Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Сорокіна T.B.
Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом»
(м. Маріуполь, 28 вересня 2018 р.). - Маріуполь: МДУ, 2018. - 80 с. - C.76-77.

Туристський потенціал регіону

туристичний потенціал регіону Термін «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова «potential» і означає «потужність, сила, приховані можливості». Таким чином, терміни «потенціал», «потенційний» означають наявність у кого-небудь (будь-то окремо взята людина, первинний робочий колектив, суспільство в цілому) прихованих можливостей, які ще не виявилися, або здатності діяти у відповідних сферах.

В умовах ринку, що характеризуються нестабільністю цілей, обумовленою мінливістю попиту та пропозиції, цін на товари і фактори виробництва, змінами в конкурентному середовищі й іншими макро- і мікроекономічними факторами, однією з першочергових задач керівництва стає формування й оцінка поточних і перспективних можливостей, тобто потенціалу.

Потенціал, що об'єднує в собі як просторові, так і тимчасові характеристики, концентрує одночасно три рівні зв'язків і відносин:

- по-перше, він відображає минуле, тобто сукупність властивостей, нагромаджених системою в процесі її становлення і таких, що зумовлюють можливість до її функціонування та розвитку. У цьому плані поняття «потенціал» фактично набуває значення поняття «ресурс».
- по-друге, він характеризує рівень практичного застосування і використання наявних можливостей. Це забезпечує розмежування реалізованих і нереалізованих можливостей. У цій своїй функції поняття «потенціал» частково збігається з поняттям «резерв».
- по-третє, він орієнтується на розвиток (на майбутнє). Будучи єдністю стійкого і мінливого станів, потенціал містить (як можливі) елементи майбутнього розвитку.

Рівень потенціалу, характеризуючи наявний стан системи, обумовлений тісною взаємодією всіх трьох перелічених станів, що і відрізняє його від таких, на перший погляд близьких, понять, як «ресурс» і «резерв».

Туристський потенціал регіону - це сукупність природних, історико-культурних об'єктів і явищ, а також соціально-економічних і технологічних передумов для організації туристської діяльності на певній території.

Принциповим моментом в дослідженні складу сукупного туристського потенціалу регіону є розгляд його як системи.

У структурному плані туристський потенціал регіону доцільно представити як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих потенціалів: природно-ресурсного, історико-культурного, економічного і соціального.

Природно-ресурсний потенціал сфери туризму - здатність природних систем без шкоди для себе (а, отже, і для людей) віддавати необхідну людству продукцію або робити корисну для нього роботу в рамках господарства даного історичного типу; можливості регіону по використанню сукупних природних багатств в туристичній діяльності.

Історико-культурний потенціал - висловлює можливості для розвитку туризму, закладені історико-культурними цінностями, що знаходяться в регіоні.

Економічний потенціал сфери туризму - це складова частина економічного (господарського) потенціалу регіону, що характеризує здатність регіону в області відтворення туристичного продукту, тобто потенційно придатні сили і засоби, необхідні для відтворення туристичного продукту на регіональному рівні (матеріальні, природні, трудові та ін.).

Соціальний потенціал сфери туризму - можливості регіону по відтворенню необхідної для здійснення туристської діяльності робочої сили, так як використовуючи тільки матеріальні ресурси туризму, неможливо зробити, розподілити, обміняти і спожити регіональний туристичний продукт.

На практиці набули широкого поширення методики комплексної оцінки туристично-рекреаційного потенціалу, що базуються на оцінці потенційної ємності та пропускної здатності туристично-рекреаційних об'єктів, експертну грошову оцінку якості цих об'єктів і кількісних результуючих показників, що оцінюють фактичну кількість туристів, що скористалися туристичними послугами.
З огляду на конкурентний характер сучасної економіки при аналізі стратегічного потенціалу туристично-рекреаційної сфери регіону необхідно його розглядати як конкурентний соціально-економічний потенціал.
Туристично-рекреаційні ресурси класифікуються за наступними критеріями:

- за складом (по утворюючим факторів і елементів, їх функціональної придатності);
- за оціночними параметрами якості туристичних ресурсів (придатність, комфортність, естетична привабливість, значимість);
- по інших характеристиках, не пов'язаних з оціночними показниками.

Література

1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности / В.Г. Гуляев. - М.: Нолидж, 1996. - 320 с.
2. Дроздов А.В. Экотуризм: определения, принципы, признаки, формы / А.В. Дроздов // Проблемы туризма - 99. Перспективы развития туризма в южном Подмосковье: Сб. доп. и тезисов научно-практ. конф. (г. Москва, 27 апреля 1999 г.). - М., 1999. - С.122-129.
3. Зорин И.В. Энциклопедия туризма / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 384 с.
4. Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. завед. / Е.Ю. Колбовский - М.: Академия, 2006. - 256 с.
5. Краткий экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 3-е изд. - М.: Институт новой экономики, 2005.
6. Кусков А.С. Экотуристский потенциал особо охраняемых природных территорий и проблемы его использования / А.С. Кусков, Е.И. Арсеньєва // Современный город: социокультурные и экономические перспективы: Межвуз. сб. науч. ст. по итогам Всерос. научно-практ. конф. - Саратов, 2004. - С.257-260.
7. Святохо Н.В. Концептуальные основы исследования туристического потенциала региона / Н.В. Святохо // Экономика и управление. - 2007. - №2. - С.30-36.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.