Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Гуцол А.В.
Вісник Луганського національного університету
ім. Т. Шевченка. - 2012. - №4(239). - Ч.ІІ. - С.124-129.

Навчальна дисципліна «Інноваційні технології в туризмі» як важлива складова підготовки фахівців спеціальностей «Туризмознавство» і «Готельно-ресторанна справа»

Інноваційні технології в туризмі У статті проаналізовано роль та місце курсу «Інноваційні технології в туризмі» у процесі професійної підготовки фахівців з туризму. Розкрито зміст курсу, а також особливості організації аудиторної та позааудиторної роботи зі студентами.

Ключові слова: інновація, форми роботи, фахівець.

На сучасному етапі розвитку суспільства, індустрія туризму є однією з галузей світового господарства, яка найбільш динамічно розвивається. Для цілого ряду країн і регіонів туризм служить джерелом значних валютних надходжень, сприяє створенню додаткових робочих місць, забезпечує зайнятість населення та розширення міжнародних контактів.

Не виключенням є і українська держава, яка з року в рік намагається створити найбільш сприятливі умови для розвитку туристичної галузі. В таких умовах особливого значення набуваються інноваційні технології, які використовуються в туристичній сфері, адже вони допомагають прискорити процес впровадження досягнень науки та техніки в практику роботи підприємств туристичної та готельно-ресторанної індустрії, що є надзвичайно важливим. Актуальність вказаного процесу викликана тим, що в ринковій економіці інновації являють собою метод конкуренції, оскільки інновація веде до зниження собівартості, цін і зростання прибутку, до створення нових потреб, до притоку грошей, до підвищення іміджу (рейтингу) виробника нових продуктів, до відкриття і захоплення нових ринків, у тому числі і зовнішніх.

Інновація як процес або як продукт може стати однією з головних статей доходу підприємства, здійснюючи істотний вплив на збільшення прибутку того чи іншого туристичного підприємства.

Таким чином, курс «Інноваційні технології в туризмі» є надзвичайно доцільним та актуальним, адже допоможе майбутнім фахівцям з туризму та готельно-ресторанної справи ознайомитися із інноваціями в своїй галузі та навчитися застосовувати їх для збільшення продуктивності роботи підприємства.

Проблемами вивчення інновацій у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу займалися ряд вчених. Так, М. Ізотова та Ю. Матюхіна в своїй книзі «Інновації в соціально-культурному сервісі та туризмі» детально зупиняються на сутності поняття «інновації в туристичній галузі», розглядають театралізацію та рольові ігри як новий напрямок роботи в культурному туризмі, досліджують сучасні екстремальні види туризму, а також вивчають питання модернізації та удосконалення старих туристичних маршрутів та розробку на їх основі нових.

Робота В.С. Новікова «Інновації в туризмі» є надзвичайно інформативною. У ній проаналізовано теоретичні аспекти вивчення інноваційних технологій, надано класифікацію інновацій, розглянуто їх функції, а також управління інноваційною діяльністю в туризмі та сфері послуг. У книзі також розкриті принципи стійкого розвитку туризму, впровадження допоміжного рахунку туризму як методу оцінки його економічної ефективності, а також вплив науково-технічного прогресу та інновацій у суміжних з туризмом галузях на нововведення в туристській сфері.

А.М. Клейменов та Б.І. Сергєєв займалися дослідженням регіонального впровадження інновацій в туризмі на прикладі Криму. М. А. Міхно розглядає інновації як необхідний пункт у програмі розвитку та реалізації туристичного продукту на ринку. Н. Є. Козлітіна та Н. А. Вєлітіна у статті «Інноваційні технології в індустрії туризму» акцентують увагу на тому, що одним із найважливіших аспектів інновацій є новітні інформаційні технології.

Незважаючи на значну кількість праць, що стосуються застосування інноваційних технологій у сфері туризму, питання доцільності вивчення цих технологій майбутніми фахівцями туристичної сфери залишаються недослідженими, що обумовлює актуальність опрацювання теми.

Метою статті є характеристика дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» як важливої складової підготовки фахівців спеціальностей «Туризмознавство» і «Готельно-ресторанна справа».

Курс «Інноваційні технології в туризмі» займає важливе місце у системі підготовки спеціалістів зі спеціальності «Туризмознавство» та магістрів зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», «Туризмознавство» і відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки.

Основною метою курсу є надання майбутнім фахівцям знань з теоретичних основ інноваційного менеджменту в туризмі, розроблення та запровадження інноваційного туристичного продукту, використання інноваційних технологій в його формуванні, обслуговуванні туристів; формування навичок застосування нових інформаційних технологій комплектування, просування та продажу турів, формування знань щодо новітніх механізмів та методів управління міжнародними та вітчизняними підприємствами сфери туризму.

Одними із найважливіших завдань, що ставить перед собою вивчення дисципліни є формування у студентів розуміння перспективності впровадження інноваційних технологій в роботу підприємств сфери туризму, а також засвоєння студентами теоретичних знань та практичних умінь із розробки та впровадження інновацій в роботу готелів, ресторанів, туристичних агентств тощо.

В процесі вивчення курсу «Інноваційні технології в туризмі» студенти та магістранти знайомляться із широким колом питань, зокрема, з основними поняттями, що стосуються інновацій, інноваційних технологій та інноваційних процесів, законодавством щодо регулювання інноваційного розвитку в Україні та світі, стратегією та плануванням інноваційної діяльності на туристичному підприємстві, а також із значною кількістю інноваційних технологій, які застосовуються на сьогоднішній момент в процесах туристичного обслуговування.

З метою успішного опанування дисципліни розроблено структуру курсу, що передбачає формування певного тематичного плану, який поділяє курс на два змістовні модулі (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
Модуль 1. Інновація як процес Модуль 2. Нормативно-правові та організаційні аспекти інноваційної діяльності
Розділи:
1.1. Сутність понять інновація, інноваційні процеси.
1.2. Теорії інноваційного розвитку.
1.3. Інноваційні процеси в туризмі.
Практичні заняття
Практичне заняття 1
Практичне заняття 2
Практичне заняття 3
Практичне заняття 4

Модульний контроль 1.
Розділи:
2.1. Державне регулювання інноваційного розвитку в Україні та світі.
2.2. Правові аспекти інноваційної діяльності.
2.3. Стратегія та планування інноваційної діяльності.
2.4. Управління інноваційною діяльністю в компанії.
Самостійна робота
Практичні заняття
Практичне заняття 5
Практичне заняття 6
Практичне заняття 7
Практичне заняття 8

Модульний контроль 2.

Курс «Інноваційні технології в туризмі» складається із лекційного матеріалу, практичних занять та самостійної роботи.

У ході прослуховування лекцій студенти та магістранти мають змогу ознайомитися із теоретичними засадами інноваційної діяльності.

Виконання практичних занять передбачає з одного боку закріплення матеріалу, засвоєного у ході лекцій, із іншого ж - самостійний пошук інформації, яка стосується практичних аспектів впровадження інновацій в роботу підприємств туристичної галузі. З метою полегшення роботи студентів до кожного практичного заняття подано основний та додатковий списки літератури, які дають змогу підготуватися за певними темами у відповідності до поставлених вимог.

Самостійна робота студентів передбачає удосконалення вмінь та навичок роботи з матеріалами мережі Internet, які відіграють важливу роль у процесі підготовки фахівців туристичної сфери та у їх подальшій професійній діяльності. Завданнями самостійної роботи студентів та магістрантів є визначення переваг та негативних моментів впровадження інноваційних технологій в роботу готельно-ресторанних підприємств, туристичних компаній; порівняльна характеристика віртуальних турів по Кракову, Пенсильванії, Гавайям, Беверлі Хіллз; надання професійної оцінки віртуальним турам по готелям та ресторанам української держави.

Великою кількістю провідних педагогів доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. В процесі викладання навчального матеріалу засвоюється 15 відсотків інформації, що сприймається на слух, 65 відсотків - слух і зір. Якщо навчальний матеріал опрацьовується власноручно, самостійно (індивідуально) виконується завдання від його постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 90 відсотків інформації.

Отже, використання в ході вивчення дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» самостійної роботи, яка організована за проблемно-пошуковим методом, є доцільним, актуальним та ефективним в процесі надання знань зі вказаного курсу.

Таким чином, ступінь засвоєння курсу «Інноваційні технології в туризмі» оцінюється за допомогою написання двох модульних робіт, перевірки практичної та самостійної роботи студентів та магістрантів. Як підсумок - отримання певної кількості балів на екзамені, яка відповідає рівню набутих знань.

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що на сучасному етапі функціонування підприємств туристичного бізнесу виникають об’єктивні фактори, що ускладнюють процеси прийняття управлінських рішень в умовах прискореного темпу суспільно-політичного життя. Збільшується обсяг «фахової» інформації, яку слід опановувати та використовувати, бурхливо розвивається наука і техніка, що спонукає до впровадження більш продуктивних і якісно нових зразків обладнання, новітніх виробничих технологій та надання широкого спектру послуг. Структура колективів сучасних підприємств туристичної та готельно-ресторанної сфери значно ускладнилась, що зумовлено появою нових професій, суттєвими змістовними змінами праці фахівців традиційних спеціальностей, підвищенням рівня освіти та духовної культури працівників та інше. В таких умовах інноваційний розвиток стає актуальним питанням сучасного готельного-ресторанного бізнесу.

Необхідність використання в практичній діяльності інноваційного менеджменту, новітніх технологій в туризмі, курортній справі, а також готельному і ресторанному сервісі, зумовлює потребу належної підготовки фахівців з питань інноваційних технологій. Вивчення дисципліни «Інноваційні технології в туризмі” дозволяє ознайомитися із принципами запровадження інновацій в сучасних умовах, особливостями моделей інноваційного розвитку туристичних підприємств, міжнародним та вітчизняним досвідом впровадження інновацій в роботу туристичних підприємств.

З огляду на необхідність набуття відповідних знань, вмінь та навичок дисципліна «Інноваційні технології в туризмі» є актуальною складовою підготовки фахівців туристичної галузі на сьогоднішній день.

Перспективи подальших досліджень буде становити вивчення питання доцільності переводу дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» на дистанційну форму навчання.

Література

1. Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации в туризме и сервисе / Н.Н. Малахова. - М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. - 224 с.
2. Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб.: пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Новиков. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 208 с.
3. Михно М.А. Роль инновации в туризме: учебник. / М.А. Михно. - М., 2004. - 210 с.
4. Морозов М.А., Морозова Н.С. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: учебник. / М.А. Морозов. - М: Изд-во «Академия», 2002. - 240 с.

Гуцол А.В. Учебная дисциплина «Инновационные технологии в туризме» как важная составляющая подготовки специалистов специальностей «Туризмоведение» и «Гостинично-ресторанное дело»

В статье проанализирована роль и место курса «Инновационные технологии в туризме» в процессе профессиональной подготовки специалистов по туризму. Раскрыто содержание курса, а также особенности организации аудиторной и внеаудиторной работы.

Ключевые слова: инновация, формы работы, специалист.

Gutsol A.V. Discipline "Innovative technologies in tourism" as an important component of training specialties "Tourism" and "Hotel and Restaurant Business"

The role and place of the course "Innovative Technologies in Tourism" in the process of professional training in tourism is analyzed in this article. The contents of the course and organization of classroom and extracurricular work are disclosed.

Key words: innovation, forms of work, specialist.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.