Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Матюхін В.А., Кобзєва О.В.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2008. - №12. - С.249-252.

Ефективність управління підсистемами навчального процесу недержавного ВНЗ при навчанні менеджерів туризму

Постановка проблеми. За останнє десятиріччя в Україні була створена мережа недержавних вищих навчальних закладів - понад 200 ВНЗ І-ІV-го рівня акредитації. У 2006 р. у недержавних ВНЗ навчалось понад 400 тис. студентів. Десятки тисяч випускників НВНЗ успішно працюють в усіх галузях господарського комплексу та органах державного управління. Недержавними ВНЗ сплачено сотні мільйонів гривень до державного бюджету, створено десятки тисяч місць для висококваліфікованих викладачів, інженерно-технічних працівників і науковців. Тому сектор недержавної вищої освіти займає значну частку в економіці освітянської галузі, а недержавні ВНЗ, виконуючи соціальну і економічну функції, є суб’єктами господарської діяльності і їм притаманні дії економічних законів.

Аналіз упливу ринкових чинників на управління НВНЗ приводить до висновку, що вони, порівняно з державними ВНЗ, працюють у нерівноправних конкурентних умовах. У 2006 р. понад 50 % обсягу набору студентів державних ВНЗ фінансувалось із бюджету країни. З іншого боку, недержавні ВНЗ, завдяки незалежності прийняття управлінських рішень, мають можливість використати переваги у менеджменті й успішно конкурувати з державним сектором вищої освіти.

Особливістю недержавного сектора вищої освіти є ринкова модель діяльності, в той час як державному сектору притаманна модель змішаної ринкової економіки. Наступна важлива особливість упливу ринкових чинників на управління навчальним процесом НВНЗ полягає в тому, що останні працюють одночасно на двох ринках - ринку освіти і ринку праці. Необхідність комплексного дослідження управління системою навчального процесу недержавних ВНЗ для забезпечення її ефективного функціонування в ринкових умовах визначає актуальність дослідження.

За останні роки має місце збільшення обсягу наукових досліджень з менеджменту освіти:

- у праці [1, с. 271-290] визначені напрями науково-методичної інновації в освіті;
- логістична та маркетингова орієнтація ринку освіти в Україні розглянута в роботі [2, с.280- 297];
- організаційна модель та категорії менеджменту ВНЗ - в [3, с.32-36];
- інші автори визначали особливості управління бізнес-процесами у ВНЗ [4, с.83-88], досліджували стратегію інноваційного розвитку недержавних ВНЗ [5, c.255-259], сутність педагогічного менеджменту закладів загальної середньої освіти [6, c.20-29]. Але питання дослідження особливостей та ефективності управління підсистемами навчального процесу недержавних ВНЗ залишається недостатньо вивченим.

Метою запропонованої роботи є дослідження особливостей та ефективності управління підсистемами навчального процесу недержавних ВНЗ в умовах впливу ринку освіти і ринку праці. Завданням дослідження є визначення структури системи навчального процесу та вивчення взаємодії його підсистем, визначення необхідних і достатніх умов щодо формування системи управління навчальним процесом, а також аналізу ефективності її функціонування при підготовці менеджерів туризму.

Система навчального процесу недержавних ВНЗ визначена як структурована сукупність функціонально залежних підсистем (контингенту, форм та рівнів навчання, форм навчального процесу), які на основі функцій і методів менеджменту забезпечують скоординовану діяльність з підготовки фахівців за встановленими критеріями (якості, часу) та вимогами (ринку освіти, ринку праці). Навчальний процес (Нп) можна розглядати як нелінійну багатофункціональну залежність:

Нп = f (Кнп, Фнп, Fнр)

де Кнп - підсистема контингенту навчального процесу, яка складається з двох рівнів: І рівень (керуючий) - професорсько-викладацький склад, адміністративний персонал, наукові співробітники та інженерний персонал, які навчають; ІІ рівень (керований) - аспіранти (здобувачі), студенти, абітурієнти, яких навчають;
Фнп - підсистема форм навчального процесу, яка складається з таких форм: аудиторні заняття, практична підготовка, самостійна робота, контрольні заходи;
Fнр - підсистема форм та рівнів навчання, яка складається з форм навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна, екстернат та змішані форми) та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

У свою чергу вказані підсистеми навчального процесу пов’язані з такими категоріями навчального процесу, як менеджмент, якість, час навчання, місце навчання:

Кнп = α (Кі, М, Q)

де Кі - види контингенту,
М - менеджмент,
Q - якість.

Система навчального процесу як складна динамічна система (у часі та просторі) повинна адекватно відповідати вимогам ринку освіти (Е) та ринку праці (J). Формування системи управління навчальним процесом відбувається на підставі категорій менеджменту (функцій, методів, управлінських рішень) з урахуванням особливостей зовнішнього та внутрішнього середовища (зокрема і Болонського процесу). При цьому підсистеми навчального процесу зазнають змін відповідно до прийнятих управлінських рішень.

Із професорсько-викладацького складу призначаються керівники професійної практики, які розробляють відповідне методичне забезпечення, тобто формують навчально-методичні методи менеджменту навчального процесу. Крім того, змінюється організаційна структура навчального процесу ВНЗ, створюється новий підрозділ “Кар’єра-центр” [3, с. 32-36], який забезпечує практичну підготовку студентів і сприяє їх працевлаштуванню за фахом.

Таким чином, необхідною умовою формування системи управління навчальним процесом недержавних ВНЗ є комплексний підхід до об’єкта управління як структурованої сукупності функціонально залежних підсистем і застосування функцій та методів менеджменту для скоординованої діяльності з підготовки фахівців. Достатньою умовою формування системи управління навчальним процесом недержавних ВНЗ є виконання встановлених критеріїв якості й терміну підготовки фахівців, а також вимог ринку освіти і ринку праці.

Ефективність функціонування системи управління навчальним процесом підтверджена при впровадженні навчальних спеціалізацій з менеджменту туризму та готельного бізнесу, що призвело до якісної зміни доходу навчального закладу (рис. 1).

Зміна відносного доходу ВНЗ за напрямами
Рис. 1. Зміна відносного доходу ВНЗ за напрямами

Так, у 2000 р. дохід від навчання студентів за напрямом право більш ніж у 2 рази перевищував дохід від навчання менеджерів (70 та 30% відповідно), а у 2006 р. дохід за напрямом менеджмент за рахунок збільшення менеджерів туризму випередив дохід за напрямом право (відповідно 65 та 35 %).

Економічна складова ефекту підтверджується також стабільним зростанням контингенту НВНЗ. Динаміка зростання відносного доходу ВНЗ за рахунок збільшення набору студентів (переважно менеджерів туризму) представлена на рис. 2.

Динаміка зростання відносного доходу ВНЗ
Рис. 2. Динаміка зростання відносного доходу ВНЗ

У роботі запропоновано комплексний підхід до об’єкта управління навчальним процесом в ринкових умовах. Визначені три основні підсистеми навчального процесу - контингент, форми і рівні навчання та форми навчального процесу, а також категорії навчального процесу: менеджмент і якість освіти, час та місце навчання.

Формування системи управління навчальним процесом повинно базуватись на принципах ринкового дуалізму - вимог ринку освіти і ринку праці.

Особливістю управління навчальним процесом, як багатофункціональною динамічною системою, є ланцюгова зміна всіх підсистем унаслідок прийняття управлінських рішень щодо зміни окремих елементів навчального процесу.

Ефективність управління підсистемами навчального процесу підтверджена позитивною динамікою зростання відносного доходу НВНЗ за рахунок підготовки менеджерів туризму.

Подальшим напрямом дослідження є вивчення впливу вимог ринку освіти стосовно конкурентноздатності недержавних ВНЗ на підсистеми навчального процесу.

Література

1. Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні - К.: Фенікс, 2005. - 320 с.
2. Гурч Л.М. Логістична та маркетингова орієнтація ринку освіти в Україні в контексті Болонського процесу // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. - К.: МАУП, 2006. - С.280-297.
3. Матюхін В.О., Кобзєва О.В. Організаційна модель та особливості менеджменту вищого навчального закладу // Наукові праці МАУП. - К.: МАУП, 2006. - Вип.1(13). - С.32-36.
4. Федоркин С.И., Ячменев Е.Ф. Особенности управления бизнес-процессами в вузе // Культура народов Причерноморья. - Сімферополь: Кримський науковий центр НАН України, 2006. - №74. - C.83-88.
5. Матюхін В.О. Стратегія інноваційного розвитку недержавних вищих навчальних закладів // Регіональна економіка. - Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. - №4(42). - С.255-259.
6. Управління навчальним закладом: Навч.-метод. посібник. Ч.1 / В.В. Григораш, О.М. Касьянова, О.І. Мармаза та ін. - Харків: Веста: Вид-во “Ранок”, 2004. - 160 с.
7. Матюхін В.О., Кобзєва О.В. Організація практичної підготовки і використання інформаційних технологій при очно-дистанційному навчанні // Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Реалізація положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України”, м. Судак - К.: МАУП, 2005. - С.247-253.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.