Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мицак Х.О.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами"
(м. Луцьк, 8.12.2016 р.) - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - Ч.1. - 476 с. - C.247-249.

Особливості і проблеми розвитку міжнародного туризму у контексті глобалізаційних процесів

міжнародний туризм Серед сучасних тенденцій розвитку світового господарства загалом і туристичної індустрії як його складової, особливої уваги заслуговують два процеси: глобалізації та регіоналізації. Адже глобалізація створює тісний взаємозв'язок і взаємозалежність національних економік, політичних і соціальних систем, культур, а також взаємодії людини й навколишнього середовища, що породжує явище пізнання цих явищ і процесів та спряє розвитку туризму, але існування проблем, національного та глобального характеру, гальмують його розвиток. Адже основі глобалізації лежить розвиток світових ринків, зокрема, туристичних послуг.

У широкому розумінні глобалізація розглядається як новітній етап розвитку світової системи, що характеризується значним прискоренням темпів інтернаціоналізації усіх без виключення сфер людської діяльності. О. Білорус визначив термін «глобалістика» як один з найбільш інтенсивних напрямків розвитку сучасної науки про міжнародні відносини і насамперед економічні відносини [2, с.57].

За словами А. Александрової, міжнародний туризм як галузь світової економіки має високий рівень сприйняття глобалізації, саме у цій сфері доцільно обґрунтовувати можливості та напрями переходу до моделі сталого розвитку економіки. Таким чином, глобалізація та її наслідки на світовому ринку туристичних послуг мають сприяти створенню конкурентоспроможного національного туристичного продукту на міжнародних ринках [1, с.95].

Як зазначає Кононов І., глобалізація і регіоналізація - це складові єдиного процесу розвитку міжнародного туризму, що робить його унікальним економічним інструментом, здатним формувати виробничі системи інтернаціонального характеру і зберігати локальну значущість [5, с.163].

У туризмі вихід компанії за межі державних кордонів є звичною практикою, яка зумовлена специфікою туристичного продукту. Ініціатива інтернаціоналізації виробництва в туризмі належить країнам, які генерують потужні туристичні потоки, оскільки саме їм вона дає найбільшу вигоду.

Проявом глобалізаційних процесів у туризмі є здійснення спільних проектів, які передбачають залучення природних, культурно-історичних і матеріально-технічних ресурсів кількох країн.

Проаналізувавши особливості розвитку міжнародного туризму за умов пожвавлення глобалізаційних процесів, можна зазначити низку негативних наслідків та проблем, які прямо чи опосередковано впливають на його розвиток. В Україні до таких проблем можна віднести відсутність чіткого та науково обґрунтованого планування розвитку даної галузі, декларативність концепцій розвитку міжнародного туризму, а також низка проблем фінансово-економічного змісту. Так, істотною вадою національної стратегії розвитку міжнародного туризму в Україні є нестача конкретних, дієвих заходів, спрямованих на реальну державну підтримку. До цього слід додати політичну нестабільність, багатовекторність зовнішньої політики та постійну зміну інтеграційних уподобань [1, с.268].

До переліку проблем, які стримують розвиток міжнародного туризму також відносять:

- відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення галузі та туристичних представництв за кордоном;
- відсутність цивілізованих умов перетину кордону та жорсткі візові формальності для іноземних туристів;
- відсутність інвестицій в інфраструктуру туризму та санаторно-курортний комплекс.

Важливою проблемою розвитку міжнародного туризму в Україні є також стан транспортної інфраструктури. Наявна густота транспортної мережі, її технічний стан, пропускна здатність, якість сервісного забезпечення прикордонних переходів не відповідають потенційним обсягам іноземних та вітчизняних туристів, що беруть участь у міждержавних переміщеннях.

Однак головною проблемою розвитку міжнародного туризму, на нашу думку, є проблема фінансування розвитку усіх складових інфраструктури міжнародного туризму.

Взаємопов'язаність екології та туризму є одним із визначальних моментів глобального розвитку туристичної індустрії і, власне, глобалізації та регіоналізації. З одного боку, транснаціональні корпорації освоюють країни із сприятливою екологічною ситуацією та унікальними природними ресурсами та залучають їх до туристичного використання. Це часто призводить до деградації вразливих екосистем і необхідності впроваджувати заходи з їх охорони, й розвивати альтернативні види туризму, наприклад: екологічний, науковий, сільський зелений, пригодницький тощо. З іншого - численні техногенні аварії і катастрофи в районах традиційного відпочинку виводять їх з рангу популярних і створюють низку проблем для розвитку [4, с.23].

Для вирішення більшості проблем, пов'язаних з міжнародним туризмом в Україні необхідно впровадити чіткі механізми державного фінансування туристичної галузі на регулярній основі. Як варіант, пропонується витрачати на розбудову туристичної інфраструктури певний відсоток від щорічних платежів до бюджету туристичних підприємств.

В цілому державне сприяння розвитку міжнародної туристичної діяльності має реалізуватися за двома напрямами - організаційно-методичним та фінансово-економічним. Істотною функцією управлінського впливу державних органів на розвиток міжнародного туризму є розробка адекватної та дієвої нормативно-правової бази, яка б ґрунтувалася на врахуванні накопиченого у світі досвіду, але з певними вдосконаленнями відповідно до національної специфіки економічного, соціально-політичного, природо-екологічного середовища. З іншого боку, без державного фінансування і створення сприятливих умов для приватного та іноземного інвестування інфраструктурне, кадрове, рекламно-інформаційне забезпечення туристичної галузі буде недостатнім [3, с.319].

Для того, щоб забезпечити кращий розвиток міжнародного туризму в Україні потрібно створити програми, які, перш за все, будуть орієнтовані на:

- розвиток програм соціального значення у напрямку розвитку;
- створення системи заохочення та стимулювання роботи працівників, зайнятих у туристичній сфері;
- реконструкція туристичної інфраструктури;
- співпраця з іноземними організаціями, розвиток ділового середовища;
- удосконалення інформаційної політики (зокрема інформаційна підтримка туристичних об'єктів державного значення);
- створення найбільш оптимальної системи використання природно-туристичних ресурсів країни;
- сприяння підготовці фахівців у сфері міжнародного туризму;
- розвиток відносин між державою та приватним сектором у напрямку вдосконалення туристичної інфраструктури на основі державно-приватного партнерства.

Отже, туризм як форма економічної діяльності - об'єктивне глобальне явище, яке гармонізує і диверсифікує фундаментальні процеси господарського освоєння простору. Рівнозначність глобального і регіонального векторів сучасного міжнародного туризму роблять його унікальним і потужним чинником економічного розвитку на різних ієрархічних рівнях.

Міжнародний туризм в контексті глобалізаційних процесів має низку проблем: екологічні проблеми, відсутність чіткого та науково обґрунтованого планування розвитку туризму, проблеми фінансово-економічного змісту, невідповідність транспортної структури міжнародним стандартам тощо.

Для вирішення цих проблем насамперед необхідно впровадити чіткі механізми державного фінансування туристичної галузі на регулярній основі, розробити адекватну та дієву нормативно-правову базу розвитку міжнародного туризму, розробку державної програми розвитку транспортних доріг та аеропортів, їх модернізацію тощо.

Незважаючи на всебічність наукових розвідок, недослідженими лишається взаємозв'язок глобалізації та окремих секторів економіки, у тому числі міжнародного туризму.

Література

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: навч. посіб. / А.Ю. Александрова. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 464 с.
2. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: монографія / О.Г. Білорус. - К.: КНЕУ, 2003. - 357 с.
3. Вітер І.І. Глобальний ринок туристичних послуг: проблеми та перспективи розвитку: навч. посіб. / І.І. Вітер. - К., 2005. - 521 с.
4. Смаль В.В. Світовий досвід розвитку екологічного туризму / В.В. Смаль, І.В. Смаль // Український географічний журнал. - 2003. - С.58-64.
5. Кононов І.Ф. Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика: Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів / І.Ф. Кононов, В.П. Бородачов, Д.М. Топольськов. - К.: «Альма Матер-Знання», 2002. - 664 с.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.