Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОГРАМА КУРСУ

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Курс дисципліни „Маркетингові дослідження” в системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” спеціальності „Маркетинг” у педагогічному університеті є одним з профілюючих курсів. Мета курсу – поглиблення знань про впровадження концепції маркетингу у практику та закладання експериментальної бази для успішного засвоєння основ дисципліни „Маркетингові дослідження”. В ньому органічно поєднується вивчення досвіду маркетингової діяльності в розвинутих країнах світу і адаптацію теорії та практики маркетингових досліджень до умов вітчизняного ринку.

Курс „Маркетингові дослідження” формує у студентів уявлення про маркетингові дослідження як науку , знайомить з історією виникнення маркетингу і маркетингових досліджень , представляє в систематизованому вигляді дані про напрями , організацію і найважливіші методи маркетингових досліджень у малому і середньому бізнесі.

Важливими завданнями курсу „Маркетингові дослідження” є:

- Формування знань про суть маркетингових досліджень;
- Обґрунтування важливого значення проведення маркетингових досліджень в умовах ринкової економіки;
- Визначення мети та завдань маркетингових досліджень;
- Вивчення напрямів використання результатів маркетингових досліджень;
- Ознайомлення із класифікацією маркетингових досліджень;
- Характеристика процедури вибору суб’єкта маркетингових досліджень;
- Ознайомлення із системою принципів проведення маркетингових досліджень;
- Розкриття змісту Міжнародного кодексу з практики маркетингових і соціальних досліджень;
- Ознайомлення із змістом процесу маркетингових досліджень;
- Вивчення процедури дослідження потреб і типології споживачів;
- Визначення особливостей мотивації купівель;
- Ознайомлення із змістом дослідження поведінки покупців;
- Розкриття суті попиту в системі маркетингу;
- Знайомлення із класифікацією попиту , методами оцінки і вивчення попиту;
- Формування теоретичних знань для вмілого та гнучкого використання набутих знань на практиці.

Вважається, що методика проведення усіх видів навчальних занять(лекції, практичні заняття з розв’язування задач, тестові завдання) враховує сучасні потреби майбутнього фахівця по маркетингу.

Лекційний курс із дисципліни „Маркетингові дослідження” повинен супроводжуватись добре підготовленими лекційними демонстраціями, а також застосуванням комп’ютерної техніки(лекції, практичні заняття, виконання курсових, магістерських та дипломних робіт).

При проведенні практичних занять потрібно формувати у студентів навики наукового викладу теоретичного матеріалу і вміння розв’язувати задачі.

Виклад курсу „Маркетингові дослідження” і контроль досягнутих успіхів студентів здійснюється із застосуванням модульно-рейтингової системи: програма ділиться на два модулі; модульна атестація охоплює теоретичні питання програми, вміння студентів розв’язувати практичні завдання. За час вивчення кожного модуля студенти виконують одну контрольну роботу.

У робочій програмі навчальної дисципліни „Маркетингові дослідження” вказуються питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання :

Оцінка „відмінно” ставиться тоді , коли студент :

- Правильно розуміє суть, значення , методику, основні напрями проведення маркетингових досліджень, дає точне визначення і пояснення основних понять, теорій, законів; а також правильне визначення величин, їх одиниць і методів вимірювання;
- Правильно виконує рисунки, схеми і графіки, які супроводжують відповідь;
- Будує відповідь за власним планом, супроводжуючи розповідь новими прикладами, вміє застосовувати знання в новій ситуації при виконанні практичних завдань;

- Вміє встановити зв’язок між матеріалом, що вивчається, і раніше вивченим матеріалом з курсу маркетингових дисциплін, а також з матеріалом, засвоєним при вивченні інших предметів.

Оцінка „добре” ставиться , якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку „Відмінно”, але студент не використовує власний план відповіді, нові приклади, не застосовує знання в новій ситуації, не може встановити зв’язку з раніше вивченим матеріалом і матеріалом, який засвоєний при вивченні інших предметів.

Оцінка „задовільно” ставиться, якщо більша частина відповіді задовольняє вимоги до відповіді на оцінку „добре”, але у відповіді виявляються окремі прогалини, які не перешкоджають подальшому засвоєнню програмного матеріалу; студент вміє застосовувати одержані знання при розв’язуванні простих задач з використанням готових формул, але має певні проблеми при розв’язуванні задач, які вимагають перетворення формул.

Оцінка „незадовільно” ставиться у цьому випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами програми.

Зміст програми

Модуль 1

Вступ

Суть і роль маркетингових досліджень. Система маркетингових досліджень як найважливіша система маркетингової інформаційної системи (МІС). Міжнародний кодекс із практики маркетингових і соціальних досліджень.

1.  Класифікація маркетингових досліджень.

1.1.Основні визначення поняття маркетингові дослідження.

1.2.Мета та основні завдання маркетингових досліджень.

1.3.Класифікація маркетингових досліджень за цільовою ознакою, методами дослідження, об’єктами дослідження.

1.4.Внутрішні і зовнішні суб’єкти маркетингових досліджень. Вибір конкретного суб’єкта маркетингових досліджень.

1.5.Методи маркетингових досліджень, їх значення. Основні принципи маркетингових досліджень.

2.  Процес дослідження маркетингу.

2.1.Основні етапи маркетингових досліджень. Визначення проблеми і об’єкта. Визначення мети. Розробка плану дослідження: вибір методу збору даних, вибір дослідницького інструментарію, складання плану вибіркового обстеження. Збір і обробка даних. Інтерпретація (аналіз) даних. Підготовка і презентація звіту про результати дослідження.

Використання результатів досліджень. Оцінка наслідків використання результатів досліджень.

3. Маркетингова інформація, її види та способи збору

Маркетингова інформація – важливий етап маркетингових досліджень.

Вимоги до маркетингової інформації.

Основні тенденції одержання більш широкої і більш доброякісної інформації за Ф. Котлером.

Джерела і види інформації: комерційні, публічні, персональні, емпіричні та їх характеристика.

Система маркетингової інформації (СМІ) її чотири складові.

Поняття системи внутрішньої звітності, системи збору зовнішньої поточної інформації, системи аналізу інформації. Інформація первинна і вторинна. Основні методи збору первинної інформації. Переваги і недоліки опитування. Характеристика спостереження. Суть експерименту.

Анкетування як спосіб збору первинних даних і телефонне опитування, поштове опитування, особисте інтерв’ю.

Основні знання і вміння, які повинен набути студент після засвоєння модуля 1

Студенти повинні знати:

Ключові поняття і терміни:

- Маркетингове дослідження;
- Макро- та мікро середовище;
- Об’єкт дослідження;
- Суб’єкт дослідження;
- Збут;
- Конкуренція;
- Методи дослідження;
- Маркетингова інформація.

Приблизний перелік тем практичних занять

1.  Аналіз маркетингової інформації
2.  Організація вибіркового дослідження в системі маркетингу.
3.   Анкетне опитування як метод збору інформації про маркетингову діяльність.
4.  Дослідження та аналіз конкуренції.


Модуль 2

4. Дослідження покупців.

4.1. Дослідження потреб і типологія споживачів. Три категорії: нужда, потреба, попит. Визначення потреби. Чотири стадії розвитку потреби: виникнення, поширення, насичення і стабілізації, стадія поступового згортання і відмирання окремої потреби.

Класифікація потреб.

Суспільні і особисті потреби. Поділ потреб за змістом: природні(первинні) потреби і соціальні. Потреби за формою вибору: матеріальні і духовні. Загальні й окремі потреби.

Раціональні та ірраціональні потреби. Поточні і перспективні потреби.

Поділ потреб за мірою кількісної визначеності: абсолютні, дійсні, задоволені, платоспроможна потреба.

Дослідження вимірювання потреб. Нормативні й експертні методи у вивченні потреб. Визначення ступеня задоволення абсолютних потреб і дійсних потреб.

4.2. Мотивації купівлі

Мета поведінки споживачів. Залежність ефективності діяльності підприємств від мотивації.

Класифікація потреб і їхній вплив на мотивацію за А.Маслоу. Ієрархія потреб за Маслоу.

Узагальнена матриця мотиваційних чинників. Мотиви первинні(природжені, біогенні) і вторинні(придбані, соціогенні).

4.3. Дослідження поведінки покупців.

Основні принципи маркетингової діяльності у сфері вивчення поведінки покупців:

- Незалежність покупців;
- Мотивація і поведінка покупців – об’єкт системного дослідження.
- Поведінка покупців піддається впливу;
- Купівельна поведінка соціально законна.

Етапи процесу вивчення поведінки покупців на ринку і їх суть.

Моделювання поведінки підприємств-покупців. Модель поведінки кінцевого покупця на ринку. Розгорнута модель поведінки покупців(„модель чорного ящика”).

Види ринку, що сприймаються покупцями. Види інформації, які використовуються для зменшення ризику.

4.4. Типологія споживачів.

Панельні обстеження – джерело інформації для розробки типології споживачів. Процес побудови типології споживачів.

5. Вимірювання і прогнозування попиту.

Попит у системі маркетингу: суть і класифікація.

Платоспроможний попит. Зв’язки платоспроможного попиту і потреб. Кількісна і якісна відмінність платоспроможного попиту і потреби. Узагальнена класифікація попиту.

Ринковий попит і чинники,  що впливають на нього.

Ринковий потенціал і ринковий мінімум. Дві групи чинників, які впливають на попит: зовнішні і внутрішні. Попит на товари підприємства. Формула для його вираження. Прогноз продажу товарів підприємства. Програма експертизи. Етапи експертизи і їх суть. 

Основні знання і вміння, які повинен набути студент після засвоєння модуля 2

Студенти повинні знати:

Ключові поняття і терміни:

нужда, потреба, попит;
Модель поведінки покупця: проста й розгорнута, панельні обстеження.
Платоспроможний попит, ринковий попит, ринкові потенціали і ринковий мінімум.

Закони і принципи:

Ієрархія потреб за А. Маслоу; принципи маркетингової діяльності у сфері вивчення поведінки покупців; модель поведінки кінцевого покупця на ринку; формула для вираження попиту на товари підприємства.

Приблизний перелік тем практичних занять

1. Ознайомлення з видами та змістом кон’юнктурної роботи, підготовкою і проведенням кон’юнктурної роботи , підготовкою і проведенням кон’юнктурної наради та розробка прогнозів розвитку ринку.
2.  Дослідження потреб і типологія споживачів.
3.  Дослідження процесу приймання рішення стосовно купівлі товарів.

Критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання

Формою контролю досягнутих успіхів студента за модуль, семестр та дисципліну в цілому є модульно-рейтингові письмові завдання. Залік та письмовий екзамен складають лише ті студенти, які за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку „не зараховано” і „незадовільно” і перездають залік чи екзамен за талонами №2 і № К.

Структура модульного завдання має бути такою, щоби можна було провести оцінювання теоретичних знань і практичних вмінь студента за даний модуль програмного матеріалу, а також врахувати систематичність виконання та захист ним лабораторних робіт.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр переводиться в системі оцінювання університету, після чого проводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ECTS відповідно до таблиці:

Шкала оцінювання ECTS
Шкала оцінювання університет у(в балах) Національна шкала оцінювання Оцінка з заліку Шкала ECTS
Сумарна модульна оцінка(в балах) Оцінка за шкалою ECTS   Визначення
88-100 „відмінно”     „зараховано” 94-100 A Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 „добре” 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна відповідь з певною кількістю грубих помилок
50-70 „задовільно” 63-69 D Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 „Незадовільно” „не зараховано” 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати. Перед тим як отримати залік.
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота.

Бібліографія

1.  Вовчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268с.
2.  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384с.
3.  Крамаренко В.І., Холод Б.І. Маркетинг: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 258 с.
4.  Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник. – Львів: „Новий Світ – 2000”; „Магнолія плюс”. – 2003. – 288 с.
5.  Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник. – 2-е вид. – Львів: Національний університет „Львівська Політехніка”, „Інтелект-Захід” 2002. – 244 с.
6. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження. - 2-е вид. – Київ: „Наукова Думка”. – 2000.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.