Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ткачук Т.М.
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи"
(м. Львів, 29.11.2016 р.). - Львів: МАУП, 2016. - Ч.2. - 675 с. - C.611-614.

Світові тренди розвитку франчайзингових туристичних мереж

Туризм став одним з найбільш швидко зростаючих секторів економіки у світі. Сфера туризму активно розвивається, не зважаючи на світову економічну кризу, політичні конфлікти, коливання валютного курсу та інфляцію, природні катаклізми тощо.

Зважаючи на масштаби та динаміку розвитку туризму, ця сфера спроможна стати важливим чинником післякризового відновлення національної економіки, оскільки частка валового внутрішнього продукту країни становить 7,8%. Туристична індустрія забезпечує зайнятість 7,6% економічно активного населення [1].

За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) у 2015 році частка міжнародного туризму склала 7% від світового експорту товарів та послуг (у порівнянні з 6% у попередньому році). Крім того, надходження від міжнародного туризму зросли у 2,5 рази до 1260 млрд. дол. США у 2015 році у порівнянні з 2000 роком (495 млрд. дол. США). Обсяги світових туристичних потоків зросли на 4,6% і досягли в цілому 1186 млн., тобто збільшились на 52 млн. у порівнянні 2014 роком [3].

Вимогливість та швидка зміна потреб споживачів туристичних послуг зумовили підприємців туристичного бізнесу шукати нові шляхи та змінювати стратегічні напрями розвитку власних підприємств. Світовим трендом розвитку підприємств сфери туризму є формування туристичних мереж у системі франчайзингу.

Привабливість формування та розвитку франчайзингових туристичних мереж зумовлена їх високим рівнем прибутковості при низькому рівні ризику, розширенням географії присутності туристичних товарів та послуг, мінімальних витрат при відкритті франчайзингової точки продажу, посиленням конкурентних переваг учасників мережі у порівнянні з іншими на туристичному ринку тощо.

На світовому ринку туристичних послуг використання франчайзингу в управлінні підприємством як основної конкурентної переваги є поширеною практикою. Серед туристичних компаній-лідерів світового масштабу, які функціонують у системі франчайзингу є Carlson Wagonlit Travel, Cruise Planners, CruiseOne/ Dream Vacations, Travel Leaders (США), Thomas Cook (Великобританія), ТІЛ ReiseCenter , Der Touristic, FTI Group, Alltours Reisecenter (Німеччина), Expedia ® Cruise Ship-Centers® (Канада), Selectour AFAT, Havas Voyages Nouvelles Frontieres (Франція). Міжнародні франчайзингові туристичні мережі, які успішно функціонують на національному ринку України представлені такими туристичними підприємствами: TUI Ukraine (франчайзингова туристична мережа - TUI Турагенція), DERTOUR (DERTOUR Ukraine), Carlson Wagonlit Travel (Carlson Wagonlit Travel Ukraine), Трайдент (Трайдент Хіт), Coral Travel ("Уповноважене агентство Coral Travel"), ANEX TOUR (ANEX TOUR Ukraine) та інші.

TUI Ukraine

Аналіз діяльності франчайзингових мереж на світовому ринку туристичних послуг свідчить, що основні тренди їх ефективного розвитку спрямовані на:

- по-перше, - функціонування на території країни походження (внутрішні франчайзингові туристичні мережі), що надають можливість материнській компанії контролювати підприємства франчайзі;
- по-друге, - розвиток віртуальних франчайзингових туристичних мереж (Homebased);
- по-третє, - використання новітніх інформаційних систем та технологій як основної конкурентної переваги;
- по-четверте, - залучення висококваліфікованого персоналу для забезпечення якісного обслуговування споживачів;
- по-п'яте, - моніторинг пропонованого туристичного продукту для орієнтації на швидкі зміни потреб споживачів туристичних послуг;
- по-шосте, - формування стабільних партнерських відносин, які забезпечать зменшення ризиків діяльності франчайзингової туристичної мережі та гарантуватимуть її розвиток на зовнішньому ринку туристичних послуг [2].

Здійснити імплементацію світового досвіду функціонування франчайзингових туристичних мереж на сучасному етапі розвитку франчайзингу на вітчизняному ринку туристичних послуг неможливо у зв'язку з:

1) відсутністю поняття франчайзингу та пов'язаних з ним понять в українському законодавстві;
2) відсутністю державного органу регулювання франчайзингових відносин;
3) нерозумінням підприємців туристичного бізнесу основних принципів діяльності у системі франчайзингу та їх неготовністю до стратегічних змін в управлінні підприємством на психологічному рівні;
4) економічною, політичною, валютною нестабільністю та невідповіднісгю державного і міжнародного законодавства з питань франчайзингових відносин, через що зменшується зацікавленість іноземних інвесторів у розвитку туристичної франшизи на території України;
5) відсутністю надання необхідних кредитних платежів для успішного старту розвитку туристичного підприємства франчайзі у системі франчайзингу;
6) неналежним захистом інтелектуальної власності франчайзера, що зумовлює недовіру та ненадійність партнерських бізнес-стосунків.

В умовах глобальної конкуренції формування та розвиток франчайзингових туристичних мереж є актуальним джерелом стабільності та дохідності туристичного підприємства як для франчайзера, так і для франчайзі. Тому для вирішення вищезазначених проблем та отримання можливості використання світових трендів розвитку франчайзингових туристичних мереж у вітчизняному бізнесі необхідно:

1) створити відповідний державний орган та законодавчу базу (закони, нормативні акти, положення) регулювання франчайзингових відносин;
2) популяризувати франчайзинг як ефективну форму управління туристичного бізнесу серед підприємців;
3) забезпечити вигідні умови кредитування для туристичної діяльності франчайзі;
3) проводити спеціалізовані виставки, семінари, симпозіуми з питань франчайзингу для обміну досвідом на державному та міжнародному рівнях;
4) виокремити франчайзинг як окрему дисципліну для студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах;
5) відкрити спеціалізовані школи франчайзингу (перша школа франчайзингу функціонує на території України з 2015 року) та проводити профільні заняття;
6) забезпечити надійний захист інтелектуальної власності франчайзера шляхом проведення відповідного реформування;
7) створити позитивний імідж для України та забезпечити його популяризацію на міжнародному ринку туристичних послуг з метою залучення іноземних інвесторів.

Формування франчайзингових відносин у сфері туризму на території України є актуальним стратегічним напрямом розвитку туристичного бізнесу в цілому, а використання міжнародного досвіду дозволить посилити конкурентні позиції вітчизняних підприємств на світовому ринку послуг.

Література

1. Мазаракі А.А. Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія / А.А. Мазаракі, Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2013. - 388 с.
2. Ткачук Т.М. Міжнародні франчайзингові туристичні мережі / Т.М. Ткачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2016. - №5. - С.71-82.
3. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www2.unwto.org/.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.