Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Неля Штогрин
Історія української географії. - 2012. - Випуск 26. - С.40-43.

Суспільно-географічні передумови розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області

Яремче У туристичній індустрії України особливе місце посідає Івано-Франківська область, що належить до найбільш потенційно розвинених туристичних територій держави. Чимала база ресурсів та передумови розвитку галузі, що формують середовище туристичної інфраструктури, доводять, що проблема зосередження та розвитку туризму є однією з найбільш актуальних в економічному розвитку області.

У статті ідентифіковано суспільні та географічні чинники регіону, які стали причинами розвитку туристичної галузі, проаналізовано їхнє значення у формуванні туристичної інфраструктури та іміджу території. Розглянуто територіальну організацію туристичної галузі в регіоні, позитивні та негативні риси географічного розташування області для розвитку туризму. У формі SWOT-аналізу охарактеризовано сильні та слабкі сторони вибраних груп досліджуваних ресурсів, можливості удосконалення розвитку туристичної індустрії через здійснення відповідних заходів та рішень. Наведено суспільно-географічні принципи розміщення туризму в Івано-Франківській області та обґрунтовано їх роль у розвитку цієї галузі. Всебічно розглянуто позитивні та негативні сторони географічних та суспільних ресурсів туризму для регіону дослідження.


Ключові слова: туристична галузь, туристичні ресурси, територіальна організація індустрії туризму, туристична інфраструктура.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Івано-Франківська область вже тривалий час є одним з найпривабливіших у туристичному аспекті регіоном України. Сьогодні в області розвивається туризм кількох видів, відповідно мережа підприємств, що надають туристичні послуги, достатньо широка та неоднорідна. Потенціал природних, історико-культурних та соціально-економічних передумов розвитку туристичної галузі підтверджує, що розвиток індустрії туризму є пріоритетним напрямом економіки Івано-Франківської області. Неоднорідність рельєфу та ландшафтних особливостей території, відмінності між рівнем розвитку окремих районів в економічному, соціальному та культурному показниках вимагають аналізу та обґрунтування особливостей зосередження і розвитку інфраструктури й економіки туризму в різних частинах Івано-Франківської області.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням актуальних особливостей та принципів розміщення туризму регіону займаються науковці Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та Львівського національного університету ім. І. Франка. Проблеми передумов розвитку туристичної галузі в регіоні досліджували Г.М. Гуменюк, Т.З. Маланюк, Н.М. Паньків, Ю.В. Зінько, М.Й. Рутинський. Наукові публікації спрямовані на детальний аналіз туристичних ресурсів області, визначення їхнього значення та використання в туризмі. Загалом в науковій літературі з цієї тематики детально відображено організаційно-управлінські аспекти туристичної галузі Івано-Франківської області, недостатньо дослідженими залишились економіко-географічні принципи розміщення галузі, їхній вплив на територіальну організацію туризму та його розвиток загалом. Дослідження цих проблем, а саме вплив суспільно-географічних чинників на територіальну організацію туризму регіону, і є предметом цієї статті.

Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є обґрунтування суспільних та географічних чинників, що посприяли розвитку туристичної галузі в Івано-Франківській області, визначення їх ролі, а також відображення їхніх позитивних і негативних характеристик для туристичної галузі регіону через SWOT-аналіз.

Виклад основного матеріалу. Під геопросторовою організацією туристичної галузі розуміють взаєморозміщення і взаємозв’язок між собою туристичних ресурсів, безпосередньо суб’єктів туристичної інфраструктури та інших галузей, що опосередковано задіяні у туристичній індустрії регіону дослідження.

Івано-Франківська область вже тривалий час обіймає позицію одного із найпривабливіших у туристичному відношенні регіону України. Численні природні, історико-культурні, соціально-економічні та суспільні фактори сприяють активному роз-ширенню тут туристичної інфраструктури. Сьогодні в області розвиваються різні види туризму, відповідно сфера підприємств, що надають туристичні послуги стає достатньо широкою та неоднорідною.

Доцільно відзначити, що Івано-Франківській області властиві деякі специфічні особливості туристичної галузі. Маються на увазі:

1) її географічне розташування на карті Європи;
2) природно-кліматичні умови;
3) демографічні фактори, пов’язані з переважанням частки сільського населення;
4) наявність великих лісових масивів;
5) рекреаційна спрямованість регіону;
6) недостатній розвиток соціальної інфраструктури, особливо в гірській та сільській місцевостях.

Важливою особливістю Івано-Франківської області є її географічна близькість до Європейського Союзу. Позитивний вплив цього у тому, що відбувається дифузія тенденцій розвитку окремих видів туризму, залучення іноземних інвестицій, особливо в рамках програм щодо розвитку прикордонного й транскордонного співробітництва, а також відносно хороша доступність до міжнародних ринків для залучення до області іноземних туристів.

Негативний вплив географічної близькості розміщення проявляється у потужній конкуренції на ринку туристичних послуг, зменшенні попиту на вітчизняні туристичні послуги та товари, що в порівнянні з іноземними зразками мають нижчу якість та конкурентоспроможність.

Всі особливості території: природні, соціальні, демографічні, економічні, господарські та інші формують середовище функціонування туристичної індустрії, впливають на процес її розвитку, диверсифікації, ефективності, визначають основні зміни та тенденції і, звичайно, впливають на рентабельність та значення в інфраструктурі туристичних послуг.

Кожну територію можна представити її властивостями і відношеннями. Останні охоплюють не лише природні якості, а й властивості, створені людською діяльністю. Окремим видом властивостей і відношень в територіальній організації є функції території, вони відображають зв’язок людської діяльності з природою та штучно створеними матеріальними об’єктами. Територія переважно характеризується кількома функціями, що формують цілу систему умов для розвитку тієї чи іншої галузі, тому визначення територіальної організації передбачає виявлення та розуміння таких функцій [4].

Щодо території Івано-Франківської області, її головними функціями є рекреаційні, екологічні, економічні та інформаційні. Вони є визначальними умовами не лише постійного вдосконалення туристичних закладів області та послуг, що надаються ними, а й першопричинами розвитку всього комплексу туристичної інфраструктури і, звичайно, тими факторами, що стимулюють цілорічні туристичні потоки в регіон.

Це ще раз підтверджує важливість всіх різносферних особливостей території в ефективності розвитку сфери закладів розміщення.

Івано-Франківська область за характером рельєфу досить неоднорідна і поділена на три частини: рівнинну лісостепову – Наддністрянщину, середнє передгір’я – Передкарпаття і південно-західну гірську – Карпати, що займають майже 50% всієї площі області. Територією останньої гірські хребти відокремлюються поперечними та поздовжніми долинами і утворюють системи Східні Бескиди, Горгани і Покутські гори. Відокремлені масиви Чорногори з найвищою точкою України, горою Говерлою, завжди заповнені туристами, які надають перевагу активним видам відпочинку. Саме особливості рельєфу, всі природні та історико-культурні ресурси стали першопричинами розвитку тут туризму та його інфраструктури на більшій частині території.

Якщо розглядати геопросторову організацію туристичних підприємств Івано-Франківської області, то вони сконцентровані виключно в центрах скупчення природно-географічних та культурно-історичних туристичних ресурсів. На основі такої концентрації можна вважати, що територіальна організація туризму в області є відносно нестабільною, оскільки показник великого скупчення в гірських територіях частково згладжується розсіюванням культурних та релігійних об’єктів по всьому ареалу області.

Часто помилковою є думка, що туристична інфраструктура гарантує процвітання території, на якій зосереджена. Насправді належний рівень туристичних послуг і наявність попиту на них не гарантують економічний та соціальний прогрес регіону. Між цими двома сторонами існує проміжний визначальний показник - реальний (на конкретний час) рівень споживання послуг, зумовлений особливостями розвитку, популярності й територіальну організацію інфраструктурних об’єктів туризму [3].

Основні передумови розвитку туристичної галузі області найбільш об’єктивно відображає SWOT-аналіз.

Таблиця 1

SWOT-аналіз туристичної галузі Івано-Франківської області [5]
Сильні сторони Слабкі сторони
а) унікальний природно-рекреаційний потенціал (ландшафтна різноманітність, пам’ятки природи, можливості лікування );
б) історико-культурна, архітектурна та релігійна спадщина, колорит населення;
в) активність мешканців у розвитку приватної справи;
г) популяризація мистецько-фестивальних атракцій;
д) вигідне географічне положення області;
е) комунікаційна доступність
а) недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури;
б) неналежна якість та асортимент послуг, проблема додаткових послуг при туристичних закладах;
в) недостатня кількість готелів;
г) неналежний розвиток комунальної сфери області;
д) порівняно примітивний рівень реклами та інформаційного сервісу;
е) кваліфікація працівників сфери вимагає наукової підготовки, підвищення рівня ерудованості, знання ними іноземних мов;
є) слаборозвинута ринкова інфраструктура (біржі, аудит, консалтинг);
ж) нестача інформації для потенційних відвідувачів про привабливі пам’ятки регіону, марковані туристичні маршрути, заклади розміщення
Можливості Загрози
а) залучення інвестицій у розвиток перспективних для області видів туризму: пізнавального, гірськолижного, водного, ділового, організацію дитячого відпочинку;
б) удосконалення лікувально-курортної справи в області;
в) облаштування баз та кемпінгів у місцях зосередження туристичних дестинацій;
г) просування відомих туристичних «родзинок», удосконалення їхньої рекламної політики («Буковель», Говерла, Манява, Яремче та ін.);
д) розвиток транскордонного співробітництва, запозичення іноземного досвіду щодо управління індустрією туризму та залучення інвестицій для розвитку туристичних закладів;
е) проведення на території регіону спеціалізованих туристичних виставок і конференцій
а) недостатнє фінансування на реалізацію державних, обласних та місцевих програм з розвитку туризму;
б) невідповідна робоча організація та рівень оплати праці в туристичній галузі;
в) конкуренція з боку інших країн та регіонів;
г) застарілість законодавчої та нормативно-правової бази галузі;
д) недосконале розуміння можливості туризму посприяти економічному зростанню області на державному рівні;
е) невідповідність більшості закладів, що надають туристичні послуги міжнародним та вітчизняним стандартам

Як видно з таблиці, сильних сторін та можливостей для підсилення розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області не так вже й багато, однак вони є змістовними та перспективними. Реалізація зазначених пунктів вимагає чималих коштів, проте вони не лише можуть окупитися, а й підняти область на вищий рівень. Щодо наведених слабких сторін та загроз, вони вже тривалий час закріплені в основах туризму регіону, відповідно їх усунення вимагає значних зусиль.

Вони залежать не лише від слабкої матеріально-технічної бази галузі, а й від державної політики відносно туристичної інфраструктури, що зберігає деякі риси радянських часів.

Туристична галузь Івано-Франківської області характеризується зростанням рівня конкуренції на ринку туристичних послуг. Незважаючи на важке становлення ринкових відносин, за останні роки відкрилося чимало туристичних підприємств та закладів, що надають туристичні послуги, особливо в гірських та передгірських районах. Одні з визначальних факторів у функціонуванні галузі (управління, фінансування, рівень якості) є в основі підвищення її конкурентоспроможності, проте проблема вдосконалення керування цим потенціалом залишається недостатньо вивченою [1].

Особливої уваги заслуговують також такі суспільно-географічні принципи розміщення туризму в Івано-Франківській області:

- тяжіння туристичних підприємств до шляхів сполучення. Цей фактор був і залишається суттєвим, адже транспортна доступність є однією з умов здійснення туристичних подорожей з будь-якою метою. Область входить у зону міжнародних транспортних коридорів, оскільки має державний кордон з Румунією, через яку пролягають туристичні маршрути в Болгарію, Сербію, Чорногорію, Грецію;
- підприємства туризму зорієнтовані на інші галузі господарства і першочерговою умовою їх виникнення є наявність розвиненої інфраструктури території (особливо комунальної сфери, системи закладів харчування та розваг, соціальної інфраструктури). Основними галузями економіки області є промисловість (виробництво електроенергії, хімічне і нафтохімічне виробництво, харчова промисловість, виробництво будматеріалів), сільське господарство, будівництво та транспорт. Для виникнення туристичних закладів різного профілю необхідний достатньо високий розвиток господарства. Це легко простежується на прикладі області дослідження, де в гірських районах з потужним природним туристичним потенціалом почали розвивати загальну інфраструктуру для розвитку тут системи туристичних підприємств;
- система розселення населення відіграє чималу роль в розвитку закладів туризму. Регіон поділено на 14 адміністративних районів і налічує 15 міст, 24 селищ міського типу та 765 сільських населених пунктів. Станом на 1 лютого 2010 р. чисельність населення області становила 1380,6 тис. осіб, з них 594,7 тис. осіб – у міських поселеннях та 785,9 тис. осіб – у сільській місцевості. Значно вища частка сільського населення в Івано-Франківській області (57,4%), відповідно, й більша його частина займається сільським та лісовим господарством, що цікаво для туристів східних та південних областей під час відвідання регіону. Перевагою для розвитку туристичної індустрії є висока середня щільність населення та її нерівномірність у різних районах. Через невеликі відстані між населеними пунктами існує можливість розвивати міжрайонні та міжміські програми для відвідання туристами, а також даний фактор сприяє залученню населення до працевлаштування у центрах скупчення туристичних ресурсів [2];
- важливою проблемою для регіону є забезпечення повної зайнятості населення й зниження рівня офіційного й неофіційного безробіття, що частково вирішується за рахунок високої міграції населення. Цілком очевидно, що соціально-економічній структурі Івано-Франківської області влас-тива виробнича однобокість, в результаті чого проблема зайнятості може бути частково вирішена за рахунок застосування праці у сфері послуг, зокрема в туризмі;
- рівень інфляції та дефіцит бюджету – чинники, що залежать від державної політики і вплив яких на туристичну галузь є безпосереднім. Підвищення курсу національної валюти та державні фінансові програми в сферу туризму повинні стояти серед першочергових. Прикладами можуть стати розвинені країни, які завдяки саме туризму вийшли на світовий туристичний ринок і зайняли там провідні позиції. В Івано-Франківській області це питання вирішується теоретично через стратегії та програми розвитку, але повністю вони не реалізуються, відповідно й результат не суттєво відчутний.

Таким чином, суспільно-географічні передумови відіграють вагоме значення в становленні та розвитку галузі туризму, визначають її спеціалізацію, рівень якості та диверсифікацію.

Висновки. Враховуючи туристично-ресурсний потенціал області, Івано-Франківщина повинна розвиватися виключно пропульсивними темпами, тобто підвищення асортименту та рівня якості послуг має супроводжуватися відповідним економічним зростанням. Загалом економіку регіону доцільно спрямувати на реформування рекреаційного комплексу, розвитку індустрії відпочинку та розваг з врахуванням різних видів туризму, що вже стали звичними для території, та нових, ще не популяризованих видів активного проведення дозвілля. Сьогодні основна частина економіка області припадає на галузі сільського та лісового господарств, будівництва, промисловості, менше увага зосереджена саме на нематеріальній сфері, проте вона в процесі свого розвитку і являє собою достатньо стабільну основу для удосконалення туристичної галузі.

Отже, важливість туризму постійно зростає: активно розвиваються та удосконалюються туристичні продукти, покращується рівень обслуговування туристів, впроваджуються заходи, що сприяють просуванню бренду Івано-Франківської області як туристичного регіону України. На даний час регіон має всі належні складові туристичної інфраструктури, проте вони поки що знаходяться на стадії становлення.

Література та джерела

1. Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: Навчальний посібник / С.П. Гаврилюк. – К.: Київський нац. торг-екон. ун-т, 2006. – 180 с.
2. Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2009 р. – Івано-Франківськ: Видавництво Головного управління статистики в Івано-Франківській області, 2010 р. – 532 с.
3. Туризмологія (теорія туризму). Навчально-методичний посібник / В.С. Пазенок, В.К. Федорченко, О.А. Кручек, І.М. Мініч. – К.: КУТЕП, 2010. – С.602-647.
4. Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року від 21.09.2006 №551/111. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://frtt.if.gov.ua/Ukr/turizm/strateg_do_2015.PDF
5. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О.І. Шаблій. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.

Nelya Shtohryn. Socio-geographic preconditions for the development of tourism in the Ivano-Frankivs’k oblast

In the tourist industry of Ukraine the Ivano-Frankivs’k oblast has the most potential for tourism development. Its large base of resources and favorable pre-conditions suggest that the development of tourism is key to economic development of the region.

This article identifies social and geographical factors of the region that helped in the development of the tourist industry. It analyzes their significance in the formation of the tourist infrastructure and the image of the territory. It examines the territorial organization of the region’s tourist industry, including the region’s positive and negative aspects of its geographical location for the development of tourism. Using SWOT-analysis, it characterizes the strengths and weaknesses of the chosen groups of resources and suggests some possibilities for the improvement of the tourist industry by taking appropriate measures and decisions. It addresses socio-geographical principles of tourism distribution in the Ivano-Frankivs’k region and substantiates their role in the development of this industry. It assesses positive and negative aspects of geographic and social tourism resources for the region.


Keywords: tourist industry, tourist recourses, territorial organization of tourist industry, tourist infrastructure.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.