Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Миронов Ю.Б.
Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції
"Сучасні тенденції розвитку світової економіки" (м. Харків,
26 травня 2017 р.). Том 1. – Харків: ХНАДУ, 2017. - 190 с. - С.35-36.

Проблеми та перспективи розвитку світового туризму за умов глобальної нестабільності

світовий туризм Сучасна індустрія туризму є однією з найрозвиненіших галузей світогосподарського комплексу, займаючи провідне місце на світовому ринку послуг. Сфера туризму володіє величезним потенціалом для сталого розвитку. Вона безпосередньо взаємодіє з різними галузями господарства країн світу, відіграючи важливу роль у їх соціально-економічному житті. Світовий туризм став глобальним чинником економічного та культурного розвитку, збереження навколишнього середовища й історико-культурної спадщини народів світу, забезпечення прав та свобод людей незалежно від раси, релігії, мови спілкування та статі.

Окрім цього, міжнародний туризм виступає суттєвим джерелом надходжень іноземної валюти та фактором забезпечення позитивного сальдо платіжного балансу. Туристичний бізнес сприяє розвитку суміжних галузей народного господарства: виробництва споживчих товарів, сфери торгівлі, громадського транспорту, сільського господарства, будівництва та деяких інших.

Результати аналізу динаміки розвитку світового туризму дозволяють зробити висновок про глобальні та стійкі тенденції до зростання туристичних потоків та доходів від туристичного бізнесу. Так, обсяг міжнародних туристичних прибуттів збільшився з 25 млн. у 1950 році до 1235 у 2016 р.; окрім того, надходження від міжнародного туризму зросли з 2 млрд доларів США у 1950 р. до 1260 млрд. доларів США у 2015 р. [2; 3]

Дослідження Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) дозволяють зробити припущення, що позитивні тенденції до зростання туристичної індустрії будуть зберігатися у найближчі десятиліття по усіх світових регіонах (табл. 1).

Таблиця 1

Міжнародні туристичні прибуття по світових регіонах, млн. чол.
Регіони світу Роки
2000 2010 2015 2020* 2030*
Світ 673,8 950,8 1189,2 1360 1810
Європа 386,6 489,4 607,5 620 744
Азія і Тихоокеанський регіон 110,4 205,5 279,3 355 535
Америка 128,2 150,1 192,7 199 248
Африка 26,2 50,4 53,8 85 134
Близький Схід 22,4 55,4 55,9 101 149

* Прогноз Всесвітньої туристичної організації (UNWTO).
Джерело: складено за даними [2; 3].

До чинників, які спричинили динамічний розвиток світового туризму за останні кілька десятиліть, можна віднести такі:

- зростання доходів населення;
- розвиток інформаційних технологій та сучасних засобів комунікації;
- зменшення середньої тривалості робочого часу та збільшення вільного часу;
- розвиток транспорту, транспортних мереж та інфраструктури;
- вагомі зрушення у структурі матеріальних і духовних цінностей.

Разом з тим, бурхливий розвиток сфери туризму призвів до появи негативних зовнішніх ефектів глобального та національних туристичних ринків, що відобразилося перш за все несприятливим впливом на стан навколишнього зовнішнього середовища. Саме тому за останні роки чимало дослідників у світі почали звертати увагу на питання сталого розвитку, зокрема, і сталого розвитку туризму [1, с.89-92].

Ще одним чинником, який стримує розвиток туризму у світі, є проблема міжнародного тероризму, а також військово-політичні конфлікти, перевороти, бандитизм та інші ризики, пов’язані з туристами, місцевими мешканцями, туристичними підприємствами й індустрією туризму в цілому. Проте, це не знижує позитивної ролі туризму в національних економіках, хоча вимагає прийняття управлінських рішень стосовно вирішення згаданих проблем на рівні владних структур, а також участі місцевого населення.

Отже, сучасний світовий туризм є глобальним чинником розвитку сучасного суспільства та всіх його складових – економічної, соціальної та духовної сфер. Безпосередньо впливаючи на соціум і його ціннісні орієнтації, процеси самовдосконалення та самопізнання, туризм стає невід’ємною складовою життя людей більшості країн світу і одним із найперспективніших напрямів соціально-економічної діяльності у третьому тисячолітті.

Перелік посилань

1. Myronov Yu. Problems of Sustainable Tourism Development in Modern Conditions / Yu. Myronov // European Applied Sciences. – 2013. – No.9. – Vol.2. – P.89-92.
2. UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition [Electronic source]. – Access mode: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2016.pdf.
3. UNWTO World Tourism Barometer. – January 2017. – Vol.15 [Electronic source]. – Access mode: http://mkt.unwto.org/barometer.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.