Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Щепанський Е.В., Ступарь Ю.В.
Наука й економіка. - 2012. - №2(26). - C.170-174.

Теоретичні основи розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону

Зроблено аналіз теоретичних основ туристично-рекреаційного комплексу. Запропоновано та обґрунтовано концептуальні підходи до визначення передумов розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів. Наведено класифікацію передумов створення та розвитку туристично-рекреаційного комплексу.

Ключові слова: туризм, рекреація, туристично-рекреаційний комплекс, туристично-рекреаційні ресурси, туристично-рекреаційні потреби, регіон.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Туризм і рекреація як соціально-економічні явища світового масштабу перетворились у важливий стимулюючий чинник регіонального розвитку. Вони створюють реальні передумови для стабілізації економічних процесів, поліпшення соціальної складової, збереження довкілля та відновлення культурної спадщини не лише країн в цілому, а й адміністративних одиниць в їх складі. У цьому контексті джерелом наповнення місцевого бюджету, стимулом до розвитку й удосконалення соціальної і ринкової інфраструктури, потенційним об'єктом інвестування, засобом досягнення структурних зрушень в регіональній економіці стає створення і функціонування туристично-рекреаційних комплексів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття. Проблеми розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону є предметом спеціального дослідження таких вчених, як О.В. Баєва, О. Вуйцик, Р.І. Магійович, О.В. Пилип'як, О.О. Шкрібинець, О.С. Молнар, О.Г. Топчієв, Н.В. Фоменко та інших науковців. Ними розглядаються характерні риси туристично-рекреаційного комплексу, умови та складові його функціонування, наводяться пріоритетні напрямки розвитку ринку туристично-рекреаційних послуг. Проте, недостатньо уваги приділяється дослідженню термінології, основних функцій, типологічних ознак і передумов розвитку туристично-рекреаційного комплексу з врахуванням регіонального аспекту.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є здійснення теоретичного обґрунтування розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У науковій літературі існує декілька близьких за змістом узагальнених визначень територіально-туристично-рекреаційних утворень, проте, жодне з них не можна тлумачити однозначно.

Так, Н.В. Фоменко стверджує, що територіальний рекреаційний комплекс характеризується єдиною територією, яка має значний рекреаційний потенціал, сукупність рекреаційних установ, з тісними виробничими зв'язками, єдністю організаційних форм і правління, які забезпечують ефективне використання природних рекреаційних ресурсів і соціально-економічних умов, що склалися на даній території [5, с.42]. P.І. Магійович, О.В. Пилип'як, О.О. Шкрібинець зазначають, що туристично-рекреаційний комплекс - це комплекс, що об'єднує систему туристично-рекреаційних закладів, обслуговуючих їх підприємств інфраструктури та інших галузей, які мають тісні виробничі та економічні зв'язки, спільно використовують ресурси з метою задоволення різноманітних оздоровчих, пізнавальних, культурних та інших потреб населення [2, с.166]. На думку Топчієва О.Г., під рекреаційно-туристичним комплексом слід розуміти сукупність галузей і видів економічної діяльності, які забезпечують рекреаційними послугами населення країни, регіону, міста та створюють необхідні передумови для нормального функціонування рекреаційно-туристичного господарства [4, с.562].

Як бачимо у визначеннях, туристично-рекреаційний комплекс пов'язується з певною територією, і деколи замість терміну «туристично-рекреаційний комплекс» з'являється поняття «територіальний туристично-рекреаційний комплекс». Вважаємо, що у цьому термінологічному словосполученні слово «територіальний» можна опустити, оскільки рекреація завжди має просторове значення.

Крім того, доцільним є вживання поняття саме «туристично-рекреаційний комплекс», а не «рекреаційно-туристичний комплекс». Це пояснюється тим, що визначення терміну «рекреація» як таке у світовій практиці взагалі відсутнє, натомість, поняття «туризм» здобуло широке поширення і наукове обґрунтування. Отже, виходячи зі сказаного вище, пропонуємо під поняттям «туристично-рекреаційний комплекс» (ТРК) розуміти комплекс, що об'єднує систему туристично-рекреаційних закладів і установ, обслуговуючих їх підприємств інфраструктури та інших галузей, які мають тісні виробничі, соціальні й економічні зв'язки, спільно використовують ресурси з метою задоволення різноманітних оздоровчих, пізнавальних, культурних та інших потреб населення шляхом створення і споживання специфічного туристично-рекреаційного продукту.

Туристично-рекреаційний комплекс має двосферну модель побудови, складовими підрозділами якої є функціонально-галузевий та територіальний. Як і будь-який господарський комплекс, він виконує суспільно необхідні функції, основною з яких є максимальне задоволення потреб населення у відпочинку, оздоровленні, лікуванні, духовному та фізичному розвитку. До групи інших функцій відносяться медико-біологічна, соціально-культурна, економічна, міжнародна, екологічна, генеруюча тощо.

Передумовами створення і розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону є ціла система складових туристично-рекреаційного процесу, таких як туристично-рекреаційні ресурси, туристично-рекреаційні потреби, а також економічні можливості суспільства (або певного регіону). Наявність на території туристично-рекреаційних ресурсів є найважливішим чинником виробництва туристичного продукту та основою територіальної організації туризму. Незважаючи на поширене вживання поняття «туристично-рекреаційні ресурси», досі відсутнє його чітке наукове трактування. Воно використовується або як таке, що не потребує пояснення, або як терміни-синоніми: «туристичні» та «рекреаційні» ресурси.

Це, в свою чергу, ускладнює проведення їх класифікації. Проте, більшість науковців одностайні у поділі туристично-рекреаційних ресурсів на дві основні групи: природні та антропогенні. Існуючу класифікацію удосконалено з урахуванням таких складових, як інноваційно-інформаційні та інвестиційні туристично-рекреаційні ресурси.

Крім туристично-рекреаційних ресурсів, важливою передумовою розвитку туризму та рекреації як складової частини регіональної системи є формування туристично-рекреаційних потреб. їх основні групи відображені на рис. 1.

Туристично-рекреаційні потреби
Рис. 1. Туристично-рекреаційні потреби

Задоволення туристично-рекреаційних потреб забезпечується економічними можливостями регіону щодо розвитку туризму та рекреації. При цьому, економічні можливості кожної регіональної системи визначаються матеріально-технічним озброєнням, новітніми основними фондами. До них належить матеріально-технічна база рекреації і туризму, відповідна транспортна інфраструктура та ін. Частка таких штучно створених людиною туристично-рекреаційних ресурсів постійно зростає.

Матеріально-технічну базу регіону складає мережа підприємств туристично-рекреаційного обслуговування, яка формується під впливом різноманітних соціально-економічних факторів і втілюється у відповідному територіальному розподілі і розвитку. Туристично-рекреаційні заклади поділяються на лікувально-оздоровчі, туристично-екскурсійні та заклади відпочинку (рис. 2).

Матеріально-технічна база регіону
Рис. 2. Матеріально-технічна база регіону

Крім цього, матеріально-технічна база туризму та рекреації представлена туристичними та спортивними клубами, установами, організаціями та управліннями туристично-рекреаційною діяльністю регіону, квартирним фондом, що здається в оренду, транспортними організаціями, що здійснюють туристичні перевезення, учбовими закладами з підготовки спеціалістів для даної сфери, інформаційними і рекламними службами, підприємствами з виробництва та продажу товарів туристичного попиту.

Економічні можливості регіону можна виразити за допомогою таких показників: чисельність населення і трудових ресурсів, обсяги виробництва і споживання ВВП, рівень продуктивності праці, грошові доходи населення, кількість матеріальних благ і послуг на душу населення, обсяги капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування, доходи і видатки місцевих бюджетів тощо. Зазначені показники характеризують розвиток продуктивних сил регіону з кількісного боку. Це дає можливість кожному регіону брати участь у територіальному поділі праці з тими пропозиціями, які забезпечені найбільш якісними ресурсами та іншими умовами, зокрема, щодо розвитку туризму та рекреації.

Крім цього, важливим фактором, що впливає на систему передумов розвитку ТРК регіону, стає вдале залучення інвестицій. Для цього потрібно впроваджувати нові сучасні форми стимулювання господарської діяльності суб'єктів підприємництва, в тому числі нетрадиційні ринкові механізми у формі територій перспективного розвитку.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Виходячи із наведеного вище, можна зауважитии, що:

- поняття «туристично-рекреаційний комплекс» в науковій літературі трактується по-різному і має безліч особливостей; їх врахування дозволило надати авторське визначення ТРК регіону;
- будь-який комплекс не є виключенням ТРК, має свою структуру і виконує ряд суспільно необхідних функцій;
- розглядаючи передумови розвитку ТРК регіону за основу потрібно приймати систему таких складових туристично-рекреаційного процесу, як туристично-рекреаційні ресурси, туристично-рекреаційні потреби та економічні можливості регіону. Вони стають основою для розвитку і ефективного функціонування туристично-рекреаційного комплексу як невід'ємної частини економіки регіону.

Список використаних джерел

1. Вуйцик О. Вплив рекреаційно-туристичного комплексу на розвиток економіки держави / О. Вуйцик // Вісник Львів. ун-ту. Серія: міжнародні відносини. - 2008. - Вип.24. - С.35-42.
2. Магійович Р.І. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу в Західному регіоні / Р.І. Магійович, О.В. Пилип'як, О.О. Шкрібинець // Науковий вісник НЛТУУ. - 2008. - Вип.18.7. - С.164-169.
3. Молнар О.С. Функції та структура туристично-рекреаційного комплексу регіону / О.С. Молнар, В.В. Сержанов, Ф.А. Важинський // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. - 2008. - Вип.26. - С.30-36.
4. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посіб. / О.Г. Топчієв. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.
5. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч. посібник / Н.В. Фоменко. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 312 с.

Сделан анализ теоретических основ туристско-рекреационного комплекса. Предложены и обоснованы концептуальные подходы к определению предпосылок развития региональных туристско-рекреационных комплексов. Приведена классификация предпосылок создания и развития туристско-рекреационного комплекса.

The analysis of the theoretical foundations of the tourism centre. Proposed and conceptual approaches to conditions the development of regional tourism centre. The classification of the establishment and development of tourist and recreational complex.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.