Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Савченко Т.В.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 10-11
травня 2018 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2018. - 386 с. - C.234-235.

Продукт і послуга в туризмі: сутність та характерні особливості

туристична послуга і туристичний продукт В сучасних умовах туризм являється одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки багатьох країн, оскільки бере участь у формуванні валового внутрішнього продукту, є одним із джерел наповнення прибуткової частини бюджету та виступає індикатором рівня розвитку країни.

З огляду на багатогранність туристичної індустрії виникає необхідність в економічному уточненні основних понять, зокрема, таких, як: туристичні продукти і послуги. Нормативне трактування зазначених понять знайшло своє відображення в Законі України "Про туризм". Відповідно до даного нормативного акту "туристичний продукт - це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше, ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і з розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)" [3].

Тлумачення туристичних послуг в Законі подано з позиції зміни їх обсягів в залежності від реалізації туристам. Залежно від суттєвості зміни обсягів послуг без їх реалізації туристам, туристичні послуги поділяють на характерні і супутні. "Характерні туристичні послуги - послуги, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам. Супутні туристичні послуги - послуги, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам" [3].

Дослідження сутності туристичних продуктів та послуг знаходиться в полі зору і науковців, однак одностайності у тлумаченні цих понять серед них немає. На нашу думку, найбільш узагальнено характеризує туристичний продукт відомий англійський туризмолог В. Мідгон. Він вважає, що комплексний туристичний продукт являє собою набір або пакет обов'язкових і невідчутних компонентів, склад яких встановлюється діяльністю людей в туристичному центрі.

А.П. Дурович визначає туристичний продукт як сукупність різнорідних елементів: природні ресурси, історичні, культурні, архітектурні надбання; обладнання, засоби розміщення, ресторани, інвентар; можливості пересування (транспорт). Відповідно, автор визначає туристичний продукт "як комплекс матеріальних і нематеріальних елементів, а саме товарів і послуг, співвідношення яких у туристичному продукті відповідає 25% і 75%, що пов'язано з особливим характером та обставинами споживання" [1, с.16-22].

Аналогічне визначення туристичного продукту дають і О.М. Лютак та Д.Л. Романчук, вважаючи, що це "комплекс послуг і товарів, матеріальних і нематеріальних благ та ресурсів, призначених для туристичного споживання, що реалізуються на ринку туристичних послуг" [3]. Водночас, автори концентрують увагу на основних характеристиках туристичного продукту, зазначаючи, що він є здебільшого вузькоспеціалізованим, має складну, динамічну структуру, пристосовану до зміни попиту, і здатен забезпечити задоволення різноманітних потреб людини, що подорожує.

На наш погляд, туристичний продукт - це сукупність елементів (послуг, товарів, ресурсів), як в матеріальній, так і нематеріальній формі, що формуються туристичними операторами як певні пропозиції для задоволення попиту споживачів на ринку.

Туристична послуга є складовою частиною туристичного продукту. В певній мірі, туристична послуга спрямована на задоволення чітко сформованої потреби туриста (споживача), певного задуму. В цьому випадку туристичний продукт можна охарактеризувати як сукупність елементів, метою яких є реалізація даного задуму. Туристичні послуги формують туристичний продукт з огляду на потреби, які виникають у потенційних споживачів, забезпечуючи його індивідуальність та більшу привабливість. Відповідно, під туристичною послугою ми розуміємо комплекс дій суб'єктів туристичної діяльності задля задоволення певних потреб споживачів безпосередньо в місці її реалізації.

Основною відмінністю між туристичним продуктом і туристичною послугою є момент їх реалізації та споживання. Так, реалізація та споживання туристичної послуги здійснюється одночасно в місці її надання. Водночас, реалізація туристичного продукту можлива за місцем знаходження самого споживача, а вже процес споживання елементів туристичного продукту відбувається на місці надання послуг.

Таким чином, можна відмітити, що неоднозначність у тлумаченні сутності туристичного продукту обумовлена, на наш погляд, різними підходами дослідників: з позиції виробництва або ж споживання. Туристичний продукт - це комплексне поняття, основною складовою якого є туристична послуга. Розуміння сутності туристичних продуктів і послуг та виокремлення їх характерних рис є необхідною умовою формування обліково-аналітичного забезпечення управління суб'єктами туристичної діяльності.

Список використаних джерел

1. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович. - 7-е изд., перераб. и доп. - Мн.: Новое знание, 2007. - 496 с.
2. Лютак Е.Н. Туристичний продукт як основний елемент забезпечення конкурентоспроможності туристично-рекреаційного кластера / Е.Н. Лютак, Д.Л. Романчук [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/lutak.htm.
3. Про туризм: Закон України №324/95-вр від 15.09.95 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.