Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Давидова О.Ю.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами"
(м. Луцьк, 8.12.2016 р.) - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - Ч.4. - 350 с. - С.74-77.

Актуальні проблеми навчання персоналу для індустрії гостинності

навчання персоналу для індустрії гостинності Важливим елементом продуктивних сил для індустрії гостинності є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й майстерності. У довгостроковій перспективі в готельно-ресторанному бізнесі відбуватиметься переорієнтація уваги в напрямку до збільшення ефективності використання людських ресурсів як головної стратегії бізнесу.

У сфері туризму якість послуг насамперед визначається кваліфікацією виконавців і їхнім умінням працювати зі споживачами, тому професійний розвиток персоналу здобуває особливого значення й стає невід'ємною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

Підприємства індустрії гостинності усвідомлюють, що для того щоб стати конкурентоспроможними на ринку, необхідно вкласти великі кошти на поліпшення добробуту персоналу та його розвитку. Все це досягається не відразу, а поступово, покроково, і для цього необхідно прикладати певні зусилля [1, с.67].

Найбільш доцільним на рівні підприємства готельно-ресторанного господарства є термін «персонал», тому що він визначає особовий склад закладу, який працює за наймом та характеризується трудовими взаємовідносинами із керівництвом й володінням певними якісними характеристиками [2, с.11].

Туризм визнаний пріоритетною галуззю економіки й культури. Люди, що працюють у цій сфері, повинні мати відповідну підготовку й бажання постійно навчатися та набувати нових знань.

У світі готельно-ресторанний бізнес розвивається стрімко. На сьогодні в Україні в готельній сфері зайнято 0,1% економічно активного населення, тоді як у Європі цей показник становить понад 11%. У цілому у світі в туристичному й готельно-ресторанному бізнесі зайнято більше 8% працездатного населення і цей показник має тенденцію зростати. Таким чином, необхідно приділяти велику увагу навчанню фахівців для індустрії гостинності.

З огляду на специфіку українського ринку, особливістю якого є швидкі й часті зміни, як зовнішніх умов підприємства, так і внутрішніх, можна констатувати, що розвиток системи професійного навчання в організації визначає не тільки успішність її розвитку, але й виживаність.

Прискорений розвиток науково-технічного прогресу й швидке старіння професійних знань та навичок є не єдиними факторами, що визначають значну роль професійного навчання, яке дозволяє підприємству індустрії гостинності відповідати вимогам ринку.

Досвід найбільш успішних вітчизняних й закордонних підприємств показує, що інвестиції, вкладені в персонал дають швидку й високу віддачу. Сьогодні $1, вкладений у розвиток людських ресурсів, приносить від 3 до 8$ доходу. Дослідження свідчать про те, що на початку 21 сторіччя зростання економіки за рахунок підвищення навченості працівників склав 4,2%, за рахунок збільшення населення - 1%, збільшення капіталу - 1,5%. Усього підвищення якості персоналу визначило 30% приросту реального національного доходу [3, с.73].

Інвестування в розвиток кадрів приносить підприємству більший прибуток, ніж інвестування в удосконалення виробничих потужностей, тобто людський ресурс можна визначити як ключовий фактор ефективності використання всіх інших ресурсів, наявних у розпорядженні підприємства.

Оцінка ефективності навчання є найважливішим етапом управління розвитком персоналу. Оскільки витрати на навчання розглядаються як капіталовкладення в людський ресурс, вони повинні принести готелю віддачу у вигляді підвищення ефективності його діяльності, зростання прибутку, більше повної реалізації його цілей.

Витрати матеріальних, тимчасових й людських ресурсів, пов'язані з підготовкою й реалізацією навчання, виправдане лише тоді, коли навчання усуває той дефіцит знань і навичок, що був виявлений у результаті аналізу потреб у навчанні. У промислово розвинених країнах середній роботодавець спрямовує на ці цілі понад 4% бюджету, що виділяється на навчання й розвиток персоналу [4, с.10].

Питання оцінки економічної й соціальної ефективності навчання є суперечливим як для теоретиків, так і практиків. Багато керівників не бачать прямої залежності між навчанням і ростом ефективності діяльності підприємства. Це пов'язано із тим, що процес оцінки економічної ефективності поєднаний із багатьма методологічними труднощами й може бути тільки приблизним. Ці труднощі пов'язані з неповнотою розроблених методичних питань та з відсутністю затвердженої й апробованої нормативної бази розрахунків економічної ефективності.

Початковим і одночасно надзвичайно важливим етапом процесу визначення ефективності навчання є встановлення критеріїв оцінки. Важливо те, що їх необхідно визначити до проведення навчання й обов'язково довести до відома всіх учасників цього процесу.

Оцінки ефективності навчання поділяються на післятренінгові й довгострокові. Перші вимірюють ефект навчальної програми безпосередньо після її завершення, другі - після закінчення певного проміжку часу. З метою отримання всебічного результату ефективності проведеного навчання, доцільно використовувати її оцінку як після тренінгу, так і довгострокову. Остання дає можливість оцінити довгостроковий ефект навчальної програми.

Якщо навчання спрямоване на формування певного типу мислення й поводження співробітників, а не на вироблення конкретних професійних навичок, то оцінка його ефективності є ще більш складним завданням, оскільки результати таких програм розраховані на довгостроковий період та пов'язані з поводженням й свідомістю людей, які не піддаються точній оцінці. У таких випадках можна використати наступні методи:

- професійні й психологічні тести, проведені до і після реалізації програми навчання, які показують зміни знань та напрям думок осіб, що навчалися;
- спостереження за реакцією співробітників у процесі навчання;
- оцінка ефективності програми: за допомогою анкетування, опитувань, обговорень, бесід із персоналом, що навчається.

Результати оцінки ефективності проведеного навчання повинні бути обов'язково доведені до відома як тих, що навчалися, так і їх керівників, а також, вищого керівництва готелю. Оцінка ефективності навчання завершує цикл навчання готелю й повертає її до вихідного етапу.

Таким чином, оцінка повинна підтвердити доцільність проведення навчання та продемонструвати результати, яких воно дозволило досягти підприємству готельно-ресторанного бізнесу. Ця інформація надалі аналізується та використовується під час підготовки й проведення аналогічних навчальних програм у майбутньому. Така практика дозволяє постійно працювати над підвищенням ефективності навчання й усувати причини його неефективності.

Література

1. Дятлов В.А. Актуальные вопросы управления персоналом / В.А. Дятлов. - М.: ЗАО «КОНСЭКО», 2012. - 163 с.
2. Кроль Л.Н. Инструменты развития бизнеса. Тренинг и консалтинг / Л.Н. Кроль, Е.К. Пуртова. - М.: Русская деловая література, 2011. - 464 с.
3. Апенько С. Эффективность системы оценки персонала / С. Апенько // Человек и труд. - 2013. - №10. - С.73-75.
4. Магура М. Как повысить отдачу от обучения персонала / М. Магура // Управление персоналом. - 2002. - №11. - С.10-14.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.