Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Макєєва І.І.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. Частина І. - 2011. - №14 (225). - С.113-118.

Туристичні ресурси України як навчальна дисципліна (спеціальність «Туризм»)

Туристичні ресурси України як навчальна дисципліна У статті характеризуються «Туристичні ресурси України» як навчальна дисципліна професійного спрямування за спеціальністю «Туризм». Розкрито мету, завдання та представлено тематичний план курсу. Визначено форми організації занять з навчальної дисципліни.

Ключові слова: туристичні ресурси, тематичний план, форми організації занять.

Розвиток туризму на конкретній території сприяє вирішенню низки економічних проблем регіону, таких як зайнятість місцевого населення, будівництво шляхів сполучення та споруд житлового призначення, налагодження різних видів комунікацій, формування позитивного іміджу регіону, підтримка та розвиток місцевої культури. Іншими словами розвиток туризму в регіоні формує сучасну інфраструктуру, що призначена для її експлуатації як туристами, так і місцевим населенням. Однак туристична індустрія, що включає наявність туристичної інфраструктури, може розвиватися лише за деяких умов, таких як наявність капіталу, технологій, кадрів та туристичних ресурсів в регіоні. Ці умови є першочерговими, тому що недостатньо мати капітал, придбати технологію, сформувати кадрову команду та займатися туризмом. Спочатку слід обрати придатну для організації туризму територію, що характеризується наявністю туристичних ресурсів. Якщо ж такої місцевості немає, то створити туристичний ресурс на її території.

Туристичні ресурси є найбільш дешевою складовою туристичного бізнесу, тому в сфері туризму достатньо бистрими темпами досягається висока рентабельність підприємницької діяльності. Однак якщо здійснюється створення штучного туристичного ресурсу, то собівартість туристичного продукту значно зростає.

Туристичні ресурси є мотиваційною підставою для вибору місця відпочинку туристами, слугують основою для формування туристичного продукту. Вони являють собою об’єкти туристського інтересу, які потенційно здатні задовольнити потреби подорожуючих. Не наділена туристичними ресурсами місцевість в більшості випадків може вважатися непридатною для організації на її території туризму. У зв’язку з цим збільшується значення досліджень туристичних ресурсів як основи туристичної діяльності.

В сучасній науковій літературі існує велика кількість поглядів на поняття та сутність туристичних ресурсів. З цього приводу навіть сформувалися основні науково-практичні школи з ресурсно-туристської проблематики:

1. Кримська школа, що об’єднує таких вчених, як М.Б. Багров, М.С. Мироненко, І.Т. Твердохлєбов, Л.О. Багрова, І.М. Яковенко.
2. Львівська школа (М.П. Крачило, Н.Ю. Недашківська, М.Й. Рутинський, В.К. Євдокименко, М.П. Мальська).
3. Київська школа (Д.І. Богорад, І.Д. Родічкін, Т.Ф. Панченко, О.І. Родічкіна, В.Я. Городський, О.О. Любіцева, О.О. Бейдик, О.О. Мазуркевич) [1; 2; 3].
4. Московська школа (В.С. Преображенський, О.О. Мінц, Б.Б. Родоман, Ю.О. Вєдєнін, І.В. Зорін, В.О. Квартальнов, М.О. Ананьєв, П.М. Зачиняєв, М.О. Орлов).

Вчені по-різному тлумачать поняття «туристичні ресурси». Велика кількість різних поглядів на поняття та сутність туристичних ресурсів пояснює появу різних підходів до їх класифікації.

Структура туристичних ресурсів досить докладно розроблена в роботах таких вчених, як О.О. Любіцева, О.О. Бейдик, В.І. Стафійчук, Є.В. Панкова, Н.П. Крачило, Ф.Ю. Поклонський, М. Труаси, П. Дефер, О.Л. Драчева, Ю.В. Забаєв, Д.К. Ісмаєв тощо [4]. Викладачі кафедри туризму та готельного господарства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка С.О. Дітковська та Л.В. Мальцева запропонували власну класифікацію туристичних ресурсів.

Аналіз наукової літератури вказує на достатню розробленість та актуальність теми дослідження туристичних ресурсів України. Однак, постає проблема систематизації цієї інформації та виділення найбільш об’єктивного тлумачення поняття «туристичні ресурси», вибору найбільш повної характеристики структури туристичних ресурсів України з метою донесення цього матеріалу в зрозумілій та докладній формі до свідомості студентів, що навчаються за спеціальністю «Туризм». Виходячи з вищесказаного, наукова та методична розробка курсу «Туристичні ресурси України» як навчальної дисципліни є досить актуальною.

Метою статті є характеристика «Туристичних ресурсів України» як навчальної дисципліни професійного спрямування за спеціальністю «Туризм». Відповідно до мети були поставлені завдання дослідження: розкрити мету, завдання та тематичний план курсу; визначити форми організації занять з навчальної дисципліни.

Курс «Туристичні ресурси України» займає важливе місце в системі підготовки бакалаврів з організації туристичного обслуговування. Метою курсу є ознайомлення студентів із туристичними ресурсами України. Під час вивчення дисципліни досліджується суспільно-територіальний туристичний комплекс України, що характеризується сукупністю природних, культурно-історичних та інфраструктурних туристичних ресурсів.

Основними завданнями дисципліни є:

- засвоєння теоретичного матеріалу щодо наявних туристичних ресурсів України;
- ознайомлення з інформацією щодо туристичного потенціалу України;
- формування вмінь та навичок самостійно знаходити нові шляхи просування національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках на основі дослідження туристичних ресурсів України.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами в процесі підготовки з таких дисциплін, як «Вступ до фаху», «Історія туризму» та «Туристичне країнознавство», і забезпечує вивчення таких дисциплін, як «Основи музеєзнавства», «Туристичне краєзнавство» та «Організація туристичних послуг».

Програма передбачає ознайомлення студентів із широким колом питань, зокрема: формування території української держави, географічні передумови формування туристичних ресурсів України, природні та культурно-історичні туристичні ресурси, класифікація туристичних територій України, туристичні ресурси Луганщини.

В результаті вивчення дисципліни «Туристичні ресурси України» студенти мають:

- знати: поняття «туристичні ресурси» в широкому та вузькому сенсах; підходи до класифікації туристичних ресурсів; основні ознаки туристичних ресурсів; поняття та сутність георозмаїття як основи споживання туристичних ресурсів; геологічну історію формування території України та історію становлення Української держави; географічні аспекти формування туристичних ресурсів України; природні, культурно-історичні та інфраструктурні туристичні ресурси України.
- вміти: виділити ресурси досліджуваної території, що відносять до туристичних, користуючись основними ознаками туристичних ресурсів; розрізняти туристичні ресурси за їх походженням; провести комплексну оцінку туристичних ресурсів території; розрахувати рекреаційну місткість окремої території; розрахувати показник пропускної здатності туристичного об’єкту.

Вивчення даної дисципліни вимагає застосування новаторських підходів до організації навчального процесу на основі широкого використання новітніх інформаційних технологій. Основний наголос повинен робитися на практичному використанні та закріпленні отриманих теоретичних знань через організацію практичних занять. Невід’ємним компонентом навчання повинна стати організація круглих столів, семінарів, презентацій із залученням компетентних спеціалістів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових організацій у цілях наближення навчального процесу до практики раціонального використання туристичних ресурсів Луганщини та України в цілому з метою розвитку туризму в межах країни.

З метою опанування дисципліни «Туристичні ресурси України» розроблено структуру курсу, що передбачає формування певного тематичного плану.

Тематичний план демонструє розподіл дисципліни на два змістовні модулі (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1.

Тематичний план дисципліни
Змістовні модулі та їхня тематика
Модуль А. Природні туристичні ресурси України
1.1. Поняття туристичних ресурсів та їх класифікація
1.2. Рекреаційне районування території України
1.3. Комплексна оцінка туристичних ресурсів окремої території
1.4. Структура природних туристичних ресурсів
1.5. Кліматичні туристичні ресурси України
1.6. Бальнеологічні туристичні ресурси України
1.7. Водні туристичні ресурси України
1.8. Ландшафтні та орографічні туристичні ресурси України
1.9. Природно-заповідний фонд та біотичні туристичні ресурси України
Модуль В. Культурно-історичні та інфраструктурні туристичні ресурси України
2.1. Структура культурно-історичних туристичних ресурсів
2.2. Археологічні туристичні ресурси України
2.3. Архітектурні туристичні ресурси України
2.4. Пам’ятки історії та культури України
2.5. Етнічні туристичні ресурси України
2.6. Подієві туристичні ресурси України
2.7. Інфраструктурні туристичні ресурси України
2.8. Туристичні ресурси Луганщини

Теоретична частина курсу передбачає проведення лекцій, а практична частина – практичних занять. Протягом вивчення тем змістовного модулю студенти виконують творчу самостійну роботу.

Практична робота дозволяє закріпити отримані в процесі слухання лекцій теоретичні знання студентів та відпрацювати на практиці необхідні уміння та навички. Протягом практичного заняття студент проходить декілька форм поточного контролю: усна відповідь, виконання аудиторних завдань та тестовий контроль. При підготовці до практичного заняття слід ознайомитися із основними поняттями теми, що вивчається, обладнанням, необхідним для аналізу даних та демонстрації результатів аналізу; підготувати питання за планом заняття, ознайомившись із методичними рекомендаціями щодо підготовки до цих питань; ознайомитися із завданнями для аудиторного виконання (які виконуються в групі під час практичного заняття); відповісти на запитання для самоконтролю. При підготовці до практичного заняття необхідно звернутися до основної літератури, а для більш докладного вивчення питання – доповнити отримані знання, звернувшись до додаткових літературних джерел.

Самостійна робота, що виконується студентом з курсу «Туристичні ресурси України», дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки з вивченої дисципліни. Основними завданнями самостійної роботи студента є вивчення процесу організації туристичної діяльності в Україні на базі наявних туристичних ресурсів, пошук шляхів вирішення проблем раціонального використання туристичних ресурсів та раціонального навантаження на рекреаційні території України. Кожен студент має самостійно обрати тему своєї дослідницької роботи, затвердивши її з викладачем дисципліни «Туристичні ресурси України».

Творча самостійна робота студента є першим кроком до науки. Виконуючи завдання самостійної роботи, студент ознайомлюється з основними вимогами, що висуваються до наукових робіт, вчиться самостійно робити висновки, а отже отримує перші навички дослідницької роботи.

При використанні модульно-рейтингової системи поточного та підсумкового контролю рівень знань студентів з дисципліни «Туристичні ресурси України» перевіряється під час написання двох модульних робіт.

Таким чином, професійна підготовка фахівців сфери туризму потребує ґрунтовного вивчення наявних та потенційних туристичних ресурсів України. Задовольнити цю потребу дозволяє опанування навчальної дисципліни «Туристичні ресурси України». Завданнями курсу є засвоєння теоретичного матеріалу щодо наявних та потенційних туристичних ресурсів України, формування вмінь та навичок самостійно знаходити нові шляхи просування національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках на основі дослідження туристичних ресурсів України. Тематичний план курсу передбачає вивчення двох змістовних модулів: «Природні туристичні ресурси України» та «Культурно-історичні та інфраструктурні туристичні ресурси України». Теоретична частина курсу передбачає проведення лекцій, а практична частина – практичних занять. Протягом вивчення тем змістовного модулю студенти виконують творчу самостійну роботу.

Перспективи подальших розробок полягають у розробці авторської методики викладання курсу «Туристичні ресурси України».

Література

1. Бейдик О.О. Туристсько-рекреаційні ресурси: навчально-методичний комплекс: 2-е вид., доп. і розш. / О.О. Бейдик. – К.: ВГЛ «Обрій», 2008. – 167с.
2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія / О.О. Бейдик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 395 с.
3. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: навч. посібник / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. – Киiв: Альтерпрес, 2007. – 369 с.
4. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник. / Є.В. Панкова. – К.: Альтерпрес, 2003. – 352 с.

Макеева И.И. Туристические ресурсы Украины как учебная дисциплина (специальность «Туризм»)

В статье характеризуются «Туристические ресурсы Украины» как учебная дисциплина профессиональной направленности по специальности «Туризм». Раскрыта цель, задачи и представлен тематический план курса. Определены формы организации занятий по учебной дисциплине.

Ключевые слова: туристические ресурсы, тематический план, формы организации занятий.

Makeeva I.I. The tourist resources of Ukraine as educational discipline (the speciality «Tourism»)

«The tourist resources of Ukraine» as educational discipline for speciality «Tourism» is analyzed in the article. The purpose, tasks and topic plan are considered. The forms of class organization are cleared up.

Key words: tourist resources, topic plan, forms of class organization.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.