Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мізюк Б.М., Ящук В.І.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.)
Львів: Растр-7, 2016. - 376 с. - C.324-327.

Концептуальні підходи до впровадження інформаційних технологій у стратегічному управлінні суб'єктами туристичної діяльності

інформаційні технології у стратегічному управлінні суб'єктами туристичної діяльності Вплив суб'єкта управління на об'єкт має інформаційний характер, а предметом управлінської праці є інформація про внутрішнє і зовнішнє середовище. При цьому, інформація про зовнішнє середовище має фрагментарний, несистемний характер, що ускладнює і процес управління в цілому. Відсутність достовірної, актуальної зовнішньої інформації призводить до того, що питання стратегічного розвитку і управління в практичній діяльності підприємств туристичного бізнесу не є пріоритетними. Така ситуація значно погіршує конкурентні позиції вітчизняних підприємств на міжнародному ринку туристичних послуг.

Протягом тисячоліть людство здійснювало пошук ефективних методів конкуренції. У результаті зведення різних методик ефективної конкуренції з'явилось поняття метастратегії. Метастратегія - це певною мірою конструктор, використовуючи деталі якого кожна фізична й юридична особи здатні самостійно змоделювати власні конкурентні стратегії, які відповідають реальним загрозам і ризикам зовнішнього середовища [1]. Однією із найсуттєвіших компонент стратегії є інформація. Оскільки ефективно конкурувати, завойовувати та утримувати лідируючі позиції і досягнути поставлених стратегічних цілей здатен той, хто володіє достовірною й своєчасною інформацією, зможе отримати її першим та першим застосувати для конкретних дій. Стратегічний менеджмент, використовуючи різноманітні методики інформаційного програмування, потребує використання сучасних інформаційних технологій. Саме таке поєднання значно посилює отримання конкурентних переваг.

Стратегічний менеджмент формує систему поведінки підприємства на тривалий період, яка передбачає вибір одного із альтернативних напрямів його економічного розвитку і механізму виживання в цивілізованих ринкових відносинах [2]. Цей процес включає визначення тривалих цільових установок з урахуванням внутрішніх можливостей підприємства і реальних умов зовнішнього середовища, формування стратегічних завдань і розроблення заходів для їх реалізації.

Складність урахування впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на діяльність підприємства можливо вирішити шляхом забезпечення керівників підприємства точною, достовірною, актуальною, оперативною, повною інформацією, необхідною для прийняття рішень. У зв'язку з цим зростає значення інформаційного обслуговування, яке можливе за умов застосування новітніх інформаційних технологій.

Інформація набуває стратегічного характеру у випадку, коли дані пройшли аналітичну обробку та підготовлені для використання в стратегічному плануванні [3]. Проте цей процес не включає інформацію, що використовується в управлінні реалізації стратегії, а отже, виникає необхідність дослідження інформаційного обслуговування стратегічного управління в методологічному аспекті.

Цілі діяльності туристичного підприємства, як одна із обов'язкових умов ефективного управління, спрямовані не тільки на отримання прибутку, а й на досягнення бажаного результату в майбутньому, пов'язаного з подальшою діяльністю і станом на туристичному ринку. Тобто на туристичному підприємстві визначаються цілі, які формують, відповідно, завдання оперативного і стратегічного планування й управління.

Вирішити завдання оперативного планування та управління призначені корпоративні інформаційні системи, які дозволяють автоматизувати оперативне планування, облік і управління виробничою діяльністю підприємства. Такі системи охоплюють увесь ланцюг операцій, пов'язаних з виробництвом туристичного продукту.

Відмінність завдань оперативного планування і управління від завдань стратегічного полягає в тому, що останні пов'язані з вибором оптимальних шляхів розвитку підприємства. Реалізація стратегічних завдань можлива у разі застосування програмних засобів, які дозволяють автоматизувати вирішення завдань менеджменту в ланцюжку "діагностика - вибір стратегії - планування - виконання - контроль реалізації планів".

Процес стратегічного планування на туристичному підприємстві розпочинається з визначення його поточного стану. За результатами аналізу визначаються цілі, які планує досягнути у своїй діяльності підприємство. Вони повинні враховувати реальні можливості підприємства, тобто наявний технологічний потенціал, кадри, фінансові, матеріальні, інформаційні ресурси тощо.

У сучасних умовах господарювання реалізувати ефективний менеджмент на туристичному підприємстві без застосування інформаційних технологій неможливо. Таким чином, розроблення і реалізація стратегії розвитку підприємства повинна здійснюватись разом із стратегією розвитку відповідних засобів інформатизації. Сучасні інформаційні технології дозволяють побудувати модель розвитку підприємства, проаналізувати різні напрями його розвитку й оцінити ключові показники діяльності. При цьому туристичне підприємство може вирішувати питання інформатизації шляхом розроблення власних програмних продуктів, які забезпечують вирішення завдань стратегічного планування й управління, або придбати вже розроблені.

Складність завдань стратегічного управління полягає в необхідності розроблення оригінальних програмних продуктів, які здатні автоматизувати їх вирішення. Це трудомісткий і дорогий процес, який вимагає спеціальних знань, а тому більшість туристичних підприємств взагалі не вдаються до автоматизації вирішення стратегічних завдань, а деякі з них реалізують технологію стратегічного управління на основі готових програмних рішень.

Розвиток інформаційних технологій у туризмі припадає на 90-ті роки XX ст. Цей період відповідає стратегії "орієнтація на конкурентів", яка полягає в побудові інформаційних систем, орієнтованих на роботу з інформацією для вирішення проблем управління великими корпораціями (Enterprise Resource Planning - ERP). Цю систему можна поділити на дві категорії: "Управління підприємством" і "Управління бізнесом" [4]. При цьому друга категорія відрізняється від першої забезпеченням якісного управління не тільки підприємством, а й допоміжними процесами (споживчим попитом, продуманою реалізацією туристичного продукту та його доставкою споживачу).

З появою нових різновидів інформаційних технологій розвиток бізнес-стратегій продовжується і з'являються нові системи, призначені для сучасних підприємств. Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств на світовому туристичному ринку, оптимізація внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів забезпечується за умови інтеграції системи з можливостями Інтернет, що реалізовано у системі типу ERP II. Розроблення і реалізація завдань стратегічного управління із застосуванням цього методу здійснюється шляхом розроблення і впровадження комплексної системи автоматизації управління туристичним підприємством. Система повинна передбачати автоматизацію бізнес-процесів усіх учасників туристичного ринку шляхом створення автоматизованих робочих місць спеціалістів, менеджерів, керівників, використання можливостей Інтернет для створення, просування і реалізації туристичного продукту. Саме комплексна автоматизація дасть можливість підприємствам реалізовувати стратегію, орієнтовану на конкурентів.

Інформаційні системи для підтримки прийняття рішень допомагають керівникам і спеціалістам вибирати стратегії досягнення цілей підприємства і приймати ефективні рішення, які враховують реальну оцінку його становища на ринку, чіткий прогноз і аналіз альтернатив.

Отже, в умовах нестабільного конкурентного зовнішнього середовища стратегічний менеджмент підприємств туристичної сфери характеризується великими обсягами інформації, для отримання та опрацювання якої використовуються різноманітні інформаційні технології. Вони кардинально змінюють організацію стратегічного менеджменту на підприємстві, значно скорочують фінансові та трудові витрати на обробку інформації, підвищують точність розрахунків і оперативність даних і, як наслідок, конкурентоспроможність підприємств на світовому туристичному ринку.

Список використаних джерел

1. Парадокс производительности информационных технологий [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/paradoks-proizvoditelnosti-informatsionnyh-tehnologiy-sovremennoe-sostoyanie-v-mire-i-v-rossii.
2. Информационные технологии управления: учеб. пособие для вузов / под ред. Г.А. Титоренко. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 439 с.
3. Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / У. Кинг, Д. Клиланд. - М.: Прогресс, 1982. - 397 с.
4. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи / В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина, Н.П. Кустова. - К.: Книга, 2004. - 519 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.