Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Безуглий І.В.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості:
людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація"
(м. Полтава, 1 листопада 2016 p.). - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 231 с. - C.21-24.

Інтерпретація визначення теорії змін в умовах економічної нестабільності розвитку рекреаційно-туристичної сфери

Туніс Рекреаційно-туристична сфера є інтегрованою в національну економіку соціально-економічною системою та має множину специфічних особливостей, які доречно враховувати при розробці прогнозів її розвитку. Вважається, що вона є суттєвим каталізатором розвитку супутніх галузей національної економіки завдяки дії мультиплікаційного ефекту. У залежності від створених умов розвитку може стати як значною складовою експорту послуг так і джерелом невиправданого, в умовах економічної нестабільності, імпорту.

Функціонування рекреаційно-туристичної сфери пов'язано із низкою ризиків, серед яких політична нестабільність в країнах, де знаходяться дестинації, зміни природно-екологічної ситуації, безвідповідальність контрагентів, низькій рівень бізнесової культури, загальноекономічних стан у країні. Значне падіння показників характерно для територій із нестійкою політичною ситуацією, загрозами тероризму, революціями, введенням візового режиму. Прикладом таких процесів можуть події «Арабської весни» в 2011 р. Зокрема, зменшення кількості туристів та доходів сфери організації відпочинку в Єгипті, Тунісі, Лівані, Сирії, Ємені (табл. 1).

Таблиця 1

Зменшення показників функціонування рекреаційно-туристичної сфери внаслідок «арабської весни» 2011 р.
Країна Зменшення кількості туристів, % Зменшення доходів сфери організації відпочинку, %
Єгипет 32,4 30,5
Туніс 30,7 27,6
Ліван 23,7 16,7
Сирія 40,7 71,7
Ємен 19,1 32,8

Ці статистичні дані свідчать щодо існування економічної нестабільності яка полягає у коливаннях економічної активності (прояві економічних циклів), появі безробіття, інфляції, дефіциту державного бюджету, зовнішньоекономічного балансу та інше. Економічна нестабільність негативно впливає на інвестиційної привабливості рекреаційно-туристичної сфери, це доводить, що існуючи класичні концепції стратегічного управління не відповідають новим умовам господарювання. За таких умов основою економічної стабільності є не тільки оптимізація галузевої структури, розподіл ресурсів між суб'єктами господарської діяльності, але і спроможність вітчизняних підприємств, галузей національної економіки, корпоративних утворень, регіонів України до управління необхідними змінами.

В економічній науці розмежовуються поняття «зміни» та «розвиток». Зміни - це будь-які дії з відновлення чого-небудь. Розвиток - це процес закономірних змін, переходу із одного до іншого стану, біль досконалий перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до вищого [1, с.113]. Це необоротна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних об'єктів. Наявність усіх трьох указаних якостей свідчить про наявність процесу розвитку. Не оборотність змін свідчить про поступовий вихід соціально-економічних процесів за межі циклічного відтворення якостей об'єкту. Закономірності характерні для еволюційних перетворень, а не випадкових змін катастрофічного різновиду. Спрямованість змін сприяє накопиченню результатів та формуванню нової внутрішньої структури об'єкту. У загальному вигляді під змінами розуміються впровадження інновацій для перетворення діяльності під вимоги ринку [2, с.8].

Також зміни розуміють як сукупність індивідуального суб'єктивного та структурного процесів. Наслідком індивідуального суб'єктивного процесу є нове розуміння навколишнього світу. Структурний процес полягає у формуванні рамочних умовах всередині людського середовища. Розвиток може розглядатися як процес позитивних якісних змін в організації, які сприяють її виживання в ринкових умовах. Організаційні зміни стосуються перетворень у структурі та методах управління. Тобто, під організаційними змінами розуміються трансформаційні перетворення управлінської, територіальної, компонентної, інформаційної, інших видів структур та удосконалення, розширення методів управління.

Об'єктивні соціально-економічні процеси у світовій економіці ведуть до кризових явищ. Методологія протидії кризовим явищам має базуватися на розуміння об'єктивних перетворень, їх своєчасному виявленню та ефективному здійсненні необхідних змін. Необхідним інструментом для цього є адаптація. Адаптація - це відгук на зміну (стимул), який спроможний реально чи потенційно зменшити ефективність поведінки системи. Реакція на відгук системи може бути пасивна чи активна. У першому варіанті відбувається пристосування до нових умов. Активна адаптація передбачає вплив системи на зовнішнє середовище для зміни системної поведінки [3, с.137].

Організаційні зміни - це зміни в одному чи кількох елементах організації (наприклад, спеціалізації, діапазону контролю, розподілу повноважень, механізмів координації) на будь-якій стадії життєвого циклу, які можуть проявлятися в перетворенні потенціалу організації та в зміні розмірів, масштабів та цілей її діяльності. Інструментом управління змінами є процес постійного коригування напрямку діяльності організації, модифікації поведінки працівників у нових умовах.

Управління змінами пов'язують із трансформацією управлінської структури в цілому чи її окремої частини. Мета такої трансформації - адаптація до мінливого середовища, використовуючи нові організаційні моделі, методи, технології, інструменти, навички та інших знання, які становлять практику управління змінами. Управління змінами - це процес, який надає можливість для організації модифікувати частину її управлінської структури для ефективного функціонування в новому ринковому середовищі. Згідно іншого визначення: управління змінами - це структурний підхід до переводу індивідуумів, команд та організацій з поточного стану в бажаний майбутній стан. Управління змінами розуміють як процес постійного коригування напрямів діяльності, модифікації поведінки персоналу в умовах змін. Організаційними змінами є будь-які перетворення в елементах організації (спеціалізація, діапазон контролю, розподіл повноважень, механізмів координації), які проявляються в трансформації потенціалу та зміні розмірів, масштабів та цілей діяльності.

Теорія змін в рекреаційно-туристичній сфері - комплекс пізнавальних уявлень, ідей, понять, концепцій тощо, які спрямовані на розкриття необхідних перетворень в рекреаційно-туристичній сфері для запобігання кризовим явищам.

Список використаних джерел

1. Безуглий І.В. Адаптація методів управління змінами в рекреаційно-туристичній сфері / І.В. Безуглий // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Тенденції розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні» (м. Умань, 26 листопада 2015 р.). - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. - 261 с.
2. Воронков Д.К. Управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку підприємства / Д.К. Воронков // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - №6. - Т.3. - С.7-11.
3. Стеченко Д.М. Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регіону / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - Київ: НДІ Мінекономіки України. - 2010. - №1. - С.136-139.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.