Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Кафедра економічної і соціальної географії та методики навчання географії

Програма навчальної дисципліни

Організація екскурсійної діяльності

Мелітополь - 2010

Розробник: Арсененко А.І., старший викладач

Мета

Закон України «Про туризм» (Розділ II, ст.6) проголошує туризм одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки та культури в державі. Основною метою є державне регулювання туристичної діяльності з метою підтримки та розвитку внутрішнього, в’їздного, сільського та екологічного туризму.

На сучасному етапі туристичний ринок потребує нових підходів до організації екскурсійної діяльності як одного з видів туристичного продукту. Туроператори, що створюють екскурсійний продукт, повинні мати свою оригінальну марку, враховувати споживчий попит та диференціацію обслуговування (в т.ч. появі нових екскурсійних об’єктів, різноманітності екскурсійного продукту).

Формування кадрів туристичної організації – процес відтворення і виховання кваліфікованих фахівців, які у повному обсязі відповідають вимогам щодо технології обслуговування туристів і екскурсантів. Важлива роль при цьому належить підготовці менеджерів туристичної індустрії; екскурсоводів; якісної розробки самої екскурсії, оволодінню методикою і технікою її проведення.

Дисципліна «Організація екскурсійної діяльності» призначена для вивчення студентами, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" по спеціальності: «Менеджмент організацій»" у 7 семестрі. Навчальне навантаження розраховано на 108 год. з них: 18 год. лекційні заняття, 30 год. - практичні заняття, 60 год. - самостійна робота.

Метою навчальної дисципліни є: набуття майбутніми фахівцями загально-професійних та спеціальних знань з теорії, методики та організації екскурсій, які є складовою туристичної діяльності і одними із дієвих засобів пізнання рідної країни, що сприятиме відродженню історичної пам'яті нації та духовності, вихованню національної гордості та любові до батьківщини, формуванню гармонійно розвиненої особистості, прищепленню загальнолюдських цінностей у студентів.

Провідним завданням дисципліни є:

- виявлення особливості розвитку екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності;
- визначення особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіку методики проведення оглядових та тематичних екскурсій;
- засвоєння практичних навичок професійної майстерності екскурсовода, зокрема, опанування методичними прийомами показу та розповіді, а також ораторським мистецтвом і комунікаційною майстерністю, в тому числі з іноземними туристами;
- розкриття механізмів управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах, а також організаційно-інституційних засад розвитку екскурсійної справи в Україні;
- вивчення сутності сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності, моделі управління екскурсійною діяльністю на національному рівні.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними першого, а потім і другого модуля. За результатами суми двох періодичних контролів виставляється підсумкова оцінка (залік) за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS.

Структура програми навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності»

Курс: підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: 3
Модулів: 2
Змістовних модулів: 4
Загальна кількість годин: 108
Тижневих годин: 3
0502 «Менеджмент»
Професійне спрямування
6.050200 «Менеджмент організацій»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Обов’язкова
Рік підготовки: 1
Семестр: 7
Лекцій: 18
Практичних занять: 30
Самостійна робота: 60
ІНДЗ -
Вид контролю: залік

Модуль 1. Основи екскурсійної теорії

Змістовний модуль 1. Сутність екскурсії, її функції і ознаки, класифікація, тематика і зміст, показ і розповідь в екскурсії, їх поєднання

Вступ

Місце дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» серед інших дисциплін відповідного профілю. Мета, задачі дисципліни, зв’язок з фаховими дисциплінами.

Тема 1. Теоретичні основи організації екскурсійної діяльності

Предмет, об’єкт, мета і завдання курсу «Організація екскурсійної діяльності». Сутність екскурсійної діяльності. Теорія екскурсійної справи. Екскурсознавство як наука. Роль екскурсійної практики в розвитку екскурсознавства.

Тема 2. Історія розвитку екскурсійної діяльності

Прообраз туризму в мандрівництві давнини (IХ- ХIХ ст.). Початок організованого туризму, зародження і становлення екскурсійної справи (кінець ХIХ ст. – початок ХХ ст.). Створення централізованої системи управління туризмом (1920-1949 рр.). Відновлення і розвиток екскурсійної справи в повоєнній радянській Україні (50-80-ті роки ХХ ст.). Екскурсійна справа на сучасному етапі.

Тема 3. Екскурсія і її сутність

Рекреаційні і туристичні потреби населення. Рекреаційна і туристична діяльність. Рекреаційна і туристична сутність екскурсії. Екскурсія в системі рекреаційної і туристичної діяльності. Екскурсія, як форма спілкування. Сучасна структура організації екскурсійної діяльності. Мета, завдання і форми проведення екскурсійної діяльності. Сутність екскурсійного процесу.

Тема 4. Основні функції екскурсій

Поняття функція. Функція наукової пропаганди. Функція інформації. Функція організації культурного дозвілля. Функція розширення культурно-технічного кругозору. Функція формування інтересів людини. Поєднання двох і більше функцій в екскурсії. Особливості функції екскурсії для різних груп екскурсантів: для дітей та підлітків; для молоді; для дорослих людей;для інвалідів; для іноземних туристів.

Тема 5. Ознаки екскурсій і екскурсійний метод пізнання

Ознаки екскурсії (загальні, специфічні). Поняття «метод». Види методів діяльності людини. Екскурсійний метод пізнання, його значення, мета і завдання. Особливості і головні вимоги до екскурсійного методу пізнання. Гидізм в екскурсійній діяльності. Виявлення сучасних положень діяльності екскурсійних закладів, щодо організації екскурсійного обслуговування.

Тема 6. Екскурсія як педагогічний процес

Екскурсія як педагогічний процес. Компоненти педагогічної діяльності екскурсовода. Поєднання завдань навчання та виховання. Педагогічна техніка, її основні елементи. Використання методів привчання, вимоги, заохочення, переконання в екскурсії.

Тема 7. Елементи психології і логіки в екскурсії

Екскурсія як метод пізнання. Сукупність уявлень: пізнання об’єкту; уявлення пов’язані з мисленням та ін. Індуктивний і дедуктивний методи пізнання в екскурсіях. Закони та вимоги логіки. Завдання логічних суджень. Значення логіки в підвищенні ефективності екскурсії.

Тема 8. Класифікація екскурсій. Тематика і зміст екскурсій

Класифікація екскурсій, принципи і критерії класифікації. Тема, сутність поняття. Тематика екскурсій, як сутність тем. Визначення тематичної екскурсії, її завдання. Визначення композиції екскурсії. Ведуча підтема в екскурсії, її роль в екскурсіях. Назва екскурсії. Оглядові екскурсії по місту та методичні прийоми їх проведення. Екскурсії на історичну тематику та методичні прийоми їх проведення. Екскурсії на археологічну тематику та методичні прийоми їх проведення. Мистецтвознавчі екскурсії та методичні прийоми їх проведення. Літературні екскурсії та методичні прийоми їх проведення. Музейні екскурсії та методичні прийоми їх проведення. Природознавчі і географічні екскурсії та методичні прийоми їх проведення. Краєзнавчі екскурсії та методичні прийоми їх проведення. Країнознавчі екскурсії та методичні прийоми їх проведення. Заміські екскурсії та методичні прийоми їх проведення. Виробничі екскурсії та методичні прийоми їх проведення. Екскурсії на архітектурно-містобудівні теми та методичні прийоми їх проведення.

Тема 9. Показ і розповідь в екскурсії

Показ – основний елемент екскурсії, його сутність. Види показу на екскурсії і його особливості. Ступені показу в екскурсії. Методика послідовної діяльності екскурсовода при показі об’єктів. Сутність розповіді на екскурсії, основні вимоги, особливості. Трансформація усної розповіді до зорових образів. Індивідуальні особливості мови екскурсовода. Визначення вказівок екскурсовода для організації екскурсійної діяльності екскурсантів.

Тема 10. Поєднання показу та розповіді в екскурсії

Показ і розповідь – два головні елемента екскурсії, їх поєднання. Процес становлення екскурсії. П’ять рівнів даного процесу. Зв’язок трьох компонентів екскурсії – основа активності показу і розповіді. Аналіз зростання екскурсійної ситуації. Активізація екскурсійного об’єкту. Підвищення ролі екскурсовода. Зростання активності екскурсантів.

Змістовний модуль 2. Екскурсійна методика

Тема 11. Екскурсійна методика і шляхи її вдосконалення

Сутність екскурсійної методики. Предмет та види екскурсійної методики, основні вимоги. Використання методичної літератури на екскурсіях. Сучасні шляхи вдосконалення екскурсійної методики.

Тема 12. Технологія підготовки нової екскурсії

Підготовка нової екскурсії. Класифікація екскурсійних об’єктів і критерії їх оцінки. Картки (паспорти) пам’ятників задіяних в екскурсіях. Вивчення особливостей кожного із пам’яток історії і культури. Оцінка зовнішнього виду пам’яток – їх естетичності, виразності, збереження. Об’єм інформації пізнавальної цінності та відомості об’єкту. Особливості розміщення екскурсійного об’єкту. Охорона пам’яток історії та культури.

Тема 13. Методична розробка та тематична карта екскурсії

Основні вимоги до складання екскурсійного маршруту. Визначення методичних прийомів та техніки ведення екскурсії. Складання методичної розробки екскурсії. Об’їзд (обхід) в екскурсійному маршруті. Підготовка контрольного тексту екскурсії. Складання індивідуального тексту екскурсії. Прийом та здача екскурсії. Затвердження екскурсії і екскурсійного маршруту. Комплектування «портфеля екскурсовода». Обов’язкова документація екскурсії.

Тема 14. Методика та техніка проведення екскурсії

Поняття «методичний прийом». Призначення методичних прийомів, щодо організації екскурсійній діяльності, їх класифікація. Методичні прийоми показу та розповіді, їх значення в екскурсійній діяльності. Особливі методичні прийоми в екскурсійній діяльності. Техніка ведення екскурсії. Засвоєння екскурсоводом методичних прийомів і техніки ведення екскурсії.

Модуль 2. Професійна діяльність екскурсовода й управляння екскурсійною справою

Змістовний модуль 3. Основи професійної майстерності екскурсовода

Тема 15. Професійна майстерність екскурсовода

Професія і спеціальність екскурсовода. Етапи становлення професії екскурсовода. Екскурсознавча майстерність. Професійна майстерність екскурсовода і шляхи її підвищення. Особистість екскурсовода. Практичні вміння і навички екскурсовода. Ораторське мистецтво екскурсовода. Позамовні засоби спілкування Комунікаційна майстерність екскурсовода. Ерудиція і інтуїція екскурсовода. Жести екскурсовода. Мова екскурсовода. Темперамент екскурсовода. Емоції і почуття екскурсовода і екскурсантів. Авторитет екскурсовода як сукупність деяких сторін. Зовнішність екскурсовода. Культура поведінки екскурсовода, шляхи її формування. Специфіка роботи екскурсовода з іноземними туристами та екскурсантами.

Тема 16. Управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах

Сучасний маркетинг – орієнтація на споживача. Маркетинговий комплекс у сфері послуг. Маркетинг у сфері екскурсійного обслуговування. Специфічні риси екскурсійних послуг як фактор маркетингу екскурсійного продукту. Основні етапи аналізу маркетингового середовища для туристичної і екскурсійної діяльності. Управління асортиментом екскурсійного продукту. Методична робота екскурсійних установ як складова маркетингової діяльності. Диференційований підхід до просування і збуту екскурсійного продукту та екскурсійного обслуговування. Маркетинговий аналіз середовища екскурсійної діяльності. Ціна і ціноутворення в туризмі і екскурсійному обслуговуванні. Умови ціноутворення екскурсійного обслуговування. Фактори ціноутворення в туризмі.

Змістовний модуль 4. Регулювання екскурсійної діяльності, її сучасний менеджмент

Тема 17. Організаційно-інституційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні

Державне регулювання туристичної і екскурсійної діяльності в Україні. Основи правового регулювання в екскурсійної діяльності. Загальні положення законодавства України щодо екскурсійної діяльності. Правовий статус екскурсанта. Страхування, медична допомога, забезпечення безпеки при організації туристичної і екскурсійної діяльності. Організація підприємства в сфері надання екскурсійних послуг. Організаційно-правові основи функціонування екскурсійних установ. Міжнародні правові акти з регулювання туристичної і екскурсійної діяльності.

Тема 18. Інструментарії сучасного менеджменту екскурсійної діяльності

Загальні і основні положення вдосконалення екскурсійної діяльності в контексті Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року. Структура Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року. Концептуальна модель господарювання в сфері екскурсійного обслуговування на національному рівні. Ключові аспекти, на яких ґрунтується модель управління екскурсійною діяльністю на національному рівні в сучасних умовах. Організаційно-управлінські особливості реалізації екскурсійної діяльності.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.