Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Бондаренко Ю.Г.
Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції
"Сучасні тенденції розвитку світової економіки" (м. Харків,
18 травня 2018 р.). - Харків: ХНАДУ, 2018. - 308 с. - С.282-283.

Відмінності між категоріями туризм і рекреація та вплив глобалізаційних процесів на їх розвиток

Останнє десятиріччя проходить під егідою глобалізації та впливу інтеграційних процесів на більшість економік світу. Україна також не стоїть осторонь. Процес глобалізації зачепив як економічну, політичну, так і культурну сторони життя нашої держави. Особливо це відчутно у туристично-рекреаційній галузі. Розвиток світового туризму перетворився на глобальну детермінанту формування нової ери розвитку цивілізації. Оскільки, саме туризм як масштабне явище сьогодення надає великі можливості людині пізнавати та зазирнути у досі нове, небачене життя інших націй. Це у переважній більшості випадків стимулює людину змінювати свої уподобання, а інколи і стиль життя.

Туризм став одним з основних інструментів розвитку держави та істотним джерелом отримання доходів. Цікавим феноменом у туризмі є те, що при великих доходах від туристичної діяльності території держави розвиваються у екологічному напрямі на відміну від масового розвитку промисловості та інших неекологічних галузей на цих же територіях. Щоправда, це не свідчить про повну відмову від розвитку даних галузей в Україні, а про проведення повномасштабного аналізу, включаючи SWOT-аналіз, наявних ресурсів у всіх регіонах України і визначення специфіки та напряму розвитку кожного з них зокрема. Тільки такий індивідуальний підхід буде сприяти належному використанню природних, людських, фінансових ресурсів та підґрунтям для формування реально-динамічної стратегії розвитку регіонів України в цілому.

Безумовно, що вплив туризму як господарської діяльності на життєдіяльність територій носить міжнародний характер та своїми функціями: культурно-пізнавальною, комунікативною і т.д. істотно впливає на розвиток суспільства і формує цілісну систему, яка носить економічну, соціальну, інтегративну спрямованість. Зрештою, є безліч досліджень та публікацій, де описується вплив глобалізаційних процесів на розвиток туризму. У переважній більшості даних публікацій категорії туризм та рекреацію часто ототожнюють між собою, хоча, на думку автора, рекреація є більш ширшим визначенням та включає в себе туристичну діяльність, яка є невід'ємною, складовою рекреації. Автор поділяє погляди Масляка П.О., який вважає, що туризм є одним з видів рекреації [1]. Отож, з'ясуємо термінологічні поняття обох категорій.

У Законі України «Про туризм» дано наступне визначення. Туризм - це тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає [2]. Натомість рекреація автором розглядається як нетривалий похід або виїзд особи з місця постійного проживання у пізнавальних, оздоровчих, лікувально-курортних, спортивних чи інших цілях у вільний час, зокрема, у вікенди, для відновлення фізичних та психо-емоційних сил, використовуючи власні заощадження. Як у рекреації, так і у туризмі є подібний шлях реалізації, відмінності між даними категоріями полягають в наступному:

- мета: рекреації - відпочинок, відновлення сил [3]; туризму - подорож для задоволення або бізнес цілями[4];
- локалізація: рекреації - нетривалий похід або виїзд особи; туризму - тимчасовий виїзд. В обох випадках з місця постійного проживання, де під місцем проживання розуміється - житло, робота, місця життєдіяльності;
- тривалість: рекреація - більше години; туризм - більше одного дня.

Загалом, рекреацію можна розглянути з двох позицій: як послуга для населення та як галузь для держави. Отож, рекреація (як послуга для населення) - це відновлення фізичних та психоемоційних сил людини через активну або пасивну діяльність за умови добровільно виділеного часу, коштів, інших матеріальних ресурсів. Рекреація (як галузь для держави) - це висока додана вартість через дохід та високий рівень зайнятості населення, підвищення культурного та інтелектуального рівня населення, інтенсивний розвиток суміжних галузей народного господарства, розвиток інфраструктури. Звідси, рекреаційна сфера - це підсистема економічної сфери суспільства, яка відповідає за виробництво, просування на ринку і споживання рекреаційного продукту-послуги, необхідного для відтворення психічних, фізичних та інтелектуальних сил населення країни.

Властиво у розвинутих країнах традиційно вже склалося, що до відпочинку відноситься не лише термін щорічної відпустки, а й два дні кожного тижня: субота та неділя. За ці дні сім'ї виїжджають на природу в недалеко розташовані кемпінги від місця їх проживання. В Україні ж генетично було закладено, а пізніше стало нормою, не організовували свій відпочинок протягом року, можливо через матеріальну нестачу, а можливо, через відсутність етики відпочинку або відповідних умов, чи з інших причин. Решта населення задовольнялися сільськими відпочинком у родичів, зокрема, населення сільських територій переважно далі районних центрів або великих містечок, які розташовані поблизу - не виїжджали. Ця тенденція зберігалася донедавна. Сьогодні ж населення нашої держави переглядає свої пріоритети і більшість намагається організувати хоча б раз в рік свою щорічну відпустку за межами свого постійного місця проживання, забуваючи при цьому про вікенди, які також необхідно організувати для відновлення фізичних та психічних сил після виснажливого робочого тижня. Формування рекреаційного продукту-послуги підприємствами рекреаційної сфери подано на рисунку 1.

Формування рекреаційного продукту-послуги
Рисунок 1. Формування рекреаційного продукту-послуги

Даний рисунок ілюструє процес формування рекреаційного продукту від потреби, через яку формується запит до створення повноцінного продукту-послуги, при цьому, рекреант самостійно вибирає на ринку напрям рекреації, який задоволить його попит. У свою чергу, підприємства повинні створити необхідну для повноцінного оздоровлення і відпочинку інфраструктуру, організовуючи роботу КЗР, плануючи повний цикл діяльності, де процес інвестування буде відігравати основну ролей, оскільки є рушієм розвитку підприємств сфери послуг. Отож, від рівня наданих послуг буде залежати і рівень інвестицій в це чи інше підприємство.

Отож, вище проведений аналіз свідчить, що рекреація є однією з привабливих галузей економіки нашої держави, яка стимулює притік капіталу, сприяє створенню робочих місць, а це, в свою чергу, стимулює розвиток підприємницької діяльності, особливо вливає на розвиток малого і середнього бізнесу, сприяє зростанню доходів населення, одночасно забезпечить збереження пам'ятників архітектури, культури, історії, що є надзвичайно актуальним сьогодні для нашої держави.

Перелік посилань

1. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посіб. / П.О. Масляк [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/maslyak-rekr.htm.
2. Закон України «Про туризм» від 11.02.2015 р. №324/95-вр [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm.
3. Смаль І.В. Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять / І.В. Смаль, В.В. Смаль [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm.
4. Tourism [Electronic Resource]. - Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.