Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Гаталяк О.М.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.)
Львів: Растр-7, 2016. - 376 с. - С.306-308.

Сучасний стан та проблеми розвитку ресторанного господарства у Львівській області

Ресторанний бізнес - один з головних чинників розвитку і складова індустрії гостинності, який відіграє провідну роль у презентації туристичного продукту Львівської області на ринку туристичних послуг України. Наявність розвинутої мережі закладів ресторанного господарства безпосередньо визначає обсяги туристичних потоків в'їзного та внутрішнього туризму регіону.

ресторанне господарство Львівської області

Питанням розвитку ресторанного господарства присвячено увагу багатьох українських та іноземних дослідників. Зокрема проблемам організації закладів ресторанного господарства досліджені в роботах Архіпова В.В. [1], Гаталяк О. [2]. М., Мальської М.П. [5], П'ятницької Н.О. [6]. Вивченням менедженту на підприємствах ресторанного господарства займалися Кабушкін М.І., Нечаюк Л.І. тощо.

У даному дослідженні ми зосередили увагу на аналізі сучасного стану та головних проблемах розвитку ресторанного господарства у Львівській області.

Ресторанне господарство області налічує 1321 об'єктів (див. табл. 1) [8]. Слід зазначити, що протягом останніх чотирнадцяти років (з 2000 по 2014 pp.) спостерігалася тенденція до скорочення кількості об'єктів ресторанного господарства з 2537 одиниць в 2000 році до 1321 одиниці на кінець 2013 року.

Таблиця 1

Динаміка кількості об'єктів ресторанного господарства у Львівській області за 2000-2014 pp. [8]
Роки Кількість об'єктів
ресторанного господарства, одиниць
Темпи приросту, %
2000 2537 -
2005 2229 - 12,1
2010 1671 -34,1
2014 1321 -47,9

В цілому за період з 2000 по 2014 роки кількість об'єктів ресторанного господарства зменшилась на 47,9 %. Скорочення відбулося за рахунок об'єктів ресторанного господарства при промислових підприємствах, установах, навчальних закладах.

При цьому вищими темпами зменшувалась кількість об'єктів ресторанного господарства саме в сільських поселеннях (див. табл. 2) [8]. Зменшилась також кількість посадкових місць. Дещо зросла кількість місць в розрахунку на об'єкт ресторанного господарства

Таблиця 2

Мережа об'єктів ресторанного господарства у Львівській області [8]
  Період, роки
2013 2012 2013 в % до 2012
Всього об'єктів ресторанного господарства, одиниць 1321 1546 85,4
в т.ч. в міських поселеннях 1100 1194 92,1
в сільській місцевості 221 352 62,8
Кількість посадкових місць, одиниць 83831 94373 88,8
в т.ч. в міських поселеннях 72814 77605 93,8
в сільській місцевості 11017 16768 65,7
Кількість місць в розрахунку на об'єкт 63 61 -
в т.ч. в міських поселеннях 66 65 -
в сільській місцевості 50 48 -

Серед чинників, що здійснюють безпосередній вплив на розвиток ресторанного господарства, як в Львівській області, так і в Україні загалом, необхідно, насамперед, виділити економічні: загальний стан економіки, фінансова стабільність, розвиток внутрішнього і в'їзного туризму, інвестиційна привабливість, середній дохід на душу населення, рівень безробіття, рівень оподаткування тощо.

Дані таблиці 2 свідчать про негативний розвиток ресторанного господарства в області. Це пояснюється подальшим погіршенням соціально-економічної ситуації в Україні загалом і як наслідок - падінням ділової активності та зниженням життєвого рівня населення.

Серед основних проблем розвитку ресторанного господарства Львівської області є: недосконалість законодавчої бази, яка регулює діяльність підприємств, відсутність продуманої цінової політики, проблеми підготовки висококваліфікованого персоналу для ресторанів, а також зростання рівня ризиковості, що проявляється у посиленні залежності від політичної, екологічної ситуації в країні в цілому.

Проте незважаючи на постійне коливання курсу гривні та зменшення купівельної спроможності українців, ресторанний бізнес, як і раніше розвивається. Подальший процес росту ресторанного бізнесу Львівської області неможливий без стимулювання розвитку туризму, рекреації, освіти в сфері індустрії гостинності, налагодження інформаційної інфраструктури ресторанного господарства та диверсифікації послуг, розширення спектру супутніх послуг.

Список використаних джерел

1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навчальний посібник / В.В. Архіпов. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 280 с.
2. Гаталяк О.М. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства / О.М. Гаталяк, Н.М. Ганич // Географія і туризм: європейський досвід: Матеріали ювілейної VI міжнародної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туризму. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. - С.95-100.
3. Іванік О.Л. Тенденції розвитку ресторанного бізнесу України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/ivanik.htm.
4. Керанчук Т.Л. Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств готельного і ресторанного бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16283/1/Statja_Zaporig_Keranchuk.pdf.
5. Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): Підручник / М.П. Мальська, О.М. Гаталяк, Н.М. Ганич. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 304 с
6. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. П'ятницької. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 584 с.
7. Статистичний щорічник України за 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.
8. Статистичний бюлетень «Мережа підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.








© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.