Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Балабан І.Г.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Туристичний та готельно-ресторанний бізнес:
світовий досвід та перспективи розвитку для України"
(м. Одеса, 10 квітня 2019 р.). - Одеса: ОНЕУ, 2019. - 881 с. - С.168-171.

Системний аналіз у дослідженнях теорії і практики туризму

Системний аналіз у дослідженнях теорії і практики туризму З розвитком наукового знання про туризм його розглядають як системний об'єкт. Відповідно, дослідження систем різного роду проводиться в рамках системного аналізу, суть якого полягає в підході до будь-якої сфери життя або діяльності людини як певної системи. Застосування системного підходу в вивченні туризму як складної системи не тільки доцільно, а й обов'язково. Цей метод ефективний в дослідженні питань управління туризмом на різних рівнях. Спираючись на системний підхід, можна визначити шляхи, форми і наслідки взаємовпливів в системі туризму на будь-якому ієрархічному рівні.

Поняття «система» має сьогодні надзвичайно широку сферу застосування. Практично кожен об'єкт пізнання може бути розглянутий як система. Чи не є винятком і таке складне соціально-економічне поняття як «Туризм». На основі численних наукових досліджень можна встановити певні властивості і ознаки туризму як системи. за своїм характеристикам туризм являє собою симбіоз (грец. - symbiosis - співжиття; біол. - співжиття двох організмів, при якому вони є взаємно корисними) штучної і природної систем [1, c.11-12].

Попит формується під впливом чотирьох основних чинників: мотивування, фінансова можливість, час та фізична здатність подорожувати. Cвоєю чергою, пропозиція містить п‘ять базових компонент:

- атракції (стимулюють інтерес до подорожі і формують задоволення від неї);
- транспорт (забезпечує зв‘язок між ринковим ресурсом і дестинацією);
- засоби обслуговування (все те, що формує категорію «індустрія гостинності»);
- інформацію (опис атракцій та інші необхідні дані, подані в різних джерелах: картах, путівниках, відео, журнальних статтях, брошурах тощо);
- просування (найчастіше охоплює чотири напрями діяльності: реклама, пабліситі, зв‘язки з громадськістю та засоби стимулювання на зразок подарунків і знижок).

На них чинять значний вплив низка зовнішніх факторів: фінанси, праця, підприємництво, суспільство, конкуренція, політика уряду, природні та культурні ресурси, керівництво [2, c.27].

Перші спроби застосування системного підходу до туризму, узгоджені із загальною теорією систем, відносяться до 70-х років ХХ століття. датський учений Н. Лейпер розробив (1979 г.) і удосконалив (1990 р) найбільш цілісну модель туризму, яка складається з трьох основних елементів: туристів, географічної компоненти, туристичної індустрії. Географічна компонента включає в себе також три складові:

1) регіон, який генерує туристів;
2) транзитний регіон;
3) регіон, який приймає туристів (туристична дестинація).

Аналізуючи модель туристичної системи Н. Лейпера, багато дослідників цілком справедливо відзначають її переваги. По-перше, вона дозволяє визначити місце просторового розміщення суб'єктів господарювання різних секторів економіки. Наприклад, фірми туроператори і агенти переважно знаходяться в регіоні, в якому генеруються туристичні потоки, а пам'ятки і підприємства, які приймають туристів, - в туристичної дестинації. Транспортні підприємства, що здійснюють перевезення туристів, розташовані в транзитному регіоні, хоча можуть перебувати і в регіоні-генераторі туристичних потоків, і в туристичної дестинації.

Після публікації моделі Н. Лейпера низка вчених з різним ступенем успіху спробували вдосконалити її. Наприклад, австралійський вчений М.Дж. Ламонт особливу увагу звернув на модернізацію подання туристичної дестинації в моделі Лейпера.

Відхід від оригінальної моделі полягає:

- по-перше, у модифікації класичного елемента TDR моделі Лейпера для відображення трьох ієрархічних елементів (область дестинації, регіон туристичної дестинації, точка дестинації), пов‘язаних з багатьма маршрутами і призначеннями;
- по-друге, у розподілі транзитного маршруту на первинний і вторинний. Автор пропонує модель для відображення структурних взаємозв‘язків у системі незалежного велосипедного туризму, хоча й не виключається її узагальнення для всієї туристичної системи [2, c.27].

В контексті дослідження можливості і необхідності застосування системного підходу в сфері туризму варто, на наш погляд, проаналізувати ще одну концепцію туризму як економічної системи. Її пропонує російський автор А.Ю. Александрова. На відміну від авторів попередніх моделей, в число компонентів туризму як системи вона включає новий елемент - ринок туристичних товарів і послуг [3, с.13].

Для того, щоб розібратися в безлічі процесів, що відбуваються в туризмі як економічній системі, А.Ю. Александрова пропонує представити його у вигляді циклічної моделі з безперервною низкою актів процесу виробництва та споживання туристичних продуктів.

Виходячи з існуючих теоретичних концепцій професором Одеського Національного економічного університету Герасименко В.Г. була запропонована власна модель туризму як системи, окремі компоненти якої показані в певній впорядкованості та послідовності і відповідають логіці туристичної діяльності, особливо на регіональному рівні.

Запропонована модель системи туризму, складається з наступних трьох великих підсистем: «туристичні ресурси», «туристичні продукти», «ринки туристичних товарів і послуг». Туристичні ресурси є базовою умовою розвитку туризму в будь-якій країні, регіоні, дестинації, а отже, і важливою складовою туризму як системи. На базі природних і антропогенних ресурсів створюються різноманітні туристичні продукти. У кожному конкретному регіоні вони своєрідні. Відповідно, вони є другою системоутворюючою складовою туризму як системи. Третім компонентом туризму як системи є ринок.

Таким чином, запропонована нами модель являє собою систему взаємопов'язаних компонентів, зв'язків між ними, які знаходяться в процесі постійної взаємодії, і націлена на погоджений розвиток трьох найважливіших складових туристичної діяльності: туристичних ресурсів, туристичних продуктів, ринку туристичних послуг.

Список використаних джерел

1. Герасименко В.Г. Развитие теории системного похода применительно к исследованию / В.Г. Герасименко // Вестник национальной академии туризма. - 2013. - №2(26). - С.11-15.
2. Височан О.С. Туризм як система / О.С. Височан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2014. - №797: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - С.25-38.
3. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебное пособие для вузов / А.Ю. Александрова. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 464 с.
4. Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції / За заг. ред. В.Г. Герасименко, О.Л. Михайлюк. - К.: ФОП Гуляєва В.М., 2019. - 332 с.
5. Герасименко В.Г. Структура і процес системного управління сферою туристичних послуг / В.Г. Герасименко // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 23-24.04.2015 р.). - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.