Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Сандовенко І.В.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. Частина І. - 2011. - №14 (225). - С.198-204.

Впровадження Рамки кваліфікацій для сфери туризму і гостинності. Досвід Канади

Впровадження Рамки кваліфікацій для сфери туризму і гостинності Створення в Україні Національної рамки кваліфікацій як базового кваліфікаційного стандарту – необхідна умова переорієнтування освітнього процесу на результати навчання. Дослідження досвіду Канади показало: створення Національної Рамки кваліфікації для сфери туризму і гостинності можливе за умови співробітництва закладів освіти, студентів, роботодавців, професійних асоціацій та туристичних компаній.

Ключові слова: національна рамка кваліфікацій (НРК), туризм/гостинність, професійні кваліфікації, компетенція.

В Україні, на виконання Льовенського комюніке «Болонський процес 2020 – Європейський простір вищої освіти у новому десятиріччі» (2009), який визначає кінцевий, до 2012 р., термін впровадження Національних Структур Кваліфікацій і підготовки їх до самосертифікації на сумісність з еталонною мета-структурою «Всеосяжна структура кваліфікацій для європейського простору вищої освіти», у березні 2011 був винесений на громадське обговорення проект Національної рамки кваліфікацій (НРК).

В Україні проблеми створення НРК досліджують В. І. Луговий, М. Ф. Степко, О. Голубенко, Т. Ю. Морозова, Ю. І. Якименко, Ю. В. Сухарніков.

Створення в Україні НРК як базового кваліфікаційного стандарту є необхідною умовою переорієнтування освітнього процесу на результати навчання. Однією із основних задач має стати формування вимог до рівня необхідної професійної кваліфікації, змісту й технологій навчання, а також компетенція працівників [1].

Індустрія туризму, незважаючи на світову економічну кризу, залишається одним з найважливіших секторів економіку в усьому світі, з потенціалом, достатнім щоб забезпечити економічне зростання і розвиток як світового, так і внутрішнього ВВП. Одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки нашої країни, у відповідності до Закону України «Про туризм», визнано туристичну діяльність.

Якість підготовки кадрів різних кваліфікаційних рівнів для сфери туризму/гостинності є предметом досліджень таких вчених, як Л.В. Кнодель, І.В. Ничкало, В.К. Федорченко, Н.А. Фоменко, Г. Цехмістрова.

Актуальність даної роботи полягає в доцільності використання світового досвіду країн, які переходять до розвитку економіки, заснованої на знаннях, зокрема, Канади.

Метою даної роботи є дослідити досвід Канади створення НРК для сфери туризму і гостинності.

Канада, за даними «Звіту про конкурентоспроможність туристичної галузі 2011» Всесвітнього економічного форуму, залишилася у першій десятці, хоча і втратила 4 позиції порівняно зі своїм рекордним показником за 2009 р.; [8, с.154], водночас, у категорії «Освіта і практична підготовка» Канада піднялася на 3 позиції з 7 [7, с.161] на 4 місце. На жаль, Україні не вдалося покращити свій дуже скромний результат: загальне 77 місце у 2009 р. [7, с.364] змінилося на 85 місце у 2011 р. [8, с.368]; спостерігається небезпечна динаміка: у категорії «Освіта і практична підготовка» Україна втратила 12 позицій – 71 місце порівняно з 59 у 2009 р. Тому досвід Канади у сфері туристської освіти може бути корисним для України.

З розвитком туристської індустрії зростає потреба у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні забезпечити сталий розвиток галузі. На цей виклик канадські коледжі і університети, підприємства галузі, професійні організації відповіли створенням і впровадженням різноманітних програм з метою забезпечення підготовки спеціалістів від початкового рівня у сфері туризму і гостинності, від коротких програм, тривалістю від десяти до сорока тижнів, та моделі учнівства, до одно-, дво- чи трирічної моделі професійної підготовки у коледжі; та чотирирічного бакалавріату, післядипломної освіти та вчених ступенів магістра та доктора.

Національні, провінційні та територіальні асоціації індустрії туризму працюють з 1986 р. над створенням національних професійних стандартів і професійних сертифікаційних програм. До 1993 р. координуючу діяльність здійснював Комітет з стандартів та сертифікації у сфері туризму, який в листопаді 1993 р. отримав назву Канадська Рада з людських ресурсів у галузі туризму (Canadian Tourism Human Resource Council (CTHRC)) (далі Рада) [2, с.3].

Рада співпрацює з підприємствами, промисловими асоціаціями, провінційними і територіальними урядами, радами з туристської освіти, профспілками та Міністерствами освіти в кожній провінції і території Канади.

У 1993 р. спираючись на Національні професійні стандарти, розроблені для 48 професій туристичної галузі, Рада створила систему професійної сертифікації за компетентностями «emerit», що на даний момент охоплює 27 спеціальностей [3].

У травні 2010 р. за участі представників більш ніж 40 коледжів, університетів, професійних асоціацій, і туристичних компаній Рада розробила Рамку кваліфікацій для сфери туризму і гостинності та Рамку кваліфікацій для ресторанної справи. Робота над Рамками у співпраці з операторами, студентами, регіональними радами з людських ресурсів у галузі туризму і ключовими зацікавленими організаціями продовжується, зокрема, у напрямку співставлення канадської рамки кваліфікацій з міжнародними аналогами [4].

Рамка кваліфікацій для сфери туризму і гостинності закладає основу для підвищення якості, доступності, відповідності та визнання кваліфікацій в межах країни і за кордоном. Типи кваліфікацій розподілені по восьми рівнях; кожен кваліфікаційний рівень описуються набором дескрипторів в термінах результатів учіння: знання, уміння, компетентності Відповідно до рівня подається тип освітньої кваліфікації, тип галузевої кваліфікації, тип кваліфікації учнівства.

Результати учіння, які очікуються й вимагаються від учня на першому рівні кваліфікації: здатність застосовувати загальні і спеціалізовані знання і навички/уміння, необхідні для виконання основних початкових службових обов'язків; і підготовка до взаємодії у спільноті та безперервного навчання [6].

Перший рівень кваліфікації можна здобути, освоївши програми Канадської академії подорожей і туризму та програми старшої середньої школи з туризму/гостинності.

Канадська академія подорожей і туризму працює у рамках існуючої системи середньої освіти Канади, ознайомлюючи старшокласників з професіями індустрії туризму. Учні 10-12 класів, що навчаються за програмою Академії, вивчають предмети відповідно до програми середньої школи з додатковою спеціалізацією у сфері туризму [5].

Результати учіння, які очікуються й вимагаються від студент на другому рівні кваліфікації: здатність осмислено застосувати знання у низці областей і використовувати діапазон навичок у певних контекстах, деякі з яких можуть бути непередбачені (зазвичай, щоб продемонструвати необхідні результати діяльності в професійній сфері), та здійснювати контрольовану діяльність з певним ступенем автономії, дотримуючись часових обмежень; здатність добре працювати з іншими.

Тип освітньої кваліфікації: сертифікат (мінімум 750 годин).

Результати учіння, які очікуються й вимагаються від студент на третьому рівні кваліфікації: здатність застосовувати знання та навички у низці комплексних ситуацій, демонструючи розуміння відповідних теорій (часто пов'язаних з конкретною професійною ділянкою чи сферою навчання) продемонструвати принаймні деякі широту знань за межами професійної галузі; отримувати та аналізувати інформацію; демонструвати особисту відповідальність і самостійно виконувати складні виробничі або організаційні завдання; ефективно брати участь в командній роботі.

Тип освітньої кваліфікації: дипломи.

Результати учіння, які очікуються й вимагаються від студент на четвертому рівні кваліфікації: здатність ретельно підходити до набуття широкої бази знань; використовувати ряд спеціалізованих навичок; оцінювати інформацію, використовуючи її для планування і розробки стратегій дослідження і для визначення рішень для різних непередбачуваних проблем; діяти у різноманітних контекстах, беручи на себе відповідальність за характер і якість результатів.

Тип освітньої кваліфікації: дипломи просунутого рівня (Advanced Diplomas).

П’ятий рівень кваліфікації. Тип освітньої кваліфікації: академічний ступінь бакалавра. Від бакалавра очікується уміння генерувати ідеї, аналізуючи поняття на абстрактному рівні, володіючи спеціалізованими навичками і формулюючи відповіді на чітко визначені і абстрактні проблеми; аналізувати, оцінювати і інтерпретувати інформацію; висловлювати істотні судження у галузі управління і менеджменту, за умови непередбачуваної зміни; переглядати і покращувати свої показники діяльності та показники діяльності інших; демонструвати сприйнятливість інших культур і розуміння глобальних і внутрішніх проблем, можливостей і сталого розвитку; використовувати логічно обґрунтовані методи дослідження та концептуальні моделі для формулювання логічних висновків.

Шостий рівень кваліфікації. Тип освітньої кваліфікації: академічний ступінь бакалавра з відзнакою (Bachelor Degree – Honours). Бакалавр готовий критично аналізувати, поглиблювати і розширювати систематизовану і взаємозв’язану сукупність знань, використовуючи спеціальні навички; критично оцінювати нові ідеї та фактичні дані з різних джерел; переносити і застосовувати діагностичні та творчі навички і приймати важливі рішення в діапазоні ситуацій та непередбачуваних умов; визнати свою відповідальність за визначення і досягнення особистих та/або групових результатів.

Сьомий рівень кваліфікації. Тип освітньої кваліфікації: науковий ступінь магістра. Магістр готовий застосовувати вузькоспеціалізовані знання як основу для оригінального мислення та вирішення специфічних проблем, прийняття рішень і/або дослідження; освоювати нові знання та процедури, інтегрує знання з різних областей; управляти робочими або навчальними контекстами, які є складними, непередбачуваними і вимагають нових стратегічних підходів, та трансформувати їх; робити власний внесок у професійні знання і/або практики і контролювати результативність діяльності команд.

Восьмий рівень кваліфікації. Тип освітньої кваліфікації: вчений ступінь доктора наук. Доктор наук застосовує найбільш передові та спеціалізовані знання та методи, включаючи синтез та оцінку; вирішує ключові проблеми в галузі досліджень та/або інноваційній діяльності; розширює і трансформує існуючі знання або професійну практику; демонструє істотний авторитет, інноваційність, автономію, наукову сумлінність та професійну чесність, незмінну прихильність розвитку нових ідей чи процесів [8].

Освітні кваліфікації надаються післясередніми закладами освіти (коледжами та університетами), що пропонують загальну освіту та спеціалізацію у сфері туризму/гостинності. Конкретна спеціалізація залежить від навчального плану університету. Як наслідок, наприклад, випускник бакалавріату може отримати ступінь бакалавра комерції, бакалавра ділового адміністрування, бакалавра прикладних або гуманітарних наук.

Програми, що знаходяться на тому ж самому рівні, можуть відрізнятися за строками навчання, методами подання матеріалу та змістом. Хоча рівень складності навчання може бути однаковим, ширина, глибина і зміст навчання, необхідного в кваліфікаціях, відрізняються. Тому кваліфікації перераховані на тому ж рівні не визнаються еквівалентними. Рамка кваліфікацій виявляє зв'язки між офіційно затвердженими кваліфікаціями. Це вказує на можливість перехресних кредитів (cross credits) або отримання статусу студента, який перевівся з одного коледжу в інший без втрати року, або зарахування на один з старших курсів з заліком предметів, зданих в іншому вузі, при переміщенні з однієї кваліфікації на іншу.

Типи кваліфікацій, які ставлять аналогічні інтелектуальної вимоги, знаходяться на тому ж рівні. Таким чином кваліфікацію, що відповідає другому рівню Рамки кваліфікацій для сфери туризму/гостинності можна підтвердити не лише сертифікатом, виданим коледжем або університетом, але також і сертифікатами спеціаліста туристської галузі за системою «еmerit» або сертифікатами про отримання кваліфікації за програмою учнівства (останнє лише у провінції Саскачеван). В провінції Саскачеван за програмою учнівства можна отримати дві спеціалізації у сфері туризму/гостинності: Guest Services Representative і Food & Beverage Person. Сертифікати «еmerit» для менеджерів та керівників відносяться до третього рівня.

Одним із шляхів входження в професію у галузі туризму/гостинності є проходження нульового рівня, що у канадській Рамці кваліфікацій отримав назву «Доступ» (Access). Для цього необхідно продемонструвати знання і/або вміння застосовувати навички в конкретних предметних областях. Нульовий рівень включає індивідуальні курси та програми професійної готовності [6].

Програми професійної готовності «Ready-to-Work» Канадської Ради з людських ресурсів у галузі туризму, фінансуються з федерального бюджету і призначені для молоді, що вперше виходить на ринок праці, безробітних, бажаючих працювати у сфері гостинності та туризму, і людей, які прагнуть змінити професію. Програми діють по всій країні, але їх наповнення та тривалість варіюється відповідно до потреб провінцій.

Рамки кваліфікацій корисні для студентів, освітніх установ і роботодавців. Освітяни отримають інструмент, який допоможе майбутнім студентам розібратися у запропонованих програмах певного освітнього закладу і підкреслить можливості трансферу їх кваліфікацій. Це стане у нагоді тим, хто змінює форму навчання, наприклад, з учнівства у сфері гостинності переходять у систему державної освіти, або іноземцям, що приїздять до Канади з наміром здобути освіту і роботу у туристській галузі.

Рамка кваліфікацій визначає можливі шляхи професійного зростання, мобільності і визнання для фізичних осіб.

Рамка кваліфікацій надає ресурс для роботодавців для підвищення продуктивності за рахунок відбору та утримання кваліфікованих працівників [4].

Консультанти з планування та розвитку кар’єри/професійної орієнтації та вчителі знайдуть поточну інформацію, яка допоможе консультувати студентів та батьків з питань кар'єри, яка буде найкращим чином відповідати їхнім прагненням і можливостям.

Висновки. Дослідження показало, що вирішення проблеми створення Національної Рамки кваліфікації можливе за умови співробітництва закладів освіти, студентів, роботодавців, професійних асоціацій, і туристичних компаній. Досвід Канади у розробці Рамки кваліфікацій для сфери туризму і гостинності та Рамки кваліфікацій для ресторанної справи має бути предметом наших подальших досліджень, оскільки розробники задекларували продовження роботи над Рамками кваліфікацій, з тим, щоб цей документ точно відображав існуючі можливості для навчання.

Література

1. Степко М.Ф. Болонський процес, ситуація після Льовена / Михайло Філімонович Степко [Електронний ресурс]. – Режим доступу до вид.: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/289-bolonskij-proces-ituacija-pisla-lovena.html.
2. Douglas Watt The Ready-to-Work Program: Opening Doors to the Tourism Industry / Douglas Watt – The Conference Board of Canada, 2005. – p.12. – Режим доступу до вид.: http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=1410.
3. Canadian Human Resource Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу до вид.: http://emerit.ca/en/emerit_certification/emerit_certified_occupations_designations.aspx.
4. Qualification s Frameworks [Електронний ресурс]. – Режим доступу до вид.: http://cthrc.ca/en/research_publications/credential_recognition/qualifications_frameworks.aspx.
5. The Canadian Academy of Travel & Tourism [Електронний ресурс]. – Режим доступу до вид.: http://cattcanada.ca/.
6. The Hospitality Career Journey [Електронний ресурс]. – Режим доступу до вид.: www.cthrc.ca.
7. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009: Managing in a Time of Turbulence – World Economic Forum, Geneva, 2009 – 499 pp. – Режим доступу до вид.: http://www.weforum.org/.
8. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011: Focus on Moving beyond the Downturn – World Economic Forum, Geneva, 2011 – 531 pp. – Режим доступу до вид.: http://www.weforum.org/issues/travel-and-tourism-competitiveness.

Сандовенко И.В. Внедрение Рамки квалификаций для сферы туризма и гостеприимства. Опыт Канады

Создание в Украине Национальной рамки квалификаций как базового квалификационного стандарта – необходимое условие переориентации образовательного процесса на результаты обучения. Исследование опыта Канады показало: создание Национальной рамки квалификаций возможно при условии сотрудничества образовательных учреждений, студентов, работодателей, профессиональных ассоциаций и туристических компаний.

Ключевые слова: национальная рамка квалификаций (НРК), туризм / гостеприимство, профессиональная квалификация, компетенция.

Sandovenko I.V. Implementation of the Qualifications Framework for the Hospitality/Tourism industry of Canada

Development of the National Qualifications Framework in Ukraine as a basic qualification standards – a prerequisite for rederecting the educational process to learning outcomes. Research experience has shown Canada: National qualifications framework for tourism and hospitality is possible only with cooperation of educational institutions, students, employers, professional associations and travel companies.

Key words: the National Qualifications Framework (NQF), Hospitality/Tourism, professional qualifications, competence.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.