Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Гуцол А.В.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. Частина І. - 2011. - №14 (225). - С.97-101.

Роль і місце навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» у процесі професійної підготовки студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг У статті розглянуто структуру та зміст курсу «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» як складову циклу професійної підготовки фахівців спеціальності «готельно-ресторанна справа».

Ключові слова: моніторинг, кон’юнктура, послуга.

Українська держава на сучасному етапі розвитку переживає глибокі економічні перетворення. В таких умовах особливого значення набуває сектор готельно-ресторанних послуг, який на сьогоднішній день залишається однією з галузей економіки України, що найбільш динамічно розвиваються. Для того, щоб успішно працювати на українському ринку готельно-ресторанних послуг, слід відстежувати та розуміти глибинні причини і наслідки процесів, які відбуваються на ньому, мати можливість їх контролювати. А це можливо лише за умови вільного орієнтування у ситуації, що складається, насамперед, на світовому ринку готельних та ресторанних послуг. Тому вивчення дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» є надзвичайно актуальним та важливим в системі підготовки фахівців сфери готельно-ресторанного бізнесу.

Значною проблемою вивчення вказаної дисципліни на сьогоднішній день є відсутність підручників та навчальних посібників, які б давали повне та ґрунтовне уявлення про стан розвитку ринку готельно-ресторанних послуг як у світовому, так і в загальноукраїнському масштабі. Однак, роботи таких вчених як В. К. Бабарицька, А. П. Кірєєв, О. О. Любіцева, Г. А. Папірян, Л. Ф. Ходорков допомагають скласти уявлення про процеси та явища, що відбуваються на ринку туристичних послуг загалом, та як його складової – на ринку готельно-ресторанних послуг.

Метою статті є висвітлення ролі та місця навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» у процесі професійної підготовки студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

Курс «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» займає важливе місце у системі підготовки бакалаврів зі спеціальності готельно-ресторанна справа і відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки. Його метою є набуття теоретичних знань і практичних навичок зі збору кон’юнктурної інформації, аналітичного опрацювання даних, використання методик аналізу та прогнозування коливання кон’юнктури світового ринку готельних та ресторанних послуг з ціллю прийняття адекватних економічній ситуації управлінських рішень.

У Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка навчальна дисципліна «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» викладається студентам четвертого курсу. На неї виділено 1,5 кредити ECTS та 54 години загального часу навчання, з яких 16 годин займають лекційні заняття, що дорівнює 8 аудиторним годинам, 12 годин – семінарські та практичні завдання (6 аудиторних годин) та 26 годин самостійної роботи. Курс розраховано на один семестр та поділено на два модулі, формою контролю виступає залік.

З метою формування у студентів відповідних знань та умінь перший модуль поділено на чотири теми. Вивчення першої теми дозволяє визначити сутність понять «товар» та «послуга», спільне та відмінне між ними, усвідомити місце готельно-ресторанних послуг в індустрії туризму, а також з’ясувати, що термін «моніторинг» можна розглядати з різних точок зору. Так, наприклад, вчений Челябинського державного університету Ж. Г. Ганєєва, моніторинг розуміє як безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату [2].

Н.Ф. Реймерс, в свою чергу зазначає, що суть моніторинга полягає у виконані двох взаємозалежних функцій – спостереження та попередження [4, с. 21]. Вчена підкреслює, що моніторинг – це визначення невеликої кількості показників, які відображають стан системи. При цьому методом повторних вимірювань збирається та аналізується інформація в динаміці та використовується порівняння з базовими та нормативними документами [4, с. 21].

На наш погляд, моніторинг можна також розглядати як систематичний збір та обробку інформації, яка може бути використана для поліпшення прийняття рішення, а також побічно, для інформування громадськості або як інструмент зворотного зв’язку з метою здійснення проектів, оцінки та планування політики.

Основна сфера практичного використання моніторингу – це управління, а точніше інформаційне обслуговування управління в різних областях діяльності. Моніторинг представляє собою доволі складне явище. Він використовується в різних сферах для вирішення різного роду завдань, але при цьому має спільні характеристики та властивості.[1, с. 5].

Друга тема першого модулю присвячена організації світового ринку готельних та ресторанних послуг. У ній розкривається сутність світового ринку як глобальної системи, яка регулює співвідношення попиту й пропозиції, а регулятором виступають міжнародні економічні зв’язки. Вказано, що ринок готельно-ресторанних послуг класифікується за видами, формами, характером діяльності, територією, а також має ряд специфічних рис: комплексність, мобільність, нероздільність процесу обслуговування та ритмічність.

У рамках третьої теми «Структура та типологія національних туристичних ринків» ринок готельно-ресторанних послуг розглянуто як невід’ємну складову туристичного ринку, який сегментується за такими ознаками, як .мета подорожі, форма організації, державна ознака, сезон та термін перебування, клас обслуговування, спосіб подорожування та ін. В основу типології туристичних ринків необхідно покладати типологію країн світу за їх місцем у світовій економіці та міжнародних відносинах [3, с. 105].

У темі «Попит та пропозиція на світовому ринку готельних і ресторанних послуг», що є заключною для першого модулю, розкрито умови та чинники, які формують попит та пропозицію на сучасному ринку готельно-ресторанних послуг. Наголос зроблено на тенденціях туристичного попиту, до яких належить розширення кола потенційних споживачів туристичних послуг, старіння туристів, дроблення відпускного періоду та зростання кількості короткотермінових поїздок, перехід від масового стандартизованого до масового диференційованого туризму, що у значній мірі формує пропозицію на ринку туристичних послуг загалом та готельно-ресторанних – зокрема.

Другий модуль розбито на три теми. Вивчаючи першу – «Кон’юнктура ринку готельних і ресторанних послуг» студенти мають змогу ознайомитися з поняттям «кон’юнктура», яке є одним із ключових термінів курсу, визначити характерні особливості кон’юнктури ринку готельних та ресторанних послуг, з’ясувати, що оцінка кон’юнктури визначається на основі комбінованих ринкових індикаторів, а також розглянути методи прогнозування кон’юнктури, які є найбільш ефективними для ринку готельно-ресторанних послуг.

У темі «Методичні засади дослідження кон’юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг», яка розрахована на 4 години, розкрито структурно-логічну схему геопросторового дослідження ринку, методику макрорегіональних досліджень туристичного ринку та ринку готельно-ресторанних послуг, методику дослідження національного ринку ГРП, методику геомаркетингового дослідження підприємства сфери готельно-ресторанного бізнесу, що дає змогу комплексно оцінити економічну ситуацію на ринку в конкретний період часу.

У сьомій темі курсу «Перспективи розвитку світового ринку готельних і ресторанних послуг» увагу студентів слід звернути на те, що .можливості розвитку ринку ГРП тісно пов’язані з тими перспективами, які стоять перед ринком туристичних послуг загалом, адже ці два ринки нерозривно між собою пов’язані. Тому вивчення даної теми буде проходити в контексті розгляду еволюції розвитку світового туристського ринку, а саме: прогнозів розвитку туризму, впливу соціодемографічних факторів та матеріального стану людства на розвиток туризму, а відповідно і готельно-ресторанного господарства.

Семінарські заняття та самостійна робота покликані закріпити та поглибити знання, отримані на лекціях та здобуті самостійно. Тому вони включають як тематику лекційних занять. так і теми, що повинні бути опрацьовані самотужки.

Таким чином, вивчивши дисципліну «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг», студенти мають чітке уявлення про те, що сектор готельно-ресторанних послуг у світі та в Україні на сьогоднішній день є одним з секторів економіки, що найбільш динамічно розвивається. Саме тому кваліфікований моніторинг економічної ситуації на вказаному ринку є запорукою успішної роботи підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

Перспективи подальших досліджень буде складати урізноманітнення форм та видів самостійної роботи студентів для посилення їх інтересу, мотивації та підвищення рівню отримуваних знань.

Література

1. Борокова Т.И., Морев И.А. Мониторинг развития системы образования. Часть 2. Практические аспекты: Учебное пособие / Т.И. Боровкова, И.А. Морев. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2004. – 134 с.
2. Ганеева Ж.Г. Определение понятия «моніторинг» в различных сферах его применения. – Режим доступу до вид.: http://www.lib.csu.ru/vch/8/2005_01/006.pdf.
3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
4. Реймерс Н.Ф. Природопользование: слов.-справ. / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 319 с.

Гуцол А.В. Роль и место учебной дисциплины «Мониторинг мирового рынка гостиничных и ресторанных услуг» в процессе профессиональной подготовки студентов специальности «Гостинично-ресторанное дело»

В статье рассмотрена структура и содержание курса «Мониторинг мирового рынка гостиничных и ресторанных услуг» как составляющей цикла профессиональной подготовки специалистов специальности «гостинично-ресторанное дело».

Ключевые слова: мониторинг, конъюнктура, услуга.

Gutsol A.V. The role of the educational discipline “Monitoring of the world market of the hotel and restaurant services» in the process of the professional preparation for the specialists of the speciality “hotel and restaurant business»

In this article the structure and the matter of the course “Monitoring of the world market of the hotel and restaurant services» as a part of the cycle of the professional preparation for the specialists of the speciality “hotel and restaurant business» are analyzed.

Key words: monitoring, economical situation, service.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.