Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Шимкова В.Є.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.273-278.

Механізми інформаційного забезпечення туристичних підприємств на засадах логістики

У статті розкрито сутність механізмів інформаційного забезпечення процесів формування туристських потоків. Доведено, що комплексна автоматизація всіх інформаційних потоків забезпечить ефективність діяльності туристичного підприємства. Розроблено алгоритм вибору інформаційного забезпечення для туристичних підприємств.

Ключові слова: механізм інформаційного забезпечення, автоматизація, бізнес-процес, програмний комплекс.

Постановка проблеми. Законом України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” активізовано впровадження технологій електронного бізнесу в усі сфери економічної діяльності. Створення й забезпечення повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та інформаційних комп’ютерних технологій віднесено до основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні [1], впровадження якого є пріоритетом в умовах “інтеграції України до світового інформаційного простору. На порядок денний вже поставлена програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки [2].

Оскільки туристичний бізнес є одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України, то використання сучасних інформаційних технологій стає невід’ємною складовою процесу формування туристських потоків та управління туризмом у цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепції розробки інформаційних систем, способів і методів їх упровадження, які визначають механізм, висвітлені в деяких працях вітчизняних учених [3-6], які вказують на те, що прогресивними й інноваційними інструментами управління інформаційними процесами в туризмі виступають сучасні комп’ютерні технології. Їх роль у забезпеченні формування, просування й реалізації туристичного продукту підвищилася у зв’язку з посиленням конкурентної боротьби, яка вимагає швидкої реакції на задоволення попиту, оптимізації механізмів своєчасного та якісного надання послуг туристам.

Метою цієї статті є визначення механізмів інформаційного забезпечення туристичних підприємств на засадах логістики, а завданнями - розробка оптимальних механізмів інформаційного забезпечення формування туристських і сервісних потоків та їх обґрунтування.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній практиці управління економікою виділяється три рівні інформаційного забезпечення:

1) інформаційні надлишки, що проявляються в дублюванні інформації;
2) нестача інформації, пов’язана з відсутністю відповідних джерел інформації або із-за необізнаності співробітників;
3) оптимальна інформаційна забезпеченість.

У Законі України “Про національну програму інформатизації” зазначено, що розвиток соціально-економічної сфери діяльності, якою є туризм, забезпечується своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій [7, c.3]. Інформаційні технології входять до механізмів формування туристських потоків як інтегрована сукупність програмних комплексів (автоматизована система), які забезпечують управлінські функції та дають можливість проводити оперативний, тактичний і стратегічний контроль усієї діяльності туристичного підприємства. Інтеграція сучасних інформаційних технологій в автоматизований механізм формування туристських потоків створює ряд переваг. Наприклад, формування єдиної бази даних про клієнтів, партнерів, конкурентів та інші чинники зовнішнього середовища для оцінки ринкової ситуації, оперативне визначення попиту, пропозиції та цін на туристичний продукт з метою оцінювання ефективності його реалізації, об’єднання інформації туристичного підприємства в єдину мережу (базу даних), забезпечення швидкого доступу до інформації про можливості суб’єктів обслуговування туристів (транспортування, розміщення, харчування, оздоровлення, надання культурно-пізнавальних послуг, рекреації тощо) і т. інше.

Оскільки туристські потоки виходять за межі мікрологістичних систем і проходять різні ланки на шляху свого руху, то інформаційні механізми охоплюють взаємозв’язок чинників внутрішнього й зовнішнього середовища, а також адаптацію підприємств до змін зовнішнього середовища. Тому головним завданням інформаційних механізмів управління туристськими потоками є забезпечення синхронізації руху туристів з їх сервісом в усіх ланках логістичного ланцюга.

Інформаційні механізми управління бізнесом виконують функції забезпечення процесів формування туристських потоків, створення, просування на ринок і реалізацію туристичного продукту, тобто інформація в туристичному бізнесі є рушійною силою логістичних механізмів формування туристських потоків і є її вихідним і завершальним (оцінним) чинником.

Механізми інформаційного забезпечення процесів формування туристських потоків розпочинаються з маркетингової інформації про ємність туристичного ринку. Вони охоплюють формування “банку” даних про клієнтів туристичного підприємства за формами і видами туризму. Кожний маршрут подорожуючих потребує певної інформації для створення, просування на ринок і реалізації туристичного продукту. Інформаційна база для механізмів забезпечення кожного етапу створення й руху до споживачів туристичного продукту представлена в табл. 1. Кожний вид наведеної в таблиці інформації виступає інструментом механізму формування туристичного продукту, а відтак і туристських потоків.

Таблиця 1

Інформаційні інструменти механізму формування туристичного продукту
Етапи руху туристичного продукту Інформаційна база
1. Створення 1. Статистичні дані про економічний стан країни, доходи населення, розвиток туризму в регіоні (дестинації).
2. Наявність, вартість і якість послуг, необхідних для комплектування турпродукту
3. Результати маркетингових досліджень попиту споживачів туристичного продукту (окремих послуг) та конкурентної боротьби
4. Кількісні та якісні дані про ресурсний потенціал туризму країни, регіону, дестинації
5. Досягнення й тенденції розвитку світового туризму
2. Просування на ринок 1. Реклама (ЗМІ, брошури, листівки, каталоги, біг-борди тощо).
2. Інформація на сайті або його створення
3. Інформація про зворотні зв’язки з туристами
5. Дані про підприємницькі зв’язки між туроператорами та турагентами
3. Реалізація 1. Дані для укладання договорів з туристами, про курс валют (для міжнародних турів), рівень інфляції
2. Стимули збуту (знижки)
3. Звіти менеджерів (для туроператора - звіти турагентів), бухгалтерії про оплату туристичного продукту і послуг

Туристичні підприємства є відкритими мікрологістичними системами, взаємодія яких із зовнішнім середовищем має двоїсту спрямованість. З одного боку, туристичні підприємства беруть із зовнішнього середовища ресурси, а з іншого - віддають йому результати своєї праці. Ось чому при русі інформаційних потоків слід виділяти інформацію, пов’язану з попитом потенційних туристів, і пропозицію туристичних послуг, отриманих від різних постачальників.

Оскільки управління мікрологістичною системою в туризмі оперує великою кількістю показників і характеристик інформаційних потоків, то ефективність цих потоків на туристичному підприємстві потребує автоматизації бізнес-процесів, ефективне використання яких забезпечить єдність усіх інформаційних потоків на основі їх синхронізації у просторі й часі з рухом туристів та з їхнім сервісом. Отже, автоматизація формування туристських потоків потребує узгодженості інформаційного забезпечення і розробки комплексу такої автоматизації.

Слід зазначити, що основним джерелом інформації про дестинації, як об’єкти туристичного інтересу, туристичні підприємства (туроператори і турагенти), маршрути подорожей, екскурсії й туристичні ресурси є Internet, який є невід’ємною складовою інформаційного забезпечення процесів формування туристських потоків. Так, 89% споживачів купують туристичні послуги через Інтернет, з них 43% таких туристів в більшості випадків вивчають інформацію про місце дестинації на сайтах туристичних підприємств й центрів, а 22% - роблять це завжди [8, с.40]. Разом з тим, інформація з мережі Internet потребує всебічної перевірки на достовірність і своєчасність, хоча за доступністю, масштабністю і швидкістю отримання вона є поки що унікальною. Всі туристичні підприємства в своїй діяльності використовують електронну пошту і Web-браузери, які дають можливість користуватися й обмінюватися інформацією з мережі Internet.

Дослідження інформатизації туризму показало, що туристичні підприємства в своїй діяльності використовують три основні інформаційні механізми впливу на формування туристських потоків:

1) це реклама,
2) електронна торгівля,
3) створення й підтримка сайтів, які дають можливість охопити майже всю цільову аудиторію, тобто потенційних і реальних туристів.

Механізмом ефективної роботи з туристичною документацією виступає комплексне програмне забезпечення Microsoft Office, що включає програми Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio тощо, які прийнятні для туристичних підприємств, оскільки спрямовані на автоматизацію бізнес-процесів у середині мікрологістичної системи. Проте сучасний розвиток туристичного бізнесу потребує комплексної автоматизації бізнес-процесів з урахуванням не тільки внутрішніх чинників діяльності підприємств, а й впливу зовнішнього середовища на основі створення єдиного інформаційного туристичного простору.

Туристичні оператори виступають самостійною ланкою у формуванні, просуванні на ринок і реалізації туристичного продукту, а ефективність їхньої діяльності забезпечується безперервними потоками інформації між постачальниками послуг, фінансовими установами, рекламними компаніями, державою тощо. Для туристичних агентств інформація є тим товаром, який сприяє ефективному формуванню туристських потоків, бо тільки інформованість клієнтів спонукає їх звертатися до певного агента з продажу туристичного продукту. Отже, формування туристських потоків залежить від спеціального інформаційного забезпечення комплексної автоматизації діяльності туристичних підприємств. Програмні комплекси (ПК), які відповідають вимогам туроператорів і турагентів, розроблені компаніями “САМО-СОФТ” (“САМО-Тур”), “Мегатек” (“Майстер-Тур”), “Арімсофт” (“TurWin”), “Інтехноком” (“АІС Комтур”).

З метою вибору ефективного програмного забезпечення туроператорів було проведено анкетне опитування працівників туристичних підприємств. Респондентами були 100 користувачів цих програмних комплексів, які оцінювали можливості ПК за чотирибальною шкалою. Результати експертизи дали можливість визначити й порівняти можливості програмних комплексів за рядом ознак (табл.2).

Таблиця 2

Ранжування комплексів програмного інформаційного забезпечення туристичних операторів
Ознака Оцінка програмного комплексу, бали
“САМО-Софт” “Мастер-Тур” “АІС Комтур” “TurWin”
1. Комплексність 3 4 2 3
2. Апаратне забезпечення 4 4 4 4
3. Дружній інтерфейс 3 4 2 2
4. Модульність 2 4 1 1
5. База даних 3 4 2 1
6. Звітна документація 3 4 1 3
7. Робота через мережу Internet 3 4 3 1
8. Інтеграція з іншими програмами 1 4 1 4
9. Безпека даних 3 4 2 3
10. Ціна 2 1 3 3
Разом 27 37 21 25

За допомогою цих програмних комплексів створюється туристичний продукт на основі замовлених клієнтом окремих послуг. Створений таким чином індивідуальний турпродукт стане складовою складнішого турпродукту, що дасть можливість туристу обрати кращий для себе варіант, використовуючи стандартні параметри програми, а туристичному оператору - відстежувати оплату туру й квотувати вже викуплені послуги, контролювати завантаженість транспорту й готелів і співпрацювати з турагентами за системою електронних черг [4, с.112-117].

Проведене ранжування комплексів програмного інформаційного забезпечення туристичних підприємств показало, що майже за всіма оцінюваними параметрами, окрім ціни, ПК “Мастер-Тур” отримав найвищі бали і в сумі набрав 37 балів. Друге місце посів ПК “САМО-Тур” (27 балів), який призначений для автоматизації роботи туристичних операторів і забезпечує гнучкі механізми ціноутворення й визначення комісійної винагороди туристичних агентів, проте цей програмний комплекс характеризується низькою інтеграцією із внутрішніми функціональними сферами й реакцією на зовнішні впливи. Використання ПК “TurWin”, який отримав 25 балів, забезпечує інтеграцію з офісними програмами MS Office, що дає можливість туроператору готувати звітну документацію, але обмежує її малою базою даних і можливостями мережного доступу через Internet. ПК “АІС Комтур” спрямований на формування турпродукту та його реалізацію, але не дає можливості отримувати в повному обсязі звітну інформацію, тому за результатами експертизи і отримав 21 бал.

Як бачимо, за експертними оцінками, найбільш привабливим для туристичного оператора є ПК “Мастер-Тур”, використання якого дозволяє спрощувати процес замовлення туристичного продукту (окремих послуг), а відтак і формування туристських потоків.

Важливою складовою інтегрованої інформатизації туристичної діяльності виступають комп’ютерні системи резервування. На міжнародному туристичному ринку використовуються такі глобальні системи бронювання: “Amadeus”, “Galileo”, “Fidelio” та “Габріель”. Туристичні підприємства Донецької області найбільш активно застосовують систему бронювання “Amadeus”, яка забезпечує оптимальні можливості не тільки замовляти заздалегідь квитки, а й здійснювати цілісний процес реалізації туристичного продукту (від пошуку клієнтів до реалізації послуг) [4, с.21]. Використання “Amadeus” при формуванні туристських потоків потребує спеціальних знань і вмінь, а тому додаткових витрат на навчання персоналу. Таким чином, оцінка основних бізнес-процесів інформаційного забезпечення оптимізації процесів формування туристських потоків дала можливість відібрати механізми інформаційного забезпечення діяльності туристичного підприємства (рисунок 1).

Механізми конструювання інформаційного забезпечення діяльності туристичного підприємства
Рис. 1. Механізми конструювання інформаційного забезпечення діяльності туристичного підприємства

Наведені на рисунку механізми інформатизації діяльності туристичних підприємств уможливлять використовувати інтеграційні зв’язки в логістичних процесах формування туристських потоків, що надасть можливість отримувати соціально-економічний ефект.

Отже, автоматизація всіх інформаційних потоків, необхідних для формування туристських потоків, дає можливість швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку, що забезпечує ефективність туристичної діяльності підприємницьких структур. Інтеграційні зв’язки, які формуються на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій управління туристичною сферою діяльності, та інноваційні механізми акумуляції ресурсів проявляються в логістизації туристичного бізнесу.

Таким чином, проведене дослідження дає можливість зробити певні висновки:

1. Інформатизація всієї туристичної сфери діяльності потребує створення електронних інформаційних ресурсів, придатних для використання його виробниками, що забезпечить позиціонування України на міжнародному ринку туристичного бізнесу як привабливу туристичну країну.
2. Механізми автоматизації формування туристських потоків забезпечують інформацією всю діяльність туристичного підприємства на основі процесно-системного підходу, що обумовлюється необхідністю підвищення його конкурентоспроможності як мікрологістичної системи.
3. Результатом проведеного із використанням логістики дослідження, є розробка алгоритму вибору механізмів інформаційного забезпечення процесів формування туристських потоків як для туристичних операторів, так і для туристичних агентів.
4. Упровадження інформаційних механізмів формування туристських потоків на мезо-, макро- й глобальному рівні управління туризмом вимагає використання грід-технологій, що потребує подальшого дослідження.

Список використаних джерел

1. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України // Урядовий кур’єр. - 2007. - №28. - 14 лютого. - С.1-7.
2. Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми впровадження грід-технологій на 2009-2013 роки // Урядовий кур’єр. - 2008. - №219. - 21 листопада. - С.13-14.
3. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія / С.В. Мельниченко. - К.: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2007. - 493 с.
4. Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристического бизнеса: учеб.-метод. пособ. / Н.И. Плотникова. - Ч.I. - М.: Советский спорт, 2000. - 320 с.
5. Дряхлов Ю. Переход туристических агентств к технологиям нового поколения / Ю. Дряхлов // Украинский туризм. - 2006. - №2. - С.20-21.
6. Семичастный И.Л. Международный опыт развития туристских информационных центров: проблемы, тенденции и перспективы / И.Л. Семичастный // Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків: V міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 27-28 травня 2005 р. - Донецьк: Донецький інститут туристичного бізнесу, 2005. - С.110-112.
7. Про Національну програму інформатизації: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №74/98-ВР. - Ст.181. - С.482-493.
8. Мониторим интернет // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2008. - №3. - С.40-41.

В статье раскрыта сущность механизмов информационного обеспечения процессов формирования туристских потоков. Доказано, что комплексная автоматизация всех информационных потоков обеспечит эффективность деятельности туристического предприятия. Разработан алгоритм выбора информационного обеспечения для туристических предприятий.

Ключевые слова: механизм информационного обеспечения, автоматизация, бизнес-процесс, программный комплекс.

In the article the essence of the information support mechanisms for the processes of the tourist flows is expounded. It is proved that the complex automatization of all the information flows provide the tourist enterprise activity ettectiveness. The algorithms for the information support of the tourist enterprises is elaborated.

Keywords: information support mechanism, automatization, business process, program complex.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.