Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В.
Вісник ДІТБ. Серія «Економіка, організація і управління підприємствами»
(в туристичній сфері). - 2006. - №10. - С.47-57.

Управління логістичною діяльністю туристичних підприємств: уточнення термінології

Визначено зміст термінів «логістична діяльність підприємства» та «управління логістичною діяльністю підприємства». Виявлено специфічні особливості функціонування туристичних підприємств з позицій здійснення логістичної діяльності та запропоновано основні процеси її здійснення. Розроблено класифікацію функцій і задач управління логістичною діяльністю підприємства в сфері туризму.

Актуальність проблеми. В умовах формування туристичного ринку все більшої актуальності набувають питання вдосконалення управління процесами обслуговування споживачів на туристичних підприємствах. Коливання попиту на туристичні послуги вимагає від туристичних підприємств постійного здійснення аналізу кон’юнктури ринку туристичних послуг для того, щоб змінювати їх асортиментну структуру в обсягах, достатніх для задоволення споживачів. За результатами наукових досліджень, які проведено вченими Національного університету «Львівська політехніка», на 45 підприємствах виявлено, що до основних чинників, які сприяли розвитку логістики, належать:

- зростання вимог щодо обслуговування клієнтів, підвищення значення логістичного сервісу (з погляду часу, якості, надійності);
- зростання витрат дистрибуції, раціональне управління запасами; впровадження інформаційних технологій» [1, с.97].

Вирішення цих питань потребує підвищення ефективності управління логістичною діяльністю підприємств у туристичній сфері, розробки конкретних програм щодо зниження витрат за всіма напрямами діяльності туристичного підприємства, створення логістичних підрозділів. З метою досягнення конкурентоспроможності туристичне підприємство повинне так організовувати свою діяльність, щоб мінімізувати ризики, збитки та витрати, які пов’язані з процесами формування асортименту туристичних послуг, розробки туристичних маршрутів та їх збуту, і максимізувати прибутки від їх реалізації.

Це можливо здійснити за рахунок удосконалення управління логістичною діяльністю. Раціональне планування продажів путівок, укладання договорів з надання комплексу туристичних послуг, контроль збутової діяльності дозволять значно підвищити ефективність управління логістичною діяльністю туристичних підприємств. При цьому у сфері туризму дуже важливо побудувати логістичну діяльність таким чином, щоб перелік всіх процесів логістичної діяльності здійснювався в єдиному комплексі.

Як відзначають фахівці, «будь-якому підприємству, що діє в межах національної економіки, потрібна ефективна логістична система» [2, с.199]. Комерційним інформаційним аналітичним центром (м. Москва) виявлено, що «російські компанії витрачають на маркетинг вдвічі більше фінансових і часових ресурсів, ніж їх американські колеги (10% загального обсягу використаних ресурсів проти 5%), на комерцію - у 12 разів більше (60% проти 5%), а на логістику - втричі менше (30% проти 90%). Україна недалеко відійшла від Росії за цими показниками» [3, с.53].

Разом з тим наукових досліджень з проблем підвищення ефективності управління логістичною діяльністю на туристичних підприємствах проводиться поки що недостатньо. Як правило, вони мають загальнонауковий характер і не в повному обсязі враховують специфіку функціонування туристичних підприємств. В першу чергу потребує уточнення термінологія з проблем управління логістичною діяльністю підприємств у сфері туризму.

Тому метою наукового дослідження є уточнення термінологічного апарату з проблем управління логістичною діяльністю на туристичних підприємствах та наукове обґрунтування його функцій і задач. Для досягнення поставленої мети визначено та вирішено комплекс наукових задач, які представлено на рис. 1.

Мета та завдання, які поставлено авторами статті для вирішення означеної наукової проблеми
Рис. 1. Мета та завдання, які поставлено авторами статті для вирішення означеної наукової проблеми

Об’єктом наукового дослідження є процес управління логістичною діяльністю туристичного підприємства. Предметом наукового дослідження є уточнення термінології з проблем управління логістичною діяльністю туристичного підприємства та наукове обґрунтування його функцій і завдань.

Розробкою концептуальних підходів до визначення «логістики» займаються багато вчених. Авторами даної наукової статті наявні визначення цієї дефініції систематизовано за такими напрямами: логістика як наука або науковий напрям; наука і практика управління; управління та функція управління (табл. 1).

Таблиця 1

Систематизація визначень дефініції «логістика»
Підходи до визначення терміну «логістика» Джерело
Логістика як наука або науковий напрям
Наука або науковий напрям [4, с.5; 5, с.37; 6, с.113; 7, с.7; 8, с.372]
Логістика як наука і практика управління
Наука і практика управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками [9, с.183; 10, с.32; 11, с.15; 12, с.21; 13, с.32]
Логістика як управління
Управління процесами матеріально-технічного постачання, виробництва, розподілу і збуту продукції [14, с.185; 15, с.17; 16, с.32]
Інтегрована система управління матеріальними потоками [17, с.9]
Процес стратегічного управління закупками, переміщенням і зберіганням матеріалів, комплектуючих і готових виробів (і відповідними інформаційними потоками) [18, с.13]
Логістика як функція управління
Організація процесів постачання, виробництва, транспортування і збуту продукції [6, с.115; 8, с.373]
Планування і керування потоком матеріалів, складових частин і виробів та необхідним інформаційним потоком [19, с.13]
Діяльність з планування, виконання та контролю фізичного переміщення матеріалів, готової продукції [20, с.10]

Узагальнюючи різні підходи вчених до визначення «логістики» як управління, слід зазначити, що деякими авторами не розглядається управління процесами складування, формування запасів і транспортування готової продукції; іншими - управління фінансовими та інформаційними потоками. При розгляді «логістики» як функції управління рядом вчених не включено весь перелік функцій управління, а лише планування, організація та контроль.

Виходячи з вищенаведеної систематизації, автори статті розуміють «логістику» як науку і практику управління матеріальними, транспортними, людськими, інформаційними, фінансовими, страховими та іншими потоками через здійснення логістичної діяльності.

На основі виведеної дефініції «логістика» слід уточнити зміст терміну «логістична діяльність». У науковій літературі існують різні підходи до визначення «логістичної діяльності» [19,21,22,23]. Так, одні автори вважають, що логістична діяльність охоплює:

- «переміщення, транспортування і складування майна; промислове та цільове пакування;
- маніпуляції матеріалами (товарами);
- контроль за запасами;
- реалізацію замовлень та закупівлю;
- прогнозування попиту;
- планування виробництва;
- вибір технологій та оптимізацію спеціалізацій;
- обслуговування клієнта на відповідному рівні;
- локалізацію виробництв і складів;
- задоволення рекламацій;
- доставляння запасних частин;
- утилізацію відходів та рециклювання» [19, с.44].

На відміну від формулювань, які дано різними вченими, авторами під «логістичною діяльністю підприємства» розуміється «особливий вид господарської діяльності, реалізація якої потребує здійснення послідовних процесів логістичної діяльності в єдиному комплексі, що дозволяє мінімізувати витрати і збитки підприємства за рахунок оптимізації логістичного «ланцюга» та зменшення впливу зовнішніх ризиків» [21, с.116].

Для здійснення логістичної діяльності дуже важливо визначитися з сутністю та переліком її процесів. Так, одні автори вважають, що «логістичні процеси» є «системною структурою для прийняття рішень, яка поєднує транспортування, запаси, складський простір, системи обробки матеріалів, упаковку та інші пов’язані види діяльності, що всі разом виконують необхідні компроміси, які включають витрати та сервіс від постачальника до споживача (ланцюг поставки)» [24, с.30]. Інші до переліку процесів логістичної діяльності включають матеріально-технічне забезпечення, формування запасів продукції, складування, процеси транспортування [10, с.33]; треті - організацію матеріально-технічного забезпечення, процеси виробництва, використання відходів і вторинної сировини, транспортування, реалізацію готової продукції [25, с.31]; четверті до переліку процесів логістичної діяльності підприємств відносять постачання, складування, контроль запасів, транспортування, переробку відходів [26, с.27-29].

Узагальнюючи різні підходи вчених до визначення терміну «процеси логістичної діяльності підприємств», слід зазначити, що авторами статті, на відміну від інших, віднесено весь перелік процесів логістичної діяльності підприємства в єдиному комплексі, а саме:

- матеріально-технічне забезпечення,
- транспортування матеріальних ресурсів на склади,
- складування матеріальних ресурсів,
- процес виробництва,
- процес переробки та утилізації відходів,
- формування запасів продукції на складах,
- процес транспортування продукції споживачам,
- процес обслуговування споживачів і збут готової продукції,
- контроль і регулювання логістичної діяльності [21, с.116].

У зв’язку з динамічним розвитком туристичного бізнесу в сучасних умовах дуже актуальним є уточнення термінології з питань управління логістичною діяльністю туристичних підприємств. Деякі вчені зазначають: «дослідження сутності концепції логістики дозволяє стверджувати, що вирішення проблем розвитку туризму на основі оптимізації функцій підприємництва потребує впровадження логістичного підходу до формування туристичних потоків як єдності потоків туристів і послуг, необхідних для їхнього обслуговування… Головною особливістю логістизації туризму, тобто впровадження логістичного підходу до організації його діяльності, виступає нерозривна єдність туристичних (людських) потоків з комплексом послуг, необхідних для задоволення їхніх потреб під час подорожування [27, с.49, 52].

Разом з тим слід зауважити, що єдність людських потоків і послуг не є особливістю лише туристичної діяльності. Це характерно для всіх сфер послуг (торгівлі, транспорту, зв’язку тощо).

Авторами цієї статті визначено послідовність процесів логістичної діяльності туристичних підприємств, які повинні здійснюватися в єдиному комплексі (рис. 2).

Послідовність процесів логістичної діяльності туристичного підприємства
Рис. 2. Послідовність процесів логістичної діяльності туристичного підприємства

З метою уточнення змісту процесів логістичної діяльності туристичних підприємств порівняємо перелік процесів, які повинні здійснюватися туристичними операторами та туристичними агентами згідно зі ст. 5 Закону України від 18.11.2003 р. №1282-IV «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» [28, с.36] (табл. 2).

Таблиця 2

Порівняльний аналіз процесів логістичної діяльності суб’єктів туристичної діяльності
Згідно із ст. 5 Закону України від 18.11.2003 р. №1282-IV «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» Авторське визначення
  Вивчення попиту та потреб споживачів туристичних послуг
  Матеріально-технічне, інформаційне, страхове, банківське, фінансове забезпечення надання туристичних послуг
Організація та забезпечення створення туристичного продукту Розробка туристичних продуктів
  Оптимізація транспортних потоків, а також ризиків, пов’язаних із здійсненням логістичної діяльності
  Процес обслуговування споживачів
Реалізація та надання туристичних послуг Збут туристичних продуктів і реалізація туристичних послуг
Посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг Посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг
  Контроль та регулювання логістичної діяльності

Як показує аналіз, логістична діяльність туроператорів та турагентів включає не весь перелік процесів, який представлено в єдиному комплексі. Це свідчить про необхідність конкретизації змісту процесів здійснення логістичної діяльності суб’єктів туристичної діяльності.

Виходячи з їх визначення, авторами статті виявлено ряд специфічних особливостей функціонування туристичного підприємства з позиції здійснення логістичної діяльності:

- при реалізації туристичних продуктів і наданні туристичних послуг необхідно здійснювати в єдиному комплексі матеріально-технічне, інформаційне, транспортне, банківське, фінансове, страхове, готельне, ресторанне, розважально-екскурсійне забезпечення;
- туристичні продукти впроваджуються для різних сегментів ринку - тому для їх розробки потрібно вивчати попит і потреби споживачів туристичних послуг з урахуванням чиннику сезонності, проводити маркетингові дослідження кон’юнктури туристичних ринків; аналізувати діяльність конкурентів;
- при плануванні та здійсненні логістичної діяльності туристичних підприємств потрібно враховувати вплив можливих політичних, економічних, кліматичних та інших ризиків;
- особливістю туристичної діяльності є обов’язкове страхування туристів та розробка комплексу заходів щодо забезпечення їх безпеки;
- збут туристичних продуктів і реалізація туристичних послуг здійснюються за прямим каналом збуту (туристичні оператори), а також за допомогою туристичних агентів;
- на туристичному підприємстві дуже актуальним є удосконалення якості туристичних послуг та рівня сервісного обслуговування споживачів цих послуг, для чого необхідно здійснювати сертифікацію та стандартизацію туристичних послуг;
- для задоволення попиту споживачів туристичних продуктів необхідно здійснення реалізації характерних та супутніх послуг, що сприятиме одержанню туристичним підприємством додаткового прибутку;
- актуальним є вибір засобів і маршрутів перевезення туристів, визначення умов оплати та укладання договорів на оренду транспортних засобів.

Базуючись на специфічних особливостях туристичного підприємства з позиції здійснення логістичної діяльності, авторами цієї наукової статті виведено термін «логістична діяльність на туристичному підприємстві», що передбачає особливий вид діяльності, реалізація якої потребує здійснення послідовних процесів логістичної діяльності в єдиному комплексі, що дозволяє мінімізувати витрати та збитки підприємства в сфері туристичної діяльності за рахунок оптимізації логістичного «ланцюга» та зменшення впливу зовнішніх ризиків. Мається на увазі:

- скорочення витрат на здійснення логістичної діяльності на основі зменшення витрат на перевезення туристів і часу на обслуговування споживачів;
- оптимізація ризиків та збитків, які пов’язані з процесами розробки турів та збуту туристичних послуг;
- підвищення рівня сервісу обслуговування споживачів і конкурентоспроможності туристичного підприємства, оперативності прийняття управлінських рішень.

На основі виведеного авторами цієї статті терміну «логістична діяльність туристичного підприємства» необхідно уточнити зміст її функцій. У науковій літературі з проблем логістики існують різні підходи до формулювання функцій логістичної діяльності на підприємстві. Про це свідчить їх перелік, який наводиться різними авторами [29-32] (табл. 3).

Таблиця 3

Різні підходи вчених до визначення функцій логістичної діяльності
Підходи до визначення функцій логістичної діяльності підприємств Джерела
Закупка та поставка продукції, планування виробництва, складуванні і зберігання продукції на складі, збут продукції [29, с.36]
Планування, організація і управління матеріально-технічним забезпеченням, складським і транспортним господарством, матеріальними та інформаційними потоками в процесі виробництва, матеріальними і товарними запасами, процесами розподілу [30, с.64]
Фізичний розподіл і постачання [31, с.28]
Опрацювання замовлення, управління запасами, складування, транспортування та пакування [32, с.67]

Узагальнюючи формулювання терміну «функції логістичної діяльності на підприємстві», можна зробити такі висновки. По-перше, у деяких авторів функції логістичної діяльності збігаються з її процесами. По-друге, одні автори до функцій логістичної діяльності не включають управління формуванням запасів, процесами транспортування та обслуговування споживачів [29, с.140], інші - управління процесами обслуговування споживачів і реалізацією продукції [30, с.64], треті - управління процесом виробництва [31, с.28], а четверті - управління матеріально-технічним забезпеченням і збутом готової продукції [32, с.67].

Базуючись на визначенні дефініції «логістична діяльність туристичних підприємств», а також переліку її процесів, авторами цієї статті запропоновано функції логістичної діяльності туристичних підприємств, до яких віднесено:

- аналіз попиту та потреб споживачів туристичних послуг;
- матеріально-технічне, страхове, інформаційне, фінансове забезпечення процесу надання туристичних послуг;
- розробка турпродуктів;
- процес обслуговування споживачів;
- оптимізація транспортних потоків;
- оптимізація ризиків, які пов’язані із здійсненням туристичної діяльності;
- збут туристичних продуктів і реалізація туристичних послуг;
- оптимізація інформаційних, фінансових, людських та інших потоків (рис. 3).

Функції та завдання логістичної діяльності туристичних підприємств
Рис. 3. Функції та завдання логістичної діяльності туристичних підприємств

Виходячи з визначення логістичної діяльності підприємства слід уточнити сутність поняття «управління логістичною діяльністю». Так, автори терміну «логістичний менеджмент» розуміють під ним «синергію основних управлінських функцій (організації, планування, регулювання, координації, контролю, обліку та аналізу) з елементарними комплексними логістичними функціями для досягнення цілей логістичної системи» [33, с.42].

Фахівцями Інституту економіки промисловості НАН України проводяться наукові дослідження з питань удосконалення управління логістичною діяльністю підприємств [34-37], в результаті яких виведено термін «управління логістичною діяльністю підприємства» [21, с.120]. Базуючись на цьому визначенні, авторами цієї статті виведено поняття «управління логістичною діяльністю туристичного підприємства» як безперервного ітеративного процесу, який здійснюється через реалізацію функцій управління (прогнозування, планування, організація, облік, контроль, аналіз та регулювання) єдиним комплексом послідовних процесів логістичної діяльності туристичного підприємства.

Виходячи зі змісту дефініції «управління логістичною діяльністю туристичного підприємства», виведеної авторами цієї статті, розроблено класифікацію функцій і завдань управління логістичною діяльністю на туристичних підприємствах, яка включає весь перелік функцій управління: прогнозування, планування, організація, облік, контроль, аналіз і регулювання процесів логістичної діяльності на туристичному підприємстві (табл. 4).

Таблиця 4

Функції та завдання управління логістичною діяльністю на туристичних підприємствах
Функції Задачі
Прогнозування розробка прогнозу попиту на туристичні послуги і кон’юнктури національного та міжнародного туристичних ринків розробка стратегії маркетингу прогнозування обсягів виробництва та собівартості послуг прогнозування цін на туристичні послуги та виручки від їх реалізації прогнозування витрат на здійснення логістичної діяльності
Планування розробка планів виробництва туристичних послуг формування асортименту туристичних послуг формування планів маркетингу розробка плану рекламної діяльності розрахунок транспортних витрат розробка заходів щодо оптимізації ризиків, пов’язаних із здійсненням туристичної діяльності
Організації організація проведення маркетингових досліджень кон’юнктури ринків туристичних послуг інформаційне та фінансове забезпечення надання туристичних послуг ведення договірної роботи з готелями, укладання договорів та визначення умов оплати укладання договорів на оренду транспортних засобів ведення договірної роботи з ресторанами, укладання договорів та визначення умов оплати ведення договірної роботи зі страховими компаніями, укладання договорів та визначення умов оплати договірна робота зі споживачами туристичних послуг, визначення умов оплати організація та проведення виставок, ярмарок, туристичних салонів, рекламних кампаній
Ведення обліку витрат на готельне обслуговування витрат на ресторанне обслуговування витрат на страхове обслуговування транспортних витрат витрат на обробку замовлень споживачів витрат на рекламну діяльність витрат на збут туристичних продуктів і реалізацію турпослуг
Здійснення контролю за процесом сплати за готельно-ресторанне обслуговування процесом сплати за транспортне обслуговування процесом сплати за страхове обслуговування процесом рекламної діяльності сплатою споживачами за надання туристичних послуг
Аналізу кон’юнктури туристичних ринків конкурентів і споживачів рекламної діяльності цін на туристичні послуги проведення SWOT-аналізу
Регулювання узгодження умов договорів та розрахунків з готелями, ресторанами, страховими компаніями, аеропортами, залізничними вокзалами та автовокзалами узгодження умов договорів на оренду транспортних засобів регулювання планів виробництва туристичних послуг регулювання планів маркетингу регулювання витрат, які пов’язані із здійсненням логістичної діяльності

Згідно із проведеним науковим дослідженням встановлено, що в основу визначення функцій управління логістичною діяльністю рядом вчених не покладено системний аналіз до виявлення комплексу функцій управління (прогнозування, планування, організація, облік, контроль, аналіз, регулювання). Так, деякими авторами до функцій логістичної діяльності включено «формування господарських зв’язків з поставки товарів; розвиток, розміщення та організація складського господарства; управління складськими операціями; управління запасами» [38, с.16]; іншими виділено п’ять сфер логістичного управління: «оптимізація фізичного переміщення майна, вдосконалення інформаційних процесів і процесів прийняття рішень, утримання оптимальних майнових запасів, синхронізація інфраструктури логістичних процесів, оптимізація витрат логістичних процесів» [39, с.34]; третіми - «планування та координація діяльності учасників логістичного процесу, регулювання ходу робіт з виконання одержаних замовлень і контроль за рухом матеріальних потоків» [4, с.132]; а четверті класифікують функції логістичного управління згідно зі сферами діяльності підприємства: «функції у сфері постачання та дистрибуції» [40, с.92-93].

На відміну від існуючих, авторами цієї наукової статті розроблена класифікація функцій і завдань управління логістичною діяльністю туристичних підприємств, яка включає весь перелік функцій управління: прогнозування, планування, організація, облік, контроль, аналіз, регулювання процесів логістичної діяльності.

Таким чином, наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у розробці пропозицій щодо уточнення термінології з проблем управління логістичною діяльністю на туристичних підприємствах та науковому обґрунтуванні його функцій і задач і характеризується такими елементами:

- систематизовано визначення дефініції «логістика» за такими групами: наука або науковий напрям; наука та практика управління; управління та функція управління;
- визначено зміст термінів «логістична діяльність підприємства» як особливого виду господарської діяльності, реалізація якої потребує здійснення послідовних процесів логістичної діяльності в єдиному комплексі, що дозволяє мінімізувати витрати і збитки підприємства за рахунок оптимізації логістичного «ланцюга» та зменшення впливу зовнішніх ризиків, а також «управління логістичною діяльністю підприємства» як безперервного ітеративного процесу, який здійснюється через реалізацію функцій управління (прогнозування, планування, організація, облік, контроль, аналіз та регулювання) єдиним комплексом послідовних процесів логістичної діяльності підприємства;
- визначено перелік процесів логістичної діяльності туристичних підприємств, який на відміну від інших, включає в єдиному комплексі: вивчення попиту та потреб споживачів туристичних послуг; матеріально-технічне, інформаційне, фінансове, страхове забезпечення процесу надання туристичних послуг; розробку турпродуктів; процес обслуговування споживачів; оптимізацію транспортних потоків; оптимізацію ризиків, пов’язаних із здійсненням туристичної діяльності; збут туристичних продуктів і реалізацію туристичних послуг; посередницьку діяльність характерних та супутніх туристичних послуг; контроль та регулювання логістичної діяльності;
- виявлено специфічні особливості функціонування туристичних підприємств з позицій здійснення логістичної діяльності;
- визначено зміст терміну «логістична діяльність туристичних підприємств» як особливого виду діяльності, реалізація якої потребує здійснення послідовних процесів логістичної діяльності в єдиному комплексі, що дозволяє мінімізувати витрати та збитки підприємства в сфері туризму за рахунок оптимізації логістичного «ланцюга» та зменшення впливу зовнішніх ризиків, а також запропоновано її функції та задачі;
- виходячи зі змісту дефініції «управління логістичною діяльністю туристичного підприємства», розроблено класифікацію функцій і завдань управління логістичною діяльністю на туристичних підприємствах, яка на відміну від існуючих розглядає в єдиному комплексі весь перелік функцій управління: прогнозування, планування, організація, облік, контроль, аналіз і регулювання процесів логістичної діяльності на туристичному підприємстві.

Практична значущість отриманих результатів наукового дослідження полягає в тому, що розроблені рекомендації щодо уточнення термінології можуть використовуватися фахівцями в сфері туризму при проведенні науково-дослідної роботи з проблем управління логістичною діяльністю туристичного підприємства.

Література

1. Довба М.О., Чорнописька Н.В. Дослідження рівня логістизації вітчизняних підприємств // Тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (7-9 жовтня 2004 р., м. Львів). - Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. - С.97.
2. Ткаченко А. Глобальна логістика в зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Національної академії державного управління. - 2004. - №1. - С.199-206.
3. Ангелин Д. Скованные одной цепью. Тенденции логистических рынков Украины и России // Бизнес. - 2005. - №10. - С.53-55.
4. Родионова В.Н., Туровец О.Г., Федоркова Н.В. Логистика. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 160 с.
5. Гаджинский А.М. Логистика. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. - 228 с.
6. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 340 с.
7. Логистика / Б.А. Аникин, А.А. Колобов, И.Н. Омельченко и др. / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 352 с.
8. Саркисов С.В. Управление логистикой. - М.: Академия народного хозяйства, Ин-т бизнеса и делового администрирования, 2001. - 416 с.
9. Пономарьова Ю.В. Логістика. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 192 с.
10. Луценко І. Концептуальні засади та функції логістики // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2003. - №4. - С.29-34.
11. Логистика / Под ред. проф. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 368 с.
12. Основы логистики / Под ред. Л.Б. Миротина, В.И. Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 200 с.
13. Новиков О.А., Уваров С.А. Логистика. - СПб.: «Изд. дом «Бизнес-пресса», 1999. - 208 с.
14. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с.
15. Білик М.В., Дашківська О.П. Логістика на ринку нафтопродуктів: проблеми впровадження // Тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (7-9 жовтня 2004 р., м. Львів). - Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. - С.17-18.
16. Николайчук В.Е. Основы логистики. - Донецк: Донецкий гос. ун-т, 1999. - 166 с.
17. Бажин И.И. Логистика. - Харьков: Консум, 2003. - 240 с.
18. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Под общ. ред. В.С. Лукинского. - СПб.: Питер, 2004. - 316 с.
19. Крикавський Є. Логістика. - Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. - 448 с.
20. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 252 с.
21. Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Управління логістичною діяльністю промислових підприємств // Економіка промисловості. - 2005. - №1. - С.114-123.
22. Рекова Н.Ю., Ткаченко О.Г. Логістика як система потокових процесів // Тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (7-9 жовтня 2004 р., м. Львів). - Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. - С.274-276.
23. Леманн Дональд Р., Винер Расселл С. Управление товаром: Пер. с англ. - М.: Издатель-ский дом «Вильямс», 2004. - 624 с.
24. Каира З.С., Лукьянченко А.А., Омельянчук А.И. Основы логистики. - Донецк: Донец-кая гос. академия управления, 2003. - 522 с.
25. Амітан В.Н., Ларіна Р.Р., Пілюшенко В.Л. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах. - Донецьк: Ін-т економіко-правових досліджень НАН України, 2003. - 73 с.
26. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 503 с.
27. Дядечко Л.П. Логістичний підхід до формування туристичних потоків // Вісник ДІТБ. - 2005. - №9. - С.47-53.
28. Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України від 18.11.2003 р. №1282-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - №50. - Ст. 2600. - С.34-55.
29. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика. - М.: Экзамен, 2002. - 160 с.
30. Николайчук В.Е., Кузнецов В.Г. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция): Монография. - Донецк: Донецкий гос. ун-т, 1999. - 413 с.
31. Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 222 с.
32. Pfohl H. Ch. Systemy logistyczne. - Poznan: Biblioteka Logistyke, 1998. - 420 s.
33. Ларина Р.Р., Пилюшенко В.Л., Рибас Ю.Ю. Справочно-информационное пособие: логи-стика, маркетинг, таможенное дело. - Донецк: Донецкая гос. академия управления, 2003. - 324 с.
34. Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Управління логістичною діяльністю підприємств вугільної промисловості // Тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (7-9 жовтня 2004 р., м. Львів). - Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. - С.149-152.
35. Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Управління логістичною діяльністю вугільного підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2005. - №4. - С.57-66.
36. Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Управління логістичною діяльністю як чинник підвищення ефективності використання стратегічного потенціалу вугільного підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. - 2005. - №6. - Т. 1. Економічні науки. - С.10-15.
37. Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Підвищення ефективності управління логістичною діяльністю вугільного підприємства // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. тр. - Донецк: Ин-т экономики промышленности НАН Украины, 2005. - С.75-89.
38. Чудаков А.Д. Логистика. - М.: Издательство РДЛ, 2003. - 480 с.
39. Stefan Abt. Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwe. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 366 s.
40. Blaik P. Logistyka. - Warszawa: PWE, 1999. - 244 s.

Определено содержание терминов «логистическая деятельность предприятия» и «управление логистической деятельностью предприятия». Выявлены специфические особенности функционирования туристических предприятий с позиций осуществления логистической деятельности и предложены основные процессы ее осуществления. Разработана классификация функций и задач управления логистической деятельностью предприятия в сфере туризма.

The meaning of the terms logistical activity at an enterprise and management of logistical activity of an enterprise have been put out. Specific peculiarities of functioning of tourism enterprises from the point of performance of logistical activity have been identified and main processes of its carrying-out have been offered. Functions and tasks classification of management of logistical activity of an enterprise in the sphere of tourism has been worked out.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.