Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Миронов Юрій, Миронова Мар'яна
Збірник тез доповідей VI Всеукраїнської наукової конференції
"Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності"
(м. Одеса, 29 березня 2017 р.). - Одеса: Фенікс, 2017. - 144 с. - С.3-5.

Оцінювання ефективності туристичного брендингу міста

Одним із способів заявити про конкурентні переваги міста, а також підвищити його привабливість для потенційних туристів є створення привабливого бренду. Брендом міста вважається комплекс цінностей, які відображають унікальні оригінальні та своєрідні атрибути даної території та проживаючої на ній спільноти, які стали широко відомими, отримали соціуму та користуються постійним попитом серед споживачів. Водночас він є домінуючим чинником у конкурентній боротьбі та важливим активом економіки міста й регіону.

Брендинг – це «маркетингова діяльність щодо створення довготермінової переваги товару певного виробника над іншим товарами. Реалізується через вплив на споживача певним товарним знаком, фірмовим упакуванням, рекламним зверненням та іншими атрибутами, що вирізняють продукт серед інших і формують його привабливий образ» [1, с.81].

Туристичний брендинг як найефективніший інструмент позиціонування міста (регіону) – це процес створення, розвитку та керування туристичним брендом. Його мета – формування конкурентоспроможного регіону в різних галузях діяльності, у тому числі й у сфері туризму.

Створення бренда туристичної території – один із способів формування її іміджу й підвищення рівня популярності міста серед його цільових груп: туристів, бізнесменів, жителів. Певним чином брендинг виконує освітню функцію. За його допомогою розповідають про унікальні міста та формують їх туристичну й інвестиційну привабливість [4, с.94].

Створення, розвиток і просування туристичного бренду міста сьогодні – це запорука його успішного розвитку, благополуччя й процвітання. На жаль, існує стереотип, що створення логотипу це і є брендинг, але розробка логотипу є лише одним і далеко не найголовнішим елементом візуалізації бренду. Суть брендингу значно глибша, його призначення – створювати враження про місто, регіон, використовуючи весь арсенал маркетингових інструментів. Таким чином, сьогодні відбувається зміна парадигми розвитку туристичної території. Старі моделі не відповідають запитам сучасності, процесів глобалізації, «інтернетизації» населення, зростання його мобільності й активності. Місто стає суб'єктом соціально-економічних відносин, воно стає своєрідним товаром. Місто є зосередженням нематеріальних активів, важливим напрямком його розвитку стає розвиток культури, індустрії дозвілля. Органам місцевого самоврядування українських міст у своїй діяльності варто враховувати ці аспекти при плануванні стратегії розвитку.

За сучасних умов туристичний брендинг стає глобальним явищем, відкриває та розкриває у процесі розвитку глобалізації нові канали комунікації та можливості для просування позитивного образу міст і цілих країн. Він заснований на раціональному підході до розвитку територій і комунікацій, формує прагматичну ідентичність, яка зі свого боку сприяє зняттю існуючих політичних протиріч.

Опираючись безпосередньо на цілі туристичного брендингу, проводиться оцінка його ефективності. Досягнення цілей брендингу безсумнівно вплине як на саме місто, так і державу у цілому. Відповідно до цілей брендингу Г. Нікіфорова [2] запропонувала оцінювати його ефективність за трьома видовими характеристиками: економічною, комунікативною та соціальною. У відповідності до цього можна виокремити показники, які доречно буде застосовувати для оцінки ефективності туристичного брендингу міста (рис. 1):

Показники ефективності туристичного брендингу міста
Рис. 1. Показники ефективності туристичного брендингу міста

Відштовхуючись від наведених вище показників можна розробляти цільові програми розвитку брендів міст. Досягнення чи недосягнення цих цільових показників показує ступінь ефективності туристичного брендингу міста, а також ефективність роботи територіального маркетингового агентства з просування бренда.

Окрім цього, як вказує А. Панкрухін [3], позитивний зовнішній ефект від туристичного брендингу окремого міста може виявитися і для держави загалом. Конкретними проявами такого ефекту можуть бути:

- поліпшення рейтингових позицій країни на міжнародному ринку туристичних послуг;
- оптимальна відповідність міст інтересам цільових аудиторій (туристів, бізнесменів, мешканців);
- утвердження позицій міст конкретної країни в конкурентній боротьбі з туристичними містами інших країн;
- зростання конкурентоспроможності національного туристичного продукту на зовнішніх ринках;
- підвищення привабливості історико-культурних та рекреаційно-туристичних ресурсів;
- залучення інвестицій тощо.

Таким чином, туристичний брендинг – це кульмінація широкого спектру напрямків діяльності по всьому комплексу засобів маркетингу, що дозволяє створити позитивний імідж міста як туристичного центру.

Список використаних джерел

1. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2011. – 844 с.
2. Никифорова Г.Ю. Оценка эффективности брендинга территории / Г.Ю. Никифорова // Российское предпринимательство. – 2011. – №10(58). – C.109-116.
3. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: учебное пособие / А.П. Панкрухин. – СПб.: Питер, 2006. – 216 с.
4. Смирнова Т.А. Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму / Т.А. Смирнова, І.Ю. Приварникова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. – 2015. – Вип.5. – С.93-100.
5. Anholt-GfK Nation Brands Index [Electronic source]. – Access Mode: http://nation-brands.gfk.com/.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.