Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мальона С.Б.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. Частина ІІІ. - 2013. - №18 (277). - С.86-91.

Правова культура менеджера туризму в процесі професійної підготовки у вузі

В статті проаналізовано сукупність наукової, соціологічної та юридичної літератури з метою виявлення теоретичних положень, що є основними для постановки та вирішення проблеми дослідження, розглянуті та проаналізовані основні критерії дослідження, розкрито та проаналізовано сутність правової культури, виявлено специфіку формування правової культури менеджерів туризму й підходи у визначенні ефективності правового виховання у вузі.

Ключові слова: менеджер туризму, правова культура, професійна підготовка.

У сучасному освітньому просторі вищий навчальний заклад служить не лише для передачі спеціальних знань, а й для розвитку особистості студента як майбутнього фахівця, який характеризується повнотою знань, умінь, навичок та певним світоглядом, життєвими установками, цінностями й особливостями професійної поведінки. Тому основним завданням викладача вищого навчального закладу – дати студентові знання, сформувати професійні вміння та у процесі спілкування прилучити його до культури.

Завдання полягає у визначенні поняття «правової культури менеджера туризму», обґрунтуванні основних критеріїв та у розробці моделі сформованості правової культури менеджера туризму в процесі професійної підготовки у вузі.

Поняття «правова культура» має неоднозначне тлумачення в сучасних науках. Визначивши загальне поняття правової культури, на основі комплексного підходу ми інтегрували поняття «правова культура особистості», де враховували ряд важливих моментів:

1. правова культура особистості може бути представлена як сукупність двох компонентів – творчого та особистісного;
2. це частина правової культури суспільства;
3. правову культуру особистості можна розглядати як ступінь і характер її правового розвитку;
4. правова культура особистості ґрунтується на позитивній правовій свідомості, що реалізується в активній діяльності;
5. правова культура особистості є основою правової культури фахівця.

Отже, «правова культура особистості» – це цінне ядро суспільної правової культури; ступінь і характер правового розвитку особистості, заснованого на рівні позитивної правосвідомості, що реалізується в активній творчій правозастосовній діяльності.

Аналізуючи поняття «культура фахівця» ми зробили висновок, що «правова культура менеджера туризму» – це структурний компонент суспільної правової культури, що відображає ступінь і характер правового розвитку менеджера туризму, заснованого на рівні позитивної правосвідомості, що реалізується в активній творчій правозастосовній повсякденній і професійній туристській діяльності.

У контексті нашого дослідження перед нами постало завдання детальної характеристики компонентів, показників, критеріїв, рівнів правової культури студента туристського вузу.

На основі аналізу наукової літератури в процесі дослідження нами були виділені критерії сформованості правової культури менеджера туризму в процесі професійної підготовки у в туристському вузі:

- когнітивний (рівень правової поінформованості, що характеризується усвідомленістю, адекватністю та повнотою знань);
- оцінний (рівень адекватності оцінки правових явищ);
- емоційний (рівень здатності випробовувати позитивні емоції із приводу позитивних явищ правової дійсності й негативні – у зв’язку з негативними);
- мотиваційно-ціннісний (рівень впровадження правових цінностей в особистісну сферу);
- вольовий (рівень сформованості прагнення особистості до розвитку правової культури й здатності виявити духовний імунітет до здійснення правопорушення);
- практичний (рівень оволодіння організаційно-аналітичною частиною правозастосування);
- поведінковий (рівень відповідності правових установок та правомірної поведінки особистості, уміння постійно, активно, результативно поводитись у різних правових ситуаціях).

У контексті вирішення завдань дослідження виникла необхідність виділення рівнів сформованості правової культури менеджера туризму, бальну оцінку ми представили в таблиці 1.

Таблиця 1.

Шкала оцінок рівнів сформованості правової культури менеджера туризму
Бал Рівні показників Ступінь вираження рівня
4 І - вище середнього Виражений дуже добре: володіє теоретичними знаннями, які представлені в об’ємі навчального процесу, вдало володіє отриманими знаннями на практиці
3 ІІ - середній Виражений добре: володіє поверхневими знаннями, які застосовує на практиці
2 ІІІ - низький Виражений задовільно: володіє мінімальними теоретичними знаннями
1 ІV - дуже низький Виражені погано: теоретичні знання відсутні

Інтеграція виявлених у процесі дослідження компонентів правової культури, аналіз наукових джерел та практики роботи ВНЗ дозволив нам схематично відобразити модель формування правової культури менеджера туризму в процесі професійної підготовки у вузі, складовими якої є: мета, зміст, методи, педагогічні й соціально-правові умови та компоненти:

- цільовий – покликаний формулювати основні цілі функціонування даного процесу;
- мотиваційний – створює спонукальну базу для процесу формування правової культури;
- змістово-діяльнісний – інтегрує вимоги повсякденного правового життя, що лежить в основі професійної діяльності майбутніх менеджерів туризму й можливостях навчального закладу з розвитку правової культури студентів;
- контрольний – сприяє аналізу, обліку й корекції одержаних в процесі формування правової культури результатів;
- результативний – визначає вимоги до рівня правової культури, що є необхідними та достатніми для випускника вищого навчального закладу й дає оцінку роботи з аналітичного та експериментального вивчення формування правової культури майбутнього менеджера туризму (рис.1.).

Модель формування правової культури менеджер туризму у вузі
Рис. 1. Модель формування правової культури менеджер туризму у вузі

Метою моделі є підготовка майбутніх фахівців туризму до правового забезпечення їх професійної діяльності.

В процесі досягнення мети вирішувались такі завдання:

- засвоєння студентами чинних законів та систематичне їх інформування про актуальні питання права й прийняття нових законів та законодавчих актів;
- формування правової свідомості (сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів), яка визначає ставлення особистості до вимог законів, регулює її поведінку;
- виховання поваги до держави і права;
- формування нетерпимого ставлення до правопорушень, злочинності, здатності протистояти негативним явищам і протидіяти їм.

Зважаючи на це в процесі побудови моделі формування правової культури менеджера туризму ми підбирали відповідні методи та організаційні форми навчальної роботи, які б дозволили активізувати процес навчання і забезпечити самостійну, творчу і практичну діяльність майбутніх фахівців галузі туризму.

Зміст моделі формування правової культури менеджера туризму у вищому навчальну закладі представлений цільовим, мотиваційним, змістово-діяльнісним, контрольним та результативним компонентами підготовки.

Ефективність реалізації моделі формування правової культури менеджера туризму має забезпечуватись комплексом педагогічних та соціально-правових умов, до яких відносяться:

- використання потенціалу різних вузівських дисциплін для вивчення правових ідей;
- доповнення теоретичних правових положень відомостями про можливість їхнього практичного застосування у сфері туризму;
- відбір отриманого зумовлено досвіду практичної діяльності, відповідно до сьогоденних потреб життя й інтересів студента;
- засвоєння відомостей, що дозволяють майбутнім фахівцям моделювати свою правову професійну й повсякденну діяльність;
- включення студента в активну правопізнавальну й правозастосовну діяльність навчально-виховного процесу;
- організація навчання на вербально-діяльнісній діалогічній основі, орієнтованій на індивідуально-творчий розвиток студента;
- введення до навчального плану правових спецкурсів як регіонального компоненту.

Оцінку сформованості правової культури менеджера туризму в процесі професійної підготовки у вузі доцільно проводити комплексно, з огляду на дані складових моделі.

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні рівня готовності студентів туристських вузів до правового забезпечення їх професійної діяльності.

Список використаних джерел

1. Бабак О.В. Правова культура й процес її формування // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Глобалізація ринків», 5-17 грудня 2005 р. / О.В. Бабак. – Краснодар: КИМИМ, 2006. – Вып.1. – С.46-52.
2. Бабак О.В. Правова культура менеджера туризму / О.В. Бабак // Праці Кубанського державного аграрного університету. – Краснодар: Изд-во КГАУ, 2006. – Вып.4. – С.336-342.
3. Вакуленко В. Форми і методи контролю якості знань і рівня професійної компетентності майбутнього викладача // Педагогіка і психологія професійної освіти / В. Вакуленко. – 2003. – №6. – С.109-121.
4. Ганзенко О.О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 16 с.
5. Мальона С.Б. Правова культура як чинник професійної діяльності фахівців фізичної культури / Світлана Мальона // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – т.1. – С.207-211.
6. Подберезськй М.К. Формування правової культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів: Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 1997. – 418 с.

Малёна С.Б. Правовая культура менеджера туризма в процессе профессиональной подготовке в вузе

В статье проанализированы совокупность научной, социологической и юридической литературы с целью выявления теоретических положений, которые являются основными для постановки и решения проблемы исследования, рассмотрены и проанализированы основные критерии исследования, раскрыта и проанализирована сущность правовой культуры, выявлена специфика формирования правовой культуры менеджеров туризма и подходы в определении эффективности правового воспитания в вузе.

Ключевые слова: менеджер туризма, правовая культура, профессиональная подготовка.

Malona S.B. Legal Culture Tourism Manager During Training at the University

This paper analyzes a set of scientific, educational, psychological, educational, sociological and legal literature in order to identify theoretical principles that are fundamental to the formulation and solution studies of legal culture tourism manager during training in high school, reviewed and analyzed the basic criteria of formation legal culture tourism manager during training at the Institute of Tourism: cognitive (the level of legal awareness, characterized by awareness, relevance and completeness of knowledge), evaluation (assessment of adequacy of legal phenomena), emotional (level of ability to experience positive emotions about the positive effects of legal validity and negative - due to negative) motivational value (level of implementation of legal values in the personal sphere), volitional (level of formation of the desire of the individual to the development of legal culture and the ability to detect spiritual immunity to the offense), practical (level of mastery of organizational analytical part of enforcement) behavioral (the legal level of compliance units and lawful conduct of the individual, the ability to constantly and actively, effectively cope with different legal situations), described and analyzed the legal nature of cultural tourism manager, revealed the specific formation of legal culture and tourism management approaches in determining the efficiency legal education at the university.

Key words: tourism manager, legal culture, professional training.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.