Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Довгаль Т.О., Влащенко Н.М.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами"
(м. Луцьк, 8.12.2016 р.) - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - Ч.2. - 223 с. - C.71-74.

Роль туристсько-рекреаційного комплексу в активізації розвитку регіональної економіки

Туристично-рекреаційний комплекс трактується як комплекс, що об'єднує систему туристично-рекреаційних закладів, підприємств інфраструктури, що обслуговують їх, та інших галузей, які мають тісні виробничі та економічні зв'язки, спільно використовують ресурси з метою задоволення різноманітних оздоровчих, пізнавальних, культурних та інших потреб населення [5].

Туризм та рекреація, як один з найприбутковіших міжгалузевих комплексів, у багатьох розвинутих країнах відіграють значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць, активізації зовнішньоторговельного балансу. У цій сфері зайнято більше 250 млн. чоловік, тобто кожен десятий працюючий в світі. На неї припадає 7% загального об'єму інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% усіх податкових надходжень та третина світової торгівлі послугами [4].

У деяких країнах туризм забезпечує чверть і навіть більше усіх надходжень до державного бюджету. Франція, Іспанія, Швейцарія, Італія, а також Угорщина та Чехія отримують від 15% до 35% валового національного продукту від індустрії туризму. Слід також зазначити, що практично будь-яка проблема в туристично-рекреаційному комплексі, що виникає в процесі його розвитку, тісно пов'язана з впливом тих чи інших регіональних факторів та умов. Розвиток туризму в цілому зумовлений соціально-економічними процесами, які протікають на території різноманітних регіонів у взаємодії з природно-екологічними умовами. Саме тому в 2015-2016 pp. очевидна зростаюча роль розвитку економіки регіонального туризму. Туризм і рекреація є одними з найбільш вагомих джерел утворення робочих місць. Це одна з небагатьох галузей економіки, де залучення нових технологій не призводить до скорочення працюючого персоналу. Ефективність розвитку туристично-рекреаційної сфери напряму залежить від рівня розвитку та якості послуг, що надаються в структурі рекреаційно-оздоровчих комплексів. На сьогоднішній день не існує єдиного значення, що характеризує поняття рекреаційного комплексу. Вітчизняні науковці, що займаються розробкою методологічних основ визначення поняття туристсько-рекреаційного комплексу, пропонували багато суттєво відмінних одна від одної методик їхнього формування та принципів використання. Усе це свідчить про значну актуальність цього питання.

Туристсько-рекреаційний комплекс (ТРК) значно впливає на соціально-економічний розвиток регіону: транспортної інфраструктури, агропромислового комплексу, інформаційно-телекомунікаційних систем, оптової та роздрібної торгівлі, енергетичних та комунальних систем, систем підготовки та перепідготовки професійних кадрів на основі відповідних освітніх установ, розвиток будівництва та громадського харчування. Він також сприяє підвищенню якості життя населення.

У сучасній економічній літературі традиційно розглядається поняття туристсько-рекреаційного комплексу як сукупності елементів. Але деякі автори вважають головним інші його особливості (табл. 1).

Таблиця 1

Трактування терміна «туристсько-рекреаційний комплекс»
Підхід Автор Визначення туристсько-рекреаційного комплексу
Інфраструктурний Чудновський О.Д., Жукова М.О. Сукупність засобів розміщення, транспортних засобів, об'єктів громадського харчування, розважального пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного й іншого призначення, організацій, що надають екскурсійні послуги та послуги гідів перекладачів [8].
Воронкова Л. П. Господарсько-організаційне та територіальне об'єднання групи туристських підприємств - готелів, ресторанів, туристичних баз, кемпінгів тощо [2].
Штрек П.О. Сукупність економічних відносин та інститутів, що визначають характер функціонування, взаємодії об'єктів господарювання, які забезпечують виробництво та реалізацію туристсько-рекреаційних послуг [9].
Територіальна ознака Котляров Є.А. Частина загального господарського комплексу територій різного рівня, поєднання рекреаційних установ і суміжних підприємств інфраструктури, об'єднаних тісними виробничими та економічними

зв'язками, а також спільним використанням географічного розташування, природних і економічних ресурсів території, займаної комплексом [3].
Галузева ознака Малишев Г. М. Нові форми кооперування рекреаційних та суміжних галузей, поєднання рекреаційних установ і суміжних підприємств інфраструктури, об'єднаних тісними виробничими та економічними зв'язками, а також спільним використанням географічного розташування, природних і економічних ресурсів території, займаної комплексом [6].

Незважаючи на величезне розмаїття визначень, формування та розвиток туристсько-рекреаційного комплексу залежать від двох складових:

- по-перше, від різноманітних туристсько-рекреаційних ресурсів, які є основними під час планування та формування пакету туристичного продукту;
- по-друге, повною мірою від розвиненої соціально-економічної структури туристсько-рекреаційного обслуговування рекреанта.

Соціально-економічна система регіону утворює єдиний туристсько-рекреаційний простір, елементами якого є:

- природне середовище;
- пам'ятки історії та культури;
- об'єкти колективного розміщення;
- підприємства громадського харчування;
- розважальні та спортивні споруди;
- туристичні фірми;
- підприємства торгівлі;
- інфраструктура - транспортна, фінансова, інформаційна, соціальна тощо, організовані в межах єдиної цілі - активізація розвитку туристсько-рекреаційного комплексу [7].

Простежується залежність між структурою туристсько-рекреаційного комплексу і його існуючою спрямованістю (класифікацією), яка визначає подальший розвиток усієї системи туристсько-рекреаційного простору регіону. У сучасній економічній літературі туристсько-рекреаційні комплекси класифікуються за основним профілем їх діяльності:

- санаторно-курортний;
- туристсько-оздоровчий;
- санаторно-туристсько-оздоровчий;
- мисливсько-рибальський;
- концентрований.

Залежно від своєї спрямованості туристсько-рекреаційний комплекс регіону виконує різні функції (рис. 1). Однак, практика демонструє, що ця класифікація постійно розширюється і видозмінюється під впливом спрямованості туристсько-рекреаційної території та виду туризму, що розвивається [1].

Функції туристсько-рекреаційного комплексу регіону
Рис. 1. Функції туристсько-рекреаційного комплексу регіону

Виступаючи в якості важливої складової господарського комплексу регіону, що володіє туристськими та рекреаційними ресурсами, ТРК характеризується як сукупність технологічно та економічно пов'язаних виробництв та підприємств, зосереджених на обмеженій території, що використовують її ресурси та єдину інфраструктуру. При цьому між структурними компонентами даного комплексу встановлюється певний зв'язок, інтенсивність якого вища, ніж зв'язок самого комплексу з зовнішнім середовищем. Це дозволяє визначити його як певну цілісність, що в тій чи іншій мірі самостійно функціонує.

Туристсько-рекреаційний комплекс - один з важливих комплексів суспільного виробництва. Його формування як єдиної системи представляє закономірне явище на сучасній стадії розвитку соціальної сфери. Саме тому даний комплекс можна назвати невід'ємною складовою активізації розвитку регіональної економіки.

Висновки. На підставі вищесказаного, можна зробити наступні висновки щодо ролі та місця рекреаційно-туристського комплексу в структурі регіональної економіки.

По-перше, окрім того, що туристсько-рекреаційний комплекс приносить чималий дохід, він позитивно впливає на розвиток супутніх туризму сфер економічної діяльності, таких як транспорт, зв'язок, торгівля, сфера послуг, громадське харчування, сільське господарство, будівництво, а також є одним з рушійних факторів розвитку регіону взагалі.

По-друге, ТРК як складова господарського комплексу регіону відображає специфіку регіонального ринку туристських та рекреаційних послуг, обумовлену природно-кліматичними, рекреаційними, фінансово-економічними, інтелектуальними, технологічними, інформаційними та іншими ресурсами регіону, а також станом та ефективністю функціонування рекреаційної інфраструктури.

По-третє, ціль розвитку туристсько-рекреаційного комплексу в системі економіки регіону полягає у створенні конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту, що формується систематично та цілеспрямовано, визначаючи стадії розвитку, класифікації комплексу та видів туризму.

Література

1. Велединский B.C. Туристический рынок сегодня: тенденции и перспективы / B.C. Веледенский // Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 2007. - №4. - С.10-11.
2. Воронкова Л.П. Туризм, гостеприимство, сервис / Л.П. Воронкова. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 367 с.
3. Котляров Е.А. География отдыха и туризма, формирование и развитие TPK / Е.А. Котляров. - М.: Мысль, 1978. - 231 с.
4. Кудашева Н.З. Роль туристско-рекреационного потенциала в социально-экономическом развитии региона / Н.З. Кудашева // Актуальные вопросы экономических наук. - 2015. - №7. - С.99-102.
5. Магійович Р.І. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу в західному регіоні [Електронний ресурс] / Р.І. Магійович, О.В. Пилип'як, О.О. Шкрібинець // Науковий вісник НЛТУ України. - 2008. - №18.7. - С.164-169. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/magiyovych.htm.
6. Малышева Г.М. Размещение туристских ресурсов и стратегия управления их развитием / Г.М. Малышева. - М.: Рос. экон. акад., 1995. - 40 с.
7. Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства: учебное пособие / С.А. Севастьянова. - М.: КНОРУС, 2007. - 310 с.
8. Чудновский А.Д. Менеджмент туризма / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 356 с.
9. Штрек П.А. Экологизация управления в сфере туристско-рекреационных услуг: автореф. дис. канд. экон. наук. - СПб., 2010. - 26 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.