Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний економічний університет

Затверджено на засіданні кафедри туризму
Протокол №8 від 06.03.2009 р.

Робоча програма навчальної дисципліни

Маркетингові комунікації в туристичній діяльності

для студентів напряму підготовки «Туризм» денної форми навчанняУкладачі: Зима О.Г., Новікова М.В.Харків - 2010

Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій і семінарських (практичних) занять, матеріал щодо закріплення знань (індивідуально-дослідне завдання, самостійна робота, контрольні запитання), методичні рекомендації та оцінювання знань студентів.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Зміст

Вступ
1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі туризму
2. Тематичний план навчальної дисципліни
3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
4. Плани лекцій
5. Плани семінарських (практичних) занять
6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
6.1. Тематика ІНДЗ
7. Самостійна робота студентів
8. Контрольні запитання для самодіагностики
9. Індивідуально-консультативна робота
10. Методики активізації процесу навчання
11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів
12. Рекомендована література
12.1. Основна
12.2. Додаткова

Вступ

Особливі характеристики послуг і відмінності їх від сфери виробництва вимагають додаткових знань, маркетингових підходів і специфіки їхнього використання.

Індустрія послуг, як правило, є високо контактною сферою, де якість послуги невіддільна від якості реалізації послуг. Висока контактність означає, що продажі послуг відбуваються у процесі зустрічі покупця й продавця послуг. Продавець послуги привносить у результат обслуговування якусь матеріальність, яка виражається в створенні купівельного досвіду, заснованого на тому, що покупець бачить виконавця послуги, який поводиться впевнено, професійно дає поради під час обслуговування й прислухається до зауважень і вимог покупця, використовує сучасне устаткування й інструменти. Усі ці елементи є видимими для покупця при купівлі невидимої послуги й тому створюють враження впевненості в тому, що послуга буде виконана, і покупець буде вдоволений. Таким чином, реалізатор послуги стає як би частиною результату обслуговування, частиною самої послуги.

Сучасний маркетинг туристичної фірми означає більше ніж розробку гарного туристичного продукту, установлення на нього привабливої ціни й наближення споживачів цільового ринку.

Туристична фірма повинна також мати безперервний комунікаційний зв'язок з існуючими й потенційними клієнтами. Тому кожна туристична компанія неминуче починає відігравати роль джерела комунікації й генератора різних засобів просування інформації про свої послуги на ринки.

Процеси комунікації не повинні носити випадковий характер. Сучасні туристичні фірми управляють складною системою маркетингових зв'язків. Фірма має комунікаційне відношення зі своїми посередниками, споживачами й різними представниками громадськості. Розробка маркетингової комунікаційної політики - складний процес для будь-якого турпідприємства, який може включати: вибір рекламного агентства, розробку рекламної кампанії, залучення фахівців зі стимулювання збуту, підготовку програм просування туристського продукту, установлення зв'язків із громадськістю, розробку корпоративного іміджу підприємства тощо, усі ці елементи і складають комплекс маркетингових комунікацій (МК).

Мета дисципліни - ознайомлення з теорією комунікаційних процесів у туристичному бізнесі, а також формування практичних навичок, щодо використання МК в якості засобів підвищення ефективності діяльності турпідприємства.

Предметом дисципліни є комунікаційні процеси в туризмі.

Знання з маркетингових комунікацій необхідні спеціалісту з туризму для створення гнучких, швидко реагуючих на вимоги зовнішнього середовища та споживачів, інформаційно відкритих підприємств у сфері туристичної діяльності, ведення суспільно відповідального бізнесу з високим рівнем якості комунікаційних зв’язків.

Вивчення навчальної дисципліни базується на відповідному рівні загальних знань та на знаннях, які отримані при засвоєнні студентами загальнонаукових, гуманітарних та спеціальних дисциплін.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з економічною літературою та нормативно-правовими актами.

Структура робочої програми навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації в туристичній діяльності» наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Структура програми навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна: Маркетингові комунікації в туристичній діяльності Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів відповідних ЕСТS – 4, у тому числі:
змістовних модулів – 2;
самостійна робота;
індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)
Шифр та назва напряму: 0504 «Туризм» Вибіркова.
Рік підготовки: 5.
Семестр: 9
Кількість годин:
усього – 144;
за змістовними модулями:
модуль 1 – 72 години;
модуль 2 – 72 години.
Шифр та назва спеціальності: 7.050401 «Туризм» Лекції: кількість годин – 34.
Семінарські: кількість годин – 34.
Самостійна робота: кількість годин – 58.
Індивідуальна робота: кількість годин – 18.
Кількість тижнів викладання дисципліни: 17.
Кількість годин на тиждень – 4.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст Вид контролю: залік

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Також велике значення у процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до вимог кредитно-модульної системи процесу навчання.

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі туризму

Навчальна дисципліна «Маркетингові комунікації в туристичній діяльності» є базовою для підготовки спеціалістів туристичних спеціальностей.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни опанувати знаннями і навичками в галузі економічної теорії, державного регулювання економіки, страхування, основ туризму, діяльності самодіючих організацій та загальної теорії й практики економіки туризму.

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати:

- зміст основних понять, цілі, функції МК у туризмі;
- складові елементи комплексу МК;
- основні поняття, закономірності та характерні риси ринку МК;
- структуру ринку МК в Україні;
- форми організаційного управління та контролю комунікаційними процесами на турпідприємстві;
- статті витрат за видами МК;
- види та форми персональних продажів у туризмі;
- правила спілкування з клієнтом;
- основні засоби стимулювання збуту на різних етапах життєвого циклу турпродукту;
- класифікацію основних видів туристичної реклами;
- особливості реклами в туризмі;
- етапи планування рекламної кампанії;
- сутність та механізм проведення медіапланування;

вміти:

- визначати вид МК;
- оцінювати рівень якості надання комунікаційних послуг;
- визначати основні тенденції світових ринків МК;
- організувати комунікаційні процеси на турпідприємстві;
- прийняти та оцінити управлінські рішення щодо МК;
- провести аналіз складових комплексу МК та комунікаційної політики турпідприємства;
- складати бюджет за основними напрямками МК турпідприємства;
- встановлювати зв’язки з громадськістю;
- організовувати піар-акції туристичного продукту;
- оцінювати ефективність комунікаційних заходів.

У результаті вивчення дисципліни студент має набути наступні компетенції:

- визначати комунікаційну стратегію туристичного підприємства;
- формувати та сполучати основні елементи МК у системі інтегрованих маркетингових комунікацій;
- володіти основами медіапланування;
- визначати цілі та види реклами на різних стадіях життєвого циклу турпродукту;
- планувати рекламну кампанію турпідприємства;
- обґрунтовувати бюджет комунікаційних заходів за основними позиціями фінансових витрат;
- володіти основами Інтернет-маркетингу;
- планувати основні етапи організації виставкових заходів і володіти процедурою підготовки та участі турпідприємства у даних заходах;
- формувати основні напрямки створення соціально-відповідального іміджу турпідприємства.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

При вивченні дисципліни «Маркетингові комунікації в туристичній діяльності» студент має ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни складається з двох модулів: «Теоретичні основи комплексу маркетингових комунікацій у туризмі» та «Основні складові елементи комплексу маркетингових комунікацій», які логічно пов’язують кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, семінарські та практичні заняття, індивідуальна науково-дослідна робота, самостійна робота студента. Структура залікового кредиту дисципліни наведена в табл. 2.

Таблиця 2

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни
Тема Кількість годин, відведених на:
лекції семінарські заняття індивідуальну роботу самостійну роботу
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи комплексу маркетингових комунікацій у туризмі
Тема 1. Сутність маркетингових комунікацій в туризмі 4 3 1 6
Тема 2. Структура комплексу маркетингових комунікацій у туризмі 4 4 2 6
Тема 3. Ринок маркетингових комунікацій в Україні 3 4 2 6
Тема 4. Концепція управління комплексом маркетингових комунікацій в системі ринкової діяльності туристичного підприємства 3 3 1 6
Тема 5. Імідж туристичного підприємства 4 4 2 6
Разом годин за модулем 18 18 8 30
Змістовний модуль 2. Основні складові елементи комплексу маркетингових комунікацій
Тема 6. Персональні продажі в туризмі 3 3 2 5
Тема 7. Стимулювання
збуту в комплексі маркетингових комунікацій
3 3 2 5
Тема 8. Суспільні зв’язки та пропаганда в туристичному бізнесі 3 3 2 6
Тема 9. Реклама в туризмі 4 4 2 6
Тема 10. Виставки та ярмарки в туристичній індустрії 3 3 2 6
Разом годин за модулем 16 16 10 28
Разом 34 34 18 58

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами

Модуль 1. Теоретичні основи комплексу маркетингових комунікацій у туризмі

Тема 1. Сутність маркетингових комунікацій у туризмі

Зміст, мета та завдання дисципліни. Визначення сутності поняття «маркетингові комунікації», «комунікаційні відносини», «комунікаційна політика туристичного підприємства». Функції МК. Роль МК у суспільстві та туристичному бізнесі. Комунікаційний процес та його структура. Комунікаційні канали: особисті та неособисті. Відносини та мотивація між суб’єктами МК.

Тема 2. Структура комплексу маркетингових комунікацій у туризмі

Визначення поняття «комплекс МК» у туризмі. Класифікація МК за: характером відносин, місцем поширення, спрямуванням комунікаційного потоку і т. д. Визначення основних складових комплексу МК у туризмі: реклама, стимулювання збуту (основні стратегії просування туристичних товарів та послуг), персональні продажі, суспільні зв’язки та пропаганда, прямий маркетинг, виставкова діяльність, фірмовий стиль туристичного підприємства.

Тема 3. Ринок маркетингових комунікацій в Україні

Класифікація підприємств, що надають послуги з МК. Аналіз структурного розподілу послуг з МК, що замовляються в Україні. Рейтинги популярності засобів масової інформації (ЗМІ). Визначення ЗМІ, до яких найчастіше звертаються для отримання інформації про ринок туристичних послуг. Основні етапи розвиту рекламного ринку в Україні. Структура витрат за видами МК на ринку туристичних послуг України.

Тема 4. Концепція управління комплексом маркетингових комунікацій у системі ринкової діяльності туристичного підприємства

Комунікативні та виробничі зв’язки в системі управління туристичним підприємством. Основні блоки процесу управління МК. Управлінські рішення щодо МК. Організація та планування інтегрованих МК з різними формами організаційних структур туристичних підприємств. Формування загального бюджету МК та розподіл витрат за елементами МК на турпідприємстві. Оцінка ефективності маркетингових заходів для турпідприємства.

Тема 5. Імідж туристичного підприємства

Основні поняття та принципи формування іміджу туристичного підприємства. Позитивний імідж як засіб підвищення конкуренто-спроможності підприємства. Фірмовий стиль (ФС): цілі, підходи, складові елементи формування, носії ФС. Товарний знак (ТЗ): основні функції, типи, вимоги до створення. Історичні, правові та економічні аспекти формування ТЗ. Брендинг. Процес управління брендами в організаціях індустрії туризму.

Модуль 2. Основні складові елементи комплексу маркетингових комунікацій

Тема 6. Персональні продажі в туризмі

Значення персональних продажів для туристичного бізнесу. Типові характеристики клієнтів та продавців. Процес персонального продажу: прийом клієнта, встановлення контакту, представлення турпродукту, опір можливим запереченням, здійснення продажу, наступний контакт з клієнтом. Найм, відбір та мотивація кандидатів на посаду продавця турпослуг. Управління торговим персоналом.

Тема 7. Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій

Цілі та основні засоби стимулювання збуту. Розподіл засобів стимулювання на цінові та нецінові. Розробка програми стимулювання збуту. Особливості стимулювання збуту на різних стадіях життєвого циклу турпродукту. Стимулювання співробітників сфери реалізації турпідприємств.

Тема 8. Суспільні зв’язки та пропаганда в туристичному бізнесі

Основні напрямки суспільних зв’язків у туризмі. Цільова аудиторія та основні форми звернення: ділова бесіда, нарада, телефонне спілкування та ін. Основні види діяльності відділу зв’язків з громадськістю: взаємодія з пресою, пабліситі турпродукції, корпоративна комунікація, лобіювання, консалтинг. Інструменти маркетингових зв’язків з громадськістю та процес їх реалізації. Створення «піару» навколо: туристичних напрямків, місць розміщення та власників туристичного бізнесу.

Тема 9. Реклама в туризмі

Особливості реклами в туризмі: сучасна реклама та її завдання у сфері туристичних послуг. Класифікація основних видів туристичної реклами. Структура сучасного рекламного ринку. Основні етапи реалізації рекламної діяльності. Рекламні засоби, що використовуються в туризмі. Розробка рекламних кампаній. Етапи планування та організації рекламної кампанії. Рекламні агентства. Рекламний кошторис. Медіапланування. Оцінка ефективності рекламної діяльності.

Тема 10. Виставки та ярмарки в туристичній індустрії

Характеристика виставкових заходів. Класифікація видів виставково-ярмаркових заходів у сфері туризму та їх специфіка. Організація виставкової діяльності. Характеристика процесу участі туристичної організації в роботі виставки.

4. Плани лекцій

Модуль 1. Теоретичні основи комплексу маркетингових комунікацій у туризмі

Тема 1. Сутність маркетингових комунікацій в туризмі

Зміст, мета та завдання дисципліни. Визначення сутності поняття «маркетингові комунікації», «комунікаційні відносини», «комунікаційна політика туристичного підприємства». Функції МК. Роль МК в суспільстві та туристичному бізнесі. Комунікаційний процес та його структура. Комунікаційні канали: особисті та неособисті. Відносини та мотивація між суб’єктами МК.

Література: основна [6; 10; 12]; додаткова [1; 3].

Тема 2. Структура комплексу маркетингових комунікацій у туризмі

Визначення поняття «комплекс МК» у туризмі. Класифікація МК за: характером відносин, місцем поширення, спрямуванням комунікаційного потоку і т. д. Визначення основних складових комплексу МК в туризмі: реклама, стимулювання збуту (основні стратегії просування туристичних товарів та послуг), персональні продажі, суспільні зв’язки та пропаганда, прямий маркетинг, виставкова діяльність, фірмовий стиль туристичного підприємства.

Література: основна [2; 6; 13]; додаткова [2; 7].

Тема 3. Ринок маркетингових комунікацій в Україні

Класифікація підприємств, що надають послуги з МК. Аналіз структурного розподілу послуг з МК, що замовляються в Україні. Рейтинги популярності засобів масової інформації (ЗМІ). Визначення ЗМІ, до яких найчастіше звертаються для отримання інформації про ринок туристичних послуг. Основні етапи розвиту рекламного ринку в Україні. Структура витрат на МК на ринку туристичних послуг України.

Література: основна [7; 11]; додаткова [1].

Тема 4. Концепція управління комплексом маркетингових комунікацій у системі ринкової діяльності туристичного підприємства

Комунікативні та виробничі зв’язки в системі управління туристичним підприємством. Основні блоки процесу управління. Управлінські рішення щодо МК. Організація та планування інтегрованих МК з різними формами організаційних структур туристичних підприємств. Формування загального бюджету МК та розподіл витрат за елементами МК на турпідприємстві. Оцінка ефективності маркетингових заходів для турпідприємства.

Література: основна [10; 11]; додаткова [3; 4].

Тема 5. Імідж туристичного підприємства

Основні поняття та принципи формування іміджу туристичного підприємства. Позитивний імідж як засіб підвищення конкуренто-спроможності підприємства. Фірмовий стиль (ФС): цілі, підходи, складові елементи формування, носії ФС. Товарний знак (ТЗ): основні функції, типи, вимоги до створення. Історичні, правові та економічні аспекти формування ТЗ. Брендинг. Процес управління брендами в організаціях індустрії туризму.

Література: основна [2; 11; 12]; додаткова [6].

Модуль 2. Основні складові елементи комплексу маркетингових комунікацій

Тема 6. Персональні продажі в туризмі

Значення персональних продажів для туристичного бізнесу. Типові характеристики клієнтів та продавців. Процес персонального продажу: прийом клієнта, встановлення контакту, представлення турпродукту, опір можливим запереченням, здійснення продажу, наступний контакт з клієнтом. Найм, відбір та мотивація кандидатів на посаду продавця турпослуг. Управління торговим персоналом.

Література: основна [2; 6; 11]; додаткова [1; 4].

Тема 7. Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій

Цілі та основні засоби стимулювання збуту. Розподіл засобів стимулювання на цінові та нецінові. Розробка програми стимулювання збуту. Особливості стимулювання збуту на різних стадіях життєвого циклу турпродукту. Стимулювання співробітників сфери реалізації турпідприємств.

Література: основна [3; 6]; додаткова [4].

Тема 8. Суспільні зв’язки та пропаганда в туристичному бізнесі

Основні напрямки суспільних зв’язків у туризмі. Цільова аудиторія та основні форми звернення: ділова бесіда, нарада, телефонне спілкування та ін. Основні види діяльності відділу зв’язків з громадськістю: взаємодія з пресою, пабліситі турпродукції, корпоративна комунікація, лобіювання, консалтинг. Інструменти маркетингових зв’язків з громадськістю та процес їх реалізації. Створення «піару» навколо: туристичних напрямків, місць розміщення та власників туристичного бізнесу.

Література: основна [2; 12]; додаткова [3; 5].

Тема 9. Реклама в туризмі

Особливості реклами в туризмі: сучасна реклама та її завдання у сфері туристичних послуг. Класифікація основних видів туристичної реклами. Структура сучасного рекламного ринку. Основі етапи реалізації рекламної діяльності. Рекламні засоби, що використовуються в туризмі. Розробка рекламних кампаній. Етапи планування та організації рекламної кампанії. Рекламні агентства. Рекламний бюджет. Медіапланування. Оцінка ефективності рекламної діяльності.

Література: основна [5; 8; 9]; додаткова [7].

Тема 10. Виставки та ярмарки в туристичній індустрії

Характеристика виставкових заходів. Класифікація видів виставково-ярмаркових заходів у сфері туризму та їх специфіка. Організація виставкової діяльності. Характеристика процесу участі туристичної організації в роботі виставки.

Література: основна [2; 10; 13]; додаткова [2; 4].

5. Плани семінарських (практичних) занять

Семінарське заняття - форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання індивідуальної навчально-дослідної роботи.

У процесі проведення семінарського заняття організується дискусія навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези доповідей, а також проблемні питання, відповідь на які має бути знайдена у ході обговорення. Слід зазначити, що у межах дисципліни «Маркетингові комунікації в туристичній діяльності» з метою досягнення ефекту системності знань деякі семінарські заняття рекомендується проводити не за окремо взятими темами, а в цілому за змістовим модулем.

Практичне заняття - форма навчального заняття, спрямована на формування вмінь та навичок виконання певних видів економічної роботи, а саме обґрунтування висновків щодо напрямів розвитку туризму.

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих групах (при попередньому поясненні викладача) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та підведення підсумків з виставленням відповідної оцінки від результатів виконаної роботи. План проведення семінарських та практичних занять наведено в табл. 3.

Таблиця 3

План проведення семінарських та практичних занять
Назва теми Перелік практичної роботи (опрацьованих питань) Кількість годин Література
Модуль 1. Теоретичні основи комплексу маркетингових комунікацій у туризмі
Тема 1. Сутність маркетингових комунікацій у туризмі Побудувати комплекс маркетингу та визначити значення МК серед його інших елементів як у традиційному вигляді, так і в розширеному сучасному.
Побудувати схему комунікаційного процесу.
Розглянути цільові аудиторії, на які спрямовано інструментарій МК у туризмі.
Ділова гра: «Моделювання характеру відносин в різних ситуаціях комунікаційної взаємодії»
3 Основна:
[6; 10; 12];
додаткова:
[1; 3]
Тема 2. Структура комплексу маркетингових комунікацій у туризмі Проведення порівняння основних інструментів МК на основі різних критеріїв та складання порівняльної таблиці
Надання характеристики та визначення особливостей кожного складового елемента комплексу МК.
Презентація: «Стратегії просування підприємств туристичної інфраструктури на харківському ринку»
4 Основна:
[2; 6; 13];
додаткова:
[2; 7]
Тема 3. Ринок маркетингових комунікацій в Україні Визначення суб’єктів ринку МК у туризмі та вигод від комунікаційних звернень для кожного з них.
Класифікація підприємств, що надають послуги з МК та визначення напрямків роботи для кожного з них.
Аналіз статистичних даних результатів роботи ринку МК в Україні за останні роки.
Презентація: «Оцінка рейтингів популярності українських телекомпаній та друкованих видань»
4 Основна:
[7; 11];
додаткова:
[1]
Тема 4. Концепція управління комплексом маркетингових комунікацій у системі ринкової діяльності туристичного підприємства Побудова схеми комунікаційної взаємодії турпідприємства та зовнішнього середовища.
Аналіз соціально-психологічного характеру внутрішніх комунікаційних зв’язків та маркетингового характеру зовнішніх.
Планування відділу МК в організаційній структурі різних видів турпідприємств.
Семінар-дискусія: «Характерні риси керівників та підлеглих у системі внутрішніх комунікаційних відносин турпідприємства»
3 Основна:
[10; 11];
додаткова:
[3; 4]
Тема 5. Імідж туристичного підприємства Аналіз психологічних, естетичних та соціальних аспектів ФС. Розгляд основних вимог та правил створення ФС для різних корпоративних культур світу.
Презентація: «Розробка логотипа та слогана для підприємств туристичної індустрії»
4 Основна:
[2, 11, 12];
додаткова:
[6]
Модуль 2. Основні складові елементи комплексу маркетингових комунікацій
Тема 6. Персональні продажі в туризмі Міні-лекція: «Значення професіоналізму торгового персоналу в туризмі».
Стилі персональних продажів.
Аналіз основних методів встановлення контакту з клієнтом.
Ділова гра: «Основні етапи взаємодії з клієнтом у туристичному бізнесі»
3 Основна:
[2; 6; 11];
додаткова:
[1; 4]
Тема 7. Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій Оцінка впливу заходів стимулювання збуту на життєвий цикл турпродукту.
Аналіз різних об’єктів стимулювання.
Міні-лекція: «Моральне та матеріальне стимулювання – переваги та недоліки»
3 Основна:
[3; 6];
додаткова:
[4]
Тема 8. Суспільні зв’язки та пропаганда в туристичному бізнесі Форми реалізації зв’язків з громадськістю.
Характеристика основних заходів створення «піару» навколо туристичних об’єктів.
Приклади громадських заходів та програм, що спрямовані на просування туристичної індустрії України.
3 Основна:
[2; 12];
додаткова:
[3; 5]
Тема 9. Реклама в туризмі Розкриття сутності товарної реклами, імідж-реклами та реклами дестинації в туризмі.
Розробка рекламної кампанії.
Створення рекламного тексту для досягнення різних цілей впливу на споживача.
Семінар-дискусія: «Оцінка зарубіжного досвіду створення реклами туристичного продукту».
Презентація: «Створення проекту тизерної реклами турпродукту (підприємства)».
Складання медіаплану для проведення рекламної кампанії на регіональному рівні
4 Основна:
[5; 8, 9];
додаткова:
[7]
Тема 10. Виставки та ярмарки в туристичній індустрії Міні-лекція: «Етапи підготовки туристичного підприємства до участі у виставковому заході» 3 Основна:
[2; 10; 13];
додаткова:
[2; 4]

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних виробничих ситуацій; розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами та звітністю підприємства.

ІНДЗ з дисципліни «Маркетингові комунікації в туристичній діяльності» видається студенту викладачем на початку вивчення кожного семінару. ІНДЗ виконується студентом самостійно. Студент має надати ІНДЗ для перевірки наприкінці семінару, але не пізніше терміну проведення підсумкового модульного контролю. Оцінка з виконання ІНДЗ враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

ІНДЗ складається з двох частин теоретичної та практичної.

Тематика теоретичної частини ІНДЗ має носити проблемний характер. Студент має право самостійно обрати тему та зміст роботи з обов’язковим узгодженням з викладачем. У противному разі тема має бути запропонована викладачем (варіанти тем наведено далі).

У процесі виконання ІНДЗ студент має опрацювати не менше десяти літературних джерел з посиланням на використання певної інформації з них у тексті роботи. При цьому робота має носити творчий характер і бути спрямованою на вирішення певної проблеми чи на висловлення особистого погляду автора роботи на питання, яке розглядається в роботі.

Індивідуальне завдання складається з титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури, додатків до індивідуального завдання (при необхідності).

Вступ має розкривати актуальність обраної теми, її проблематику, мету написання роботи.

Основна частина роботи (може включати декілька підрозділів) має включати характеристику сучасного стану проблеми, опис нормативної бази, погляд різних авторів на цю проблему, позитивні та негативні наслідки проблеми.

Висновки мають включати обґрунтовані висновки студента щодо досягнення мети роботи, можливо рекомендації до вдосконалення діяльності підприємства.

Практична частина складається із ситуаційного завдання, вирішення якого має супроводжуватися обґрунтованими висновками.

Обсяг ІНДЗ повинен становити у друкованому варіанті 10 - 15 сторінок. Орієнтована кількість сторінок у розділах: вступ - 1 с.; основна частина - 8 - 12 с.; висновок 1 - 2 с.

Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: спочатку наводяться законодавчі та нормативні акти, статистичні довідники, потім загальна та спеціальна література за алфавітом.

6.1. Тематика ІНДЗ

1. Основні моделі комунікаційного процесу.
2. Розробка рекламної кампанії для туристичного підприємства.
3. Комунікаційна стратегія туристичного підприємства.
4. Персональні продажі в системі МК туризму.
5. Цільові аудиторії МК у туризмі.
6. Особливості спілкування з клієнтом у процесі здійснення продажу туристичного продукту.
7. Розробка програми стимулювання збуту для магазину одягу, відпочинку й спорту та туристичного обладнання.
8. Пропаганда в комплексі МК.
9. Заходи з PR для просування туристичних послуг.
10. Реклама у сфері туризму.
11. Психологічний вплив реклами на споживачів туристичних послуг.
12. Вибір засобів розповсюдження реклами для турпідприємства.
13. Планування рекламної кампанії.
14. Ринок радіо- та телевізійної реклами в Україні.
15. Значення та основи медіапланування для реалізації комунікаційної стратегії турпідприємства.
16. Виставкова діяльність у туризмі.
17. Процес участі турпідприємства в роботі виставки.
18. Товарний знак як центральний елемент фірмового стилю.
19. Імідж турпідприємства.
20. МК у системі управління ринковою діяльністю турпідприємства.
21. Фірмовий стиль туристичних компаній.
22. Інтегрована система маркетингових комунікацій.
23. Інтернет-маркетинг у сучасній туристичній інфраструктурі.

7. Самостійна робота студентів

Для опанування матеріалу дисципліни «Маркетингові комунікації в туристичній діяльності» окрім лекцій, практичних (семінарських) занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі.

Основні види самостійної роботи студента:

1. Вивчення додаткової літератури.
2. Робота з законодавчими, нормативними та інструктивними матеріалами.
3. Підготовка до практичних (семінарських) занять.
4. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.

Питання для самостійного опрацювання

Модуль 1. Теоретичні основи комплексу маркетингових комунікацій у туризмі

Тема 1. Сутність маркетингових комунікацій в туризмі

1. Дайте визначення різним підходам до поняття «комунікація».
2. Охарактеризуйте ефекти маркетингового комунікаційного впливу.
3. Які існують філософські підходи до проблеми комунікації.
4. Назвіть перешкоди вільного процесу комунікації в туристичній індустрії.
5. Історичні форми та види МК.
6. Які визначають психологічні підходи до проблеми комунікації?

Література: основна [6; 10; 12]; додаткова [1; 3].

Тема 2. Структура комплексу маркетингових комунікацій у туризмі

1. Які існують точки зору щодо набору елементів комплексу МК?
2. Дайте визначення поняттю «прямий маркетинг».
3. Дайте визначення поняттю «сітьовий маркетинг».
4. Який взаємозв’язок існує між елементами МК?
5. В чому проявляється синергетичний ефект інтегрованих МК?
6. Що таке циклічність комунікаційного впливу?

Література: основна [2; 6; 13]; додаткова [2; 7].

Тема 3. Ринок маркетингових комунікацій в Україні

1. Функції ринку МК.
2. Особливості ринку МК різних країн світу.
3. Функціональні особливості ЗМІ.
4. Визначте можливі канали поширення МК.
5. Чим характеризується сучасний етап розвитку ринку МК в Україні?
6. Назвіть лідерів ринку МК в Україні.

Література: основна [7; 11]; додаткова [1].

Тема 4. Концепція управління комплексом маркетингових комунікацій у системі ринкової діяльності туристичного підприємства

1. Визначте особливості ринкової діяльності підприємств туристичної сфери.
2. Які існують інформаційні потоки на тур підприємстві?
3. Визначте роль керівника як головного комунікатора на турпідприємстві.
4. Дослідження формування відносин у колективі.
5. Визначте підрозділ організаційної структури тур підприємства, відповідальний за формування МК.
6. Суспільні зв’язки в системі комунікацій на турпідприємствах.

Література: основна [10; 11]; додаткова [3; 4].

Тема 5. Імідж туристичного підприємства

1. Емоційна та соціальна складова іміджу для турпідприємств.
2. Законодавчі акти, що регулюють процес створення та використання товарного знака.
3. Використання товарного знака в системі франчайзингу.
4. Сутність брендингу на ринку туристичних послуг.
5. Регістрація товарного знака.
6. Підходи до створення логотипа та салогана.

Література: основна [2; 11; 12]; додаткова [6].

Модуль 2. Основні складові елементи комплексу маркетингових комунікацій

Тема 6. Персональні продажі в туризмі

1. Які основні завдання персонального продажу?
2. Загальні особливості персонального продажу на ринку турпослуг.
3. Типи торгівельних працівників.
4. Що таке багаторівневий продаж?
5. Методи представлення турпродукту.
6. Прийоми визначення потреб клієнта.

Література: основна [2; 6; 11]; додаткова [1; 4].

Тема 7. Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій

1. Інструменти стимулювання співробітників турпідприємств.
2. Види знижок у туризмі.
3. Тестування окремих заходів стимулювання.
4. Коли заходи стимулювання дають найбільший ефект?
5. Як проводять оцінку результатів стимулювання?

Література: основна [3; 6]; додаткова [4].

Тема 8. Суспільні зв’язки та пропаганда в туристичному бізнесі

1. Формування суспільної думки.
2. Зв'язок між нормами захисту прав споживачів та PR-акціями.
3. Зв'язок між концепцією соціальної відповідальності бізнесу та суспільними зв’язками туристичного бізнесу.
4. Основні цілі туристичної пропаганди.
5. Основні прийоми встановлення зв’язків із ЗМІ.
6. Лобіювання інтересів засобами суспільних зв’язків.
7. Різниця між зв’язками із суспільством та пропагандою.

Література: основна [2; 12]; додаткова [3; 5].

Тема 9. Реклама в туризмі

1. Співвідношення маркетингових та рекламних стратегій тур- підприємства.
2. Оцінка соціальної ефективності реклами.
3. Всесвітньовідомі професійні видання та видання України у сфері туризму.
4. Переваги та недоліки Інтернет-реклами.
5. Форми подання наружної реклами.
6. Створення банерної реклами.

Література: основна [5; 8; 9]; додаткова [7].

Тема 10. Виставки та ярмарки в туристичній індустрії

1. Фактори, що впливають на рівень відвідування виставки.
2. Особливості роботи виставки із різними типами відвідувачів.
3. Основні напрямки планування виставкової діяльності.
4. Цілі участі турпідприємства у виставці.
5. Виставковий ринок України.
6. Класифікаційні ознаки виставкових заходів.

Література: основна [2; 10; 13]; додаткова [2; 4].

8. Контрольні запитання для самодіагностики

Модуль 1. Теоретичні основи комплексу маркетингових комунікацій у туризмі

Тема 1. Сутність маркетингових комунікацій у туризмі

1. Розкрийте сутність комунікаційних відносин за існуючими підходами до їх визначення.
2. У чому проявляється філософський та психологічний зміст комунікаційних процесів?
3. Дайте визначення комунікаційному процесу та змісту його структури.
4. Які визначають історичні форми та види МК?
5. Які комунікаційні канали відносяться до особистих та неособистих?
6. Назвіть перешкоди вільного процесу комунікації в туристичній індустрії.

Література: основна [6; 10; 12]; додаткова [1; 3].

Тема 2. Структура комплексу маркетингових комунікацій у туризмі

1. Що таке комплекс МК в туризмі?
2. Які бувають МК за характером відносин?
3. Назвіть основні стратегії просування туристичних товарів та послуг.
4. З яких елементів складається фірмовий стиль туристичного підприємства?
5. Які існують точки зору щодо набору елементів комплексу МК?
6. В чому проявляється синергетичний ефект інтегрованих МК.
7. Що таке циклічність комунікаційного впливу?

Література: основна [2; 6; 13]; додаткова [2; 7].

Тема 3. Ринок маркетингових комунікацій в Україні

1. Які підприємства надають послуги з МК?
2. Що відноситься до ЗМІ?
3. Охарактеризуйте основні етапи розвиту рекламного ринку в Україні.
4. Які функції виконує ринок МК?
5. Особливості ринку МК України.
6. Які існують можливі канали поширення МК?
7. Чим характеризується сучасний етап розвитку ринку МК в Україні?

Література: основна [7; 11]; додаткова [1].

Тема 4. Концепція управління комплексом маркетингових комунікацій у системі ринкової діяльності туристичного підприємства

1. Яку роль відіграють комунікаційні процеси в поточній діяльності турпідприємтва?
2. Назвіть основні блоки процесу управління МК на турпідприємстві.
3. Які організаційні форми контролю та управління МК можуть бути на турпідприємствах з різними формами організаційних структур?
4. За якими основними статтями витрат формується загальний бюджет турпідприємства на МК?
5. Якими методами можливо провести оцінку ефективності маркетингових заходів для турпідприємства?
6. Які існують інформаційні потоки на турпідприємстві?
7. Яку роль відіграє керівник як головний комунікатор на тур- підприємстві?

Література: основна [10; 11]; додаткова [3; 4].

Тема 5. Імідж туристичного підприємства

1. Основні складові формування іміджу для турпідприємств.
2. Які законодавчі акти регулюють процес створення та використання товарного знака?
3. Яке значення відіграє товарний знак у системі франчайзингу?
4. Яку роль відіграє брендинг на ринку туристичних послуг?
5. Які етапи включає процес регістрації товарного знака?
6. Які існують підходи до створення логотипа та салогана?

Література: основна [2; 11; 12]; додаткова [6].

Модуль 2. Основні складові елементи комплексу маркетингових комунікацій

Тема 6. Персональні продажі в туризмі

1. Яку роль відіграють персональні продажі в туристичному бізнесі?
2. Назвіть типові характеристики клієнтів та продавців.
3. Охарактеризуйте основні етапи процесу персонального продажу.
4. Які правила відбору кандидатів на посаду продавця турпослуг?
5. Які основні завдання виконують персональні продажі як вид МК?
6. Визначте особливості персонального продажу на ринку турпослуг.
7. Які існують основні типи торгівельних працівників?
8. Які прийоми визначення потреб клієнта необхідно використовувати?

Література: основна [2; 6; 11]; додаткова [1; 4].

Тема 7. Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій

1. Назвіть основні засоби стимулювання збуту.
2. Розподіліть засоби стимулювання на цінові та нецінові.
3. Які засоби стимулювання збуту використовуються на різних стадіях життєвого циклу турпродукту?
4. Назвіть інструменти стимулювання співробітників турпідприємств.
5. Які види знижок використовують у туризмі?
6. Коли заходи стимулювання дають найбільший ефект?
7. Як проводять оцінку результатів стимулювання?

Література: основна [3; 6]; додаткова [4].

Тема 8. Суспільні зв’язки та пропаганда в туристичному бізнесі

1. Визначте основні напрямки суспільних зв’язків у туризмі.
2. Хто є цільовою аудиторією суспільних зв’язків турпідприємств?
3. Охарактеризуйте інструменти маркетингових зв’язків з громадськістю.
4. Яким чином турпідприємства можуть вплинути на формування суспільної думки?
5. Охарактеризуйте зв'язок між концепцією соціальної відповідальності бізнесу та суспільними зв’язками туристичного бізнесу.
6. Які прийоми використовують турпідприємства для встановлення зв’язків із ЗМІ?
7. У чому є різниця між зв’язками з суспільством та пропагандою?

Література: основна [2; 12]; додаткова [3; 5].

Тема 9. Реклама в туризмі

1. Які функції відіграє реклама в туристичноу бізнесі?
2. Назвіть основні види туристичної реклами.
3. Охарактеризуйте етапи рекламної кампанії.
4. Визначте специфіку діяльності рекламних агентств.
5. У чому полягає соціальна ефективність реклами?
6. Назвіть всесвітньовідомі професійні видання та видання України у сфері туризму.
7. Назвіть переваги та недоліки Інтернет-реклами.
8. Які є форми подання наружної реклами?

Література: основна [5; 8; 9]; додаткова [7].

Тема 10. Виставки та ярмарки в туристичній індустрії

1. Назвіть основні фактори що впливають на рівень відвідування виставки.
2. У чому полягає особливість роботи персоналу виставки із різними типами відвідувачів?
3. Які існують основні напрямки планування виставкової діяльності?
4. Які цілі переслідує турпідприємство у процесі участі у виставці?
5. Охарактеризуйте виставковий ринок України та світу.
6. Назвіть класифікаційні ознаки основних видів виставкових заходів.

Література: основна [2; 10; 13]; додаткова [2; 4].

9. Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі: (індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль, тощо.

Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дисципліни проводиться у вигляді:

1) індивідуальних консультацій (запитання - відповідь стосовно проблемних питань теоретичного матеріалу дисципліни);
2) групових консультацій (розгляд типових прикладів, практики впровадження та використання нових методів та методик у виробничу практику).

Індивідуально-консультативна робота з практичної частини дисципліни проводиться у вигляді:

1) індивідуальних консультацій (розгляд практичних завдань, стосовно яких виникли запитання);
2) групових консультацій (розгляд практичних ситуацій, рольових ігор, які потребують колективного обговорення).

Індивідуально-консультативна робота для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу проводиться у вигляді:

1) індивідуального захисту самостійних та індивідуальних завдань;
2) підготовки рефератів для виступу на науковому семінарі;
3) підготовки рефератів для виступу на науковій конференції.

10. Методики активізації процесу навчання

При викладанні дисципліни «Маркетингові комунікації в туристичній діяльності» для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: міні-лекції, семінари-дискусії, презентації, ділові ігри.

Розподіл форм та методик активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Розподіл форм та методик активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни
Тема Практичне застосування навчальних технологій
Тема 1. Сутність маркетингових комунікацій у туризмі Ділова гра: «Моделювання характеру відносин у різних ситуаціях комунікаційної взаємодії»
Тема 2. Структура комплексу маркетингових комунікацій у туризмі Презентація: «Стратегії просування підприємств туристичної інфраструктури на Харківському ринку»
Тема 3. Ринок маркетингових комунікацій в Україні Презентація: «Оцінка рейтингів популярності українських телекомпаній та друкованих видань»
Тема 4. Концепція управління комплексом маркетингових комунікацій у системі ринкової діяльності туристичного підприємства Семінар-дискусія: «Характерні риси керівників та підлеглих у системі внутрішніх комунікаційних відносин турпідприємства»
Тема 5. Імідж туристичного підприємства Презентація: «Розробка логотипа та салогана для підприємств туристичної індустрії»
Тема 6. Персональні продажі в туризмі Міні-лекція «Значення професіоналізму торгового персоналу в туризмі».
Ділова гра: «Основні етапи взаємодії з клієнтом у туристичному бізнесі»
Тема 7. Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій Міні-лекція: «Моральне та матеріальне стимулювання – переваги та недоліки»
Тема 9. Реклама в туризмі Семінар-дискусія: «Оцінка зарубіжного досвіду створення реклами туристичного продукту».
Презентація: «Створення проекту тизерної реклами турпродукту (підприємства)»
Тема 10. Виставки та ярмарки в туристичній індустрії Міні-лекція: «Етапи підготовки туристичного підприємства до участі у виставковому заході»

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як правило, як частина заняття-дослідження.

На початку проведення міні-лекції за вказаними вище темами лектор акцентує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний матеріал у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло. Лекційне заняття, проведене у такий спосіб, пробуджує у студента активність та увагу при сприйнятті матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу при відтворенні інформації, яку він одержав від викладача.

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою активізації навчального процесу, як робота в малих групах.

Наприклад, при проведенні семінарського заняття за темою «Виставки та ярмарки в туристичній індустрії» доцільно сконцентрувати увагу студентів на поетапній підготовці турпідприємства до участі у виставковому заході, починаючи від процесу подання заявки на участь та вибору виставкової площі до складання кошторису витрат, розробки стенду та підготовки роботи персоналу на виставковому стенді.

Презентації - виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань. Однією з позитивних рис презентації та її переваг при використанні в навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули студенти при роботі у певній малій групі.

Наприклад, при розгляді теми «Структура комплексу маркетингових комунікацій у туризмі» студенти мають презентувати результати свого аналізу щодо визначення стратегій просування, яких дотримуються різні підприємства туристичної інфраструктури (ресторани, ТРЦ, готельні комплекси, туроператори і т. д.) на харківському ринку.

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки і висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Наприклад, при розгляді теми «Концепція управління комплексом маркетингових комунікацій у системі ринкової діяльності туристичного підприємства» пропонується обмінятися думками з приводу прояву характерних рис керівників та підлеглих у системі внутрішніх комунікаційних відносин турпідприємства.

Ділові та рольові ігри - форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учасників подій.

Наприклад, при проведенні семінарського заняття за темою «Сутність маркетингових комунікацій у туризмі» слід розподілити аудиторію на групи, кожній з яких дати завдання змоделювати характер відносин у різних ситуаціях комунікаційної взаємодії суб’єктів туристичного ринку.

11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення оцінок за всіма формами проведення занять.

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись у наступних формах:

1. Оцінювання роботи студентів у процесі семінарських занять.
2. Оцінювання виконання індивідуального завдання.
3. Проведення проміжного контролю.
4. Проведення модульного контролю.

Загальна модульна оцінка складається з поточної оцінки, яку студент отримує під час семінарських занять, оцінки за виконання індивідуального завдання та оцінки за виконання модульної контрольної роботи.

Загальна оцінка з дисципліни визначається як середнє арифметичне модульних оцінок.

Порядок поточного оцінювання знань студентів

Поточне оцінювання здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є:

1) активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять;
2) виконання індивідуального навчально-дослідного завдання;
3) виконання проміжного контролю;
4) виконання модульного контрольного завдання.

Контроль систематичного виконання самостійної роботи та активності на семінарських заняттях

Оцінювання проводиться за 12-бальною шкалою за такими критеріями:

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;
3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;
4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуаційних задач, виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності виконаного завдання студента або його усної відповіді до усіх п'яти зазначених критеріїв. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

При оцінюванні практичних завдань увага приділяється також їх якості та самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена.

Проміжний модульний контроль

Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосовувати його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді тестування. При цьому завдання може містити як запитання, що стосуються суто теоретичного матеріалу, так практичні завдання.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на запропоновані завдання використовуються наступні критерії оцінювання:

- оцінка «відмінно» (12-10 балів) - виставляється у випадку, якщо студент правильно відповів на запитання та без помилок вирішив практичне завдання;
- оцінка «дуже добре» (9 балів) - студент допустив незначні помилки при відповіді на запитання та виконанні практичного завдання;
- оцінка «добре» (8-7 балів) - студент допустив помилки при відповіді на запитання та виконанні практичного завдання;
- оцінка «задовільно» (6 балів) - студент допустив значні помилки при відповіді на запитання та виконанні практичного завдання;
- оцінка «достатньо» (5-4 балів) - студент допустив багату кількість помилок при відповіді на запитання та виконанні практичного завдання;
- оцінка «незадовільно» (3 бали) - студент допустив багато суттєвих помилок при відповіді на запитання та виконанні практичного завдання;
- оцінка «незадовільно» (2-1 бали) - студент не розуміє, що йому необхідно зробити.

Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів за відповідними модулями.

Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оцінюється за такими критеріями:

1) самостійність виконання;
2) логічність та послідовність викладення матеріалу;
3) повнота розкриття теми (проблемної ситуації чи практичного завдання);
4) обґрунтованість висновків;
5) використання статистичної інформації та додаткових літературних джерел;
6) наявність конкретних пропозицій;
7) якість оформлення.

Проведення поточно-модульного контролю

Модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: лекційний (теоретичний) модуль та практичний модуль. Модульний контроль проводиться у письмовій формі після того, як розглянуто весь теоретичний матеріал та виконані семінарські завдання в межах кожного з двох модулів.

Таким чином, після вивчення тем 1-5 (модуль 1) студенти денної форми навчання виконують Завдання до модуля 1. Відповідно, після вивчення тем 6-10 (модуль 2) Завдання до модуля 2.

Завдання модульного контролю містить 2 завдання з лекційного модуля та евристичне завдання з практичного модуля.

Зразок завдання до модуля 2

Теоретична частина

1. Персональні продажі та їх значення в туристичному бізнесі.
2. Рекламна кампанія - етапи планування.

Практична частина

Евристичне завдання. Туристичне агентство вирішило провести рекламну кампанію. Відділ маркетингу обґрунтував фінансові витрати на один місяць за такими позиціями:
- 6 публікацій у фахових журналах - 1 500 грн;
- 45 трансляцій радіоролику - 4 600 грн;
- 15 трансляцій відеоролику на телебаченні - 5 700 грн.
Керівництво ухвалило суму лише в розмірі 9 000 грн.
Після проведення рекламних заходів у наступному місяці обсяг продажу збільшився на 4 %.
Запропонуйте, як, на Вашу думку, має виглядати остаточний план комунікаційних заходів за основними позиціями фінансових витрат.
Обґрунтуйте, чи були рекламні заходи економічно ефективними, якщо їх мета це:
- середньострокове стимулювання збуту;
- збільшення продажів за конкретним сезонним напрямком;
- підтримання іміджу агентства.
Зробіть висновки на основі отриманого вами рішення.

Модульне завдання оцінюються за 12-бальною системою відповідно до кваліфікаційних вимог до спеціалістів спеціальності 7.050401 «Туризм». Кожне завдання модульного контролю оцінюється окремо. Загальна оцінка розраховується як зважена сума оцінок:

- теоретична частина - 0,4;
- практична частина (евристичне завдання) - 0,6.

Загальна оцінка за модульним завданням складається як сума добутків оцінки за 12-бальною шкалою та питомої ваги кожної з оцінок.

Критерії оцінки

Оцінка 12 балів. Студент дає абсолютно правильну відповідь на теоретичне питання. При виконанні завдань студент застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконані як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом, висновки до завдань аргументовані та обґрунтовані.

Оцінка 11 балів. Студент дає правильну відповідь на теоретичне питання. При виконанні практичних завдань студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Ситуаційні завдання вирішуються як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом, робляться аргументовані висновки. При виконанні практичних завдань студент припускається незначних неточностей.

Оцінка 10 балів. Студент дає практично правильну відповідь на теоретичне питання. При виконанні практичних завдань студент застосовує глибокі знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно, в повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так в дещо зміненому його варіанті. При виконанні практичних завдань студент припускається окремих неточностей.

Оцінка 9 балів. Студент дає практично правильну відповідь на теоретичне питання. При виконанні ситуаційних завдань студент ефективно застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму, при їх виконанні студент припускається окремих несуттєвих помилок.

Оцінка 8 балів. Студент дає практично правильну відповідь на теоретичне питання. При виконанні практичних завдань студент застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму, при їх виконанні студент припускається несуттєвих помилок.

Оцінка 7 балів. Студент дає практично правильну відповідь на теоретичне питання. При виконанні практичних завдань студент застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму. При їх виконанні студент припускається несуттєвих помилок.

Оцінка 6 балів. Студент дає не зовсім правильну відповідь на теоретичне питання. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускається помилок.

Оцінка 5 балів. Студент дає не зовсім правильну відповідь на теоретичне питання. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускається значних помилок.

Оцінка 4 бали. Студент дає не зовсім правильну відповідь на теоретичне питання. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускається значної кількості помилок, стикається зі значними труднощами при аналізі та порівнянні економічних явищ та процесів.

Оцінка 3 бали. Студент дає практично неправильну відповідь на теоретичне питання. При виконанні практичних завдань припускається досить великої кількості грубих помилок, стикається зі значними труднощами при аналізі економічних явищ та процесів, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.

Оцінка 2 бали. Студент дає практично неправильну відповідь на теоретичне питання, стикається зі значними труднощами при виконанні практичного завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.

Оцінка 1 бал. Студент дає практично неправильну відповідь на теоретичне питання, виконати практичні завдання не може.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як середня з кількох складових, що враховує оцінки кожного виду контролю (дві оцінки за результатами поточного модульного контролю за роботу протягом семестру та оцінка за ІНДЗ).

Підсумкова оцінка з дисципліни згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів Університету в систему оцінювання за шкалою ЕСТS конвертується в підсумкову оцінку за шкалою ЕСТS.

Таблиця 5

Переведення показників успішності знань студентів у систему оцінювання за шкалою ЕСТS
Відсоток студентів, які зазвичай досягають відповідної оцінки Оцінка за шкалою ЕСТS Оцінка за бальною шкалою ХНЕУ Оцінка за національною шкалою
10 відмінне виконання А 12-11 відмінно
25 вище середнього рівня В 10
30 взагалі робота правильна, але з певною кількістю помилок С 9-7 добре
25 непогано, але зі значною кількістю недоліків D 6 задовільно
10 виконання задовольняє мінімальні критерії Е 5-4
- потрібне повторне перескладання 3 незадовільно
- повторне вивчення дисципліни F 2-1

12. Рекомендована література

12.1. Основна

1. Ведмідь Н.І. Основи рекламної діяльності в туризмі: навч. посібн. / Н.І. Ведмідь, С.В. Мельниченко, В.В. Білик; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К.: КНТЕУ, 2007. - 103 c.
2. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие / Е. Н. Голубкова. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Финпресс, 2003 - 303 c.
3. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: учебное пособие / А.П. Дурович. - 4-е изд. - Минск: Новое знание, 2004. - 495 c.
4. Дурович А.П. Основы маркетинга: учебное пособие / А.П. Дурович. - М.: Новое знание, 2004. - 512 c.
5. Дурович А.П. Реклама в туризме: учебное пособие / А.П. Дурович. - М.: Новое знание, 2003. - 253 c.
6. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник для вузов / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Дж. Мейкенз; пер. с англ. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 1063 c.
7. Лисица Н.М. Маркетинговые коммуникации в международном бизнесе: учебное пособие / Н.М. Лисица; Харьк. гос. экон. ун-т. - Харьков: ХГЭУ, 2001. - 106 c.
8. Морган Н. Реклама в туризме и отдыхе: учебное пособие / Н. Морган, А. Причард; пер. с англ. под ред. Б.Л. Еремина. - М.: ЮНИТА-ДИАНА, 2004. - 495 с.
9. Морозова Н.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: [учебник для вузов по специальности 230500 - «Соц.-культур. сервис и туризм»] / Н.С. Морозова, М.А. Морозов. - М.: Академия, 2003. - 333 c.
10. Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2005. - 404 c.
11. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] / Т.О. Примак; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: МАУП, 2003. - 199 c.
12. Прохорова Т.В. Маркетинговая политика коммуникаций: учебное пособие / Т.В. Прохорова, А. В. Гронь. - Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. - 224 с.
13. Смит П.Р. Маркенговые коммуникации: комплексный подход / П.Р. Смит; пер. со 2-го англ. изд. - К.: Знання-Прес, 2003. - 796 c.

12.2. Додаткова

1. Аналіз комплексу маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг: монографія / О.М. Азарян, Н.Л. Жукова, О.А. Іщенко, Г.О. Ворошилова; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 135 c.
2. Данильчук В.Ф. Особенности формирования и развития туристических предприятий / В.Ф. Данильчук; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики пром-сти, Донец. ин-т турист. бизнеса. - Донецк: ИЭП, 2006. - 239 c.
3. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій / Н.І. Норіцина; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: МАУП, 2003. - 119 c.
4. Федько Н.Г. Маркетинговые коммуникации: [учебное пособие для вузов] / Н.Г. Федько, В.П. Федько; под общ. ред. Н.Г. Федько, И.И. Саввиди. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 384 c.
5. Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации. (Бренд в системе интегрир. маркетинговых коммуникаций) / Ф.И. Шарков. - М.: РИП-холдинг, 2004. - 243 c.
6. Шульц Д. Стратегические бренд-коммуникационные кампании / Дон Шульц, Бет Барнс; [пер. с англ.] - М.: Гребенников, 2003. - 506 c.
7. Ядин Д. Маркетинговые коммуникации: Соврем. креатив. реклама / Даниэль Ядин; [пер. с англ.] - М.: Фаир-Пресс, 2003. - 481 c.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.