Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Килимистий Сергій Михайлович
Міжнародний вісник: культурологія, філологія,
музикознавство. - 2015. - Вип.ІІ(5). - C.77-83.

Класифікація видів анімаційної діяльності в туризмі

анімація в туризмі У статті проаналізовані чинники впливу на формування анімації в туризмі. Досліджено передумови аніматизації туристичної діяльності світу в культурологічному контексті. Розроблено структуру видів туризму як підґрунтя для формування і розвитку анімації в туризмі. Виокремлено види анімаційної діяльності в межах рекреаційних та культурно-пізнавальних видів туризму. Запропоновано авторську класифікацію видів анімаційної діяльності в туризмі.

Ключові слова: анімація в туризмі, аніматизація туризму, рекреаційна анімація, туристична анімація, культуризація туристичної діяльності.

Анімація як соціокультурне явище і як вид діяльності є об'єктом уваги як практиків соціокультурної діяльності, так і вчених різних галузей науки: рекреологів, соціологів, педагогів, культурологів, психологів. Привабливість цього явища пояснюється інноваційним змістом, об'єктивно закладеним в анімаційній діяльності, різноманітністю технологічних якостей і підходів, а також широкими можливостями використання та реалізації анімації в різних сферах соціокультурної діяльності, у тому числі - в туризмі.

Незважаючи на значний доробок світової наукової думки, проблематика анімації в працях зарубіжних і вітчизняних вчених висвітлена недостатньо. Це пояснюється тим, що у XX ст. важливість соціально активних форм дозвілля гостро не стояла. В кінці XX - на початку XXI ст. соціокультурна ситуація в світі кардинально змінилася. З'явились проблеми, з якими людство до цього часу не стикалось. Внаслідок швидкого розвитку науково-технічного прогресу знизилась фізична активність у всіх сферах життя, що негативно відбилося на психофізичному і духовному стані індивіда. Гіподинамія, стреси, ожиріння стали ознаками повсякденного життя людей цивілізованих країн.

Друга проблема - це соціокультурна пасивність, обмеженість культурно-дозвіллєвих і рекреаційних потреб людей. За даними Ю. Рижкіна, на дозвілля припадає приблизно 30-35 % вільного часу сучасної людини, але тільки 10-12 % людей уміють корисно організувати своє дозвілля, активно займаючись різноманітними формами рекреації [4]. Ж. Вірзіковські в результаті дослідження проблем рекреаційної діяльності мешканців великого міста дійшов висновку, що всі категорії населення великого міста мають можливість розпоряджатись достатніми ресурсами вільного часу для задоволення своїх рекреаційних потреб. Однак, дослідження особливостей проведення вільного часу свідчать про надзвичайно невисокий рівень рекреаційної активності. Проведений аналіз засвідчує, що практично у всіх категоріях міського населення домінують пасивні або напівпасивні форми відпочинку - перегляд телепередач, слухання музики, читання книжок та преси. Пасивні форми відпочинку декларує близько 90 % учнівської молоді, 80% студентів ВНЗ та людей продуктивного віку, а у пенсіонерів зазначена форма виявляється більше ніж у 90 % осіб. Характерно, що рекреаційно-спортивні заняття обирає лише 19,5% школярів [5].

В цілому дослідження Ю. Рижкіна та Ж. Вірзіковські доводять тенденцію до зниження соціальної, культурної, рекреаційної активності під час відпочинку, що негативно впливає на ефективність використання вільного часу населенням не лише мегаполісів а й інших населених пунктів. Відтак, актуальним стало завдання посилення анімаційної складової соціокультурної практики, що прискорило б рекреацію та культурний розвиток людини.

Завдання культуризації, соціалізації, рекреації індивіда в процесі анімаційної діяльності можливо виконати за умови розробки її теоретичного і методологічного підґрунтя. Як показав наш аналіз, різноманітні аспекти анімаційної діяльності досліджували науковці різних країн, починаючи з 60-х років XX ст.

Базовими для подальших досліджень проблематики соціокультурної анімації стали праці французьких науковців П. Бенара, А. Гурдона, Ж. Дюмазедьє, М. Кайреса, Р. Лабурі, П. Ланграна, Ж. Левегля, М. Леви-Контре, Е. Лембо, П. Муліньє, М. Сімоно, М. Парізе, А. Тері та ін.

На пострадянському просторі дослідженню соціокультурних аспектів анімації в туризмі приділяли увагу С. Байлик, І. Булигіна, Н. Веретнова, Г. Ганшина, Н. Гаранін, Т. Гальпєріна, Л. Горбенко, Т. Дедурина, М. Драгичевич-Шешич, В. Квартальнов, Л. Куріло, І. Миннехаметова, І. Петрова, Є. Прієзжева, І. Пядушкіна, Т. Сокол, Б. Стойкович та ін.

На жаль, такий аспект проблеми, як класифікація форм і видів анімації в туризмі у сферу інтересів науковців не входив. Між тим, її значення в створенні соціокультурних засад туристичної діяльності важко переоцінити.

Отже, метою даної статті є розробка авторської класифікації видів анімаційної діяльності в туризмі.

Використовуючи туристичний сегмент (кількість міжнародних туристичних прибуттів у 2014 році склала 1138000, що на 51 млн. більше, ніж у 2013 р. [6]), аніматори запропонували своєрідну модель комплексного відпочинку, сутність якого полягає в поєднанні активних, культоротворчих і комунікативних форм спеціально організованої дозвіллєвої діяльності. Щоправда, на сьогодні анімація лише формується як самостійна область туристичної діяльності. Цей процес ускладнюється несформованістю переліку ознак, за якими б можна було класифікувати анімацію в туризмі, нерозробленістю її теоретичного підґрунтя, відсутністю нових методик і технологій впровадження анімації в практику туристичної діяльності.

На формування сутнісних характеристик анімації в туризмі суттєво впливають зміст і специфіка видів туризму, тематична спрямованість турів та екскурсій, в межах яких реалізуються анімаційні технології. Структура туризму детермінує класифікацію анімації в його межах. Для спрощення дослідження синергетичних зв'язків туризму й соціокультурної анімації, а відтак й процесу аніматизації туризму (впровадження анімаційних технологій у всі види туристичної діяльності), ми пропонуємо синтезувати ці сфери дозвіллєвої діяльності у соціокультурне новоутворення - анімацію в туризмі.

Структуроутворюючою площиною для анімації є запропонована нами класифікація, основою якої є види туризму. Аналіз туризмознавчих джерел зарубіжних та вітчизняних авторів (Г. Афоніна, М. Біржакова, Т. Власової, В. Квартальнова, Т. Сокол та ін.) дозволив нам виокремити ті види туризму, що так чи інакше вплинули на процеси аніматизації туристичної діяльності.

Відносно анімаційної складової ми класифікуємо види туризму за такими критеріями:

- мотиваційні чинники туризму (визначені за потребами туриста);
- спеціалізація видів туризму;
- форми організації подорожі та обслуговування;
- цілі подорожі [2].

Сучасний туризм базується на широкому спектрі мотиваційних чинників, кожен з яких впливає на формування видів туризму. У свою чергу, мотивація залежить від потреб людини, сформованих під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників її соціальної життєдіяльності. Під зовнішніми ми вбачаємо вплив соціуму на формування потреб особи у процесі виховання, освіти, професійної й культурно-дозвіллєвої діяльності. Внутрішні ж чинники впливу на туристичну мотивацію, а відтак - на структуроутворюючі процеси в туризмі, базуються на фізіологічних, духовних, соціальних, а також на егоцентричних (особистісних) потребах, що мають безпосередній зв'язок з індивідуальними рисами характеру: темпераментом, рівнем комунікативності, емоційно-вольовими якостями людини тощо.

У даній статті важливим видається аналіз мотиваційних чинників, що суттєво впливають на формування видів туризму, визначених за метою подорожі. Визначальними серед цих чинників є індивідуальні потреби потенційного туриста і, в першу чергу, потреба в актуалізації [1]. З одного боку, реалізація цієї потреби найбільше впливає на соціалізацію особистості, з іншого, через її соціальну активність - на видоутворюючі процеси в туризмі.

Таблиця 1

Вплив потреб на формування видів туризму
Потреби Види туризму
Потреби в отриманні нової інформації культурний, музейний, подієвий, археологічний, етнічний, освітній
Потреби у зміні навколишнього середовища усі види туризму, окрім ділового й освітнього
Потреби у здоров'ї, здоровому способі життя лікувально-оздоровчий, спортивно-оздоровчий, екологічний, сільський
Естетичні потреби культурний, музейний, екологічний, подієвий, розважальний
Екологічні потреби екологічний, сільський, пригодницький, спор­тивно-оздоровчий
Потреби у розвагах розважальний, фестивальний, ігровий, пригод­ницький, подієвий
Потреби у гострих відчуттях ("адреналінові по­треби") екстремальний, спортивний, пригодницький, ігровий
Комунікативні потреби культурний, етнічний, подієвий, розважальний, оздоровчий, освітній, хобі-туризм
Духовні потреби релігійний, культурний, подієвий, музейний, етнічний
Професійні потреби діловий, конгресовий, виставковий, освітній, індустріальний, інсентив-туризм

Ми виокремили лише деякі потреби, які, на нашу думку, найбільше впливають на формування видів туризму, що визначаються метою подорожі. Слід зазначити, що лише усвідомлені людиною потреби можуть трансформуватися в її мету. Бажання досягти мети спонукає потенційного туриста до аналізу шляхів, генерації ідей щодо засобів її досягнення, до дій, спрямованих на практичну реалізацію цих ідей: вибору туру, придбання путівки, особливостей подорожування.

Сам по собі вибір туру ще не впливає на формування виду туризму - це передумова видо-утворюючої дії. Основною дією, що має вплив на процес, є придбання путівки. Колективне, групове, масове бажання придбати той чи інший тур створює сегмент виду туризму, до якого цей тур належить і який впливає на його створення. Таким чином, формується попит, що так чи інакше впливає на динаміку розвитку того чи іншого виду туризму.

З метою стратифікації потреб та їх впливів на формування структури туризму ми пропонуємо розбити основні його види на чотири блоки: рекреаційні, культурно-пізнавальні, професійно орієнтовані та розважальні види туризму.

Узагальнюючим чинником даної стратифікації є мета подорожі. У таблиці виокремлені лише ті види, що суттєво вплинули на формування структури анімації в туризмі. Тому цілком логічним видається найширше представництво розважальних видів туризму. Слід зауважити, що один з них -гастрономічний - за своєю сутністю належить, радше, до культурно-пізнавальних видів туризму, але за функціональними характеристиками, значенням анімаційної складової у досягненні туристичної мети, цей вид туризму, на нашу думку, належить і до блоку анімаційних видів.

Таблиця 2

Стратифікація туризму за видами
Рекреаційні види туризму лікувальний, спортивно-оздоровчий, еко­логічний, сільський
Культурно-пізнавальні види туризму культурний, подієвий, етнічний, археологічний, релігійний, музейний, гастрономічний
Професійно орієнтовані види туризму діловий, конгресовий, виставковий, індустріальний, освітній, інсентив-туризм
Розважальні види туризму розважальний, гральний, гастрономічний, фестивальний, пригодницький, екстремальний

Анімація в туризмі у своїй структурі опирається на два основні типи діяльності: рекреаційний і туристичний. Готелі є одним з елементів туристичної інфраструктури, що обумовлює їх функції - розміщення і часткового харчування туристів. У переважній більшості готелів анімація представлена як додаткова послуга, що входить у загальний пакет туристичних послуг. Відтак, стає очевидним приналежність готельної анімації до загальнотуристичної.

У туристичній практиці рекреаційна анімація здебільшого функціонує у межах рекреаційних систем. Тому, на нашу думку, недоцільно готелі виділяти в окрему базу анімаційної діяльності, як це роблять Н. Гаранін, І. Булигіна [3]. її форми і в готелях, і в пансіонатах будуть співпадати (див. табл. 3). У той же час туристична анімація, як і туризм загалом, реалізуючи, серед інших, і рекреаційну функцію, має, здебільшого, культурологічний вектор і є самодостатнім видом туристичної діяльності. Виходячи з цього, ми пропонуємо розглядати анімацію у контексті її рекреаційного та туристичного базису.

Таблиця 3

Структура видів і форм рекреаційної анімації
Види Форми
Вербальна анімація лекції, розповіді, бесіди, дискусії, диспути, обговорення, творчі зустрічі, круглі столи, вербальні фестивалі, конкурси, концерти, ігри
Ігрова анімація інтелектуальні, рольові, музичні, танцювальні, дворові, настільні, конкурсні, віртуальні, азартні ігри, ігри з естради
Спортивна анімація спортивні, рухливі, командні, групові, індивідуальні (парні) ігри, ак­тивізації, аеробіка, шейпінг, йога
Шоу-анімація сценічні шоу, технічні шоу, вистави, мюзікли, кабаре, вар'єте, мюзік-холи, кафешантани, ревю, кафконси, сценічні алегорії, капусники
Музично-пісенна анімація фестивалі, конкурси, концерти, заходи у музичних вітальнях і сало­нах, музично-клубні заходи, музично-пісенні ігри
Танцювальна анімація танцювальні фестивалі, конкурси, концерти, бали, шоу, танцювальні вечори, дискотеки, танцювальні ігри, студії
Комплексна анімація свята, фестивалі, карнавали, великі рекламні акції

Культуризація анімаційної діяльності відбувається за допомогою спеціально розроблених програм. Ці програми орієнтовані як на психоемоційне відновлення людини, так і на покращення його фізичних кондицій. Духовно-творчий характер рекреаційної анімації дозволяє перевести психоемоційну сферу людини з режиму повсякденних витрат енергії на, нехай і тимчасовий, але корисний для психіки режим накопичення позитивних емоцій. До того ж, під час цього процесу розширюється світогляд людини, а під час активних фаз участі в анімаційних дійствах - покращуються фізичні кондиції рекреанта: нормалізуються кровообіг, робота серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату тощо.

Для створення анімаційно-рекреаційних програм використовуються різноманітні форми рекреаційної анімації. Науково обґрунтоване поєднання цих форм під час відпочинку оптимізує рекреаційні процеси в організмі рекреанта. У свою чергу, близькі за змістом, жанровими та функціональними ознаками форми створюють певний вид рекреаційної анімації.

Туристична анімація теж має музично-пісенну, танцювальну, вербальну, ігрову, святкову й видовищну складові. Але її специфіка, що базується на переміщенні у просторі, обумовила появу різновидів анімаційної діяльності, притаманних лише тим видам туризму, які не передбачають довгострокового стаціонарного відпочинку: культурно-пізнавальним, анімаційним і професійно орієнтованим.

Так музично-пісенна анімація під час подорожі може трансформуватись у важливі культуро-насичені форми фестивалю, конкурсу, концерту, сам факт існування яких стає важливим мотиваційним чинником туриста, що обирає засобом задоволення своїх духовних потреб подієвий туризм.

Анімаційна форма історичної реконструкції може виступати як структуроутворююча у разі, коли вона є стрижневою або базовою подією, заради якої турист вирушає у культурно-пізнавальну подорож, а може бути лише додатковою анімаційною послугою, якщо вона носить допоміжний, локальний характер.

Отже, структуроутворюючими чинниками туристичної анімації стають мета подорожі, а також місце і час знаходження туриста у процесі мандрівки.

Таблиця 4

Класифікація туристичної анімації
Види туристичної анімації Форми туристичної анімації
Транспортна анімація заходи інформаційного, музично-пісенного, наочно-розважального, ігрового характеру під час руху туристичного транспортного засобу
Екскурсійна анімація анімаційні екскурсії з елементами театралізації, атрактивна анімація туристичних об'єктів, анімаційні складові екскурсії
По дієва анімація свята, карнавали, ярмарки, фестивалі, конкурси, концерти
Садово-паркова анімація свята, паради, активізації у межах розважальних, тематичних садів і парків
Вулично-площова анімація святковості різного роду, великі рекламні акції, карнавали, ходи анімаційного спрямування в межах населених пунктів
Історична анімація анімація історичних об'єктів, культурно-історичні реконструкції, ба­ли, маскаради
Етнічна анімація анімація в етноцентрах, етномузеях, етноготелях: етнофестивалі, народні свята, анімаційні блоки етноекскурсій, етнічні активізації
Ігрова анімація азартна гра в межах казино та гральних клубів, казино-шоу, інші види гри
Спортивна анімація великі спортивні заходи, вболівальницькі активізації, видовищні заходи під час спортивних подій

В таблиці зазначені базові види туристичної анімації. Деякі, менші за обсягом і кількістю форм, види й підвиди в таблицю не ввійшли, хоча на окремих етапах туристичної подорожі їх роль може суттєво вплинути на досягнення туристом мети подорожі. До таких видів ми відносимо атрактивну, гастрономічну, мистецьку, пригодницьку та інші види анімації.

Таким чином, проаналізувавши усі чинники впливу на видоутворюючі процеси, пропонуємо узагальнений варіант класифікації анімації в туризмі, в якому представлені основні її види і форми.

Таблиця 5

Класифікація анімаційної діяльності відносно видів туризму
Напрями анімації в туризмі Види туризму Види і форми анімації
Рекреаційна ані­мація лікувальний туризм вечірні спеціальні культурно-видовищні та розважальні

програми
оздоровчий туризм увесь спектр культурно-розважальних і спортивних про­грам у межах рекреаційної системи
екологічний туризм еколого-виховні, пізнавально-ігрові, комунікативні екопрограми
сільський туризм фольклорні музично-пісенні, танцювальні програми, вечо­рниці, свята в межах села
Культурно-пізнавальна ані­мація культурний туризм анімація туристичних об'єктів, культурно-історичні реко­нструкції, анімація під час руху
подієвий туризм карнавали, свята, фестивалі, конкурси, концерти, великі культурно-історичні реконструкції
етнічний туризм анімація в етноцентрах, етномузеях, етноготелях; етнофес­тивалі, народні свята
релігійний туризм релігійні свята, фестивалі і концерти духовної музики, ри­туально-обрядові дійства
Напрями анімації в туризмі Види туризму Види і форми анімації
Комплексна ані­мація ділові подорожі вечірні індивідуальні або дрібно-групові культурні про­грами в межах готелю або міста
конгресовий туризм вечірні тематичні культурно-пізнавальні та розважальні

програми
виставковий туризм виставкова анімація експозицій, вечірні культурно-розважальні програми
інсентив-туризм повний спектр туристичної анімації з акцентом на корпо­ративні розваги, елітні анімаційні програми.
Розважальна ані­мація розважальний туризм садово-паркова, ігрова, круїзна, комплексна анімація
гральний туризм азартна гра в межах казино та гральних клубів, казино-шоу, інші види гри
фестивальний туризм фестивальна, святкова, ярмаркова анімація
гастрономічний ту­ризм гастрономічні свята, фестивалі, театралізовані дегустації, ресторанні розважальні заходи
пригодницький екст­ремальний, спорт, туризм заплановані організаторами пригоди, масштабні ігрові дії з елементами екстриму, вболівальницькі активізації

Синтезувавши таким чином два соціокультурні явища, туризм і анімацію, ми отримали нову модель дозвілля - анімацію в туризмі. Це новоутворення увібрало в себе сутнісні характеристики обох явищ, посиливши в собі соціокультурні функції та культурогенеруючі механізми їх реалізації.

Отже, запропонована нами класифікація анімації в туризмі може стати важливою складовою теорії туристичної діяльності. Дана класифікація демонструє наявність анімаційної складової в кожному виді туризму, що є важливим чинником впливу на розширення соціокультурних, рекреаційних та економічних можливостей українського туризму. Ми пропонуємо використовувати цю класифікацію як базову для подальших досліджень видів і форм анімаційної діяльності в туризмі.

Література

1. Маслоу А. Мотивация и личность / Пер. А.М. Татлыбаевой; терминологическая правка В. Данченка. - К.: PSYLIB, 2004. - Гл.4.
2. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навчальний посібник / Т.Г. Сокол. - К.: Вид-во ФПУ, 2006. - 76 с.
3. Гаранин Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: Учебное пособие. / Н. Гаранин, И. Булыгина. - М.: Советский спорт, 2003. - 128 с.
4. Рыжкин Ю.Е. Физическая рекреация в сфере досуга человека / Ю.Е. Рыжкин // ТиПФК. - 2002. - №2. - С.51-52.
5. Wyrzykowski Jerzy. Studia nad czasem wolnym mieszkancow duzych miast Polski і jego wykorzystaniem na rekreacje ruchowa^ і turystyke. - Wroclaw: AWF. - 2000. - 262 s.
6. UNWTO World Tourism Barometer. - 2014.- Vol.12. - P.1. [Electronic resource]. - Mode of access: http://tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2014_03.pdf.

Килимистый Сергей Михайлович. Классификация видов анимационной деятельности в туризме

В статье проанализированы факторы влияния на формирование анимации в туризме. Исследованы предпосылки аниматизации туристической деятельности мира в культурологическом контексте. Разработана структура видов туризма как основы для формирования и развития анимации в туризме. Выделены виды анимационной деятельности в пределах рекреационных и культурно-познавательных видов туризма. Предложено авторскую классификацию видов анимационной деятельности в туризме.

Ключевые слова: анимация в туризме, аниматизация туризма, рекреационная анимация, туристская анимация, культуризация туристической деятельности.

Kylymystyi Serhii. Classification of Animation Activity Types in Tourism

In the article the factors influencing the formation of animation in tourism have been analyzed. It has been offered the author's classification of the types of animation activity in tourism.

Animation as a socio-cultural phenomenon and a kind of activity has become the focus of attention of both practitioners and scholars. It is explained by the following reasons: the innovative content of animation activity, the variety of technological skills and approaches, wide opportunities to use and implement animation in various areas of socio-cultural activity, including tourism.

Since the end of the 20th century, social and cultural situation in the world has changed. The rapid development of science and technology decreased physical activity in all sectors, which negatively affected the psychological and physical, spiritual conditions of the personality. Therefore, the actual task was to strength the animation component in sociocultural practices that would accelerate recreational and cultural development of the individual.

The objectives of culturalization, socialization, recreation of the individual in the process of animation activity can only be fulfilled with the development of its theoretical and methodological background. The analysis shows that various aspects of animation have been studied in different countries since the 1960s. The base for the further research was created by French scholars who had developed fundamental issues of socio-cultural animation. Such aspect of the problem as classification of forms and types of animation in tourism has not been resolved yet.

With tourist segment (the number of international tourist arrivals in 2014 was 1,138,000, which is 51 mln more than in 2013) animators offered a kind of complex recreation model, the essence of which is a combination of active, cultural and communicative forms of specially organized leisure activities. However, current animation is only being formed as a separate area of tourism.

The structure of tourism determines the classification of animation within it. To facilitate the research of synergetic links of tourism and socio-cultural animation, and thus the process of animatization in tourism (introduction of animation technology in all types of tourism), we propose to synthesize these spheres of leisure activities into the innovative socio-cultural notion - animation in tourism.

Regarding the animation component, we classify types of tourism on the following criteria: motivational factors of tourism (determined by the needs of tourists); specialization of tourism types; forms of travel organization and service; purposes of travel. For the рифове of stratification of needs and their impact on the structure of tourism we offer to consider four main blocks: recreational, cultural-educational, professional-oriented and entertainment-oriented types of tourism.

The animation's structure is based on two main types of activities: recreation and tourism. Culturalization of animation is realized thanked to specially designed programs. These programs are focused both on psycho-emotional restoration of the individual and improvement of his physical condition. Spiritual and creative recreational animation allows to transfer human psycho-emotional sphere mode from daily energy expenditure into temporary, but extremely useful for mental mode, accumulation of positive emotions. Moreover, within animation activity the outlook of a man is expending, and during the phase of active participation in the animated action physical condition of a tourist is improved.

Various forms of recreation animation are used to create animation and recreation programs. Scientifically based combination of these forms optimizes recreational processes of recreants. In turn, the form which are similar in content, genre and functional features create a certain type of recreational animation, such as verbal animation, games animation, sport animation, show animation, music and song animation, dance animation, complex animation.

Analyzing all the factors that influenced type-forming processes we have offered a generic version of the classification of animation in tourism with its main types and forms.

Recreation animation includes: medical tourism with special evening cultural and entertainment programs; health tourism with the full range of cultural, entertainment and sport programs within recreational system; eco-tourism with eco-educational, cognitive games, communication eco-programs; rural tourism with folk music and songs, dance programs, evenings, village holidays.


Key words: animation in tourism, animatisation of tourism, recreational animation, tourist animation, culturalization of tourist activity.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.