Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Миронов Ю.Б., Миронова М.І.
Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції
«Викладання економічних дисциплін в умовах
глобалізаційних та інтеграційних перетворень»
(м. Харків, 1 червня 2018 р.). - Харків:
ХНАДУ, 2018. - 132 с. - С.118-120.

Дистанційне навчання як ефективна форма організації самостійної роботи у процесі підготовки фахівців сфери туризму

У зв’язку з бурхливим розвитком інформаційних технологій за останні десятиріччя особливої актуальності набувають питання можливостей використання дистанційної форми навчання в роботі вищих навчальних закладів. Оскільки професійні знання втрачають актуальність дуже швидко, необхідне їх постійне вдосконалення. І саме дистанційна форма навчання у даний час дає можливість створення систем загального обміну інформацією, масового постійного самонавчання. Особливого значення вказані питання набувають у сфері туризму, адже багато студентів, які обрали спеціальність «Туризм», суміщають стаціонарне навчання з професійною діяльністю, працюючи в екскурсійних бюро, туристичних агентствах, у закладах розміщення. З огляду на це, застосування дистанційних курсів у процесі підготовки фахівців сфери туризму є актуальним та своєчасним.

Дистанційна освіта органічно поєднує комп’ютерні та Інтернет-технології навчання. Сучасні технології, на яких базуються дистанційні курси, є з’єднувальною ланкою між студентом і викладачем, які можуть перебувати за тисячі кілометрів один від одного. Навчання проводиться за допомогою мережі Інтернет, по e-mail та за допомогою сучасних месенджерів. Ще один важливий аргумент на користь такої форми навчання: дистанційна освіта - надзвичайно мобільна система, оскільки дозволяє абсолютній більшості учасників навчального процесу (адміністраторам, викладачам і студентам) вибирати зручний час для занять.

Варто зазначити, що системи дистанційного навчання є дуже доступними для сприйняття інформації завдяки можливостям вбудовування в курс зображень, презентацій, звукових і відеофайлів. Отож, порівняно із звичною, традиційною формою освіти, дистанційна освіта має ряд безсумнівних переваг, а саме:

- доступність - навчатись можливо незалежно від місця свого місцезнаходження;
- індивідуальний темп навчання - студент самостійно встановлює швидкість вивчення тем курсу у залежності від особистих можливостей;
- свобода і гнучкість - студент обирає час, місце і тривалість занять;
- мобільність - наявність ефективного зворотного зв’язку між викладачем і студентом;
- технологічність - використання в процесі навчання інноваційних досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій;
- комфортні умови для особистої самореалізації студента.

Разом із низкою переваг, система дистанційної освіти (СДО) володіє і недоліками, які пов’язані з обмеженістю особистого безпосереднього спілкування між студентом та викладачем, тобто немає людини, яка емоційно забарвлює знання. Вагомими вадами дистанційного навчання є відсутність постійного контролю як стимулу, а також обмеженість індивідуальної психологічної здатності студента до навчання, адже для успішного результату дистанційної освіти необхідними умовами є жорстка самодисципліна, самостійність і самосвідомість учня. Для значної кількості теперішніх студентів самоконтроль - риса, яку практично неможливо набути [1, с.121].

Важливе значення у забезпеченні ефективності навчання та самостійної роботи має вибір конкретної системи дистанційної освіти, яка б забезпечила необхідні засоби для представлення дистанційних курсів, інтерфейс взаємодії викладача та студента, інструменти для оцінювання знань студентів та ведення статистики.

Аналіз інформаційних ресурсів мережі Інтернет та практична робота із системами дистанційної освіти дає підстави стверджувати, що оптимальною некомерційною СДО для впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів туристичного профілю є система «Moodle» (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) [3]. Характерна особливість даної системи полягає у тому, що навколо неї сформувалась активна міжнародна спільнота розробників та користувачів, які діляться досвідом роботи на платформі, обговорюють проблеми, обмінюються планами та результатами подальшого розвитку середовища.

Головними перевагами СДО «Moodle» є:

1) вільне та безкоштовне розповсюдження системи;
2) поширення програми у відкритому коді, що дає можливість створення і подальшої розробки додаткових модулів;
3) широкі можливості для комунікації - чат, форум, внутрішня пошта та ін.;
4) наявність різноманітних інструментів для оцінювання самостійної роботи і знань студентів;
5) представлення достатньої інформації про самостійну роботу студентів;
6) зручний інтерфейс [4, с.288]. Приклад інтерфейсу СДО «Moodle» наведено на рис. 1.

Стартова сторінка дистанційного курсу «Основи туризмознавства» у системі «Moodle»
Рис. 1. Стартова сторінка дистанційного курсу «Основи туризмознавства» у системі «Moodle»

Система «Moodle» володіє трьома форматами курсів - форум, структура (сюди входять навчальні модулі без прив’язки до календаря), календар (тут всі навчальні модулі прив’язані до конкретних дат календаря). Такий курс містить необмежену кількість ресурсів, куди входять книги, веб-сторінки, каталоги, посилання на файли, а також інші інтерактивні елементи: тести, опитування, анкети, завдання, лекції, глосарій та ін.

У «Moodle» наявні необхідні умови для оцінювання всіх елементів курсу, в тому числі і за шкалами, які були розроблені самими викладачами. Для кожного курсу створюється зручна сторінка, яка дає можливість переглядати останні зміни в курсі, де за обраний період часу викладач має можливість побачити зарахованих на курс студентів, останні повідомлення на форумах, спроби проходження тестів та виконання завдань курсу. Як приклад розглянемо дистанційний курс з навчальної дисципліни «Основи туризмознавства» (автор - Миронов Ю.Б.) [2]. Дистанційний курс з цього предмету містить у собі лекційний матеріал, який студенти мають опрацювати, завдання для самостійної роботи, результати виконання яких студенти зобов’язані завантажити у систему, тести, оцінювання яких відбувається в автоматичному режимі, необхідні методичні матеріали.

Таким чином, дистанційна освіта є ефективним засобом організації самостійної роботи студентів спеціальності «Туризм» та перспективною формою підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності.

Перелік посилань

1. Гуцол А.В. Дистанційне навчання як перспективна форма підготовки фахівців сфери готельно-ресторанного бізнесу до професійної діяльності (на прикладі викладання дисципліни «Інноваційні технології в готельному, ресторанному господарстві та туризмі») / А.В. Гуцол // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. - 2013. - №18(277). - Ч.ІІІ. - С.119-123.
2. Дистанційний курс «Основи туризмознавства» / Веб-центр Львівського торговельно-економічного університету [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1622.
3. Освітня платформа «Moodle» / Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://moodle.org/.
4. Сватюк О.Р. Критерії та особливості вибору системи дистанційної освіти / О.Р. Сватюк, Ю.Б. Миронов, М.І. Миронова // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23 грудня 2016 р.). - Львів: ЛьвДУВС, 2017. - 313 с. - С.285-290.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.