Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Александрова С.А., Гаврилова А.С.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами"
(м. Луцьк, 8.12.2016 р.) - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - Ч.4. - 278 с. - С.54-56.

Інноваційні методи підвищення кваліфікації персоналу в індустрії гостинності: закордонний досвід

Інноваційні методи підвищення кваліфікації персоналу в індустрії гостинності У результаті стрімкого розвитку ринкових відносин і нестабільної економічної ситуації в країні, загострюється конкурентна боротьба між підприємствами сфери готельно-ресторанного господарства. За останні роки різко зросли вимоги до якості обслуговування, комфортності перебування у готелі українських громадян, які мають можливість порівняти умови проживання у вітчизняних і зарубіжних готелях.

Однією з фундаментальних якостей підприємства для максимального підвищення його конкурентоспроможності є високий рівень кваліфікації працівників. Що, в свою чергу, залежить від правильної підготовки фахівців, що надають готельні послуги і безпосередньо взаємодіють зі споживачами.

Підвищення кваліфікації персоналу - це навчання, направлене на підтримку і удосконалення професійного рівня, знань і умінь персоналу. Потреба організації в підвищенні кваліфікації її співробітників обумовлена: змінами зовнішнього і внутрішнього середовища, удосконаленням процесу управління, освоєнням нових видів і сфер діяльності [2].

Згідно з українським законодавством, підприємство має самостійно забезпечувати себе засобами для підвищення професійного рівню персоналу. Але, оскільки це стає додатковим фінансовим тягарем, то дана стаття витрат не знаходить своєї реалізації в українських бізнес-реаліях.

В ряді європейських країн, зокрема в Німеччині, Данії та Нідерландах реалізуються моделі, для яких характерна значна роль соціальних партнерів в сфері професійного навчання і розвитку кадрів, а держава лише визначає загальні рамки даної роботи.

Країни з ринковою економікою діяльність в області менеджменту персоналу, а саме - підвищення професійного розвитку персоналу, визначають, як надприбуткову, а витрати на персонал відносять до інвестицій. Дані витрати є капіталовкладеннями організації в розвиток працівників. Для порівняння, в Україні витрати на професійне навчання кадрів становлять менше 1% від фонду заробітної плати.

Серед управлінців приватних вітчизняних готельних компаній сьогодні актуальні декілька підходів до процесу розвитку співробітників. Інструментальний підхід до навчання виражається в прямій дії: усвідомили потребу в підвищенні кваліфікації певної категорії персоналу і тут же її задовольнили, не вдаючись у конкретику. Альтернативним є особистісний підхід при індивідуальному розгляданні потреб кожного працівника і економічний підхід, де на перше місце ставиться економічний ефект від підвищення продуктивності праці або зниження частки невдоволених гостей після навчання.

Певна кількість керівників має вибірковий підхід до проведення підвищення кваліфікації, критерієм вибору при цьому є трудовий стаж співробітника в компанії. Інша частина керівників хоче, щоб в організації було створене навчання для будь-яких категорій працівників. Найбільший інтерес для недержавних підприємств представляють програми і короткострокові курси, які можуть дати конкретні практичні рекомендації. У той же час керівники, що стрімко розвиваються, віддають перевагу організації внутрішньо-фірмових програм підвищення кваліфікації та створення внутрішніх інститутів і бізнес-шкіл. При цьому заявлена потреба в навчанні загальним управлінським навичкам. В загальній складності, організацію систем підвищення кваліфікації в готельних підприємствах України поки не можна визнати добре збалансованою і прийнятою в загальний процес управління. У готелях ставлення до навчання кадрів часто не відповідає цілям і потребам економічної діяльності, а здійснюється за залишковим принципом.

У Сполучених Штатах Америки одними з найбільш ефективних форм підвищення кваліфікації працівників на базі готельного підприємства є: групові заняття, конференції професійної майстерності, обговорення проблемних ситуацій, ділові ігри, психологічні тренінги тощо. [1].

Характерними особливостями конференцій та семінарів є те, що активний метод навчання, участь у дискусіях розвиває логічне мислення і відпрацьовує модель поведінки в різноманітних ситуаціях.

До особливостей рольового навчання (тренінгів, ділових ігор) можна віднести: навчання манері поведінки в конфліктних ситуаціях, при веденні діалогу; при цьому учасники повинні демонструвати різні точки зору і типи поведінки. Для таких заходів доцільно запрошувати на підприємство професійних коучів, успішних бізнесменів, досвідчених ораторів.

Світовий досвід підвищення кваліфікації представлений широким використанням процесу навчання персоналу поза робочим місцем, за допомогою виїзних тренінгів та семінарів. Доведено, що зміна обстановки позитивно впливає на працівників та полегшує процес сприйняття інформації. Оскільки навчання поза робочим місцем має ряд переваг:

- заняття проводяться досвідченими експертами;
- використовується сучасне обладнання та інформація;
- працівники отримують заряд свіжих ідей та знань.

Французька система професійного розвитку персоналу приділяє значну увагу ідеям молодих спеціалістів, надає їм можливість впливу на процес управління підприємством. Так, на спеціальних заходах, молоді фахівці розроблюють та приймають реальні рішення щодо проблем управління організації. Розроблені в робочих групах пропозиції рішень передаються в управління організації, після чого адміністрація приймає або відхиляє надані ідеї. Даний метод характеризується високим рівнем потенційної мотивації працівників, зміни орієнтації їх професіональних цілей - з індивідуальних, на корпоративні цілі компанії [3].

Якщо звернути увагу на процес організації системи професійного розвитку кадрів на підприємстві індустрії гостинності, то здебільшого це внутрішньо-фірмові системи. Мотивація персоналу до вдосконалення професійної майстерності актуалізується ситуаційними збудниками, тому при організації внутрішньо-фірмової системи підвищення кваліфікації необхідно приділяти особливу увагу проблемам вивчення мотиваційної сфери професіоналізму працівників.

Стосовно формування змісту діяльності навчання персоналу - це процес безперервний. Факторами, що впливають на формування змісту внутрішньо-фірмового підвищення кваліфікації працівників за технологією обслуговування туристів, є:

- розвиток нових технологій, застосування яких необхідно для здійснення якісного обслуговування туристів;
- зміна зовнішніх умов функціонування готельного підприємства: конкурентного середовища, споживчих характеристик, взаємин і вимог контактних аудиторій;
- розвиток нових освітніх технологій в зарубіжній і вітчизняній системі підвищення кваліфікації працівників;
- зміна якісного складу працівників; зміна моделі виробництва готельних послуг.

Згідно статистичних даних, найоптимальнішим строком для проходження співробітниками підвищення кваліфікації (повторного навчання на робочому місці) 35% вітчизняних керівників вважають період не менше одного разу на рік і 29% - не менше одного разу на півроку. 58% респондентів вважають, що навчання повинно включати конкретні і практичні завдання за вузькою спеціалізацією, а 40% - за необхідне проводити навчання згідно з посадовими вимогами [2].

Інноваційні методи підвищення кваліфікації сприятимуть оздоровленню психологічного клімату в колективі, формуванню висококваліфікованого складу персоналу і впливатимуть на зміну пріоритетних цілей у співробітників - з індивідуальних на корпоративні. Отже, досліджуючи та використовуючи на практиці актуальний досвід з розвитку кадрів в розвинених країнах світу, підприємства індустрії гостинності в України досягатимуть значних успіхів у сфері підвищення кваліфікації персоналу.

Література

1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе / Е.В. Агамирова. - М.: Дашков и К, 2006. - 368 с.
2. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навчальний посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. - К.: Кондор, 2005. - 308 с.
3. Полоз С.А. Світовий досвід професійного розвитку персоналу на підприємствах / С.А. Полоз, А.В. Яцун // Научна конференція 17 квітня 2014. Кіровоград: КНТУ, 2014. - 883 с
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.