Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Паньків М.М.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості:
людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація"
(м. Полтава, 1 листопада 2016 p.). - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 231 с. - C.161-163.

Особливості професійної підготовки кадрів для туристичної галузі в Польщі

Сучасний етап розвитку вищої туристської освіти відповідає процесу формування туризму як міждисциплінарної галузі знань. У результаті туристська освіта є складним механізмом, який постійно вдосконалюється та дозволяє активно впроваджувати інноваційні програми для підготовки туристських кадрів і використовувати зарубіжний досвід. У цьому контексті інтерес становить Польща, яка має значний досвід модернізації підготовки фахівців туризму в контексті інтеграційних процесів, а туристична галузь і туристична освіта характеризуються багатолітніми традиціями, що обумовлює доцільність і актуальність даного дослідження.

Мета дослідження - розглянути сучасний стан і тенденції розвитку професійної підготовки кадрів для туристичної сфери у польських ВНЗ та визначити шляхи використання польського досвіду для вдосконалення підготовки фахівців з туризму в Україні.

підготовка кадрів для туристичної галузі в Польщі

Сьогодні у Польщі підготовку кадрів для туристичної галузі здійснюють 66 вищі навчальні заклади (ВНЗ). З них 90% готують фахівців за спеціальністю «туризм і рекреація» і 10 % за напрямами «управління і маркетинг», «екологія (геотуризм)».

Польські вищі забезпечують систему безперервної підготовки кадрів для сфери туризму. Підготовка фахівців проводиться за ступеневою системою: бакалавр - магістр. На бакалавраті студенти навчаються 6 семестрів (3 роки). З другого року (3 семестр) навчання проводиться у рамках спеціалізації:

- «Управління в готельній справі»;
- «Міжнародний туристичний бізнес»;
- «Курортний туризм»;
- «SPA&Wellness»;
- «Рекреація і анімація вільного часу»;
- «Е-бізнес в туризмі».

Студенти опановують фундаментальні («Історія мистецтва», «Психологія», «Екологія», «Право», «Економіка», «Менеджмент», «Інформатика» з отриманням (ECDL - European Computer Driving Licence), професійно-орієнтовані («Основи туризму і рекреації», «Туристична географія», «Обслуговування в туризмі», «Готельна справа», «Охорона природи», «Харчування людини», «Краєзнавство», «Педагогіка вільного часу») дисципліни. Підготовка спеціалістів туристичної сфери характеризується широкопрофільністю, междисциплінарністю, поглибленою спеціальною підготовкою до рішення професійних завдань з урахуванням інтересів студентів, інтеграцією теоретичної підготовки і практичного досвіду роботи студентів на підприємствах галузі. Це дозволяє отримати відповідну кваліфікацію для реалізації виконавчих функцій з організації туристичної діяльності.

Підготовка магістрів триває 4 семестри (роки) і складається з двох блоків дисциплін. Перший - «Історія культури», «Соціологія вільного часу», «Туристичні дестинації». Другий - «Інформатика в туризмі», «Туристична політика», «Планування в туризмі», «Туристичний маркетинг», «Туристичний продукт», «Управління туристичним підприємством».

Підходи до вибору моделі професійної підготовки кадрів для сфери туризму в освітньому секторі Польщі формуються з врахуванням потреб студентів, суспільства і ринку праці та ґрунтуються на використанні гнучких навчальних планів, міждисциплінарності та постійному контролі якості навчання. Особливий акцент робиться на практичній підготовці студентів до професійної діяльності. У ході навчання у майбутніх фахівців формується розуміння туризму в різноманітті його напрямів і форм як специфічної багатофункціональної соціокультурної сфери, включаючи визначення і класифікацію професійної діяльності.

Аналіз програм навчання дозволяє стверджувати, що домінують професійні предмети і практична підготовка студентів (70% навчального плану). Крім того важливою складовою навчання є формування комунікаційних компетенцій з іноземної мови, формування культури обслуговування та професійної етики.

При цьому програми і навчальні плани в окремих вузах можуть відрізнятися, що викликано адаптацією до потреб регіональних туристичних ринків. Програми підготовки спеціалістів з туризму орієнтуються на очікування ринку роботодавців туристичної галузі.

До основних проблем вищої туристичної освіти в Польщі можна віднести наявність великої кількості ВНЗ, які готують спеціалістів туристичної сфери, що призводить до значної конкуренції за абітурієнтів, створює труднощі для співробітництва між ВНЗ (обмін досвідом в сфері планів і програм навчання, формування туристичної академічної спільноти). Крім того, підтверджується думка, що випускники державних вузів краще підготовлені до професійної діяльності в порівнянні з випускниками приватних навчальних закладів.

Таким чином, можна констатувати, що на сучасному етапі в Польщі приділяється значна увага підготовці кадрів для туристичної галузі. Зростає кількість навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка фахівців з туризму. Якість вищої професійної освіти відповідає сучасним вимогам підвищення професіоналізму в туризмі за умови розвитку багаторівневої системи освіти на основі кваліфікаційних стандартів, спеціальних маркетингових досліджень і прогнозу розвитку на міжнародному рівні.

У навчальних програмах все більше уваги приділяється практичній підготовці. Головним напрямом діяльності ВНЗ є формування конкурентоздатних фахівців, професійні навички яких відповідають вимогам роботодавців на туристичному ринку. Вищі приймають участь у функціонуванні туристичних кластерів, забезпечуючи підприємства відповідними кадрами.

Список використаних джерел

1. Machnik A. Zarzadzanie wiedza і edukacja dla potrzeb turystyki / A. Machnik // Wspolczesne zarzadzanie. - 2013. - №1. - S.148-158.
2. Szymafiska E. Oczekiwania rynku turystycznego w zakresie ksztalcenia kadr / E. Szymafiska // Economy and Management - 2009. - №1. - S.133-140.
3. Polski Portal Edukacyjny. Szkoly wyzsze [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.edu.info.pl.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.