного комплексу регіону // Державне управління та місцеве самов­рядування. - 2010. - №1. - С.194-201.
248. Щепанський Е.В. Механізм державного антикризового управління в туристично-рекреаційній сфері України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2015. - №1. - С.284-292.
249. Яцук Н.В. Державне регулювання рекреаційної сфери України: автореф. дис… к.держ.у.: 25.00.02. - Запоріжжя, 2010. - 24 с.
250. Business Travel Seen Growing in 2011 // The Wall Street Journal. - 2011. - Jan­uary.
251. The analysis of the legislation of Ukraine in the sphere of research, de­velopments and innovation activity and suggestions for amendments for legisla­tion. EU Project "Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine". - Kyiv: Feniks, 2011. - 360 p.
252. Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 / World Economic Fo­rum. - URL: http://www.weforum.org/reportsresults.
253. Voynarenko M.P. Investment Attraction // Regional forum "Social as­pects and financing of industrial restructuring" (Mos­cow, 26-27 November 2003). Topic 6. Regional dimension of industrial restructuring. United Nations Economic Commission for Europe. - URL: http://www.unece.org.

<<< назад | зміст | вперед >>>


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.