Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Макєєва І.І.
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - 2010. - №16. - С.38-43.

Організація практичної підготовки фахівців сфери туризму на базі навчально-науково-виробничої лабораторії «Туристська фірма»

Молода українська держава з моменту проголошення незалежності опинилася в умовах переходу від планової до ринкової економіки. Сьогодні в кожній галузі народного господарства України відбувається пошук нових шляхів і методів виробництва, здійснюється аналіз сучасного стану розвитку та окреслюються перспективи на майбутнє. Ці процеси характерні також для галузі туризму, яка зазнає великого впливу з боку зовнішніх факторів, таких як зростання потреб населення, мінливість попиту, залежність від стану економіки країни тощо. В результаті зазначеного впливу туристські фірми опинилися в жорстких умовах конкуренції. Для того щоб витримати тиск з боку конкурентів, необхідно побудувати виграшну стратегію на основі аналізу стану ринку та конкуренції, скласти грамотний бізнес-план, дотримуватися технології надання туристичних послуг та сформувати корпоративну культуру на підприємстві. Вирішити ці питання може лише фахівець сфери туризму, що має відповідну кваліфікацію. З метою задоволення потреб ринку в Україні створено систему базової туристичної освіти, але постає питання якості підготовки кадрів сфери туризму. Професійна освіта об’єднує теорію та практику, але з точки зору роботодавців пріоритетна роль повинна належати практиці.

Свідченням актуальності проблеми практичної підготовки спеціалістів сфери туризму є відображення її у низці наукових праць. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців туристичної справи у своїх працях розглядають І. В. Зорін, В. О. Квартальнов, Л. В. Кнодель, В. К. Федорченко, Н. А. Фоменко, Г. С. Цехмістрова, В. І. Цибух та інші. Питання організації практичної підготовки вивчали такі вчені, як Л. І. Поважна, Л. В. Чорна, Н. С. Хмілярчук, В. К. Федорченко. Розкриваючи тему залучення навчально-виробничого відділу «Туристська фірма» з метою організації практики студентів, вчені обмежилися загальною характеристикою функціонування цієї фірми. Але вивчення роботи навчальної фірми є ключовим моментом при організації ефективної практичної підготовки студентів. Тому зазначена проблема потребує ґрунтовного дослідження.

Метою даної статті є характеристика системи організації практичної підготовки фахівців сфери туризму на базі навчально-виробничого відділу «Туристична фірма». Відповідно до мети поставлено такі завдання: розкрити значення практичної підготовки в системі професійної освіти; ознайомитися із досвідом Київського університету туризму, економіки і права в області практичної підготовки студентів; розробити структурну схему навчально-виробничого відділу «Туристська фірма» на основі схеми навчальної фірми «КУТЕП-тур».

Важливою складовою підготовки студентів у вищій школі є практична діяльність, що забезпечує зв'язок з життям, наближує студентів до реальних умов їх майбутньої професії.

Практика має велике значення для формування фахівця туристичної справи. Вона дає змогу оволодіти необхідними знаннями щодо сучасного стану галузі туризму в країні та регіоні, уміннями та навичками прийняття професійних рішень у майбутній професійній діяльності; виявити та розвити організаторські, управлінські здібності практиканта [1, с. 121-123].

Окрім розвитку вмінь та навиків студентів, практична підготовка має велике психологічне значення, що полягає у чергуванні розумової праці з фізичною діяльністю (сприяє покращенню кровообігу, удосконалює м'язову систему, підвищує розумову працездатність); формуванні позитивного ставлення до праці; тренуванні різних аналізаторів, їх розвитку; удосконаленні професійної уваги [2, с. 119].

Організація практичної підготовки студентів регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів. Згідно з навчальними планами закладів освіти терміни фахової практики становлять 10 – 20 % всього навчального часу [3, с. 167-168]. Навчально-виробнича практика може проводиться як на базах практики вищих навчальних закладів, так і на сучасних підприємствах сфери туризму.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 0504 «Туризм», фахове спрямування 6.050400 «Туризм» [4, с. 225] висуває вимоги до системи освіти та професійної підготовки, що полягають в обов’язковому використанні у навчальному процесі лабораторії «Туристська фірма», мультимедійної лінгафонної лабораторії, навчальної лабораторії «Готель», методичного кабінету екскурсійної та музейної справи, навчальної лабораторії туристських інформаційних технологій, навчальної лабораторії зі спортивного туризму. Ці обов’язкові вимоги мають виконувати всі туристські заклади освіти, які ведуть підготовку фахівців за цим напрямком.

На території України функціонують понад 100 вищих навчальних закладів, що займаються підготовкою кадрів для туризму. Серед них вагоме місце займає Навчально-науково-виробничий комплекс «Туризм, готельне господарство, економіка і право», до складу якого входять університет, технікум, училище, готелі тощо [5, с. 142]. Практика студентів Комплексу проходить на базі навчально-виробничого об’єднання «Практика», що включає готель «Гостинність», туристську фірму «КУТЕП-тур», ресторан, бар, центр розвитку кар’єри та рекламно-видавничу групу, бюро перекладів Київ. Важливо зазначити, що Комплекс укладає довготермінові угоди з чисельними базами практики, яких налічується більше 200 [2, с. 269].

Навчальна фірма «КУТЕП-тур» була створена в 2001 році з метою організації практичної роботи студентів [2, с. 134]. Діяльність туристичної фірми контролюється куратором. Директор фірми керує роботою трьох взаємопов’язаних підрозділів: диспетчерська служба, методичний відділ, відділ реклами. Зазначені підрозділи очолюють менеджери, що мають своїх підлеглих. Отже, диспетчерська служба координує роботу музейного та транспортного відділів, відділ реклами займається керівництвом діяльністю турагентів та секції з оформлення і комп’ютерної графіки, а методичний відділ керує роботою літературної, архітектурної та історико-архітектурної секції. В свою чергу менеджери цих секцій координують діяльність екскурсоводів.

Завдяки роботі в навчальній туристській фірмі студенти мають можливість вирішувати завдання в умовах, максимально наближених до реальних.

Теоретична підготовка студентів Київського університету туризму, економіки і права тісно пов’язана із практичною діяльністю в фірмі. Вже на першому курсі студенти проходять практику на фірмі в якості турагентів під час вивчення предмету «Ведення в туризм». Вивчаючи курс «Екскурсознавство», студенти займаються розробкою маршрутів екскурсії, складанням контрольного тексту та технологічної документації. На другому курсі навчання студенти стають менеджерами методичних секцій, займаючись організацією роботи секції. Студенти третього курсу виступають менеджерами підрозділів фірми, здійснюючи контроль за виконанням роботи своїми підлеглими. А старшокурсники виконують функції управління фірмою. Вони приймають безпосередню участь в розробці установчих документів, посадових інструкцій та програми роботи фірми.

Отже, робота студентів в навчальній фірмі організована досить раціонально і грамотно, але, на наш погляд, схема самої фірми «КУТЕП-тур» не відображає всіх аспектів діяльності туристичного підприємства. Тому ми пропонуємо дещо розширену схему навчально-виробничого відділу «Туристична фірма» (див. рис. 1).

Структурна схема навчально-науково-виробничої лабораторії «Туристська фірма»
Рис. 1. Структурна схема навчально-науково-виробничої лабораторії «Туристська фірма»

Розглянемо її складові. Туристична фірма, як навчальна лабораторія, повинна мати відділ маркетингу, в структурі якого доцільно розмістити бюро реклами та просування послуг, бюро PR, бюро маркетингових досліджень та бюро планування і розвитку. Студенти, що вивчають дисципліни «Іміджелогія та зв'язок з громадськістю», «Реклама в туризмі», «Маркетинг в туризмі», «Бізнес-планування в туризмі» мають проходити практику в цьому відділі для закріплення вивченого матеріалу та формування практичних умінь та навичок.

В структурі туристичної фірми доцільно організувати відділ продажу, що включає два напрями роботи, які очолюють агент з внутрішнього туризму та агент з міжнародного туризму. Робота в цьому відділі забезпечить закріплення теоретичних знань та формування необхідних умінь студентів в процесі вивчення ними дисциплін «Технологія туристичної діяльності», «Міжнародний туризм», «Страхування в туризмі», «Безпека в туризмі».

Особливу увагу слід приділити формуванню відділу бронювання та продажу квитків, який дозволить закріпити знання після вивчення курсу «Інформаційні технології в туризмі».

Таким чином, в результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що практична підготовка фахівців сфери туризму є важливою складовою туристичної освіти. Практична діяльність наближує студентів до реальних умов функціонування туристичної фірми, дозволяючи їм оволодіти професійними уміннями та навичками, розвити управлінські та організаторські здібності.

Студенти Київського університету туризму, економіки і права проходять практику в спеціально обладнаній навчальній фірмі «КУТЕП-тур», що забезпечує системне засвоєння отриманих під час аудиторних занять знань та сприяє розвитку практичних умінь студентів.

З метою розширення організаційної структури навчальної фірми «КУТЕП-тур», ми розробили структурну схему навчально-виробничого відділу «Туристська фірма», що включає такі підрозділи, як відділ маркетингу, відділ продажу, відділ бронювання та продажу квитків.

Перспективи подальших розробок в області практичної підготовки фахівців сфери туризму полягають в розробці моделі навчально-виробничого відділу «Туристична фірма».

Література

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для студ. магістратури / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 316 с.
2. Педагогіка туризму. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Федорченка В.К., проф. Фоменко Н.А., доц. Скрипник М.І., доц. Цехмістрової Г.С. – К. : Видавничий дім «Слово», 2004. – 296 с.
3. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.
4. Туристична діяльність в Україні: Нормативно-правове регулювання / Роїна О.М. (2-е вид., змін. та доп.). – К. : КНТ, 2006. – 464 с.
5. Федорченко В.К. Історія туризму в Україні : навч. посіб. для студ. вищх навч. закл. / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова ; передм. В.А. Смолія. – К. : Вища шк., 2002. – 195 с.

Макєєва І.І. Організація практичної підготовки фахівців сфери туризму на базі навчально-науково-виробничої лабораторії «Туристська фірма»

У дослідженні розкрито значення практичної підготовки фахівців сфери туризму. Представлено систему організації навчально-виробничої практики студентів Київського університету туризму, економіки і права на базі навчальної фірми «КУТЕП-тур». Розширено структурну схему навчально-виробничого відділу «Туристська фірма».

Ключові слова: практична підготовка, фахівець сфери туризму, навчально-виробничий відділ.

Макеева И.И. Организация практической подготовки специалистов сферы туризма на базе учебно-научно-производственной лаборатории «Туристическая фирма»

В данной статье раскрыто значение практической подготовки специалистов сферы туризма. Представлена система организации учебно-производственной практики студентов Киевского университета туризма, экономики и права на базе учебной фирмы «КУТЕП-тур». Расширена структурная схема учебно-производственного отдела «Туристская фирма».

Ключевые слова: практическая подготовка, специалист сферы туризма, учебно-производственный отдел.

Makeeva I.I. Practical preparation of specialists of tourindustry on the base of laboratory the «Tourist firm»

The role of practical preparation of tourism specialists is exposed in this article. The organization of student’s practice in the Kiev university of tourism is described. The educational firm «KUTEP-tour» is presented. The chart of educational laboratory «Tourist firm» is presented. Key words: practical preparation, specialist of tourism, educational laboratory.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.