Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Будзович Г.В.
Екологічні науки. - 2012. - №2. - C.130-133.

Науковий зміст і сутність поняття рекреаційний потенціал

рекреаційний потенціал На підставі дослідження наукових праць вітчизняних і закордонних вчених проаналізовано поняття рекреація, рекреаційний потенціал. Описано складові рекреаційного потенціалу, а саме: природні ресурси, історико-культурні комплекси і об’єкти, соціально-економічні показники.

Ключові слова: рекреація, потенціал, рекреаційний потенціал.

Вступ. У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення - є найвищою соціальною цінністю. Україна володіє значними природними та культурними ресурсами природно-заповідного фонду, які створюють основу для розвитку туризму та рекреації відповідної території. Нині потенціал рекреаційних ресурсів України використовується недостатньо, з 9 млн. га потенційно придатних ландшафтних ресурсів використовується для всіх видів відпочинку 1,7 млн. га, або 18,95%. Це забезпечує відпочинок тільки кожного п'ятого мешканця України, який віддає перевагу відпочинкові влітку [1]. Однак навіть невибагливий природно-орієнтований вид туризму передбачає наявність мінімальних засобів облаштованості. Відсутність таких засобів унеможливлює залучення рекреантів навіть за наявності унікальних, екзотичних і мальовничих природних ресурсів. Створення рекреаційної інфраструктури сьогодні є економічним завданням і вирішуватися має як на загальнодержавному, регіональному, так і на місцевому рівнях.

Мета роботи - розкриття змісту і сутності поняття рекреаційний потенціал та аналіз його складових.

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі термін рекреація з'явився в США в кінці 90-х років XIX століття, після введення нормованого робочого дня, другого вихідного дня, літніх відпусток. Рекреація, відповідно, це відновлення, оздоровлення і простір, де здійснюються ці види діяльності [2].

Рекреація у перекладі з латині recreation - відновлення, з польської мови rekreacja - відпочинок. В Українській екологічній енциклопедії (2003) дане поняття трактується, як просте відновлення, відтворення фізичних і духовних сил, витрачених людиною в процесі трудової, навчальної та побутової діяльності. До рекреації відносяться різноманітні види людської діяльності у вільний від роботи час з метою відновлення сил й задоволення різноманітних спортивно-оздоровчих та ін. культурологічних потреб. Розрізняють форми рекреації: туризм, лікування та відпочинок.

Найбільш загальне визначення цього поняття дається в екологічній енциклопедії (2007), рекреація - система заходів, пов’язана з використанням вільного часу людини для її оздоровлення, а також культурно-пізнавальної та спортивної діяльності поза межами постійного місця проживання. Важливою передумовою розвитку рекреації є наявність різних видів рекреаційних ресурсів [3].

У Положенні про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затвердженому наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.06.2009 №330, рекреація - це відновлення за межами постійного місця проживання у визначених згідно із законодавством місцях природно-заповідних територій та об'єктів розумових, духовних і фізичних сил людини, що здійснюється шляхом загальнооздоровчого, культурно-пізнавального відпочинку, туризму, оздоровлення, любительського та спортивного рибальства, полювання тощо.

Термін потенціал (від лат. potentia - сила) трактується як можливості, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані. В Українській екологічній енциклопедії (2003) потенціал розглядається, як наявна можливість, здатність, що може виявитись у разі потреби за певних умов; достатність ресурсів, сил для здійснення планів, програм, забезпечення певного виду діяльності. Слово «потенціал» вчені використовують для терміноутворення (рекреаційний потенціал, потенціал ландшафту, природно-ресурсний потенціал, економічний потенціал, вітроенергетичний потенціал, потенціал людини.

Наукова спадщина поняття “рекреаційний потенціал” пов’язане з іменами учених: Багрова Л.А., Подгородецкого П.Д., 1982; Трушиньша Я.К., 1983; Є.М. Кондратюка, Г.І. Хархоти Г.І. 1987; Ведєніна Ю.О., 1990; Шаблія О.І., Касянчука З.О., 1995; Мацоли В.І., 1997; Павлова В.І., Черчика Л.М., 1998; Блага М.М., 2000; Гайдукевича Л.П., Лук’янова Л.І., 2004 та ін.

Трушиньш Я.К. розглядає рекреаційний потенціал як «кількість ефекту, яку може отримати максимальна кількість рекреантів при найбільш сприятливих параметрах середовища з урахуванням екологічних обмежень» [4]. Тлумачний словник-довідник з екології під цим терміном розуміє «ступінь здатності природної системи справляти на людину під час відпочинку позитивний фізичний, психічний та соціально-психологічний вплив» [5]. О.І. Шаблій та З.О. Касянчук визначають рекреаційний потенціал як систему природних і суспільних об’єктів, їх властивостей і відношень, які можуть використовуватись або використовуються з метою цілей оздоровлення чи відновлення (рекреації), поповнення, розширення чи нагромадження (акумуляції) духовних і фізичних сил людини у вільний від основного виду її діяльності час [6].

В екологічній енциклопедії дане поняття трактується, як сукупна продуктивність розвіданих природних ресурсів та культурних цінностей територій, які можуть бути залучені та використані для відпочинку, лікування, туризму [3].

Підсумовуючи вище наведені визначення можна відмітити, що все ж таки найпоширеніші погляди на трактування рекреаційного потенціалу пов’язуються або з ресурсами або з ефективним відпочинком. Але у жодному з визначень не наголошується, що природні ресурси та унікальні природні комплекси необхідно використовувати з режимом охорони.

На основі аналізу вище наведених визначень, сформулюємо змістовну сутність рекреаційного потенціалу. Рекреаційний потенціал - це сукупність можливостей природних ресурсів, історико-культурних комплексів та об’єктів та соціально-економічних показників на певній території створювати умови для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності з дотриманням режиму її охорони.

Вищевикладені поняття дають можливість проаналізувати основні складові рекреаційного потенціалу, а саме природні ресурси, історико-культурні комплекси і об’єкти та соціально-економічні показники.

Природні ресурси в Українській екологічній енциклопедії (2003) трактуються, як елементи природи, що використовуються як джерело засобів існування людського суспільства. Розрізняють рекреаційні, мінеральні, земельні, кліматичні, водні, лісові та біологічні природні ресурси. В міру розвитку науки і техніки роль природних ресурсів дедалі зростає, збільшується й число галузей, що їх використовують. За таких умов великого значення набувають питання раціонального використання їх, відновлення й охорони окремих ресурсів та їхніх територіальних комплексів.

Історико-культурні комплекси та об’єкти охоплюють визначні місця, споруди, а також території чи водні об'єкти, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього поглядів і зберегли свою автентичність.

Соціально-економічні показники охоплюють різні напрями діяльності, на які мають вплив місцеві органи виконавчої влади, і відображають стан економічного розвитку, інвестиційної, наукової та інноваційної діяльності, державних фінансів, підтримки бізнесу, споживчого ринку, населення та ринку праці, житлово-комунального господарства, освіти та охорони здоров`я, рівня злочинності та екології.

Визначивши рекреаційний потенціал ми зможемо забезпечити раціональне використання рекреаційних ресурсів. В результаті з’явиться можливість запобігти негативним змінам природних ресурсів та втраті рекреаційних властивостей.

Висновки. Рекреаційний потенціал - це сукупність можливостей природних ресурсів, історико-культурних комплексів та об’єктів, соціально-економічні показники на певній території створювати умови для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності з дотриманням режиму її охорони. Основні складові рекреаційного потенціалу: природні ресурси, історико-культурні комплекси й об’єкти та соціально-економічні показники.

Література

1. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Хвесик М.А. та ін. Екологія: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 371 с.
2. Кусков А.С. Рекреационная география: учебно-методическое пособие / А.С. Кусков, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/books_tourism/kuskov-rekr.htm.
3. Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. - К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007. - Т.1: А-Е. - 432 с.
4. Бедяєв В.Г., Багров М.В., Трушиньш Я.К. Рекреаційна система Криму: деякі проблеми управління // Вісн. АН УРСР. - 1983. - №11. - С.70-77.
5. Кондратюк Є.М., Хархота Г.І. Словник-довідник з екології. - К.: Урожай, 1987. - 160 с.
6. Шаблій О.І., Касянчук З.О. Нові підходи до категорії «рекреаційний потенціал» // Економічна та соціальна географія. - К., 1995. - Вип.47. - С.38-47.

Будзович А.В. Научное содержание и сущность понятия рекреационный потенциал

На основании исследования научных трудов отечественных и зарубежных ученых проанализированы понятия рекреация, рекреационный потенциал. Описаны составляющие рекреационного потенциала, а именно: природные ресурсы, историко-культурные комплексы и объекты, социально-экономический показатель.

Ключевые слова: рекреация, потен-циал, рекреационный потенциал.

Budzovich A.V. Scientific content and essence of the concept - recreational potential

On the basis of research of scientific labours domestic and oversea scientists are analysed concept rekreation, rekreation potential. The constituents of rekreaciynogo potential are described, namely: natural resources, historicablycultural complexes and objects, socio-economic inolications.

Keywords: rekreaciya, potential, rekreation potential.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.