Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Давидюк Юлія Володимирівна
Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції
аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої
Дню науки (травень 2015 р.). - Житомир: ЖДТУ, 2015.

Туристсько-рекреаційний комплекс: сутність, структура, функції

Географічне розташування України обумовлює необхідність формування сучасної ефективної курортно-рекреаційної економіки як важливої підсистеми національної економіки на засадах оптимізації організаційно-економічного механізму функціонування санаторно-курортних комплексів і гармонізації інтересів всіх його учасників [1, с.14].

Туристсько-рекреаційна галузь характеризується відносною самостійністю, тому її формування та розвиток, визначають умови і чинники, що впливають на вирішення актуальних організаційно-управлінських проблем ефективного туристсько-рекреаційного обслуговування шляхом використання наявних ресурсів і створення якісного пакету лікувально-оздоровчих послуг в умовах функціонування цілісного туристсько-рекреаційного комплексу [1, с.15]. Туристсько-рекреаційна сфера є однією з пріоритетних, так як здатна здійснити як прямий, так і опосередкований вплив на рівень соціально-економічного розвитку регіону.

Актуальність обраного напряму дослідження також підтверджується й активною науковою полемікою щодо основних сутнісних, функціональних та управлінських аспектів функціонування туристсько-рекреаційних комплексів, що представлені у роботах таких науковців: О. Амоші, О. Баєвої, О. Бейдика, О. Воробйової, Т. Галушкіної, В. Герасименка, П. Губенка, В. Данильчука, С.Нездоймінова, Е. Щепанского та інших.

На думку О. Баєвої туристсько-рекреаційний комплекс - це складне інституційне соціально-економічне та матеріальне утворення, основним системоутворюючим чинником якого є забезпечення людської життєдіяльності за рахунок здійснення профілактики, лікування, оздоровлення, відпочинку, рекреації і результатом чого є створення і споживання специфічного туристично-рекреаційного продукту як вихідної основи формування і реалізації високоякісного пакету лікувально-оздоровчих послуг в умовах функціонування цілісного санаторно-курортного комплексу [1, с.15].

Існує також бачення, що туристсько-рекреаційний комплекс - це комплекс, що об'єднує систему туристично-рекреаційних закладів, обслуговуючих їх підприємств інфраструктури та інших галузей, які мають тісні виробничі та економічні зв'язки, спільно використовують ресурси з метою задоволення різноманітних оздоровчих, пізнавальних, культурних та інших потреб населення [3].

В свою чергу, вважаємо, що туристсько-рекреаційний комплекс - це спеціалізована сукупність підприємств (туристських і постачальників товарів і послуг), які функціонують для задоволення потреб туристів, сконцентровані на певній території та використовують спеціалізовані туристсько-рекреаційні ресурси та забезпечуючи туристську інфраструктуру.

Рішення про створення регіональний туристсько-рекреаційного комплексу має базуватися на результатах аналізу таких аспектів:

1) туристсько-рекреаційне районування території (районування за рівнем споживання; районування за рівнем спеціалізації підприємств індустрії туризму);
2) інвентаризація наявних ресурсів регіонального туризму (матеріально-технічних, трудових, інформаційних, фінансових) та їх оцінка [2, с.137].

Доцільно також здійснити типологізацію рекреаційного регіону, визначити основні чинники формування територіальних туристично-рекреаційних утворень та відповідним чином, охарактеризувати їх на основі попередньо виділених просторово-часових, територіальних та організаційно-господарських ознак і на практичному матеріалі проаналізувати чинну структуру санаторно-курортних комплексів [1, с.16].

Туристсько-рекреаційний комплекс має складну будову, так як передбачає інтеграцію підприємств туристичної індустрії, постачальників туристичних послуг та продуктів, тобто об'єктів виробничої та невиробничої сфери території. Особливістю структури туристсько-рекреаційного комплексу є висока залежність ефективності інтеграції об'єктів туристичної індустрії (постачальників послуг і підприємств туристичної індустрії) та ресурсної бази, інфраструктури території та факторів розвитку туристсько-рекреаційної діяльності на певній території (рис. 1.).

Структура туристсько-рекреаційного комплексу
Рис. 1. Структура туристсько-рекреаційного комплексу

Освоєння ресурсів будь-яких видів, в тому числі і туристсько-рекреаційних - це найважливіший пріоритет регіональної економіки оскільки саме вони виступають основою діяльності туристсько-рекреаційного комплексу. Саме ресурси є базовою основою для формування туристсько-рекреаційного комплексу. Їх специфіка полягає у тому, що вони не підлягають перевезенню для того, щоб використовувати їх для виробництва туристичного продукту. Це й обумовлює їх важливе значення з точки зору розвитку регіонального туризму, оскільки регіональні ресурси відображають стан конкретної території регіону і частіше всього обмежені, а здатність регіону задовольняти потреби туристів, визначається складом і станом ресурсів та факторів для розвитку туризму на цій території.

Головною метою функціонування туристсько-рекреаційного комплексу є соціально-економічний розвиток регіону через упорядкування й забезпечення розвитку туристично-рекреаційної галузі на території міста, адміністративного району або області як пріоритетного виду економічної діяльності [3].

До функцій туристсько-рекреаційного комплексу слід відносити:

- виробничу;
- економічну;
- рекреаційну;
- соціально-культурну;
- медико-біологічну;
- екологічну;
- міжнародну;
- містоутворювальну.

Крім того виконуються й цілий ряд додаткових функцій, набір яких різниться в залежності від типу туристсько-рекреаційного комплексу, його спеціалізації тощо. У процесі реалізації основних і додаткових функцій відбувається визначення місця туристсько-рекреаційного-комплексу у народногосподарському комплексі регіону. Крім того, якщо туристсько-рекреаційний комплекс стає галуззю спеціалізації території, то це дозволяє залучити у виробництво туристичного продукту й інші галузі економіки. Ці процеси укріплюють зв'язки між туристичною індустрією та галузями виробничої і невиробничої сфери регіону або окремою його територією.

Отже, створення та функціонування туристсько-рекреаційного комплексу на регіональному рівні дозволяє отримати певні переваги:

- злагоджує регіональні диспропорції економічно слабких розвинених регіонів;
- дозволяє забезпечити раціональне використання ресурсного потенціалу території;
- виступає каталізатором економічної діяльності в регіоні (виробництво продовольчих товарів, виробів народних ремесел, сувенірної продукції і т.д.);
- сприяє підвищенню рівня зайнятість населення внаслідок функціонування туристичної інфраструктури;
- забезпечує задоволення потреб населення у відпочинку та відновленні, оздоровленні та лікуванні, духовному та фізичному розвитку тощо.

Цікавим та найбільш яскравим, на нашу думку, є досвід створення та функціонування такого туристсько-рекреаційного комплексу як Dubai Health Care City (містечко з охорони здоров'я Дубаї, ОАЕ), де функціонують виключно компанії з надання рекреаційних та медичних послуг.

Dubai Health Care City

Як наслідок - відбувся значний науково-технічний розвиток даної країни в сферах туризму та медицини. Таким чином, формування туристсько-рекреаційних комплексів є дієвим інструментом вирішення проблем розвитку туризму і розвитку території. Від того, наскільки ефективно відбувається розвиток туристсько-рекреаційного комплексу в регіоні, безпосередньо залежить рівень його економічного і соціального розвитку, якість життя, туристська конкурентоспроможність як регіону, так і країни в цілому.

Література

1. Баєва О.В. Організаційно-економічні засади управління туристично-рекреаційними комплексами / О.В. Баєва // В кн.: Индустрия гостеприимства в странах Европы. - Симферополь: Издательский центр Крымского института бизнеса, 2008. - С.14-16.
2. Нездоймінов С.Г. Формування кластерної стратегії розвитку підприємництва в регіональному туристично-рекреаційному комплексі / С.Г. Нездоймінов // Економічні інновації: Формування економічних стратегій розвитку підприємства, регіону, держави: зб. наук, праць. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2009. - Вип.38. - С.134-143.
3. Щепанський Е. Організаційний механізм інвестування туристично-рекреаційного комплексу регіону / Е. Щепанський // Збірник наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування». - 2010. - Вип.1(4) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/schepansky.htm.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.