Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Горецька X.В.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 11-12
травня 2017 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2017. - 440 с. - С.253-254.

Організаційно-правові аспекти трудових відносин у туристичній діяльності

Організаційно-правові аспекти трудових відносин у туристичній діяльності Ключовою умовою функціонування підприємницької структури будь-якої галузі, а зокрема, туристичної діяльності є поєднання трудових ресурсів із засобами виробництва. У туристичному підприємстві провідна роль належить кадровому потенціалу. Саме від персоналу залежить ефективність використання засобів виробництва і як наслідок успішність роботи суб'єкта господарювання.

Персонал туристичного підприємства становить трудові ресурси підприємства, тобто його професійно активну частину, та виступає як сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп. Від трудових ресурсів підприємства відрізняють кадровий потенціал підприємства, який виступає як певна рушійна сила, закладена в ресурсах. Кадрами підприємства є сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної роботи.

Слід зазначити, що кадровий стан підприємств в галузі туристичної діяльності характеризується низкою абсолютних і відносних показників, сукупність яких разом із переліченими характеристиками може дати уявлення про кількісний, якісний і структурний стан трудових ресурсів у визначений момент часу. Проте ці показники непостійні, вони безперервно змінюються.

Основними серед них є:

- середньооблікова кількість працівників за визначений період часу;
- структура кадрів;
- темпи збільшення або скорочення кадрів;
- продуктивність праці;
- середній стаж роботи на підприємстві, що характеризує стабільність персоналу тощо.

Також важливою складовою успішності туристичного підприємства є достатній чи високий рівень кваліфікації кадрів. В.К. Федорченко вважає, що професійна кваліфікація працівника сфери туризму залежить зокрема від загальної та спеціальної підготовки, зорієнтованої на існуючу практику, світовий досвід та стандарти гостинності [4, с.207].

Саме організація ефективної роботи туристичного підприємства взаємозалежна з застосуванням норм не лише вітчизняного законодавства, а й з інтеграцією сучасних світових стандартів в діяльність туристичного підприємства. "Всесвітній кодекс етики в туризмі" прийнятий Генеральною асамблеєю СОТ 01 жовтня 1999 року у місті Сантьяго (Чилі) визначає серед ключових питань права працівників і підприємців у туристичній індустрії. [3, с.79].

Організаційно-правові аспекти трудових відносин у галузі туристичної діяльності в Україні регламентують насамперед закони про працю та соціальне страхування, а саме: Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., Закони України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 p., "Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 p., "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 р. тощо.

Важливу соціальну роль у туристичному підприємстві відіграє колективний договір, яким регулюються основні виробничі, економічні, а також насамперед трудові відносини колективу з адміністрацією підприємства, що використовує найману працю та регулюється Законом України "Про колективні договори та угоди" від 1 липня 1993 р.

Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, - юридичні особи та громадяни, які надають туристичні послуги, залежно від мети можуть утворювати об'єднання підприємств, що є юридичними особами чи без створення юридичних осіб, або вступати в такі об'єднання в порядку, визначеному Господарським кодексом України та іншими законами. З метою реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів у галузі туризму суб'єкти туристичної діяльності можуть створювати неприбуткові організації у сфері туристичної діяльності в порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

Таким чином для ефективності, вдосконалення та розширення правового поля у діяльності туристичних підприємств слід застосовувати законодавчі акти, що регламентують підприємництво в Україні, а також беззаперечно враховувати міжнародні правові норми у галузі туризму.

Список використаних джерел

1. Абрамов В.В. Історія туризму: підручник / В.В. Абрамов, М.В. Тонкошкур. - Харків: Форт, 2010. - 286 с.
2. Грамацький Е.М. Напрями уніфікації та гармонізації міжнародного приватного права в контексті євроінтеграційних процесів / Е.М. Грамацький // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №10. - С.107-109.
3. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навч. посібник / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. - К.: Центр навч. літ., 2004. - 272 с.
4. Федорченко В.К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: монографія / В.К. Федорченко. - К.: Слово, 2004. - 472 с.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.