Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Статьи по туризму

1   [ 2 ]   3   4

АВТОР НАЗВАНИЕ СКАЧАТЬ / ПРОСМОТРЕТЬ
ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА
Андраш О.А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств туристичної галузі
Андреєва Д.А. Особливості обліку туристичної діяльності
Андренко І.Б. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг туристського підприємства
Аніщенко А.П. Фандрайзингова діяльність у туризмі
Артеменко О.І. Математичне моделювання рекреаційної привабливості території з використанням ієрархічної системи нечіткої логіки
Асаулко В.С. Методичні підходи до визначення рівня валютних ризиків підприємства індустрії туризму
Балабанова О.І. Ризики в бюджетуванні діяльності санаторно-курортних закладів
Балашова Р.І. Обґрунтування собівартості туристичних послуг за методом повних витрат
Балашова Р.І. Особливості впливу змінних і постійних витрат на собівартість туристичного продукту
Балашова Р.І. Розвиток методів оцінки ефективності діяльності туристичних підприємств
Балашова Р.І. Удосконалення методів планування собівартості туристичних послуг
Барна М.Ю., Миронов Ю.Б. Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків
Башта А.И., Донской Д.В. Применение экспертных экономических систем для выбора экологических мероприятий и энергосберегающих технологий при проектировании и развитии рекреационных комплексов
Бойко М.Г. Методичні основи дослідження економічних інтересів туристичних підприємств
Бойко М.Г. Особливості утворення ренти в туризмі
Бойко М.Г. Формування системи соціально-економічних показників у туристичному бізнесі
Боровский Б.И., Тимченко З.В. Влияние рекламных затрат на чистую прибыль туристско-рекреационного предприятия
Бутко М.П., Самко О.О. Генезис економічної теорії та методологічні підходи до оцінки туристичного потенціалу регіону
Валінкевич Н.В., Орлова К.Є. Удосконалення економічного механізму оцінки стану розвитку туризму в регіоні
Васильева А.В. Вспомогательный счет туризма как инструмент формирования территориальной информационной базы по туризму
Виклюк Я.І., Артеменко О.І. Порівняльний аналіз методів fuzzy logic та аналізу ієрархій в задачах визначення привабливості території
Височан О.С., Прокопів О.В. Облік власної реалізації путівок закладами санаторно-курортного лікування, що фінансуються з бюджету
Гаврилюк С.П. Особливості формування операційних витрат туристичних підприємств в Україні
Галасюк С.С. Аналіз рівня конкурентоспроможності регіонального ринку туристичних послуг
Гатауллина С.Ю., Топчий А.В. О состоянии методического обеспечения оценки экономической эффективности туристской деятельности в регионе
Гнідіна В.С. Стратегії ціноутворення як метод підвищення конкурентоспроможності фірм туристичної галузі
Головєрова Н.В., Єрмоленко О.Г. Фінанси санаторно-курортних підприємств України
Горбань Г.П. Особливості формування попиту на туристичний продукт
Горошкова Л.А. Моделювання факторів сталого розвитку туристично-рекреаційної галузі України
Гринькевич О., Біль М., Уманців Б. Про систему показників стратегічного аналізу середовища туристичної організації
Грицак Ю.П. Склад індексу конкурентоспроможності туризму
Грицюк М.Ю., Максимів Л.І. Методика визначення комплексного показника ризику стану господарської діяльності туристичного об'єкта
Ґудзь П.В., Левада Д.О., Кучер С.Ф. Фінансово-економічні методи трансформації економіки курортного міста
Даниленко Н.Н., Рубцова Н.В. Обоснование инновационных аспектов методологии оценки эффективности туризма
Демин А.А., Семенова Ю.А. Практическое использование адаптивных моделей в туризме
Димеденко І.В. Методичні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу
Домбик О.М. Економічна суть діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу
Доморат С.А. Методика расчета загрузки природных туристско-экскурсионных объектов показа, расположенных на горных и предгорных территориях Сочинского туристского комплекса
Древицкая И.Ю. Эколого-экономические аспекты использования солнечной энергии в туристической индустрии
Дудко О.С. Індекс оцінки конкурентоспроможності туризму країни
Здоров С.А. Предпринимательский анализ как система оценки эффективности деятельности туристских предприятий среднего и малого бизнеса
Івченко Л., Левіт І., Шимкова В. Оцінка якості діяльності туристичних підприємств на основі кваліметричного аналізу
Ілюшина О.М. Результати фінансово-економічної діяльності курортно-туристичних підприємств як індикатор ефективності використання кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону
Каленюк І.С., Котенко Т.М. Підходи до визначення соціальної результативності сфери рекреації та туризму
Калитвинцева М.В. Экономические показатели вклада туристической отрасли в экономику региона
Кармелюк Г. Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України
Квасній Л.Г., Щербан О.Я. Дослідження функціональних складових економічної безпеки підприємств сфери туристичних послуг
Кисельова О.О. Організація та економіка туристичного підприємства
Кифяк В.Ф. Методологічні засади розрахунку чисельності туристів та обсягу наданих їм послуг
Кіркова Н.П. Моделювання механізму регулювання рівня та динаміки цін на санаторно-курортні послуги
Кішка О.С. Оптимізація фінансово-економічних результатів діяльності в туризмі
Кобанець Л.О. Рентні платежі за використання рекреаційних територій як основа ефективного природокористування
Козырев В.М. Туристская рента как фактор саморазвития отрасли
Корж Н.В., Заноско О.В. Формування системи економічної безпеки індустрії туризму як складової стійкого розвитку туризму в Україні
Кузьменко О.О. Особливості формування та класифікація доходів туристичного підприємства
Лайко М.Ю., Скобкин С.С. Экономическая стратегия туристского предприятия
Максимюк С.О. Організаційний механізм економічної безпеки на прикладі підприємств індустрії гостинності
Максимюк Н.В. Совершенствование политики ценообразования в гостиницах АРК на основе регрессионного анализа временного ряда средних цен за проживание
Мельниченко С.В., Єсіпова К.А. Оцінка ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств
Миронов Ю.Б., Миронова М.І. Оцінка економічної ефективності індустрії туризму
Мишулина С.И. К вопросу об экономической оценке природного капитала региона рекреационно-туристской специализации
Морозов М.А., Рубцова Н.В. Социально-экономическая эффективность туристской деятельности: современные подходы к исследованию
Нездоймінов С.Г. Наукова парадигма підприємництва в економічній системі туризму
Несторенко Т.П. Совершенствование процесса ценообразования в санаторно-курортных учреждениях
Николашин В.Н. Механизм формирования доходов домашних хозяйств от туристской деятельности на современном этапе
Новик Л.И., Асаулко В.С. Современные тенденции в управлении валютными рисками в туристической индустрии
Новикова В.І. Методика визначення обсягу послуг туристського спрямування у міжнародній торгівлі послугами України
Нориганова О.А. Методология оценки туристской услуги как рыночной категории
Носкова В.В. Використання економіко-математичних моделей в управлінні підприємствами туристичної галузі
Огурцова Е.В. Особенности и проблемы финансового анализа туристских фирм
Орлова В.В., Остап’юк Н.І. Економічна діагностика процесів розвитку регіонального туристичного ринку
Орлова В.В. Особливості розробки прогнозів розвитку туристичної галузі
  Особенности кредитования в туризме
Пашенцев А.И. Определение прогнозных оценок стоимости туристического продукта
Перзеке Н.Б., Казарина О.А. Использование банковского инвестиционного кредитования в рекреационно-туристической сфере
Пожарицкая И.М., Пилатова Т.Н. Способы организации аудита доходов санаторно-курортных предприятий
Полещук Н.И. Структура бюджета домашних хозяйств и ее влияние на развитие туризма
Полюга В.О. Аспекти статистичного вивчення стану туристичної галузі регіону
Попова Т.А. Оцінка впливу економіки промисловості на розвиток курортних міст
Порошина О.В. Оценка эффективности развития сферы туризма на основе целеориентированного подхода
  Производственная программа туроператора
Рубцова Н.В. Организационно-экономический механизм повышения социально-экономической эффективности туристской деятельности на уровне туристской дестинации
Рубцова Н.В. Содержание понятия «эффективность туристской деятельности»
Самойленко И.А., Долгополова А.В. Прогнозирование и планирование развития санаторно-курортной сферы АР Крым
Сергєєва Л.Н., Кіркова Н.П. Раціональне управління фінансовими потоками як оптимізація діяльності підприємств санаторно-курортної сфери в період міжсезоння
Симонян Г.А. Ценообразование в туристско-рекреационной сфере
Славин В.В. Оценка эффективности функционирования сферы туризма
Сметанко А.В. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости информационно-туристического продукта
Сметанко А.В. Особенности учета затрат и формирования себестоимости туристической поездки
Смирнов І.Г. Логістика ресурсної бази туризму в контексті його сталого розвитку
Смирнов І.Г. Логістика туризму: комплексний підхід
Снігур І. Врахування фактору новизни елементів при обчисленні ціни на туристичний продукт
  Соціально-економічна статистика сфери послуг та туризму
Списак В.Т. Витрати в управлінні туристичним підприємством
Тихонова Г.Б. Прогнозирование спроса в туризме с помощью регрессионного моделирования
Туриянская М.М., Панасюк Е.А. Методика оценки финансовой устойчивости малых предприятий туристического бизнеса
  Формирование стоимости авиабилетов
Хорошун В.В. Економіко-математичні методи управління туризмом в системі регіонального бюджетного планування
Цёхла С.Ю., Мищенко А.В. Формирование системы индикаторов развития туристского обслуживания
Чабанюк О.М., Куцик П.О. Первинний облік в управлінні витратами санаторно-курортних установ
Чан Т.X., Егорова М.С. Понятие, сущность, роль цен и ценообразования в экономике туризма
Чернець І.А. Туризм як джерело доходів
Шариков В.И. Организация статистического наблюдения в туризме в современных условиях
Шпак Л.О. Регіональна туристична рента
Ячменева В., Чугунова Т., Виноградов Н. Анализ существующих методик подсчета рекреантов
МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМЕ
Адельсеитова Э.Б., Абдураимова Э.Р. Стратегическое управление предприятиями индустрии туризма
Александрова С.А. Кроскультурний менеджмент в індустрії гостинності
Алексеева О.В. Событийный туризм и ивент-менеджмент
Алексеева Ю.В. Визит гостя в офис турфирмы: королевский прием
Алексеева Ю.В. Идеальное рабочее место: советы менеджеру по туризму
Алексеева Ю.В. Кредит доверия в туризме. Правила для менеджеров
Алексеева Ю.В. Личная эффективность менеджера по туризму
Алексеева Ю.В. Оперативность в туризме. Инструменты для менеджера
Алексеева Ю.В. Полный алгоритм работы турменеджера с клиентом
Алексеева Ю.В. Портрет успешного менеджера по туризму
Алексеева Ю.В. Правила телефонных переговоров для менеджеров по туризму
Алексеева Ю.В. Рекомендации менеджеру по туризму: кто принимает решение?
Алексеева Ю.В. Тренировка навыков турменеджера или «тяжело в учении – легко в бою»
Алексеева Ю.В. Туризм. Советы менеджеру
Алексеева Ю.В. Этапы работы менеджера по туризму с клиентом
Алексеева Ю.В. Язык профессионала в туризме
Баєв В.В. Концептуальні засади менеджменту якості в сфері туризму
Бігдан М.Г., Карлик Ю.Ю. Пряма залежність якості туристичних послуг від ефективного управління персоналом
Білецька І.М. Особливості стратегічного управління при виборі конкурентної позиції туристичного підприємства
Бойко М.Г. Феномен туризму: передумови формування ціннісно орієнтованих аспектів управління
Болбут Л. Фрод-туризм: необходима осторожность
Булгакова А.К. Сучасні методи управління персоналом на підприємствах готельного господарства
Ванеева И.В., Тихонова Н.И. Стратегическое планирование в индустрии туризма
Ведмідь Н.І., Сідлецька І.Ю. Вдосконалення процесу управління комунікаціями туристичного підприємства (на прикладі турагенства "MasterStaff")
Власова Н.Г. Корпоративная культура как стиль ведения бизнеса в туристической фирме "Сфера-тур"
Ветров В.М., Бесіда С.М. Мотивація та стимулювання працівників підприємств харчування в готельно-ресторанному бізнесі
Винничук Р.О., Гербут М.В. Організаційна культура як інструмент забезпечення конкурентоспроможності організації в індустрії туризму
Войнаренко М.П., Юр'єва-Юрій А.В. Механізм стимулювання праці в туристичній сфері України
Волкова А.В. Стратегии повышения конкурентоспособности предприятий туризма
Галиця І.О., Мельник І.Л. Нові аспекти управління в туристичній індустрії
Галла Н.М. Основні напрямки та принципи забезпечення економічної безпеки туристичного підприємств
Гладка М.Є. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств
Гоблик Н.М. Формування стратегічних напрямів діяльності організацій сфери туризму
Гречаник Н.Ю. CRM-система управління як новітній спосіб формування конкурентних переваг туристичного підприємства
Грицак Ю.П. Подход к определению типов характера и совместимости участников путешествия
Гришко Н.И. Психографическая сегментация потребителей услуг предприятий индустрии гостеприимства
Гузь Н.Г., Леонова Г.Д. Управление конкурентоспособностью туристского предприятия
Джерелюк Ю.О. Вплив ризиків на забезпечення антикризової стійкості туристичного підприємства
Дмитрук О., Свінцицька О., Сугоняк І. Використання спеціальних методів планування як засіб удосконалення технології управління рекреаційними підприємствами
Донець Л.І., Давидюк І.В. Стратегічний план туристичного підприємства: характерні ознаки, відмінні особливості
Драгомірова Є.С., Шевцова О.О. Особливості управління туристичними потоками
Дрокина Н.И. Концептуальная модель принятия управленческих решений в коммуникационном процессе на туристическом предприятии
Дрокина Н.И. Принятие управленческих решений руководителем туристического предприятия
Дяченко Л.А. Суть та особливості управління підприємствами туристичної сфери
Дяченко Л.А. Управління процесом обслуговування зарубіжних споживачів у туристичних підприємствах зі зворотніми зв'язками із споживачами
Дяченко Л.А. Формування ефективного механізму управління туристичними послугами для зарубіжних споживачів
Еремеев М.А. Особенности формирования мотивации в туристской деятельности
Зайченко Ю., Іващук І., Ястремська Н. Роль сучасного менеджера у вирішенні конфліктних ситуацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу
Захарченко П.В. Динамическая модель управления устойчивым спросом на услуги санатория
Захарченко П.В. Динамические модели управления предложением курортно-рекреационных услуг
Зуєвa B.C. Управління потенціалом туристичного підприємства
Ильина Е.Н. Узловая функция туроперейтинга в развитии российского туризма
  Как открыть турфирму
  Как правильно составить бизнес-план для туристической фирмы
  Как стать успешным турагентом? Советы турменеджеру по психологии продаж
Кальченко О.М. Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери
Киселева Е.В. Анализ стратегий финансирования компаний в индустрии туризма
Кисельникова И. Типовой проект организации деятельности турагентства
Ковальчук А. Основні етапи діяльності туристичної фірми
Ковальчук А.П. Развитие предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства
Кожухівська Р.Б. Менеджмент економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії у регіонах України
Козлова В.А. Удовлетворённость персонала своей работой как важный элемент повышения конкурентоспособности турфирмы
Колесник О.О. Статистичний аналіз в системі прийняття ефективних управлінських рішень в туризмі
Колянко О.В., Миронов Ю.Б. Соціальна відповідальність у туристичному бізнесі
Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Управління логістичною діяльністю туристичних підприємств: уточнення термінології
Конченкова А.И. Использование логистики в сфере обращения туристического продукта
Косинская Е.А. Управление развитием предприятий рекреационной сферы как условие устойчивости на рынке
Костин К.Б. Ревеню-менеджмент как основа успешного развития индустрии туризма
Кочкуров А.М. Роль кадрового консалтинга в гостиничном и ресторанном бизнесе
Крупський О.П. Ґендерні особливості й організаційна культура: досвід підприємств галузі туризму й гостинності в Україні
Кручинина А.А. Особенности организации труда в сфере туризма
Кулєшова Н.В. Алгоритмічна модель оцінки впливу макросередовища на діяльність туристичного підприємства
Лужанська Т., Костенко С., Катц Е., Будкевич Г. Оцінка та напрямки удосконалення конкурентоспроможності туристичних підприємств
Макарова О.А. Адаптация организационно-экономического механизма управления туристским предприятием к условиям кризисной экономики
Мельник І.М., Бабійчук Р.І. Суть та види стратегій підприємств готельно-ресторанного господарства
Миронов Ю.Б. Концептуальні підходи до управління проектами в сфері туризму
Миронов Ю.Б., Мамедов Б.Н. Організація стратегічного планування підприємства готельно-ресторанної індустрії
Миронов Ю.Б. Особливості управління туристичними підприємствами спеціальної економічної зони
Мухрова В.Ю. Типы конфликтного взаимодействия в туризме
Нагай І.Д. Планування стратегічних змін на підприємстві рекреаційного типу
Новик Л.И., Ивенина А.В. Разработка стратегии управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия санаторного типа
Нохріна Л.А., Панова О.Д. Управління кадровим потенціалом у сфері гостинності
Оліховська М.В., Мазур А.О. Управління мотивацією персоналу у підприємствах готельно-туристичного комплексу (ГТК)
  Організація туристичного бізнесу
Панасюк Е.А. Взаимосвязь составляющих механизма устойчивости малых туристических предприятий
Парфенюк О. ТОП-3 ошибок, которые совершают 80% владельцев турагентств
Паутова Н., Белая И.А. Кадровые ресурсы в туризме (некоторые особенности и проблемы)
Пічугіна Т.С., Гончаров С.О. Мотиваційний менеджмент в управлінні туристичною фірмою
Поворознюк І.М. Коучинг як один із сучасних методів мотивації персоналу індустрії гостинності
Полотай Б.Я. Розвиток корпоративної культури в індустрії гостинності
Полухина А.Н. Мотивация персонала организации в отрасли социально-культурного сервиса и туризма
Редько В.Є. Особливості методології проектного менеджменту в туристичному бізнесі
Рекунова С.А. Концептуальная модель оценки туристских рисков
Різник Д.В. Аналіз управління мотивацією праці підприємств санаторно-курортного комплексу
Рыжова А.С., Комарова Н.А. Управление конфликтами в социально-культурном сервисе и туризме
Ротань Н.В., Комліченко О.О. Методи оцінки інтелектуального капіталу туристичного підприємства
Савіцький О.О. Особливості поведінки менеджера-жінки у діяльності туристичної організації
Савранчук Л.А., Коновалова Н.І., Жулова Л.О. До питання про аналіз ефективності та шляхи вдосконалення діяльності туристичного підприємства «Плай» Івано-Франківської області
Сакун Л.М., Лініченко А.О. Застосування концепції «Будинок якості» для вдосконалення якості туристичних послуг
Самикова М.С, Долгополова А.В. Особенности управления персоналом в экологическом туризме
Симонян Г.А. Разработка стратегии конкурентоспособности туристско-рекреационных предприятий
Скобкин С.С. Компетентностный подход в развитии предприятий индустрии гостеприимства
Скоробогатова Т.М. Управління потоками споживачів туристичних послуг в світлі сервісної логістики
Скрипко Т.О., Ланда О.О. Туристичний продукт як об'єкт управління
Слюсаренко А.В. Організаційна культура туристичного підприємства
Снігир А.В. Особливості стратегічного менеджменту туристичного підприємства
Сорокина Т.В. Роль современного управления в формировании организационной культуры на предприятиях гостинично-ресторанного хозяйства
Суворова И.Н. Аутсорсинг в сфере корпоративного делового туризма
Сундеев В. Что спасет туристические агентства?
Тимейчук A.M. Управління туристичними проектами як основний функціональний елемент практичного туризмознавства
Тимошинин М.А. Франчайзинг как форма развития туристических сетей
Ткачева Я.С. Характеристика составляющих инвестиционной привлекательности предприятий туристско-рекреационного комплекса региона
Ткаченко О.П., Ольшанський О.В. Мотивація персоналу підприємств ресторанного господарства в умовах кризи
Ткаченко Т., Костін С. Особливості управління закладами санаторно-курортної сфери
Ткаченко Т.І. Стратегічне управління розвитком суб’єктів господарювання в сфері туризму
Ткаченко Т.І. Теоретичні аспекти формування туристичного потенціалу підприємств
Ткачова С.С. Стратегічні карти: загальні принципи та особливості розробки в ресторанному бізнесі
Тофанюк А. Бізнес-планування в туризмі: тенденції в сучасних умовах
Трифонова А.С. Система управления финансовыми ресурсами субъектов хозяйствования санаторно-курортного комплекса
Тропина Е.А. Особенности управления негативными факторами современного туризма
Туник О.М. Концепція CRM як складова управління розвитком туристичних підприємств
Туриянская М.М. Стратегические аспекты антикризисного управления туристскими предприятиями
Тучковська І.І., Ящук В.І. Обґрунтування стратегічних альтернатив при формуванні конкурентних стратегій туристичних підприємств
Тучковська І.І., Миронов Ю.Б. Особливості стратегічного менеджменту туристичних підприємств України
Тучковська І., Криворучко О. Особливості стратегічного планування діяльності туристичних підприємств
Тюндер Г. Управління стратегічними змінами в туристичній організації
Тяжова М. Виды рисков в туристском бизнесе
  Управление туристической фирмой
Фомин Ю.В., Фомина Е.Ю. О необходимости внедрения элементов контроллинга в системы управления туристическими предприятиями
Хміль Ф.І., Ланда О.О. Діагностика якості туристичного продукту
Холмурзаева З.Ф., Ганиева А.К. Стратегическое планирование деятельности предприятий индустрии гостеприимства
Хомік О.О. Менеджмент у туризмі
Чернобай Л.І., Кулиняк І.Я. Суб'єкти туроператорської та турагентської діяльності: сутність і класифікація
Чернышев Д.А. Глобализационные и интеграционные процессы в управлении предприятиями индустрии туризма
Чирва О.Г. Значення стратегічного управління на підприємствах індустрії гостинності
Чуваткин П.П., Косов С.А. Логистическая модель туристской системы
Шандор Ф.Ф. Ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії в умовах кризи: лідерство і менеджмент
Шимкова В.Є. Логістичне управління потоковими процесами в туристичному бізнесі
Шимова О.С. Менеджмент и концепт жизненного цикла туристических дестинаций
Шмідт Р.В. Деякі особливості механізму управління діяльності підприємств у сфері туризму
Шпак Л.І. Формування системи оцінки персоналу на прикладі туристичних організацій
Юйгуан Ван Сучасний стан менеджменту в туризмі та шляхи його удосконалення
Юрченко Е.Н. Повышение эффективности управления персоналом на предприятиях гостиничного хозяйства
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ТУРИЗМЕ
Абибуллаева С.С., Ермакова Л.А. Управление персоналом как способ повышения качества услуг гостиничного предприятия
Агамирова Е.В. Некоторые подходы к оптимизации процессов управления персоналом в современном ресторанном бизнесе
Адельсеитова Э.Б., Джемилева Л.Н. Обеспечение конкурентоспособности туристической фирмы на основе качества турпродукта
Андрушко И.О. Создание системы качества услуг в санаторно-курортном хозяйстве
Андрушко И.О. Управление качеством услуг в санаторно-курортном хозяйстве
Антонова А.Б. Качество как фактор развития индустрии туризма и гостеприимства в Российской Федерации
Богдан Н.М., Ферлій Р.Ю. Особливості управління якістю в готельному бізнесі
Босовська М.В., Ведмідь Н.І. Автоматизація процесу управління якістю на підприємствах готельного господарства
Босовська М.В. Удосконалення організаційно-правового механізму управління якістю послуг у готельному господарстві
Гірняк Л.І. Сучасні аспекти управління якістю у закладах готельно-ресторанного комплексу
Горбач А. Якість туристичних послуг: особливості та чинники впливу
Господинова М., Жаворонкова О., Шкробтак А. Повышение качества туристических услуг
Давидова О.Ю., Балацька Н.Ю. Структура процесів системи управління якістю готельно-ресторанних послуг
Данько Н.І. Управління якістю готельних підприємств в Україні
Денисенко М.П., Терещенко Н.М. Формування системи управління якістю послуг у сфері туризму
Дубодєлова А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти
Иванова А.В. Концептуальный подход к обеспечению качества обслуживания в сфере туризма
Іванова Л.О. Дослідження чинників якості послуг підприємств готельного господарства та їх врахування у маркетинговій стратегії
Івко О. Проблеми визначення якості туристичної послуги та формування системи управління нею
Кальченко Л.А. Форми прояву якості у наданні готельних послуг
Кальченко Л.А., Подоляк Я.В. Управление системой качества услуг в гостиничном бизнесе
Капустіна К.М. Управління якістю готельного обслуговування
Клименко В.І., Тимрієнко А.В. Управління якістю туристичного продукту
Кобяк М.В. Стратегия управления качеством продукции и услуг в гостиничном бизнесе
Кот Е.О. Как создать систему управления качеством в гостинице
Кучер Д.Б. Підвищення якості готельних послуг через внутрішню оптимізацію процесів надання послуг на вітчизняних підприємствах готельного господарства
Мельник І.М. Формування якості готельного продукту
Миронов Ю.Б., Іваник М.О. Теоретико-методологічні аспекти оцінювання якості готельних послуг
Москалец Н.А. Совершенствование управления качеством услуг в санаторно-курортных предприятиях
Нурбаева Д.Н. Управление персоналом и его роль в улучшении качества туристских услуг
Нуриахметова А.Ф. Важность качества обслуживания в курортных городах
Рибалко-Рак Л.А., Ляшко Н.І. Нова філософія тотального управління якістю: напрями формування конкурентоспроможного персоналу для підприємств сфери туризму
Рудинская Е.В., Гуртовая О.С. Проблемы и пути повышения качества гостиничных услуг в Одесском регионе
Рыкунова О.М., Жаворонкова О.Р. Стандартизация и сертификация качества услуг в гостиничном хозяйстве
Смирнова Ю.М. Управление качеством услуг туристических фирм (на примере туристской фирмы "Акватур")
Столярчук В.М. Наукові підходи до забезпечення якості готельних послуг
Стригунова М., Читалкіна М. Оцінювання якості готельних послуг
Теодорович Л.В. Шляхи підвищення якості готельних послуг в Україні
Томаля Т.С., Щипанова Я.І. Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі
Цветкова В.В. Роль стандартизации и сертификации в управлении качеством гостиничных услуг
Чебаненко Н.А. Розробка підсистеми управління якістю обслуговування
Чередниченко А.О., Калінін М.В. Якість надання послуг підприємствами готельного господарства як ключовий фактор привабливості в туристичній галузі
Чижма О.О. Mystery Shopping як інструмент оцінки якості туристичних послуг
Швец И.Ю. Управление качеством туруслуги
Шутилина Н.В. Оценка удовлетворенности потребителей в индустрии гостеприимства
МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМЕ
Авдан О.Г. Інтернет-брендинг як фактор конкурентоспроможності туристичних підприємств
Алексеева Ю.В. Правила профессиональной презентации в туризме
Алексеева Ю.В. Стоимость тура дороже - значит лучше? Обоснуйте!
Алєшугіна Н.О. Проблеми формування туристичного іміджу України
Антоненко І.Я. Продуктова політика туристичного підприємства
Анюхіна Л.О. Вдосконалення системи маркетингу в туристичній сфері як напряму підвищення конкурентоспроможності вітчизняних санаторно-курортних підприємств
Артюхова І.В. Маркетингові інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємства санаторно-курортного комплексу
  Аспекты туристического брендинга
Атамась К.Я. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні
Афанасьєв О.Є. Критерії та вимоги до організації дитячої туристичної виставки регіонального рівня
Ахмедов Н.А., Карпушенко П.Б. Маркетинг ресторанных услуг
Базаленко П.В. Взаємодія брендів турагентів і виробників туристичного продукту
Безуглий І.В. Проблеми розвитку маркетингу регіональної рекреаційно-туристичної системи
Белоущенко Я.А. Особенности ценовой политики на рынке услуг рыболовного туризма
Бобарыкина Е.Н. Маркетинговые исследования курортной индустрии Крыма: анализ первых результатов и перспективы применения
Бойко М.Г. Диференціація пропозиції туристичної послуги: тренд чи вимога ринку?
Бойко М.Г. Інструментальне середовище дослідницького процесу формування споживчої цінності туристичних продуктів
Бойко М.Г. Методичні засади оцінки бренда туристичного підприємства
Бондаренко Л.Є. Роль, завдання та види рекламування туристичних підприємств
Бондаренко В.М. Роль маркетингу в розвитку рекреаційного туризму
Боринова А.С. Развитие маркетинга в туризме в современных условиях
Будак М.В. Особливості застосування комплексу маркетингу на туристичному підприємстві
Бузни А.Н., Зубкова М.С. Маркетинговое исследование конъюнктуры рынка туристско-рекреационных услуг АР Крым
Бурдонос Л.І. Особливості маркетингу туристичних підприємств в Україні
Бурлаченко О.П. Впровадження маркетингу в системі розважально-дозвільних послуг курортно-рекреаційної економіки
Ванеева И.В. Поведение потребителя на рынке туристских услуг
  Виды планов реализации туристических услуг
Виклюк Я.І., Євстратов П.І. та ін. Маркетингове дослідження споживачів ринку оздоровчого туризму Буковини
Воловик Д., Дубчак М. Проблеми та перспективи туристичного маркетингу в Україні
Воробйова О.А. Інтегральна система маркетингу рекреаційно-туристичного природокористування
Воробйова Н.П. Реклама та її вплив на розвиток ресторанного господарства
Гаєвська Є.Є. Сутність маркетингу туристичних підприємств і етапи його розвитку
Галаченко О.О., Стручок Н.М. Тренди маркетингової стратегії реалізації санаторно-курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентарцізації
Гатауллина С.Ю., Долгалева Л.М. О совершенствовании регионального маркетинга в сфере туризма (на примере Приморского края)
Гембець А.В., Погуда Н.В. Поведінка споживача на ринку туристських послуг
Гембець А., Сологуб Ю. Технологія Customer Experience Management як сучасний маркетинговий підхід підприємств туристичного бізнесу
Герт О.Ю. Брендинг і промоушен сучасних підприємств туристичної індустрії
Гоблик-Маркович Н.М. Активізація маркетингового забезпечення розвитку туристичної сфери регіону
Говорущенко М.Е. Етапи процесу сегментації туристичного ринку
Горб К. Туристичні дестинації в системі міжнародної маркетингової діяльності
Горун М.В. Значення маркетингових досліджень для розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району
Грабовенська С.П. Маркетинг як складова туристичної дестинації
Данько Н.І. Брендинг як напрям вдосконалення рекламної стратегії туристичного підприємства
Дашкова Т.Л. Использование новых маркетинговых технологий в туристическом бизнесе
Джанджугазова Е.А., Лапочкина В.В. Маркетинговые методы формирования имиджа туристских территорий (на примере Смоленской области)
Дегтярев К.О. Особенности разработки туристического продукта для узкого сегмента потребительского рынка на примере «Digger Tour»
Добуш Ю.Я. Маркетинг рекреаційних територій як інструмент становлення, розвитку та регулювання ринку рекреаційних послуг
Драчук Ю.З., Дульцева І.І. Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій
Древицкая И.Ю. Маркетинговые исследования аттрактивности объектов сферы развлечений
Дутчак С.В. Можливості території та мотивація споживача турпродукту в питаннях дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів
Елистратова А.И. Влияние риска потери репутации на формирование позитивного имиджа туристического предприятия
Ершова М.Е. Развитие и применение маркетинговых технологий в сфере туризма
  Жизненный цикл туристского продукта
Забалдіна Ю.Б. Сучасна парадигма маркетингу туристських дестинацій
Забуранна Л.В., Крамаренко В.Г. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку
Зайцева К.В. Проблемы туристического маркетинга в рыночных условиях
Замятина Н.В. Маркетинг в деятельности туристских предприятий
Захаренко-Селезньова А.М. Застосування пабліситі для формування лояльності споживачів туристичних послуг
Заячковська Г.А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг: мікро- і макрорівень
Заячковська Г.А. Маркетинг міжнародного туризму: міжкультурний вимір
Иванова Е.В. К вопросу об особенностях рекламы гостиничных услуг
Иванова Е.В. Туристская реклама в культуре ХХ века
  Исследование конкурентоспособности туристического продукта и эффективности маркетинговой деятельности
Калыгина Е.В. Нужна ли оптимизация в туроператорском бизнесе?
Кальченко О.М. Територіальний маркетинг як чинник розвитку туризму
Карсекін В.І., Воробйова Н.П. Проблеми управління рекламною діяльністю на підприємствах ресторанного господарства
Каталимова А.Н., Бузни А.Н. Исследование потребностей в активном туризме
Кирилюк І.М. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу
Кирьянова Л.Г. Маркетинг дестинаций как современный подход к управлению туристским регионом
Кифяк О.В. Маркетингове стимулювання конкурентоспроможності суб’єктів туристичного ринку
Кифяк О.В. Стратегія регіонального маркетингу в контексті розвитку туризму
Кобельчук Н.М. Формування позитивного іміджу підприємства сфери послуг
Козлова В.А., Артёмова Е.Н. Применение стратегий позиционирований в деятельности турфирм города Орла
Козырев В.В. Бренд территории: экономическая и психологическая сущность
Козырева К.Г., Дряев М.Р. Маркетинговое исследование ресторанного бизнеса
Компанієць Т.І. Планування рекламної діяльності туристичного підприємства в умовах сучасного ринку туристичних послуг
Кондрашева Н.Н. Управление рекламной деятельностью туристского предприятия
Коніщева Н.Й. Маркетингові інструменти антикризового управління розвитком туристичних підприємств
Кононова Ю.А. Необходимость разработки фирменного стиля для предприятия сервиса и туризма
Корокошко Ю.В., Алексеева С.Н. CRM-система и ее значение в формировании корпоративного имиджа туристической фирмы
Костинян Х.І. Фактори ціноутворення в туризмі
Костромитина И.А. Особенности PR-деятельности в сфере туризма
Костючко В.М. Ввідна послуга як один з ефективних інструментів створення потоку клієнтів в турфірму
Кравчук Г.О. Моніторинг підприємств туристичної діяльності
Кулешова Н.В. Алгоритм формування маркетингової стратегії туристичного підприємства
Куніцин С.В. Планування рекламної діяльності на ринку туристично-рекреаційних послуг
Куніцин С.В. Система маркетингово-рекламних комунікацій професійних учасників регіонального туристичного ринку
Куніцин С.В. Система показників оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту
Кучер С.Ф. Реструктуризація функції маркетингу приморського міста
Лагутіна Т.Ю. Етапи маркетингових досліджень в туризмі
Лагутіна Т.Ю. Специфіка і зміст маркетингу в туристичній індустрії
Левочкина Н.А. Туристические бренды территории: структура и особенности
Леонтьева Ю.Ю., Кожокина Е.А. Использование приемов бенчмаркинга для изучения зарубежного опыта управления дестинациями
Лепилова А.В. Проблема имиджа туристских дестинаций и профессиональное туристское образование
Лобанова В.А., Бунтова Н.В. Використання сучасної концепції бенчмаркінгу при формуванні іміджу підприємств туризму та готельно-ресторанного бізнесу
Логунова Н.А. Формирование ценовой политики в яхтенных портах
Лозинська М.Ю. Сегментація ринку туристських послуг
Макринова Е.И., Иваницкая Т.Ю. Управление развитием сферы туристских услуг на основе концепции маркетинга: региональный аспект
Максимюк М.Н. Роль ассоциаций в туристическом бизнесе
Малиенко М.С. Значение организации маркетинговых исследований туристского рынка
Маликова Ю.И. Брендинг туристических дестинаций
Мандюк Н.Л. Застосування інструментів маркетингового управління в процесі розвитку регіональних рекреаційних систем
Мандюк Н. Формування політики просування туристичного продукту Львівської області
Масюк Ю. Аналіз сегментації ринку споживачів туристичних послуг підприємствами туристичної галузі: стратегічні аспекти
Масюк Ю. Формування брендів туристичних підприємств за сучасних умов
Мацеха Д.С., Бурий С.А. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Мельник Д.К., Буренина Н.Б. Формирование положительного имиджа туристического предприятия
Мельниченко С.В. Маркетингові технології у туристичній сфері
Мельниченко С.В., Авдан О.Г. Особливості створення туристичного бренду в сучасних умовах
Милова Н.С., Лайко М.Ю. Особенности продвижения бренда гостиничного предприятия
Минаев А. Портрет туриста нового поколения
Миронов Ю.Б. Використання маркетингу в сфері туризму
Миронов Ю.Б., Ібрагімлі Т.І. Маркетингові стратегії туристичних підприємств
Миронов Ю.Б., Новицька-Колодіна А.О. Методика оптимізації цінової політики підприємств рекреаційного туризму
Миронов Ю.Б., Миронова М.І. Напрями підвищення ефективності маркетингової діяльності туристичних агентств
Миронов Ю.Б. Особливості маркетингової діяльності суб’єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
Миронов Ю.Б. Особливості реклами в туризмі
Миронов Ю.Б., Омелянчук К.В. Особливості рекламної діяльності туристичних агентств у мережі Інтернет
Миронов Ю.Б., Миронова М.І. Оцінювання ефективності туристичного брендингу міста
Миронова Э.И., Сапицкая И.К. Политика маркетинга в туризме
Могилова А.Ю., Будашко В.О. Особливості маркетингу у готельно-ресторанному бізнесі
Музалевская Н. Реклама в туризме: специфика применения
Музиченко-Козловська О.В. Методика оцінювання туристичного брендингу дестинацій
Музиченко-Козловська О.В. Територіальний маркетинг як чинник формування туристичної привабливості регіону
Музиченко-Козловська О.В. Туристичний брендинг: сутність, складові та переваги
Накарякова В.И. К вопросу о повышении эффективности использования маркетинга в сфере туризма
Никифорова Г.Ю. Оценка эффективности брендинга территории
Нуртдинова А.М. Культурно-ландшафтный подход как новый метод создания турпродукта
Нуртдинова А.М. Формирование конкурентоспособного брэнда в туризме (на примере территориально-рекреационного комплекса Золотое кольцо России)
Осипчук М. Брендинг як інструмент підвищення ефективності функціонування туристичної дестинації
  Особенности использования концепции маркетинга в туризме
  Особенности маркетинговой деятельности в туристической сфере Украины
  Особенности туристического спроса
Остап’юк Н.І. Брендінг – невід’ємна складова туризму
Отнюкова М.С. Туристическая мода как феномен современности
  Ошибки позиционирования туристической фирмы
Ощипок I., Райчинець О., Туряниця В. Організація та планування рекламної кампанії на підприємствах готельно-ресторанного господарювання
Пальчук М.И Особенности туристического маркетинга
Панасюк К.А. Сутність маркетингу малих туристичних підприємств
Парфиненко А.Ю. Туристический имидж как источник конкурентоспособности региона
Пасарюк З., Толстеньова А. Особливості маркетингу у сфері туризму
Пащенко О.П. Брендинг туристичного підприємства: стратегічний аспект
Печерица Е.В. Особенности рекламы в гостиничном бизнесе
Покровская И.В., Кузин В.Ф. Паблик рилейшнз как способ продвижения предприятия на рынке гостиничных услуг
Польовська В., Холявка В. Аналіз видів маркетингу в соціальних мережах у туристичній індустрії
Понукалина О.В. Социальное конструирование туристических предпочтений
Попова О.Ю. Аналіз моделей та методів стимулювання попиту на туристичні послуги в сучасних умовах
Поспеловский Д.В. Репозиционирование турфирмы: необходимость или дань времени?
Примак Т.О., Примак Д.С. Маркетингова підтримка туристичного іміджу України
Прочан Г.О. Сучасний стан розвитку маркетингу туризму в Запоріжжі
Пурська І.С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України
Пурська І.С. Маркетингові дослідження при виході суб'єктів туристичної діяльності на ринки європейських країн
Пурська І.С. Особливості дослідження соціально-культурного середовища в міжнародній маркетинговій діяльності туристичних підприємств
Пурська І.С. Сутність міжнародного маркетингу та особливості його використання на підприємствах туристичного бізнесу
Рега М.Г. Перспективи розвитку рекламної діяльності на ринку туристичних послуг
Редько В.Є. Вплив когнітивного маркетингу на формування туристських потоків
Резванцева Е.А. Использование маркетинговых инструментов для повышения конкурентоспособности предприятия общественного питания
  Реклама и стимулирование сбыта в туризме
Родькин П.Е. Туристический брендинг в условиях кризисных явлений процесса глобализации и становления ЕАЭС
Рябова Т.А. Маркетингове забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної системи
Самонова Т.Б. Процес формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг
Севастьянова О.В. Интеграция маркетинговых и производственных функций для достижения конкурентного преимущества предприятий курортного хозяйства
Севастьянова О.В., Залогина Е.В. Совершенствование процесса формирования и внедрения туров на рынок
Сергеева Е.А. Продвижение услуг Крымского туристического региона посредством сети Интернет
Скляр В.С., Пророчук Ж.О. Рекламна діяльність підприємств ресторанного господарства в умовах мережних технологій
Скорбенко С.В. 11 трендов отельного Интернет-маркетинга в 2014 году: есть к чему стремиться
Скорбенко С.В. Тренды гостиничного маркетинга в Интернете на 2015 год
Скрипко Т.О., Ланда О.О. Інтеграція маркетингового та інноваційного потенціалу підприємства туристичної галузі
Сметанська Ю.С., Лозовський О.М. Електронний маркетинг як спосіб просування туристичних підприємств на ринку
Смирнова Т.А., Приварникова І.Ю. Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму
  Соцмедийный маркетинг для небольших гостиниц
Стребкова Л.Н. Маркетинговые исследования в оценке предпринимательских рисков (на примере турфирм г. Новосибирска)
Тєлєтов О.С., Хижняк М.О. Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України
Тєлєтов О.С., Хижняк М.О. Маркетингові підходи до туристичних послуг в умовах України
Тихонова Н.И. Принципиальные основы сервиса и культуры обслуживания в туристском бизнесе
Тишевська-Шапошник О.В. Комунікативні стратегії як основа розвитку туристичної діяльності
Торбостаева К.С. Продвижение предприятия общественного питания
Туменова С.А. Маркетинговая модель для предприятий рекреационного комплекса: особенности и инструментарий
  Туристические выставки «Экспоцентра»
Туриянская М.М. Формирование имиджа туристического предприятия
Хамидова О.М., Литвинова К.А. Управление продвижением зарубежных образовательных программ в деятельности туристического предприятия
Харів А. Мерчандайзинг як складова маркетингу підприємств ресторанного господарства
Хасбулатова Б.М. Маркетинг территорий как основной фактор повышения социально-экономического уровня региона
Хатикова З.В. Методика оценки уровня управления имиджбилдингом туристического предприятия
Хатикова З.В. Методические основы имиджбилдинга гостиничного предприятия
Хатикова З.В. Управление имиджбилдингом на предприятиях гостиничного типа
Чайка В.А. Роль рекламы в повышении эффективности туристической сферы
Чаплінський Ю.Б. Етапи становлення маркетингу туристичних підприємств
Чаплінський Ю.Б. Модель управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства
Чаплінський Ю.Б., Чаплінська А.А. Теоретична сутність маркетингу туристичних послуг
Чернюк М. Роль реклами в туризмі
Швец А.Б. Реклама как неопознанный объект Крымского туризма
Шеховцова Е.А. Концептуальные подходы к разработке рекламного продукта в туризме
Шостак М. Маркетинг человеческих ресурсов в курортной сфере
Ячменева В.М., Брязгина Е.А. Особенности формирования стратегии продвижения крымского турпродукта на международный рынок
Юмагулова А.М. Особливості маркетингу туристичних послуг в Україні
Юринець З.В., Мельник Н.В. Основні аспекти формування маркетингової політики на підприємствах туристичної галузі України
ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ
Агаркова-Лях И.В. Опыт инновационной деятельности в туризме (на примере международного центра экспериментальной археологии и инновационной педагогики «Кара-Тобе»)
Антоненко І.Я., Мельник І.Л. Сервісні інновації як інструмент ефективного менеджменту туристичних підприємств
Батьковець Н.О., Бурса О.В. Аналіз сучасних тенденцій застосування інновацій у туристичній галузі
Біловодська О.А., Коцур Я.М. Аналіз інноваційної діяльності туристичної галузі України
Бобрик А.О. Особливості інноваційної діяльності у сфері туризму
Бузько Н.А. Інноваційні процеси в туризмі
Бурий С.А. Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Буряк Л.Г., Духовная Л.Л. К вопросу об инновациях в туризме
Власова Н., Смирнова В., Семененко Н. Інноваційна діяльність в туристичному бізнесі
Гаврилюк А.М. Туристичні артефакти сучасності - інноваційні об’єкти територіального брендингу
Гарбера О.Є. Особливості інноваційних процесів в туристичній індустрії
Глушенков А.В. Проблемы инновационного развития курортов Азово-Черноморского побережья
Гомилевская Г.А. Организационно-управленческие аспекты инновационной деятельности в гостиничном бизнесе
Гуржій Н.М., Третинко А.В. Інноваційні технології в туристичній індустрії
Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України
Давід А.Г. Інновації в сфері рекреаційного бізнесу в Україні
Доценко М.С. Інновації в туризмі України
Жосану В.А. Инновации в туризме
Жосану В.А. Інноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства туристичної індустрії
Зікій Н.Л. Інноваційна політика туристичних підприємств
Зуева М.М. Инновационная деятельность как средство укрепления экономического потенциала индустрии туризма
Іжевський В.В. Економічна суть інноваційної політики підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства
Казьміна О.П. Туристичні об’єкти як зразок інноваційної інфраструктури
Калитвинцева М.В. Инновационная деятельность в туризме: понятийный аппарат и особенности развития
Калитвинцева М.В. Основные направления инновационной деятельности в туризме
Кіндрик Т.О., Головінов О.М. Інноваційна діяльність в туристичному господарстві України
Клапчук М.В. Туристичні інновації Львова
Клейменов А.М., Сергеев Б.И. Инновационные процессы в развитии туризма
Ковальчук І.Є. Інноваційні технології в туристичному бізнесі
Коновалова Е.Е., Силаева А.А. Инновации на предприятиях туризма и сервиса
Крупский А.П. Роль инновационной культуры в развитии туристического предприятия
Крупський О.П. Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств
Кузнецова А.А. Роль инноваций в развитии туризма
Кулик М.В. Інноваційні процеси в готельному бізнесі
Лигидов Р., Таппасханова Е., Мустафаева З., Кудашева М. Инновационное развитие туристско-рекреационного комплекса региона
Маклашина Л.Р. Инвестирование инноваций в индустрии туризма
Маклашина Л.Р. Инновационное развитие индустрии туризма
Маклашина Л.Р. Роль инноваций в развитии туризма
Маклашина Л.Р. Факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности предприятий индустрии туризма
Маціборчук Ю.В. Інноваційні впровадження та їх вплив на підприємства готельно-ресторанного господарства
Микуланинець C.I. Особливості інноваційних процесів у сфері туризму
Миронов Ю.Б., Блащак І.М. Впровадження інноваційних технологій у систему спортивного туризму
Миронов Ю.Б. Особливості інноваційної діяльності у сфері туризму
Михайліченко Г.І. Експортна орієнтація національного туристичного продукту за рахунок різних видів новацій
Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туристичних підприємств: напрями змін та фактори впливу
Михайліченко Г.І. Напрями розвитку інноватики туризму
Михно М.А. Роль инноваций в туризме
Мізюк Б.М. Інноваційні особливості індустрії туризму
Мізюк Б.М., Полотай Б.Я. Особливості запровадження інновацій у туристичній індустрії
Музиченко-Козловська О.В. Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму
Осьмьоркіна Н.М. Особливості інновацій у розвиток туристичної галузі України
Панькина Ю.В. Инновации в организации детского туризма
Перемитина Д.В. Концепция ценностной инновации как ключевой фактор в разработке стратегии развития туристского предприятия (на примере хостела «Тайга»)
Петрушенко Ю.М., Кугук І.О. Інституційні основи інноваційного управління розвитком ринку туризму в Україні
Поклонский Ф.Е. Особенности сущности понятия «инновация» в туризме
Решетников Д.Г., Траскевич А.Г. Основные формы инноваций в лечебно-оздоровительном туризме
Розметова О.Г. Інноваційні методи управління персоналом як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності
Романова М.М. Инновации в индустрии туризма
Селютін В.М., Токарчук Г.В. Інноваційні аспекти менеджменту індустрії гостинності
Скрипко Т.О., Ланда О.О. Інтелектуальні інновації у сфері туристичних послуг за допомогою концепції програмування вражень клієнта
Соколов И.А. Внедрение моделей инновационной логистики в деятельности туристских фирм в условиях устранения проблем их функционирования
Тайгибова Т.Т. Инновации в туризме как один из важнейших факторов повышения уровня социально-экономического развития Республики Дагестан
Ткаченко Т.І., Туник О.М. Смарт-місто: інноваційна туристична дестинація
Ушаков Р.Н. Теория и практика инноваций в туризме
Халилов А.Э. Инновационный подход к управлению сферой туристических услуг
Хорушко В.В. Напрями інноваційних процесів в туристичній індустрії
Цуркань Д.М. Особливості інноваційних процесів в туристичній індустрії
Цушба А.С. Инновации в туризме как один из важнейших факторов повышения конкурентоспособности турпродукта Абхазии
Чернікова В.І. Особливості інновацій у туризмі
Чуваткин П.П., Самарский Д.В. Влияние инноваций на развитие туризма
Шандиба А. Маркетингові інновації в туризмі
Шев Е. Маркетинговые инновации в туризме
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТУРИЗМЕ
  Авиакомпания Ryanair - лоукостер из Ирландии
  Авиапутешествия: преимущества и недостатки
  Авиационный туризм
  Автобусные туры: специфика и особенности
Антощишина Н.І. Аналіз ринку авіаційних пасажирських перевезень
  Арендованный автомобиль избавляет от ограничений при путешествии в США
Ахунова И.Б., Гук Г.А. Проблемы и перспективы бизнеса таксомоторных перевозок в городе
  Аэропорт Лукла – главные воздушные ворота Эвереста
Безруков Д.А. Перспективы развития чартерных перевозок в туристском бизнесе России
Белянский В.П., Гусева М.В. Авиатранспортные туристические услуги в России и за рубежом
Бугайко Д.О. Аналіз тенденцій і перспектив розвитку світової цивільної авіації
Бугайко Д.О., Похиленко К.О. Шляхи підвищення ефективності експлуатації міжнародних повітряних ліній у сучасних умовах розвитку світової цивільної авіації
Войтушенко О.П. Новітні підходи до сучасних туристичних авіаційних перевезень
  Где лучше покупать авиабилеты
Дем’янченко А.Г. Потенціал і проблеми розвитку круїзного бізнесу в Україні
  Как организовать автобусные туры
Кондрашова Т.П. Влияние транспортных услуг на формирование туристского продукта
  Известные европейские авиакомпании
Искакова К.А. Туристские перевозки - важный элемент инновационного развития туризма Казахстана
  Как подготовиться к полету на самолете
  Как правильно выбрать авиакомпанию
  Как сделать свое путешествие безоблачным
  Как сэкономить на покупке авиабилетов
  Как увидеть Париж и не «умереть» от стоимости авиаперелёта?
Карпан Т.С. Аналіз та сучасний стан міжнародних транспортних коридорів
  Комфортабельные автобусные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом
Логунова Н.А. Мировой рынок круизной индустрии: особенности формирования и перспективы развития
  Low-cost airlines или как недорого путешествовать на самолете
  Лучшие железнодорожные маршруты для туристов
  Лучшие свадебные автомобили напрокат
Майборода Ю. Туристические перевозки: надежно и безопасно
  Международный аэропорт «Домодедово»
Мірошко В.М. Міжнародні транспортні коридори і Україна
Нездоймінов С.Г., Андрєєва Н.М. Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні
Новик В.С. Світовий досвід організації міжнародного авіаційного транспортного сполучення
  Обзор парковок во Внуково
  Особенности такси в разных странах мира
  Перелет во время беременности
  Перелеты из Запорожья в Киев, Бангкок или в Амстердам? Теперь это возможно с МАУ
Петрук Т.М. Транспортні послуги у туризмі: комп’ютерні системи бронювання
  Плюсы и минусы путешествия автобусом
  Поездки в Финляндию из Санкт-Петербурга
  Поездка в Финляндию из Санкт-Петербурга на микроавтобусе
  Поезд Сапсан: технические характеристики, комфорт, стоимость билетов
Попенко Я.П. Розвиток інфраструктури аеропортів світу
  Почему некоторые люди боятся летать на самолетах?
  Преимущества и недостатки услуги проката автомобилей
  Приложение для онлайн заказа такси в Крыму
  Путешествие с ребенком на самолете
Рибчук А.В. Транспортні системи світу - важливий елемент глобальної виробничої інфраструктури
Сахно Ю.С. Морський транспорт: проблеми та перспективи в євроінтеграції
  Секреты поиска дешевых авиабилетов
Селиванов В.В. Круизное судоходство на Черном море: от кризисной ситуации к устойчивому развитию
Сиволовська О.В., Шаля О.Г. Розробка туристичних маршрутів як напрямку диференціації діяльності на залізничному транспорті
Сіненко І.В. Вплив мережі автотранспортних коридорів на розвиток туристичної інфраструктури
  Такси во Франции: трансфер, экскурсии, встреча в аэропорту
Фридман А. Путешествие под перестук колес
  Чартер: выгодно или нет?
  Чартерные и регулярные рейсы: за и против
  Чартер яхты в Греции: удовольствие для настоящих романтиков
  Что выбрать: чартерный или регулярный рейс?
  Что нужно знать об авиаперелетах
  Что такое трансфер в туризме?
  Что такое чартер?
  VIP самолеты для бизнес авиатуров

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ

Акимова О.Е., Волков С.К. Государственно-частное партнерство как инструмент развития индустрии туризма в Российской Федерации
Алексеева М.А. Подходы к системному управлению процессом формирования региональной инновационной подсистемы малого предпринимательства в сфере туризма
Алексєєва Н.Ф., Сакун Л.М. Регіональні аспекти стратегії розвитку туристичної індустрії
Алексеева М.А. Управление инновационным малым предпринимательством сферы туризма в системном аспекте
Антонюк Н., Занько Ю. Державна політика України у сфері туризму: досвід і проблеми реалізації
Ахмедов И., Набиева С., Сафаева С. Совершенствование инвестиционной политики и организации предложения турпродукта в Узбекистане
Багрєєва Я.І. Державні стандарти у сфері туристсько-екскурсійного обслуговування
Барзыкин Ю.А., Силагадзе И.Р. Роль и значение особых экономических зон туристско-рекреационного типа для экономики страны
Барлукова А.В. Методический подход к формированию структуры системы управления этническим туризмом
Барна М.Ю., Тучковська І.І. Основні тенденції управління туристичною діяльністю в Україні
Бартошук О.В. Моделі розвитку індустрії туризму (зарубіжний досвід)
Басюркіна Н.Й. Проблеми розвитку і особливості державного регулювання готельно-ресторанного бізнесу в Україні
Батман B.C. Державне регулювання туристичного бізнесу України
Бедрiк Н.М. Державне регулювання туристичної галузi в умовах подолання кризи
Бекирова С.Э. Механизм регулирования развития рекреационного комплекса Украины
Белоусова М. Сертификация туристских услуг
Берлин С.И. Концепция повышения эффективности деятельности предприятий туристского комплекса
Бессонова В.В. Государственная политика в сфере туризма: правовой аспект
Бессонова В.В. Деятельность зарубежных туристских администраций на территории Российской Федерации
Биркович В.І. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні
Бієвець А.В. Особливості державного регулювання економічної безпеки у сфері готельно-ресторанного бізнесу
Білотіл О.М. Формування стратегії розвитку державного управління в туристичній індустрії Причорноморського регіону України
Білоус С.В. Державне регулювання розвитку туризму: зарубіжний досвід та перспективи впровадження
Біль М.М. Організаційно-управлінський механізм забезпечення розвитку туристичної галузі країни
Близнюк А., Давиденко Л., Коніщева Н. Механізми державного регулювання сфери туризму: сутність і шляхи удосконалення
Близнюк А., Коніщева Н., Давиденко Л. Розмежування повноважень центрального та місцевих органів виконавчої влади у сфері туризму
Боднар О.А. Туризм як інструмент сільського розвитку в умовах глобалізації
Бойко Є.О. Удосконалення державного управління рекреаційного бізнесу
Бондаренко О.О. Державне регулювання туризму на регіональному рівні
Бондаренко М. Стабілізація та підтримка розвитку індустрії туризму в умовах економічної турбулентності
Бубаева Т.Ю. Методические вопросы инфраструктурного обеспечения особых экономических зон туристско-рекреационного типа
Валединская Е.Н. Роль и значение стратегического развития сферы услуг туризма и гостеприимства в региональной экономике
Василиха Н.В. Розвиток ринку туристичних послуг у контексті транскордонного співробітництва
Верланов Ю.Ю. Фінансово-економічний механізм та інструменти політики розвитку туризму в Україні
Ветрова Н.М. Підходи до екологізації стратегічного управління розвитком рекреаційного регіону
Виноградова М.В. Социально-экономическое влияние развития регионального туристского комплекса на экономику региона
Власова Т.И. Государственно-частное партнерство – один из основных факторов динамичного развития индустрии туризма и гостеприимства
Волков С.К., Попкова Е.Г. Единая политика Европейского союза в области туризма?
Гаврильчак И.Н., Кузнецов П.В. Стратегические основы совершенствования управления в сфере туризма
Гайдукевич Л. Туристская политика в расширенном Европейском союзе
Галасюк С.С. Міжнародний досвід державного управління розвитком туризму
Галасюк С.С. Модели государственного регулирования в сфере туризма
Галасюк С.С. Необхідність удосконалення державного регулювання сфери туризму України
Галасюк С.С. Особливості державного регулювання у сфері туризму України та Франції
Гевель К. Особливості державного управління туристичною галуззю Польщі: досвід для України
Герасименко В., Галасюк С. Ліцензування туристичної діяльності в Україні в контексті міжнародного досвіду
Герасименко В.Г., Галасюк С.С. Управління національним туризмом в контексті міжнародного досвіду
Головчан А.І. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності туристичних дестинацій та управління ними
Головчан А.І. Теоретико-методичні підходи до оптимізації розвитку туризму в дестинаціях
Горбань Г.П. Управління регіональним розвитком туристичної галузі: світовий досвід
Горин Г.В. Інвестиційна привабливість у сфері туризму
Гостєва Н.П. Адміністративний механізм державного регулювання туристичної галузі України
Гостєва Н.П. Механізми реалізації державної політики в галузі туризму
  Государственная политика Франции в области туризма
  Государственное регулирование туризма: зарубежный опыт
Гречаник В.П. Проблеми інформаційного забезпечення і менеджменту регіонального туристичного розвитку (тези)
Гречаник В.П. Проблеми інформаційного забезпечення і менеджменту регіонального туристичного розвитку (стаття)
Григорова А.О. Регіональний рівень управління туризмом
Гулич О.І. Методичні підходи до формування стратегій сталого розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів
Гуменюк Ю.П. Активізація туристичного процесу як один із шляхів вирішення проблем регіонального розвитку
Гурбик Ю. Інституційні проблеми державного регулювання туристичної сфери в Україні
Гуслякова О.Ю. Розробка регіональних цільових програм розвитку туристичної індустрії
Гутник О.В. Особливості реалізації державної політики Польщі у сфері туризму
Давиденко Л.І., Коніщева Н.Й. Шляхи удосконалення механізмів державного регулювання сфери туризму
Давидова О.Г. Моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності: світовий досвід
Данільєва Ю.Г., Рєзвіна Є.В. Міжнародні моделі реалізації туристичної політики
Демина Л.В. Обоснование необходимости разработки туристской политики
Димчук А.В. Механізми державного регулювання туристичного ринку: світовий досвід
Дишловий І.М. Стратегії розвитку регіонів рекреаційно-туристичної спеціалізації
Добровольская О.П. Обоснование системы факторов регулирования устойчивого развития рекреационных территорий
Довбенко О.М. Спеціальні економічні зони туристсько-рекреаційного типу: порівняльна характеристика
Довбенко О.М. Спеціальні економічні зони туристсько-рекреаційного типу: світовий досвід
Долгопола Г.Є., Коробейникова Я.С. Туристична інфраструктура: до проблеми визначення та функціонування державно-приватного партнерства
Домбровська С.М. Основні напрямки державного управління рекреаційною сферою на прикладі зарубіжного досвіду
Друк В.В. Особливості політики держави у сфері гірського туризму
Друк В.В. Розвиток гірського туризму як складова державної туристичної політики України
Евдокимова Е.В. Пути повышения эффективности использования туристско-рекреационного потенциала региона
Євдокименко В.К. Рекреація і туризм: управління ендогенно орієнтованим розвитком в умовах глобальних взаємовпливів
Желнина З.Ю. Современные модели управления туризмом на основе показателей социальной эффективности
Жук І. Туристична реформа як інструмент соціально-економічного розвитку України
Зайцева В.М. Формування стратегії сталого розвитку туризму
Закорин Н.Д. Инвестиционное развитие сферы туризма региона
Зализняк Е.А. Региональный туризм: основные признаки и условия развития
Заставецький Т. Туризм як одна з пріоритетних галузей розвитку депресивного аграрного регіону
Здоров С.А. Государственные инвестиции как основа развития туристских предприятий
Здоров А.Б., Виноградов А.А. Разработка региональных бизнес-программ в туризме
Зеленская Л.И. Пути увеличения туристического потенциала региона (на примере Днепропетровской области)
Зикирова Ш.С. Проблемы и перспективы государственного регулирования санаторно-курортного комплекса
Ильяшенко А.А., Цой В.А. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа как сложная социально-экономическая система
Іванов А.М. Основи розробки регіональних інвестиційних програм у сфері туризму
Іванов А.М. Управління рекреаційними територіями (на прикладі НПП «Бузький Гард»)
Іляшенко А.Х. Інструменти здійснення регуляторної політики в галузі туризму
Іщенко О.І. Напрями удосконалення організації туристичної діяльності (на прикладі досвіду Туреччини)
Кажан Д.Н. Актуальные проблемы эффективного управления туристско-рекреационным комплексом городов-курортов
Калова И.З., Таппасханнова Е.О. Развитие туристско-рекреационного комплекса региона на основе повышения его инвестиционной привлекательности
Кальченко О.М. Пріоритетні напрямки розвитку туристичної сфери в контексті забезпечення інвестиційної безпеки
Карлова О.А., Партола А.А. Актуальність інвестиційної політики в галузі туризму
Карпова Ю.Н. К вопросу о построении баланса интересов туристского сектора и города
Карташевская И.Ф. Географические основы регионального управления в туризме. Некоторые исходные положения и понятия
Карташевская И.Ф. Инвестиционный климат как индикатор тенденций экономического развития туристического комплекса
Карташевская И.Ф. Оптимизация региональной системы управления в туризме
Карташевская И.Ф. Роль инфраструктуры в региональном развитии туризма
Килин О.В. Державне регулювання туристичної політики
Кифяк В.Ф. Особливості управління рекреаційно-туристичною сферою в Україні
Кифяк О. Основні напрямки регулювання рекреаційно-туристичного сектору економіки України
Кифяк В.Ф. Транскордонний бізнес-інкубатор як один із інструментів активізації розвитку підприємництва в сфері рекреації та туризму
Ковалевич О.А. Управление туристской отраслью
Коваленко В.В. Государственное регулирование туристской деятельности: ретроспективный анализ
Козловський Є.В. Іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та його використання в Україні
Корнєва Т.С. Проблеми розвитку рекреаційного регіону
Коніщева Н.Й. Напрями формування дієвих механізмів державного контролю за суб'єктами туристичної діяльності
Коніщева Н.Й. Організація діяльності туристсько-інформаційних центрів у регіоні
Коніщева Н.Й., Власов В.О. Особливості здійснення державного контролю за суб’єктами туристичної діяльності
Коніщева Н.Й. Підвищення дієвості механізмів здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів підприємництва в сфері туризму
Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і послуг у туристичній сфері регіону
Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Пропозиції щодо створення регіональних логістичних центрів у сфері туризму
Коніщева Н.Й. Удосконалення системи державного регулювання та управління розвитком туризму в Донецькій області
Консовский А.А. Туристская концессия как современная форма партнерства бизнеса и власти
Косинова Е.А. Развитие предпринимательства в особых экономических туристско-рекреационных зонах
Костенко Г.П. Державне регулювання розвитку санаторно-курортних закладів
Котляр А.І. Державне регулювання та розвиток туристичної галузі України
Кочеткова А.А. Особливості державного управління туристичної галузі на прикладі США
Кошарний В.О. Розвиток міжнародного туризму в Україні на основі державно-приватного партнерства
Кравчук І. Державне регулювання розвитку туризму: зарубіжний досвід та перспективи впровадження
Кратінов Р.О. Методологічні засади створення регіонального рекреаційно-туристичного комплексу
Крушинська А.В. Обґрунтування доцільності створення територій пріоритетного розвитку туристичного типу
Кубай Д. Екологічні аспекти сучасного розвитку туризму
Кулюшина Н.Е., Лигидов P.M. Организационно-экономический механизм поддержки социального туризма
Кульчицька Е.А., Приндак В.П. Методичні аспекти формування стратегії розвитку збалансованої рекреаційно-туристичної діяльності на лісових територіях
Куницин С.В. Факторы формирования и развития рынка туристических услуг
Куценко В.І. Екологічна безпека – передумова розвитку індустрії туризму
Лазицкая Н.Ф. Ориентация регионального развития для создания конкурентных преимуществ туристической отрасли (на примере Крыма)
Лебедев А.В. Проблемы создания особых экономических зон в регионах с природоохранными территориями
Лебедев А.В. Регулирование туристской деятельности на территории туристско-рекреационной особой экономической зоны
Лебедєва О.А. Вплив сектору туристичних послуг на розвиток національної економіки
Лебедєва О.А. Концепція розвитку сектора туристичних послуг України в умовах державно-приватного партнерства
Лендєл О.Д. Основні напрямки розвитку туристичної інфраструктури регіону
Леонт’єва Ю.Ю. Послідовність розробки стратегії розвитку регіональних туристичних дестинацій
Литвак I.B. Розвиток туризму в умовах економічної кризи
Литвин О.В. Формування регіональної туристичної політики в Україні
Любіцева О.О., Кочеткова І.В. Теоретичні та прикладні питання рекреаційно-туристичного природокористування в столичному місті
Максимова Л.М. Роль информационного обеспечения в системе развития въездного и внутреннего туризма
Максимюк Н.В. Государственная стратегия развития индустрии туризма Украины
Мархонос С.М., Турло Н.П. Туристична сфера як фактор підвищення інвестиційної привабливості регіону
Мацкевич Н., Ковальчук Н., Овчаренко Т. Структура управління в галузі туризму
Мацука В.М. Державне регулювання розвитку туризму в Україні
Мельниченко О.А. Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму
Мельниченко С.В. Управлінський механізм розвитку туристської дестинації
Мерзляк А., Соловйова О. Удосконалення організаційної структури державного регулювання сфери рекреаційних послуг в Україні
Миронов Ю.Б. Концепція управління спеціальними туристично-рекреаційними зонами
Миронов Ю.Б. Передумови створення спеціальних туристично-рекреаційних зон в Україні
Миронов Ю.Б. Специальные туристско-рекреационные зоны: управленческие проблемы создания и функционирования
Миронов Ю.Б. Спеціальні економічні зони і економічна безпека територій їх функціонування (на прикладі СЕЗ „Курортополіс Трускавець”)
Миронов Ю.Б., Тучковська І.І. Сталий розвиток туризму: сутність, завдання та принципи
Миронов Ю.Б. Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні
Миронов Ю.Б. Теоретичні засади створення та функціонування спеціальних туристично-рекреаційних зон в Україні
Миронов Ю.Б. Формування інвестиційної привабливості СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
Миронов Ю.Б., Новицька-Колодіна А.О. Особливості розвитку туризму в умовах спеціальної економічної зони (на прикладі СЕЗ "Курортополіс Трускавець")
Михалев И.В. Развитие системы государственного регулирования доступности туризма
Мігущенко Ю.В. Державне регулювання туристично-рекреаційної сфери України як передумова підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі
Мігущенко Ю.В. Локальні туристично-рекреаційні комплекси як альтернативна модель активізації інвестиційної діяльності у туристичній галузі
Мігущенко Ю.В. Реалізація потенціалу розвитку туристичного комплексу в умовах євроінтеграції
Мілашовська О.І. Організаційна форма процесу розвитку туризму на місцевому і регіональному рівнях
Момонт Т.В. Основні напрями формування ринку туристичних послуг
Момонт Т.В. Основні фактори розвитку ринку туристичних послуг
Момонт Т.В. Особливості формування ринку конкурентоздатних туристичних послуг
Морозова Н.С. Экономические аспекты управления туризмом в условиях мирового финансово-экономического кризиса
Музиченко-Козловська О.В. Державне регулювання діяльності туристично-інформаційних центрів
Нездоймінов С.Г., Александрочкіна П.О. Регіональні проекти розвитку туризму на засадах державно-приватного партнерства
Овсепян И.А. Моделирование принятия решений по инвестированию в развитие регионального туризма
Олійник В.Д. Територіальне планування та розвиток туристичної індустрії: концептуальні засади
Опанасюк Н.А., Туник О.М. Правове та державне регулювання туризму у США
Охріменко А.Г. Фінансові аспекти функціонування туристичної галузі
Павленко І.Г. Умови формування регіонального рекреаційного туризму
Павлов В.І. Формування регіонального ринку рекреаційних послуг
Павлов В.І., Павліха Н.В. Моніторинг сталого просторового розвитку природоохоронних територій та курортних міст і поселень
Падерин А.В. Экономико-правовые основы управления туристической отраслью
Падерин А.В., Османов И.Х. Эффективность управления туристической сферой за рубежом
Пакін В.О. Здійснення державної політики розвитку туризму в Україні
Парфіненко А.Ю. Сутність поняття «туристична політика держави»: теоретичний аспект
Парфіненко А.Ю. Сучасний стан та стратегічні пріоритети розвитку туристичної політики України
Паук М.І. Використання світового досвіду залучення інвестицій в туристичний сектор
Пашенцева А.В. Систематизация организационных подходов обеспечения экологической безопасности рекреационных территорий
Печерица Е.В. Управление туристской отраслью на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
Пешенкова Л.А. Теоретичні основи формування територіальних рекреаційних систем
Пилипченко Т. Шляхи підвищення рекреаційно-туристичного потенціалу великого міста (на прикладі міста Києва)
  Планування розвитку туризму на національному рівні
Провоторова Є.В. Ліцензування як засіб державного регулювання в сфері рекреації
Путрик Ю.С. Основные этапы формирования и развития туристской политики в Российской Федерации в 1992-2012 гг.
Путрик Ю.С., Первунин С.Н. Роль научных исследований в формировании планов и программ развития туризма в РФ
Рассохина Т.В. Научно-педагогическое сопровождение обеспечения устойчивого развития туристских дестинаций
Ревин С.Ф., Шадрин Н.В. Переход к устойчивому развитию туризму: проблемы и специалисты для их решения
Редько В.Є. Проектний підхід до управління розвитком туризму
Решетнікова Л.М. Інституційний механізм регулювання ринку туристичних послуг в Україні
Рогатенюк Э.В. Функционально-целевой подход к структурированию регионального рекреационного комплекса
Розметова О.Г. Особливості функціонування механізму державного регулювання розвитку оздоровчо-курортної сфери на регіональному рівні
Рубцова Н.В. Концепция повышения социально-экономической эффективности туристской деятельности на уровне туристской дестинации
Рубцова Н.В. Координационный механизм как фактор повышения социально-экономической эффективности туристской деятельности
Савоста О. Удосконалення державного регулювання сфери використання та охорони приморських курортів України
Савченко В.Ф., Стойка С.О. Роль держави у розвитку туристичної індустрії України
Сазонець І.Л. Концептуальні основи державного регулювання розвитку рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств
Саух I.В. Основні проблеми, принципи, стратегії формування та розвитку регіональних туристичних комплексів
Свиридова Н.Д. Региональный туризм, как объект государственного управления
Свірідова Н.Д. Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму
Семенов В.Ф. Державне регулювання та управління регіональним розвитком туризму
Сердечна Л.В. Напрями участі поштових підприємств у програмах розвитку регіональної туристичної інфраструктури
  Сертификация гостиничных услуг в Украине
Січко С.М. Інституційні засади розвитку ринку рекреаційних ресурсів
Скляр Г.П. Реформування сфери туризму на засадах відповідального партнерства в умовах євроінтеграції
Скрипко Т.О. Організаційне забезпечення розвитку регіонального туризму згідно економікоцентричної концепції рекреалогії
Смаль І.В. Туризм як форма господарського освоєння депресивних регіонів
Смирнов І.Г. Комплексна логістична стратегія сталого розвитку туризму в містах
Соловйов Д.І. Аналіз тенденцій розвитку туристичної сфери України та науково-методичні напрями вдосконалення її державного регулювання
Соловйов Д.І. Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні
Соловйова О. Організаційний механізм державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг (європейський досвід)
Соловйова О. Регіональна політика розвитку рекреаційних послуг в Україні
Солодовник Ю.О. Необхідність державного регулювання в галузі рекреації та оздоровлення
Сорока С.П. Регуляторна політика держави у сфері туризму і її реалізація на регіональному рівні
Стеченко Д.М. Безуглий І.В. Організаційно-економічний механізм регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг
Стеченко Д.М., Антошкіна Л.І. Програмно-цільовий підхід до управління регіональним розвитком туристичної сфери
Стеченко Д.М., Розметова О.Г. Формування стратегії диверсифікованого розвитку санаторно-курортних центрів
Стойка В.О. Зарубіжний досвід інвестиційної політики в туристичній галузі та можливості його застосування
Судова-Хом'юк Н. Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі України
Сулейманова М.С., Гаджиева Н.А. Проблемы развития туризма в регионе (на материалах Республики Дагестан)
Тайгибова Т.Т. Государственное регулирование развития въездного туризма
Тарасенок А.И. Создание туристских дестинаций: проблемы и практика стратегического планирования на местном уровне
Талалаев М.В. О развитии финансового регулирования предпринимательства в сфере туризма в регионах (на примере Республики Марий Эл)
Тен С.Б. Инвестиции как фактор развития регионального туризма
Тертична Л.І. Концепція людського розвитку як основа розвитку курортно-рекреаційних територій
Ткаченко Т.І. Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку
Ткачук Л.М., Сайчук В.С. Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристсько-рекреаційного комплексу України
Трусова Т.С. Механізм політики розвитку туристичного підприємництва в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду
Трухачев А.В., Варивода В.С. Государственное регулирование сферы туризма на региональном уровне
Уварова Г.Ш. Сталий розвиток туризму в контексті рекреаційно-туристичного природокористування
Харічков С.К. Пріоритетні напрями забезпечення сталого розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів
Харламова А.Ю. Развитие институциональной туристской среды как основа реализации туристского потенциала региона
Худо В.В. Ефективність інвестиційних проектів в туризмі
Царук О.В. Выбор оптимальной модели государственного регулирования туризма в Украине
Цацулина И.А. Опыт экономической политики по отношению к туристским регионам в зарубежных странах
Циганюк Н.Є. Основи формування структури логістичної рекреаційної системи регіонів України
Цопа Н.В., Зарочинцева Е.В. Организационно-правовой аспект управления развитием туристической отрасли
Черных Г., Шанц Е.А. Региональный туризм как объект управления
Ческидов С.А. Совершенствование государственного регулирования туристской деятельности в регионе
Чкан А.С. Державне регулювання сфери туризму в Україні
Чубарин А.Н. Механизм инвестиционной деятельности в сфере туризма на основе применения системы целевого управления
Чухломин Н.В. Особые экономические зоны: основные принципы, проблемы и перспективы развития туристско-рекреационных ОЭЗ
Швец И.Ю. Интеграция субъектов регионального рынка как фактор роста эффективности туризма
Шиманська В.В. Туризм як соціально-економічне явище: імперативи розвитку
Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризму в Україні
Щепанський Е. Організаційний механізм інвестування туристично-рекреаційного комплексу реґіону
Щепанський Е.В., Ступарь Ю.В. Теоретичні основи розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону
Юц А.Ю. Механизм государственной поддержки малого предпринимательства в туризме
Яцук Н.В. Поняття державного регулювання сфери рекреації

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ И КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ

Адамова К.З. Кластеризация в туристской отрасли как фактор глобализации
Александрова А.Ю. Туристские кластеры: содержание, границы, механизм функционирования
Андрусяк Н.С. Рекреаційно-туристичні кластери як ефективний інструмент міжрегіональної та міжнародної співпраці
Бакуменко О.А. Классификация туристских кластеров
Бакуменко О.А. Теоретические аспекты реализации кластерного подхода в индустрии туризма
Бакурова А., Діденко А., Попова О. Оптимізація діяльності туристичних підприємств при формуванні міжрегіонального кластеру
Барибіна Я.О. Імплементація кластерного підходу в управлінні розвитком туризму
Бойко А.Е. Исследование рисков формирования туристского кластера: методический аспект
Бойко А.Е. Формирование туристских кластеров как инструмент развития внутреннего туризма в России
Большаков А., Хаванова Н., Гиносян К. Кластерный подход как инструмент формирования стратегии устойчивого развития туризма (на примере приграничных территорий)
Бровкова К.В. Проблеми формування туристичного кластеру Одеського регіону
Бунаков О.А. Кластерный подход к позиционированию в туризме
Валеева С.В. Развитие концепции кластерного подхода в туризме
Ванеева И.В., Ромашин Н.В. Кластерный подход в стратегическом развитии региона
Войнаренко М.П. Кластерні моделі об'єднання підприємницьких структур у туристичній галузі та сфері розваг
Габчак Н.Ф. Туристичний кластер та його роль в розвитку транскордонного співробітництва в межах Карпатського регіону
Гайнанов Д.А., Кириллова С.А. Развитие регионального туризма в формате суперкластера
Глоова А.В. Кластерный подход как ключевой инструмент развития туризма в регионе
Гоблик В.В. Формування транскордонних туристичних кластерів як пріоритетний напрям розвитку прикордонних регіонів України
Гоблик-Маркович Н.М. Підвищення інвестиційної привабливості регіону на основі формування туристичного кластеру
Горлачук В.В. Кластерна модель розвитку туризму в місті
Горлачук В.В., Січко С.М. Кластерна модель розвитку туризму
Грабовенська С.П. Впровадження туристичних кластерів як рушійної сили підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг
Гуриева Л.К., Курскиев Т.Г. Кластерный подход к развитию туризма в регионе
Дишловий І.М. Особливості функціонування регіонального рекреаційно-туристичного кластеру та його регулювання
Дишловий І.М. Питання формування та функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону
Дроздецкая А.А. Формирование туристских кластеров на приграничных территориях
Дубова А.В. Ефективність маркетингу менеджменту рекреаційної та туристичної галузі за допомогою кластерної моделі
Дунец А.Н. Пространственная организация туризма в регионе: теоретические основы кластерного подхода
Дутова Т.И. Роль современного туристско-рекреационного кластера в сфере услуг
Жамборов А.Н. Туристский кластер - стратегия модернизации экономики региона (на примере Кабардино-Балкарской республики)
Ільчишин С.М. Місце і роль торгівлі у формуванні туристичного кластеру
Кальченко О.М. Кластеризація в туристичній галузі
Каменских Н.А. Кластерный подход к управлению развитием региональной туристско-рекреационной подсистемы
Карастелкина Н.А Туристский кластер как объект стратегического проектирования на основе когнитивного подхода
Кизим А., Вальвашов А., Кулькова И. Повышение инвестиционной привлекательности региона на основе развития туристического кластера
Кирилюк Л.М. Перспективи створення туристичних кластерів на території Поділля
Кифяк В.Ф. Формування рекреаційно-туристичного кластеру та його вплив на підвищення ефективності управління сферою рекреації і туризму
Колесник О.О. Кластерна модель розвитку туризму в Україні
Костирко І.Г., Корчинська О.О. Кластерний підхід у розвитку сільського зеленого туризму
Кострюкова О.Н., Карпова Е.Г. Методы идентификации туристских кластеров в системе регионального туризма
Крайник О., Біль М. Туристичний кластер реґіону як форма соціального діалогу: управлінський аспект
Кропинова Е.Г., Митрофанова А.В. Регионально-географический подход к понятию «туристско-рекреационный кластер»
Куніцин С.В. Концептуальний підхід до побудови організаційного механізму управління розвитком підприємств туристично-рекреаційного кластеру
Куніцин С.В. Принципи та закономірності організації інтеграційної взаємодії підприємств туристично-рекреаційного кластеру
Левченко Т., Кулян К., Кулян М. Кластерный подход к устойчивому развитию туристских дестинаций
Легконогова А.С., Барабошкина О.В. Актуальные проблемы развития туристского кластера на территории муниципальных образований
Ліп'яніна Х.В. Кластерний аналіз діяльності туристично-рекреаційних об'єктів адміністративних регіонів України
Лысикова О.В., Лукьяненко Е.В. Саратовский туристско-рекреационный кластер: предпосылки создания и развития
Лютак О.М., Романчук Д.Л. Туристичний продукт як основний елемент забезпечення конкурентоспроможності туристично-рекреаційного кластера
Львова Т.В. Конкурентоспособность кластера развлекательного туризма Сочинского региона
Маклашина Л.Р. Развитие инновационного кластера как ключевого инструмента повышения конкурентоспособности индустрии туризма
Миронов Ю.Б. Туристичний кластер як прогресивна модель розвитку туризму в регіоні
Михайліченко Г.І. Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону
Морозова Ю.Ю. Формирование туристско-рекреационного кластера Краснодарского края
Музиченко-Козловська О.В. Методичні основи формування служби маркетингу туристично-інноваційного кластера
Недосвитий Н.В. Повышение эффективности развития туристской индустрии на основе инновационных подходов к формированию кластерной структуры в регионе
Новолодская Г.И., Черкашов Е.М. Кластеры как эффективный механизм управления особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа в Прибайкалье
Оленічева Ю.О. Проблеми й перспективи формування туристичних кластерів в Україні
Онищенко С.К. Кластерная модель интеграционной трансформации предприятий курортно-рекреационной сферы
Петрова Н.Б., Мущинська Н.Ю. Роль державно-приватного партнерства в формуванні туристських кластерів
Полянских Е.А. Развитие туристической отрасли на основе кластерного подхода
Полянских Е.А. Формирование туристских кластеров как инструмент развития внутреннего туризма в регионе
Прочан А.О. Використання кластерних технологій в туризмі
Селютін В.М. Кластеризація як інструмент формування цільових регіональних програм розвитку сфери харчування населення
Семенов В.Ф. Кластерна політика в управлінні регіональним розвитком туризму
Семенов В., Мозгальова В., Давиденко І. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону
Серая Е.И. Дестинация в системе региональных туристских кластеров
Сорочан В.О. Кластерна модель розвитку промислового туризму
Стеченко Д.М. Безуглий І.В. Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України
Стеченко Д.М. Наукова сутність процесу кластеризації в сфері туризму
Стеченко Д.М., Провозін В.Б. Науково-інформаційне забезпечення створення регіональних курортно-рекреаційних кластерів
Стоцький О. Кластери у світовій індустрії туризму
Теребух А.А., Бандура Н.Б. Туристичний кластер як форма посилення конкурентних переваг регіону
Тимчишин-Чемерис Ю.В. Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону
Ткаченко Т.І. До основ механізму формування кластерів у туризмі
Ульянченко Л.А. Территориальный аспект развития туристских кластеров
Хваджа А.Н., Рассадин Б.И. Туристские кластеры как инструмент роста конкурентоспособности экономики Сирии
Черниш І.В. Впровадження рекреаційного кластеру як ефективної системи управління створенням інвестиційної привабливості
Черторижський В.М., Колодійчук А.В. Кластерна модель організації туристичної діяльності - чинник виходу та закріплення туристичних фірм на зовнішніх ринках
Шепелев И.Г., Маркова Ю.А. Туристско-рекреационные кластеры - механизм инновационного совершенствования системы стратегического управления развитием регионов
Шилкіна К.О. Особливості життєвого циклу туристичного кластеру
Шильченко Т.Н. Перспективы развития туристских кластеров в Российской Федерации
Ширихина Е.Ю. Кластерный подход в туризме
Яковлева-Чернышева А.Ю. Теоретико-методологические подходы к формированию рекреационного кластера
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ
  7 полезных приложений для каждого путешественника
Абдулов А.В. Использование информационных технологий в гостиничном деле
  Автоматизация деятельности турфирм
Аніпко Н.П., Боровяк О.О. Послуга он-лайн-консультанта на web-сайтах туроператорів України
Афанасьєва Н.А. Вивчення можливості створення систем підтримки прийняття рішень у туристичному бізнесі
Бабко А.Н. Глобальные системы бронирования в туризме: проблемы и перспективы развития в Украине
Байдак А.В. Информационные системы и модели управления развитием курортно-рекреационных объектов и регионов
Батьковець Н., Кордек Е., Стецюк Л. Віртуалізація бізнес-процесів через впровадження сучасних інформаційних технологій в туризмі
  Безопасно ли покупать авиабилеты в Интернете?
Беленький К.Э., Никипелов А.В. Принципы подхода к созданию Web-страниц интернет для субъектов курортно-рекреационной деятельности
Блащак І.М. Напрями використання сучасних інформаційних технологій у спортивному туризмі
Борзенко К.О. Інформаційні технології в управлінні готельно-ресторанним бізнесом
Борисенко В.В., Коцевич О.А. Використання функції «Google Street View» як інформаційного інструменту туристичної індустрії
Борисов Е.А. Трехмерная визуализация туристических объектов и маршрутов как элемент информационного обеспечения деятельности турагентств
Боровский В.П. Глобальные системы бронирования в туризме
  Бронирование авиабилетов через Интернет
Бурачек В.И. Разработка оптимальной АСУ для гостиничных предприятий
Вишневская Е., Климова Т., Богомазова И. Роль современных мобильных приложений в развитии регионального туризма
Вознюк Т., Кир’янчук О., Микитин Т. Розробка інформаційної системи роботи туристичної агенції
Волкова А.В. Информационное наполнение сайтов турфирм
Гадецька З.М., Костьян Н.Л. Сучасні Інтернет-технології, що застосовуються в туристичній індустрії
Глєбова А.О. Інноваційні технології у туристичній галузі
  Глобальные системы бронирования в туризме
Горин Г.В. Інформаційна база даних рекреаційно-туристичного потенціалу регіону: креативні підходи до її формування
Готинян В., Семененко А., Томченко О. Можливості WEB та ГІС/ДЗЗ-технологій в туризмі
Грицик В.В. Інформатизація рекреаційно-туристичної діяльності: проблеми, стан, перспективи
Гудзовата О.О. Автоматизовані системи управління готелями
Гулямов С.С., Жуковская И.Е. Основные аспекты эффективности применения информационного и программного обеспечения в туристской отрасли Узбекистана
Дикова Е.С. Эффективность использования информационных технологий в туризме
Дорошенко М.М. Особливості використання інформаційної системи "Парус-підприємство" для автоматизації управління на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
  Достоверные данные о прогнозе погоды в реальном времени на личном компьютере
Дюличева Ю.Ю. Тенденции развития интеллектуальных веб-сервисов в индустрии туризма
Єсіпова К.А. Інтернет-технології в реінжинірингу бізнес-процесів туристичних підприємств
Єсіпова К.А. Соціальні мережі в управлінні туристичним підприємством
Жураховська А.В. Комунікаційна платформа Foursquare як засіб просування закладів ресторанного господарства
Зайцев А.Е., Осипова О.В. Развитие информационных технологий в туризме Алтайского края
Захарова К.В. Використання сучасних інформаційних технологій в туристичної галузі Криму
  Интернет как посредник в продвижении туристического продукта
Ицаков Е.Д. Туристический бизнес России: переходим на он-лайн бронирования
Ільєнко Ю.І. Інтернет-технології в туризмі
  Как забронировать гостиницу через Интернет
  Как работают сайты по поиску и бронированию авиабилетов
Калєнік К.В., Федак В.І. Сучасні автоматизовані засоби та методи розрахунків з клієнтами у ресторанному бізнесі
Кальна-Дубінюк Т.П., Пугач Н.А. Застосування сучасних інформаційних технологій у розвитку сільського зеленого туризму в Україні
Кальней В.С. Информационно-компьютерные сети - способ формирования туристского пространства
Карапетян А. Современные тенденции развития туристической отрасли. Использование IT-технологий в маркетинге туризма
Карапетян А. Социальные сети и туристические компании: как выжить в эпоху цифровых технологий
Клюева Л. Мобильный Интернет – самый перспективный канал продаж отеля
Коноваленко Н.В. Продвижение гостиничного предприятия посредством Интернет-ресурсов
Костецька К.О., Гордійчук Є.Г. Інформаційні технології в розвитку курортно-рекреаційних територій
Кравцов О., Кравцова Т., Кандзюба С. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності роботи туристичної фірми
Крикливец Д.А. Автоматизация предприятий ресторанного хозяйства
Куренков Ю. Местные достопримечательности на DVD диске
Кусина О.А. Социальные сети как эффективный инструмент маркетинга в индустрии встреч
Кучеренко К. Розвиток інформаційних технологій та їх запровадження у діяльність підприємств туристичної сфери
Ладиченко К.І. Роль інформаційних технологій у формуванні лояльності споживачів готельних послуг
Ладюк Н. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні якості туристичних послуг
Леміш К.М. Удосконалення управління готельним підприємством на основі інформаційних технологій
Лутай А.П. Інформаційні технології у туристичній галузі
Лутай А.П. Комп'ютерні системи в галузі готельного господарства
Максимова Л.М. Использование инструментов Интернет-мониторинга для активизации процесса развития въездного туризма в Российской Федерации
Мартовой А.В. Трехмерный подход к классификации комбинаций элементов традиционного и интернет-маркетинга в туризме
Маховка В.М. Виртуальные технологии в туризме
Мацебера С.А. Информационные технологии в туризме
Мельник А.В. Впровадження та вдосконалення геоінформаційних технологій у туристичній діяльності
Мельник І.М., Полотай Б.Я. Сучасний стан розвитку інформаційних технологій у туризмі
Мельниченко С.В. Автоматизовані системи бронювання в туризмі
Мельниченко С.В. Віртуальні туристичні фірми: реалії бізнесу
Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: сучасні реалії
Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
Мельниченко С.В. Інформаційні технології – ключовий фактор управлінського аналізу в туризмі
Мельниченко С.В. Концептуальні основи модифікації організаційних структур управління туристичними підприємствами під впливом інформаційних технологій
Мельниченко С.В. Методологічні основи діагностики ефективності застосування інформаційних технологій у туризмі
Мельниченко С.М. Організаційно-економічні умови функціонування віртуальних туристичних фірм
Мельниченко С.В. Оцінка ефективності застосування інформаційних технологій у діяльності туристичних підприємств
Мельниченко С.В. Управління суб'єктами туристичної діяльності з застосуванням ІТ
Миронов Ю.Б. Інтернет-технології в туризмі
Миронов Ю.Б. Інформаційні технології в діяльності санаторно-готельних підприємств
Миронов Ю.Б., Свидрук І.І. Особливості просування туристичних веб-сайтів у мережі Інтернет
Михайліченко Г.І. Інформаційна інфраструктура логістичних систем підприємств-посередників в туризмі
Мізюк Б.М., Ящук В.І. Концептуальні підходи до впровадження інформаційних технологій у стратегічному управлінні суб'єктами туристичної діяльності
Молдашева А.Б. Информационные технологии как особый фактор международной интеграции и современной концепции туристского бизнеса
Набиулина К.В. Информационные технологии: платформа для развития велотуризма в регионе
  Онлайн бронирование гостиниц через Интернет
Опалько М.С., Примак Т.Ю. Автоматизація управління туристичним підприємством як засіб підвищення ефективності його діяльності
Панчак І. Туристичний бізнес та інформаційні технології
Петросян Р.А. Продвижение туристических услуг в сети Интернет
  Покупка авиабилетов через Интернет: риск или прогресс?
Полищук В. Туристические порталы Украины – поле чудес или..?
Попова Л., Тімофєєва О., Онопрієнко І. Сучасні засоби ведення туристичного бізнесу
  Почему стоит покупать авиабилеты в Интернете?
  Преимущества онлайн бронирования авиабилетов
  Преимущества онлайн покупки ж/д билетов
Примак Т.Е., Гатилова Л.И. Проблемы и перспективы развития украинского туристического Internet
Пунтус Т.С. Технологии Интернет для планирования туристических маршрутов
Родигин Л.А., Спирякин М.В. Классификация затрат диверсифицированного Интернет-проекта туристической фирмы
Рощина И.Е. Электронный маркетинг как средство материализации услуг в индустрии туризма и гостеприимства
Рудіян Л.П. Використання різних версій програми «Парус» на підприємствах ресторанного господарства та торгівлі
Рябенька М., Троян В., Молодовець Т. Застосування новітніх інформаційних систем управління готелем
  Самые необходимые мобильные приложения для туристов
  Создание путеводителя путешественника для привлечения клиентов в туристическое агентство
Сорока С.В. Значение информационных систем управления для гостинично-туристских комплексов
Спориш О.А., Тягунова Н.М. Використання сучасних інформаційних технологій для просування туристичного продукту Полтавщини
Скорбенко С.В. Интернет как инструмент продвижения услуг для индустрии гостеприимства
Скорбенко С.В. Привлечение пользователей гостиниц через Интернет: какими средствами?
Скотаренко А.В. Глобальные системы резервирования туристических предприятий Украины
Смыкова М.А. Роль современных информационных технологий в формировании имиджа туристического предприятия
Соколова Д.Ю. Информационные системы бронирования в туризме
  Способы увеличения конверсии сайта гостиницы
Стахова Л.В. Электронные продажи в туризме: практика, проблемы, перспективы
Степанова Е.В. Информационные ресурсы развития рекреационно-туристического хозяйства и природопользования (некоторые методологические и прикладные аспекты)
Степанова Е.В. Информационный базис развития рекреационно-туристического бизнеса (экономико-экологический аспект)
Стреж В.М. Программное обеспечение для туроператоров... в аренду?
Стригуль Л.С., Івлєва М.В. Напрямки вдосконалення діяльності підприємств туристичної галузі за рахунок впровадження інформаційних технологій
Сурова Н.Ю. Информационные технологии как стратегический ресурс повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний в индустрии туризма
Сычов К.Н. Информационные технологии в индустрии туризма
Теодорович Н.Н., Муравьев И.Б. Роль информационных технологий в развитии турбизнеса
Тишкова В.С. Информационное обеспечение туристической деятельности
Ткачова С.С., Іванова Т.П. Автоматизація управління підприємствами ресторанного господарства
  Туристическая Планета - самый емкий каталог туристических объектов в рунете
  Туры в сети: грамотный поиск
Умрик М.А. Сучасні інформаційні технології в туризмі. Програма «Google Планета Земля»
Фалько Є.А. Науково-теоретичні засади розвитку глобальної інформатизації туристичного бізнесу
Хвостов А.А. Тема туризма в социальных сетях
Химера М. Впровадження інтернет-рекламних технологій в туристичній індустрії України
Хомин П.Я., Палюх М.С. Інформаційне забезпечення управління розвитком курортно-рекреаційного ринку: недоліки формування та шляхи удосконалення
Хорунжак О.В. Розвиток інформаційних технологій в туризмі
Хрептик О.В. Роль і значення Інтернету в сучасному туристичному бізнесі
Худо В.В. Інформаційні технології в управлінні туризмом
Черевичко Т.В. Интерактивность туристских предприятий как условие глобализации туристского рынка
  Что такое bookability и почему этот показатель так важен для туристического бизнеса
  Что такое бронирование отелей онлайн?
Чубукова О.Ю. Інформаційний сервіс та підтримка національного туризму
Чупина М. Онлайн-бронирование билетов – это просто
Чхало О. Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу
Шакирова З.Т. Применение информационных технологий в продвижении туристического продукта в России: проблемы и перспективы
Шалева О.І. Застосування інноваційних Інтернет-технологій у ресторанному бізнесі
Шаталова Ю.Г. Применение информационных технологий в туризме: интерактивная информационная система-экскурсовод
Швачко В.А. Маркетингова інформаційна система рекреаційно-туристичного підприємства
Шевчук Л.Е. Автоматизация деятельности туристической фирмы
Шимкова В.Є. Механізми інформаційного забезпечення туристичних підприємств на засадах логістики
Шлапак B., Теодорович Н., Денисов С. Роль компьютерных и информационных технологий в управлении туристскими компаниями
Шушунова М. Роль Интернет коммуникаций для развития туризма
  Электронные авиабилеты
Юхимчук І. Технологічні аспекти впровадження інформаційних технологій у діяльність туристичного підприємства
Ящук В.І. Аналіз сучасного стану інформаційних технологій та систем в індустрії туризму
Ящук В.І. Проектування автоматизованих інформаційних систем управління готелем

Нюансы летнего отдыха на Черном море


© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.