Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Чернікова В.І.
Вісник ДІТБ. - 2012. - №16. - С.89-94.

Особливості інновацій у туризмі

Особливості інновацій у туризмі У статті розглянуто особливості інновацій у туризмі, наведено їх класифікацію, розкрито сутність продуктових, ресурсних, техніко-технологічних, організаційних і маркетингових інновацій у туризмі. Розглянуто перспективні напрями розвитку туризму в АР Крим.

Ключові слова: продуктові, ресурсні, техніко-технологічні, організаційні, маркетингові інновації в туризмі, туристичний продукт, туристичні ресурси.

Постановка проблеми. У сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку туристичних послуг довгостроковий успіх компанії нерозривно пов'язаний з її здатністю безперервно впроваджувати інновації. Традиційно інновації та інноваційна діяльність у першу чергу асоціюються з підприємствами наукоємних високотехнологічних галузей (комп'ютерні та телекомунікаційні технології, хімія, фармацевтична промисловість тощо), проте зміст поняття «інновація» більш широкий. Інноваційна діяльність передбачає не лише практичне використання науково-технічних розробок і винаходів, але і включає зміни в продуктах, процесах, маркетингу, організації та управлінні виробництвом. Інноваційна діяльність у туризмі знаходить своє втілення у створенні нових або поліпшенні існуючих турпродуктів, удосконаленні транспортних, готельних та інших послуг, освоєнні нових ринків, упровадженні провідних інформаційних і телекомунікаційних технологій, сучасних форм організаційно-управлінської діяльності, нових підходів до задоволення потреб туристів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню інноваційних процесів у різних сферах економіки присвячено велику кількість робіт як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Останнім часом вийшла низка публікацій з проблеми інновацій у туризмі (В.С. Новіков, Н.Н. Малахова, Д.С. Ушаков, В.А. Молчанова, М.А. Ізотова, А.М. Клеймьонов [2-6]), проте дану проблему все ще розглянуто недостатньо.

Метою дослідження є аналіз особливостей інновацій у туризмі, а також розгляд нових перспективних напрямів розвитку туризму в АР Крим.

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. Відповідно інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [1].

Згідно з міжнародними стандартами, рекомендації за якими були прийняті в м. Осло в 1992 р. (так зване «Керівництво Осло»), розрізняють два типи інновацій: продуктові та процесні. Продуктова інновація охоплює впровадження нових або вдосконалених продуктів, відповідно, вирізняють базисну та поліпшуючу продуктову інновації. Процесна інновація являє собою освоєння нових форм і методів організації виробництва при випуску нової продукції. Інновації розрізняються також за сферою застосування (науково-технічні, організаційно-економічні, соціально-культурні та державно-правові), масштабами поширення (глобальні, національні, регіональні, галузеві й локальні) і за характером (еволюційні та радикальні) [6].

Базуючись на положеннях Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС), виділяють три напрями розвитку інновацій у туризмі:

1. Організаційні інновації – впровадження нововведень, пов'язаних із розвитком підприємництва й туристського бізнесу в системі та структурі управління, включаючи реорганізацію, укрупнення, поглинання конкуруючих суб'єктів на основі новітньої техніки і провідних технологій, удосконалення кадрової політики (оновлення та заміна кадрового складу, підвищення кваліфікації, перепідготовка та стимулювання працівників); раціоналізація економічної та фінансової діяльності (впровадження сучасних форм обліку та звітності, що забезпечують стійкість становища та розвитку підприємства).
2. Маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби цільових споживачів або залучати не охоплених на даний період часу клієнтів.
3. Продуктові інновації – періодичні нововведення, які спрямовані на зміну споживчих властивостей туристського продукту, його позиціонування і дають конкурентні переваги.

Базуючись на положеннях Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС), виділяють три напрями розвитку інновацій у туризмі:

Більшість дослідників інноваційних процесів у туризмі відзначають, що туризм є активним споживачем технічних інновацій, вироблених іншими галузями: спеціальне туристське спорядження на основі сучасних матеріалів, системи клімат-контролю в готелях, електронні гіди-путівники, супутникові навігатори, комп'ютерні системи управління та обліку, електронна реклама та комерція. Разом з тим питання про те, чи здійснюють підприємства туристичної індустрії нововведення самостійно і що вважати інновацією в туризмі, залишається відкритим [5]. По суті, проблема звужується до наявності сервісних інновацій у туризмі, що не цілком правомірно, оскільки індустрія туризму є багатогалузевим виробничим комплексом. Крім типових сервісних підприємств (підприємства з розміщення, харчування туристів, транспортні підприємства, туристичні фірми тощо), індустрія туризму включає також і підприємства виробничої сфери (з виробництва туристського спорядження та інвентарю, спорттоварів, одягу для відпочинку та туризму, сувенірів тощо), які мають найбільш широкі можливості впровадження інновацій.

Інновації безпосередньо у сфері послуг (сервісні інновації) можуть бути визначені як нова концепція сервісу, нові канали зв'язку з клієнтами, нові системи розподілу й технологічні рішення, які найчастіше спільно змінюють пропозицію послуг на ринку, оновлюють функції фірми і потребують структурно нових організаційних, технологічних і людських можливостей фірми [7].

Спираючись на класифікацію інновацій, запропоновану Й. Шумпетером, можна дати таку класифікацію інновацій у туризмі за об'єктом застосування (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація інновацій у туризмі за об'єктом застосування
Типи інновацій за Й. Шумпетером Типи інновацій у туризмі Приклади
1. Упровадження нової продукції та продукції з новими властивостями Продуктові інновації – впровадження на туристський ринок нового і удосконалення існуючого турпродукту (туру, послуги) Розробка нового туру, нового екскурсійного маршруту, нового напряму подорожей (наприклад, тури в Антарктиду);
пропозиція нових послуг (наприклад, оздоровчі послуги в готелях)
2. Використання нової сировини Ресурсні інновації – використання нового виду туристичних ресурсів для організації туризму та розробки нових турів і послуг Освоєння нетрадиційних об'єктів показу (наприклад, індустріальний і дігг-туризм (сталкінг), мілітарі-туризм);
Будівництво нових інфраструктурних об'єктів (наприклад, для заняття екстремальними видами спорту);
Пропозиція ринку нової події (наприклад, фестивалю)
3. Використання нової техніки, технологічних процесів Техніко-технологічні інновації – впровадження нової або істотно поліпшеної техніки і технології обслуговування клієнтів, просування і реалізації послуг Електронні системи бронювання в готелях;
Електронні системи продажу авіаквитків;
Інтегровані системи управління інфраструктурою готелю;
Інтернет-реклама;
Е-комерція (в мережі Інтернет), наприклад, створення віртуальних турагентств
4. Зміни в організації виробництва і його матеріально-технічному забезпеченні Організаційні інновації – впровадження більш ефективних структур управління й порядку організації діяльності фірми, нових профілів робочих місць і професійних вимог Розвиток інтегрованих готельних ланцюгів;
Використання систем управління готелем за контрактом;
використання комп'ютерних клієнтських баз даних, CRM-Систем
5. Поява нових ринків збуту Маркетингові інновації – виділення нових сегментів ринку, обслуговування нових груп клієнтів (виділених за географічною, соціально-демографічною, поведінковою ознаками) Вихід на нові географічні ринки;
розробка спеціальних турів і послуг для окремих груп споживачів (наприклад, людей з обмеженими можливостями) тощо

Зазначені види інновацій тісно взаємопов'язані та перетікають одна в одну. Наприклад, розробка нових турів часто базується на освоєнні нових туристських ресурсів, при цьому новий турпродукт може орієнтуватися на нові групи споживачів.

Зупинимось окремо на продуктових і ресурсних інноваціях у туризмі. Успіх комерційної діяльності на ринку туризму визначається, в першу чергу, привабливістю пропонованого туристичного продукту. Розробка нових турів і вдосконалення існуючих туристичних продуктів є головним напрямом інноваційної діяльності туроператорів. Туристичний продукт (тур) – це туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо).

Основу будь-якого туристичного продукту становить необхідність задоволення будь-якої потреби. Адже насправді споживач купує не продукт як такий, а його здатність задовольнити певну потребу. Тому «серцевиною» продукту є його спрямованість на вирішення проблеми, задоволення конкретної потреби споживача. Отже, для туристичного підприємства величезне значення має виявлення цієї потреби, стосовно якої конкретні властивості турпродукту (рівень якості, комфорт, престиж, економічність) відіграють другорядну роль. Наприклад, зміна способу життя людей останнім часом привела до інтенсивного розвитку таких видів туризму, як пригодницький, екстремальний та екологічний. Людей, які живуть у високоурбанізрованому середовищі в атмосфері постійного стресу, приваблюють подорожі з пригодницькими цілями, отримання нових відчуттів, можливість зняти стрес, вилити заряд негативної енергії, провести час у природному здоровому середовищі тощо. Набуває популярності також езотеричний туризм, обумовлений зростаючим інтересом сучасної людини, затиснутої в рамках техногенної цивілізації, до езотерики, астрології, непізнаного, магічного. Учені відзначають, що втеча від реальності в містику, як правило, обумовлена соціально-економічними проблемами в суспільстві, зокрема, пік популярності езотерики та астрології в нашій країні спостерігався після розпаду СРСР. Основними напрямами подорожей є Єгипет, Єрусалим, Тибет, Індія. Однак в останні кілька років Крим став місцем паломництва спраглих підживитися космічною енергією, підправити ауру, піднятися на чергову сходинку самовдосконалення. Є й охочі поспілкуватися з представниками інопланетних цивілізацій, які, якщо вірити уфологам, регулярно навідуються на півострів. Наприклад, у Криму розроблені триденні езотеричні тури «Сяйво діви» (подорожі по місцях Жіночої Сили), «Залучення достатку», «Цілющі й омолоджуючі джерела», аюрведичні тури (на базі аюрведичного йога-центру «Сарасваті», м. Євпаторія).

Розробка турів, основу яких становить нова потреба споживачів, складає сутність базисних продуктових інновацій у туризмі. Удосконалення окремих властивостей і характеристик пропонованого турпродукту становить сутність поліпшуючих продуктових інновацій (наприклад, розміщення туристів у більш комфортних номерах, включення в пакет додаткових послуг). Оскільки тур являє собою подорож за визначеним маршрутом, то освоєння нових напрямів поїздок (у нові країни, регіони) також є продуктовою інновацією. Наприклад, Великобританія і Нова Зеландія пропонують туристам відвідування своїх полярних станцій в Антарктиді.

До продуктових інновацій також можна зарахувати розробку нових послуг, пропонованих гостям у готелях, ресторанах та інших підприємствах туристичного сервісу. Наприклад, у Криму багато готелів почали розвивати медичний напрям, позиціонуючи себе як оздоровчі центри. Одні готелі обмежуються косметологією та SPA, інші пропонують профілактичні й діагностичні послуги. Зокрема, готель-пансіонат «Пори року - Ялта» володіє власним медцентром із загальнотерапевтичним профілем. У ялтинському готелі «Пальміра Палас» в 2009 р. відкрився Центр відновлювальної та естетичної медицини – це спільний проект готелю та Асоціації ортопедів і травматологів України, Російського наукового центру відновлювальної медицини та курортології і Gesundheitszentrum-Лютера (Німеччина). Сьогодні Центр відновлювальної медицини проводить реабілітаційне та відновлювальне лікування за напрямами: пульмонологія, травматологія, ортопедія.

Матеріальну основу турпродукту становлять певні туристичні ресурси – це ті об'єкти природи, історії, культури, поточні події, явища, які можуть бути використані при створенні й реалізації туристичного продукту, а також туристична інфраструктура, яка сприяє комфортності подорожування, створюючи умови споживання турпродукту (підприємства розміщення, харчування, транспорту, екскурсійного обслуговування та проведення дозвілля). Туристичні ресурси – це частина туристсько-рекреаційного потенціалу певної території, яка включена до складу туристичного продукту і підлягає реалізації з туристичною метою.

Окрім ресурсів, які вже використовуються в туристичній діяльності, розрізняють також потенційні ресурси, які можуть бути задіяні за певних умов (реставрація, реконструкція, розвиток транспортної, туристичної інфраструктури тощо) і становлять базу для нарощування пропозиції, створення нових турпродуктів. Причому крім традиційних геокліматичних систем, природних об'єктів, пам'ятників історії і культури, етнічних груп населення з його традиційною культурою, об'єктами показу можуть виступати зовсім несподівані об'єкти, які стають основою розробки нових турів. Наприклад, одним із найпопулярніших зараз нових видів туризму є екскурсії до місць великих катастроф або незвичних місць. Багато туристів відвідують місто Прип'ять і зону відчуження в Чорнобильській області. В АР Крим розроблено діггер-тури по севастопольських підземних спорудах. Діггерство (діггер – буквально з англ. «копач») – це дослідження підземних просторів, що розглядається як екстремальний і романтичний вид відпочинку. Улюблені місця для діггерів - підземні річки, лінії метро, дренажні системи, покинуті військові об'єкти, підвали та старі шахти. Відвідування вже закритих або працюючих підприємств складає основу індустріального туризму. Розвивати індустріальний туризм взялися в Кривому Розі, де крім сучасних підприємств збереглися кар'єри і промислові приміщення більш ніж сторічної давності. У Криму певний інтерес для туристів-екстремалів становлять недобудована Кримська АЕС – це найвідоміше й найбільше покинуте мегабудівництво часів пізнього СРСР, а також покинутий Камиш-Бурунський залізорудний комбінат.

Основою розробки нових турпродуктів може бути будівництво нових інфраструктурних об'єктів, що привертають увагу певних груп туристів, наприклад, об'єктів для заняття спортом: парашутизмом, дельтапланеризмом, яхтінгом, гірськолижним спортом. Прекрасні можливості для розвитку даних видів спорту і водночас спортивного туризму є в Криму. Зокрема, в 2011 р. прийнято Концепцію «Розвиток яхтового туризму в Криму», згідно з якою пропонується створення до 2020 р. 15 яхтових стоянок.

Особливу категорію туристських ресурсів становлять певні події, які хоч і мають короткочасний характер (декілька днів на рік), але здебільшого відбуваються регулярно, що дозволяє формувати тури на більш-менш постійній основі. Подієвий туризм – порівняно молодий напрям у туризмі, що поєднує традиційний відпочинок та участь у різноманітних видовищних заходах: національні фестивалі та свята, театралізовані шоу та карнавали, фестивалі кіно та театру, гастрономічні фестивалі, фестивалі й виставки квітів, модні покази, фестивалі музики й музичні конкурси, спортивні події, міжнародні технічні салони тощо. Особливість подієвого туризму полягає в тому, що щороку він поповнюється новими подієвими турами, які з випадкових переходять у розряд регулярних. Таким чином, особливим напрямом інноваційної діяльності в туризмі є пропозиція ринку нової події. Причому організація таких подій під час низького сезону є одним із способів боротьби із сезонністю в туризмі.

У зв'язку з цим слід відзначити, що Крим відомий не тільки своїми печерними містами, історичними пам'ятками, палацовими комплексами і заповідними лісами, але й великою кількістю різних розважальних і пізнавальних заходів:

- Фестиваль «Крила Донузлава» (спортивно-музичний фестиваль на озері Донузлав під Євпаторією, присвячений віндсерфінгу та кайтбордінгу);
- KAZANTIP FEST (найвідоміший фестиваль Криму, місце щорічного паломництва любителів електронної музики і пляжних вечірок);
- Вітрильна регата на кубок Чорноморського флоту РФ (у бухті Севастополя);
- Міжнародне байк-шоу під Севастополем;
- Фестиваль зимових видів спорту «Вільний вітер» (фестиваль сноукайтингу та сноубордингу на плато Ай-Петрі);
- Прайм Ялта Раллі;
- Бал хризантем у Нікітському ботанічному саду;
- Фестиваль лицарського фехтування «Генуезький шолом» (місто Судак);
- Джаз-фестиваль LIVE IN BLUE BAY в Коктебелі;
- Міжнародний фестиваль театрального мистецтва «Театр. Чехов. Ялта» та ін.

У 2011 р. у Ялті стартував Міжнародний музичний фестиваль CRIMEA MUSIC FEST. У Ялті ж відбувся гранд-фінал Чемпіонату світу з кліффдайвінгу (стрибки зі скель) світової серії Red Bull Cliff Diving. Багато заходів проводяться на базі МДЦ «Артек» і ГК «Ялта-Інтурист», залучаючи до Ялти туристів.

Специфіка інноваційної діяльності в туризмі полягає в тому, що розробка окремих видів інновацій потребує спільних зусиль підприємств регіону та певної підтримки з боку місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування. Зокрема, організація нової масштабної події, що забезпечує приплив туристів у місце її проведення, потребує злагодженої роботи всіх зацікавлених учасників – як туристичних підприємств, так і владних структур.

Висновки. Упровадження продуктових, ресурсних, техніко-технологічних, організаційних та маркетингових інновацій у практику вітчизняних підприємств індустрії туризму не тільки дозволить залучити додатковий туристичний потік, поліпшити економічні показники діяльності туристичних підприємств і підвищити їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і зовнішньому туристичному ринках, але і забезпечить підвищення якості обслуговування гостей, більш повне задоволення їх потреб з урахуванням специфічних запитів окремих груп споживачів.

Список використаних джерел

1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. - №40-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15
2. Изотова М.А. Инновации в социокультурном сервисе и туризме: учеб. пособие / М.А. Изотова, Ю.А. Матюхина. – М.: Советский спорт, 2010. – 136 с.
3. Клейменов А.М. Инновационные процессы в развитии туризма / А.М. Клейменов, Б.И. Сергеев // Культура народов Причерноморья. – 2004. – №52, т.2. – С.62-66.
4. Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе / Н.Н. Малахова, Д.С. Ушаков. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. – 224 с.
5. Молчанова В.А. Инновации в туризме: определение, особенности, классификация / В.А. Молчанова // Матер. науч.-практ. конф. «Проблемы устойчивого развития рекреационных регионов». – Сочи: РИО СНИЦ РАН, 2008. – С.62-69.
6. Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Новиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с.
7. Van Ark B., Broersma L. and den Hertog, P. (2003) Services Innovation, Performance and Policy: A Review, Synthesis Report in the Framework of the Structural Information Provision on Innovation in Services, DIALOGIC and Innovation studies, Utrecht University.

В статье рассмотрены особенности инноваций в туризме, приведена их классификация, раскрыто содержание продуктовых, ресурсных, технико-технологических, организационных и маркетинговых инноваций в туризме. Рассмотрены перспективные направления развития туризма в АР Крым.

Ключевые слова: продуктовые, ресурсные, технико-технологические, организационные, маркетинговые инновации в туризме, туристический продукт, туристические ресурсы.

The features of innovations in tourism and their classification are considered in the article. Maintenance of product, resource, tekhniko-technological, organizational and marketings innovations in tourism are exposed. The perspective directions of development of tourism in Crimea are considered.

Keywords: product, resource, tekhniko-technological, organizational and marketings innovations in tourism, tourism products, tourism resources.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.