Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Дядечко Л.П., Шимкова В.Є.
Вісник ДІТБ. Серія «Економіка, організація і управління підприємствами»
(в туристичній сфері). - 2006. - №10. - С.205-210.

Процесно-системний підхід до формування туристичних потоків

На основі дослідження сутності та особливостей туристичної діяльності обґрунтовано необхідність логістизації формування туристичних потоків з використанням процесно-системного підходу, який забезпечує ефект синергізму за рахунок взаємопідсилюючих зв’язків логістичних процесів.

Актуальність обраної проблеми полягає в інтеграції та глобалізації світогосподарських процесів, важливу роль в яких відіграє туризм, що викликає необхідність розробки й застосування ефективніших підходів до формування туристичних потоків та їх обслуговування.

Обслуговування туристичних потоків охоплює комплекс процесів інформаційної, організаційної, економіко-технологічної, фінансової, правової та інших видів діяльності. Звідси стає зрозумілою необхідність їх оптимізації на основі мінімізації витрат і максимізації прибутку. Від інтенсивності туристичних потоків і можливостей підприємств туристичної індустрії ефективно їх обслуговувати залежить успіх як туристичних підприємств, так і туристичного бізнесу загалом. Все це ставить проблему обґрунтування ефективних підходів до формування туристичних потоків та якості обслуговування туристів на рівні світових стандартів. Вирішення такої проблеми пов’язане з розробкою системи формування потоків туристів та організації їхнього обслуговування за кожним маршрутом подорожей на основі просторово-часової послідовності всіх процесів туристичної діяльності. Поєднання туристичних потоків з їхнім забезпеченням виступає підґрунтям синхронізації у просторі і в часі процесів туристичного обслуговування.

Найбільш ефективним підходом до організації туристичної діяльності є логістичний, сутність якого полягає в оптимізації потокових процесів на основі їх синхронізації [1, с.31]. Однак в українському туризмі логістичний підхід до формування туристичних потоків знаходиться поки що на початковій стадії обґрунтування.

Українські науковці з логістики при дослідженні управління вже приділяють увагу системному підходу [2-9], який розглядається як взаємопов’язана сукупність методів і засобів впливу на об’єкт управління. В цій сукупності виділяються функції логістичного управління, що являють собою систему складних міжелементних взаємозв’язків і взаємовпливів [6, с.87], але процесно-системний підхід до формування туристичних потоків поки що залишається поза увагою науковців. Тому метою написання цієї статті стало розкриття сутності та особливостей процесно-системного підходу до формування туристичних потоків. Завданнями статті є дослідження процесу формування туристичних потоків на мікро-, мезо- та макрорівнях, а також оптимізація потокових процесів на туристичному підприємстві.

Виходячи з того, що процес - це послідовна зміна явищ і етапів розвитку, легко зрозуміти необхідність застосування процесного підходу до системи формування туристичних потоків. Державний стандарт України, гармонізований до ISO 9000/2001, передбачає застосування в управлінні процесного підходу і визначає його як сукупність взаємопов’язаних функцій і процедур, націлених на розв’язання конкретного завдання бізнесу. Заслуговує уваги вказівка на те, що бажаного результату можна досягти ефективніше, якщо діяльністю і пов’язаними з нею ресурсами управляти як єдиним процесом [10].

Сутність туристичного процесу полягає в системній єдності діяльності, яка пов’язана з формуванням туристичних потоків та їхнім матеріально-технічним, фінансовим, інформаційним, пізнавально-оздоровчим і сервісним забезпеченням. Тому ефективне формування туристичних потоків не відбувається автоматично, а потребує спеціального, побудованого на логістиці, підходу до організації туристичної діяльності. Доцільність застосування процесно-системного управління туристичним бізнесом в транзитивній економіці пояснюється тим, що розв’язання окремих задач не дає відчуття зрушень в підвищенні економічної ефективності. Тільки вирішення всього комплексу взаємопов’язаних стратегічних, тактичних та оперативних завдань формування й обслуговування туристичних потоків за кожним маршрутом подорожей дозволить досягти поставлених цілей.

Процесно-системний підхід базується на залученні взаємопов’язаних механізмів управління туристичною діяльністю з метою запобігання нераціональних витрат не тільки в середині підприємницької структури, а й поза нею. Він передбачає послідовність дій, які пов’язані з утворенням та обслуговуванням туристичних потоків. Сучасні інформаційні технології дають можливість туристичним операторам при формуванні туристичних потоків залучати необмежену кількість підприємств, які надають різноманітні послуги туристам. Основним у процесно-системному підході до формування туристичних потоків є розробка турів за певними маршрутами і комплектування пакетів для забезпечення потреб туристів під час подорожування. Забезпечення якісного обслуговування туристичних потоків потребує застосування нових підходів на засадах логістичного управління не тільки окремим підприємством, а й усією туристичною сферою. Цільовою орієнтацією логістичного управління туристичним бізнесом є організація та ефективне забезпечення руху туристів.

Потенціал туристичної індустрії дозволяє реалізувати цільові установки міжнародної інтеграції туризму за рахунок логістизації діяльності туристичних підприємств як низової ланки мікрологістичної системи. Туристичне підприємство при цьому виступає як створена з певною метою структура, що охоплює взаємодіючі і взаємопов’язані елементи, хоча існує відносно самостійно і вдосконалюється залежно від взаємодії з навколишнім середовищем.

Мікрологістичний рівень туристичного бізнесу - це сфера діяльності туристичних підприємств, які мають свої стратегічні й тактичні цілі. Матеріальні, фінансові, інформаційні й сервісні потокові процеси на туристичному підприємстві носять інтегрований характер, оскільки формування та реалізація туристичного продукту являє собою комплексний процес.

Маркетингові дослідження дозволили визначити вимоги до формування і виконання замовлень на туристичні послуги, в яких надійність, безпечність і якість запропонованих послуг, та спроможність підприємств вчасно задовольняти попит стали нині найважливішими. Цим зумовлена необхідність логістизації потокових процесів та оптимізації взаємозв’язків між процесами різних рівнів на туристичному ринку. Туристичний продукт як попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, до складу якого входять послуги перевезення, розміщення, організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку, розваг, реалізації сувенірної продукції тощо, можна розділити за субстанцією на такі види послуг: матеріально-речові, інформаційні, фінансові та сервісні.

Матеріально-речова складова туристичного продукту охоплює весь асортимент, необхідних товарів для задоволення потреб туристів, які підприємство може запропонувати, а турист готовий придбати за ринковою ціною. Оскільки турист - це особа, яка здійснює подо-рож, то його матеріально-речове забезпечення утворює матеріальний потік, який характеризується обсягом й переміщенням у просторі й часі. Зростання вимог туристів до асортименту та якості обслуговування зумовлює необхідність інформатизації туристичного ринку.

Оскільки управління рухом туристів та матеріальними потоками здійснюється за допомогою інформації, що передує цим потокам, супроводжує їх і підтримує, то така інформація утворює свій потік у вигляді інформаційного обслуговування туристів, які подорожують поодинці, сім’ями або групами. Інформаційні потоки для кожного туристичного підприємства мають велике значення, бо вони, обслуговуючи туристів, забезпечують рекламу діяльності всієї туристичної індустрії, окремого підприємства, якості та цін туристичного продукту. Прикладом інформаційної інтеграції є мережа туристичних агенцій «Галопом по Європах», яка була створена з урахуванням тенденцій розвитку і глобалізації туристичної сфери. В ній туроператором «Вояж-Київ» комплектується весь асортимент послуг, які реалізуються в мережі туристичних агенцій у 30 різних місцях України. Логістизація туристичних потоків досягається завдяки виконанню, наприклад, функцій маркетингу, контролю якості послуг, розробки нових турів, юридичного та страхового обслуговування, аналізу статистичної інформації одним туроператором. Це забезпечує мінімізацію витрат і максимізацію прибутків в умовах інтеграції діяльності усіх агенцій цієї мережі з туристичним оператором.

Переваги інтеграції забезпечення туристичної діяльності проявляються в ефективній рекламній та ціновій політиці, яка сприяє конкурентоспроможності туристичних підприємств. Використання світових систем бронювання, співробітництво з провідними туристичними підприємствами як в нашій країні, так і за її межами дозволяє отримувати знижки на туристичні маршрути і підвищувати рівень якості обслуговування туристів.

Інформаційні потоки в туристичному бізнесі входять до логістичної системи формування туристичного потоку. Вони охоплюють потоки даних, що супроводжують матеріальні, фінансові та сервісні потоки і використовуються при формуванні й реалізації туристичного продукту. Інформація є механізмом, який дозволяє координувати рух туристичних потоків з витратами і забезпечувати якісне обслуговування туристів. Інформаційні потоки туристичного підприємства визначаються конкретними потребами підприємства як мікрологістичної системи при виконанні функцій планування, регулювання, аналізу, контролю й обліку.

Оптимізація руху матеріальних та інформаційних потоків у туристичних логістичних системах досягається за рахунок поліпшення їхнього обслуговування фінансовими потоками. Оскільки грошові потоки в туризмі передують руху самих туристів, то вони визначають зв'язок між усіма елементами логістичної системи туристичного підприємства. Обслуговування туристичних потоків охоплює всі процеси туристичної діяльності: бронювання місць розміщення, страхування, комплексне обслуговування, відкриття віз, оформлення закордонних паспортів, трансфер, надання інформації споживачам туристичного продукту і послуг. При цьому використовуються засоби інформатизації і комунікації, що забезпечують оперативний доступ клієнтів до інформації, різні варіанти оплати туристичної продукції і послуг, системи знижок і пільг, які надаються споживачам.

Слід особливо зазначити, що туристичні підприємства без урахування зовнішніх умов не можуть забезпечити високий рівень обслуговування туристичних потоків, бо діяльність мікрологістичних систем пов’язана як з позитивними, так і негативними факторами зовнішнього середовища. Тому врахування соціально-економічних, природно-кліматичних, геокультурних, історичних, демографічних чинників є обов’язковим при визначенні співвідношення між попитом і пропозицією на туристичні послуги в кожному регіоні, плануванні обсягів реалізації туристичного продукту і окремих послуг кожним туроператором або турагентом. Зовнішні фактори, що впливають на формування туристичних потоків, утворюють мезологістичні ланцюги обслуговування туристичних потоків.

Глобалізація туризму дозволяє організовувати мезологістичні ланцюги незалежно від географічного положення туристичних підприємств. Регіональні логістичні системи в туризмі мають численні інтеграційні зв’язки з іншими туристичними центрами і регіонами, які забезпечуються інформаційними і фінансовими потоковими процесами. Це визначає необхідність обслуговування регіональними логістичними структурами міжрегіональних матеріальних, фінансових, інформаційних і сервісних потоків в туризмі. В умовах глобалізації інформаційні потокові процеси об’єднують в систему всі інші процеси в мікрологістичних і мезологістичних системах.

Сукупність мезологістичних систем утворює макрологістичну систему зі своїми особливостями в туристичній сфері (див. рисунок 1).

Процесно-системний підхід до формування туристичних потоків
Рисунок 1. Процесно-системний підхід до формування туристичних потоків

Макрологістична система розглядається в науковій літературі як система управління матеріальними потоками, що охоплює підприємства і організації, територіально-виробничі комплекси, посередницькі, торговельні й транспортні структури, економічну інфраструктуру окремої країни та групи країн [2, с.55].

До макрологістичної системи туризму входить вся інфраструктура обслуговування туристів, яка виступає основою формування туристичних потоків і туристичного продукту та досягнення економічного й соціального ефектів.

Ефективність туристичного бізнесу досягається завдяки раціональній координації зусиль усіх суб’єктів туристичної діяльності - підприємств розміщення, харчування, транспорту, торгівлі, надання культурно-розважальних послуг, оздоровлення й відпочинку тощо. Тільки тісне співробітництво усіх мікрологістичних систем в умовах інтеграції може забезпечити задоволення невпинно зростаючих потреб туристів. Отже, вся туристична індустрія входить до мікрологістичної системи. Вона забезпечує інтеграцію туристичної діяльності як окремого виду бізнесу на основі процесно-системного підходу до формування туристичних потоків і туристичного продукту. Сутність цього підходу полягає в наскрізній оптимізації потокових процесів, об’єднаних в логістичні ланцюги. Процесно-системний підхід сприяє розвитку туризму, підвищенню його ефективності на всіх ієрархічних рівнях економіки. Особливе місце при цьому посідає мінімізація витрат і максимізації прибутків підприємств.

Сукупність туристичних послуг, сформованих відповідно до просторово-часової послідовності руху туристів, є логістичним потоком, який виступає основою для впровадження процесно-системного підходу до формування туристичних потоків.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці науково-методичних пропозицій щодо впровадження процесно-системного підходу до формування туристичних потоків на мікро- мезо- та макрорівні.

Практична значущість результатів дослідження полягає у використанні процесно-системного підходу до формування туристичних потоків, що забезпечить отримання ефекту синергізму, який є результатом взаємопідсилювальних зв’язків різних процесів формування туристичних потоків на основі вимог логістики. Оптимізація ефекту синергізму потребує додаткового дослідження логістизації туристичного бізнесу.

Література

1. Бауэрокс Д.Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь: Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2004. - 640 с.
2. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретично-правовий та методологічний аспект: Наукове видання. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 390 с.
3. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 192 с.
4. Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. - Харьков: Консум, 2003. - 240 с.
5. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник. - Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. - 416 с.
6. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Системный анализ в логистике: Учебник / Л.Б. Миротин. Ы.Э. Ташбаев. - М.: Издательство «Экзамен», 2004. - 480 с.
7. Гурч Л. Современное состояние логистики в Украине и кадровые проблемы // Персонал. - 2003. - №4-5.- С.94-100.
8. Луценко І. Концептуальні засади та функції логістики // Вісник КНТЕУ. - 2003. - №4. - С.29-34.
9. Михайліченко Г.І. Моделювання логістичних систем збуту підприємств-посередників у туризмі // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування» (25-26 жовтня 2000 р., м. Київ). - К.: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2000. - С.39-43.
10. Державний стандарт України «Системи управління якістю. Основні положення та словник» / ISO 9000/2000, ІДТ /. - К.: Держстандарт України, 2001. - 40 с.

На основе исследования сущности и особенностей туристической деятельности обоснована необходимость логистизации формирования туристических потоков с использованием процессно-системного подхода, который обеспечивает эффект синергизма за счет взаимоусиливающих связей логистических процессов.

On the basis of the investigation of the essence and the peculiarities of tourism business the necessity of logistisation of tourism flows formation with employment of process-system approach which provides the synergism effect at the expense of mutually enforcing linkage of logistic processes was stipulated.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.