Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Тимейчук А.М.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми,
перспективи розвитку» (м. Бердянськ, 20-21 квітня 2017 р.)
Бердянськ: БДПУ, 2017. - Ч.2. - 314 с. - С.186-188.

Проектна діяльність у роботі фахівців з туризмознавства

Проектна діяльність у роботі фахівців з туризмознавства Головною метою організації туризму в сучасних умовах є створення сприятливого організаційно-правового та економічного середовища, формування конкурентоспроможного ринку туристських послуг на основі ефективного використання природного та історико-культурного потенціалу України, забезпечення її соціально-економічних інтересів та екологічної безпеки.

Сучасне суспільство вимагає від вищої освіти формування у майбутнього фахівця системи професійно значущих знань з туризмознавства, розвитку особистісних творчих якостей, здатності ефективно та самостійно застосовувати у практичній туристській діяльності професійні уміння, знання та навички. У зв‘язку з цим зазнає змін професійна діяльність фахівців з туризмознавства, її структура, зміст, принципи, технічна база та організаційні форми і, як результат, умови й вимоги до підготовки фахівців туристичної галузі. Ця галузь стрімко розвивається, тому прогнозується потреба у висококомпетентних фахівцях, які повинні забезпечити відповідне теоретичне та практичне підґрунтя для розвитку такого напряму діяльності. Дедалі очевиднішим стає той факт, що професійно займатися туризмом без фахової освіти складно, а в деяких випадках просто неможливо.

Для успішного вирішення всього розмаїття завдань з обслуговування гостей персоналові туристських закладів необхідно оволодіти професійними знаннями й постійно їх удосконалювати. Питання формування професіоналізму фахівців туристської сфери не залишаються поза увагою науковців і є предметом досліджень у працях І. Балабанова, М. Біржакова, І. Зоріна, А. Мазаракі, С. Мельниченко, Т. Ткаченко, Л. Шульгіної та інших вітчизняних і закордонних науковців.

Визначення поняття «діяльність» у психолого-педагогічній літературі об‘єднує розуміння діяльності як свідомого процесу:

- діяльність - активна взаємодія людини з навколишньої дійсністю, у ході якої людина є суб‘єктом, цілеспрямовано впливаючи на об‘єкт і задовольняючи таким способом свої потреби [1, с.95];
- діяльність - спосіб буття людини у світі, здатність її вносити в дійсність зміни. Основні компоненти діяльності: суб‘єкт із його потребами; мета, відповідно до якої перетворюється предмет в об‘єкт, на який спрямовано діяльність; засіб реалізації мети [2].

Результатом діяльності є перетворення як у зовнішньому світі, так і у самій людині, її знаннях, мотивах, здібностях. Реалізація певної діяльності у навчально-виховному процесі може відбуватися у проектній діяльності.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури свідчить про те, що поняття «проект» трактується досить широко:

- це сукупність концептуальної і формальної моделі, пакет документів, який подає опис на предметній мові того, що і як повинно бути зроблено [3, с.137].
- це план, задум реалізації майбутньої діяльності [4, с.36].
- це комплекс взаємозалежних одномоментних заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей при обмежених часових, бюджетних, кадрових та інших ресурсах [5].
- це поєднання послідовних, цілеспрямованих, взаємопов‘язаних дій, спрямованих на досягнення чітко визначеного результату в умовах обмеженого проміжку часу і коштів [6].

Проект - слово широко популярне в сучасних бізнес-колах, прогресивних галузях надання послуг. Його часто вживають, коли мова йде про людину, у якої завжди є якась ідея, що швидко стає проектом. У європейських мовах слово «проект» запозичене з латинської. Воно буквально означає «викинутий уперед», «виступаючий», «витягнутий», «який впадає в очі». У XIХ-XX ст. вживалося це слово поряд зі звичними «план» чи «пропозиція».

Проект є складною системою, що має певні етапи, елементи, які потребують якісного та ефективного управління. Він має свій життєвий цикл, який складається з декількох етапів:

- І етап - визначення завдання та ініціалізація проекту;
- ІІ етап - процес планування проекту;
- ІІІ етап - виконання, впровадження проекту;
- IV етап - завершення проекту та отримання заздалегідь визначених результатів, ефекту тощо.

Проектна діяльність - це керовані зміни вихідного стану об‘єкту, на які потрібні час, фінансові витрати, певні ресурси [2, c.7].

Проектна діяльність знаходить усе більше поширення в системах освіти різних країн світу. Причини цього, як вважають дослідники, криються не тільки у галузі педагогіки, а й у соціальній галузі. Розглянемо основні з них:

- необхідність не стільки передавати студентам обсяг теоретичних знань, скільки навчити здобувати ці знання самостійно й використовувати їх для вирішення пізнавальних і практичних завдань майбутньої професійної діяльності;
- актуальність розвитку в студентів комунікативних навичок, умінь працювати в різноманітних групах, виконувати різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника та ін..), долати конфліктні ситуації;
- необхідність найширших комунікативних контактів, знайомства з різними культурами та точками зору на вирішення проблеми;
- значущість для професійної діяльності майбутнього фахівця туризмознавства вмінь користуватися дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, аналізувати її, класифікувати системи поглядів на проблему, висувати гіпотези, доводити їх перспективність, аргументувати пропозиції та гіпотези, робити висновки [5].

Результатом навчання фахівців туризмознавства є якісна підготовка їх до професійної діяльності в рамках якої вони повинні вміти здійснювати управління проектами, виконувати стратегічне планування і прийняття проектних рішень, вміти використовувати інформаційні технології в управлінні проектами.

Література

1. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 360 с.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.
3. Гитман Е. Проект в образовательной области «Технология» Е. Гитман, М. Гитман // Школьные технологи. - 2002. - №6. - С.136-137.
4. Шмальгаузен И.К. Пути и закономерности эволюционного процесса / И. К. Шмальгаузен // Избранные труды. - М., 1983. - 360 с.
5. Петрова І.В. Проектування в соціально-культурній сфері: навч. пос. / І.В. Петрова. - К.: Вид-во КНУКіМ, 2007. - 372 с.
6. Зотов О.В. Проект, управління проектом: основні поняття, суб‘єкти державного управління / О.В. Зотов // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2010. - №8. - С.4-6.
7. Білоус В.С. Проектна діяльність - важлива складова розвитку бібліотеки та професійного зростання бібліотекарів: методичні рекомендації / В.С. Білоус. - Вінниця, 2014. - 80 с.
8. Зелінська В. Проектна технологія: сутність та досвід використання / В. Зелінська // Директор школи. - №45. - 2008. - С.8-12.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.