Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Василевська Я.В.
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.

Природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області

Дослідження туристично-рекреаційного потенціалу регіонів України не втрачають своєї актуальності, адже дозволяють визначити особливості та територіальну диференціацію туристичного комплексу країни, виявляти його характеристики та проблеми на регіональному рівні, щоб трансформувати отримані дані на національний. Херсонська область, завдяки своєму географічному положенню та природно-ресурсному потенціалу, визначається активним розвитком туризму та рекреації, в той же час, актуальними залишаються комплексні дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів регіону та їх суспільно-географічна оцінка.

Основою розвитку туристичної галузі виступають ресурси, задіяні в рекреаційно-туристичній діяльності, які при дотриманні елементарних природоохоронних і ресурсозберігаючих правил і технологій, можуть використовуватися тривалий час без суттєвих процесів деградації природних і соціально-культурних комплексів навіть за умови значних антропогенних навантажень [5]. Туристсько-рекреаційні ресурси включають в себе природні, історичні, культурні, соціальні та інші складові [3]. В той же час, традиційно, першим серед рекреаційно-туристичних ресурсів виділяється природної складової, адже окремі види природних ресурсів впливають на рекреаційно-туристичний процес комплексно, взаємодіють і взаємодоповнюють один одного і формують те неповторне природне оточення, на фоні якого людина реалізує свою потребу відпочивати та відтворювати життєву енергію [2, 3, 5].

Під природно-географічними ресурсами традиційно розуміють об’єкти та явища «природного» походження, які залучені або можуть бути залучені до туристсько-рекреаційної діяльності. До таких ресурсів відносяться ландшафти та компоненти природи (геологічні, орографічні, геологічні, гідрологічні, кліматичні, флористичні та фауністичні). В той же час, природно-антропогенними туристичними ресурсами вважаються ділянки землі, водної поверхні та повітряного простору над ними загальнонаціонального, регіонального та місцевого значення, які мають особливе природоохоронне, наукове, культурне, естетичне, рекреаційне, оздоровче значення та охороняються державою.

Херсонська область знаходиться в межах Причорноморської низовини, на всій її території переважають степові ландшафти, помірно-континентальний посушливий клімат. Область розташована в степовій зоні, на нижній течії р. Дніпра. Південні райони Херсонської області омивають води Чорного та Азовського морів, берегова лінія розчленована, тут є значна кількість заток і кіс-островів. На території області багато річок, у тому числі р. Дніпро (плавнева зона якого з великими просторами болотистих островів, рясно порізаних складною мережею рукавів, проток, єриків і озер) та р. Інгулець (найзвивистіша річка рівнинній частині Європи). У межах області розташована значна кількість озер різного походження; є також солоні і грязьові. Також є джерела мінеральних і геотермальних вод. Таким чином, багаті природні умови і ресурси Херсонського регіону, в поєднанням з відбуваються тут несприятливими природними та антропогенними процесами зумовили з одного боку різноманітні туристично-рекреаційні ресурси, з іншого - актуалізують проблему їх раціонального використання та охорони. Херсонська область має досить унікальні і важливі природно-заповідні об'єкти та території різного ієрархічного рівня, які і формують її природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси регіону.

До природно-заповідного фонду Херсонської області належать природні території та об'єкти (біосферні заповідники, національні природні парки, заказники) і штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки садово-паркового мистецтва ). Ці об'єкти, в залежності від їх екологічної, історико-культурної та наукової цінності, мають загальнодержавне або місцеве значення [4].

Природно-заповідний фонд Херсонської області (рис. 1) представлений об’єктами загальнодержавного значення (серед них біосферні заповідники, національний природний парк, дендрологічний парк та різноманітні заказники) та місцевого значення (в тому числі: заказники, пам’ятки природи, пам’ятки садово-паркового мистецтва, заповідні урочища).

Структура природно-заповідного фонду Херсонської області
Рис. 1. Структура природно-заповідного фонду Херсонської області

Природно-заповідний фонд загальнодержавного значення: на 2011 рік в Україні налічувалося 602 території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (із них 11 на території Херсонської області): 4 біосферних (із них 2 - у Херсонській області) і 16 природних заповідників, 11 національних природних парків (із них 1 у Херсонській області), 303 заказника (із них 7 у Херсонській області), 137 пам'яток природи, 17 ботанічних садів, 19 дендрологічних парків (із них 1 у Херсонській області), 7 зоологічних парків, 88 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва [1]. В цілому, об’єкти природно-заповідного фонду Херсонщини займають 15,9 % від площі усієї території області (4520,3 км2 із 28461 км2), із них 3998,6 км2 - загальнодержавного значення (рис. 1), що в загальноукраїнському масштабі складає 14,5 % (територія загальнодержавного природно-заповідного фонду України складає 28 тис. км2) [1].

Підсумовуючи, зазначимо, що саме природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси виступають основою рекреаційного природокористування, тому забезпечують реалізацію соціальної (задоволення потреб населення у відпочинку, оздоровленні, спілкуванні з природою), економічної (відновлення робочої сили, розширення сфери застосування праці, розвиток інфраструктури на територіях природокористування) і природоохоронної (попередження деградації природних рекреаційних комплексів) функцій [1, 2]. Для Херсонської області необхідним залишається:

- розширення природно-заповідного фонду, в тому числі по басейну річки Дніпро;
- формування позитивного іміджу заповідного фонду як одного з факторів для розвитку екологічного туризму;
- підвищення рівня екологічної культури і виховання місцевого населення, особливо молоді [1] тощо.

В той же час, актуальним залишається вивчення природно-антропогенних (та інших видів) туристсько-рекреаційних ресурсів в їх територіальній диференціації по регіону та їх суспільно-географічна оцінка.

Список використаних джерел

1. Василевская Я.В. Природно-заповідний фонд Херсонської області як об’єкт рекреаційного природокористування / Я.В. Василевська // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. - Вип.13(2). - с.125-128.
2. Кілінська К.Й. Рекреаційне природокористування, рекреаційне різноманіття та їх прогнозна оцінка / К.Й. Кілінська // Ученые записки таврического нац. Университет им. В.И. Вернадского. - 2011. - Том 24. - №2(23). - Часть география. - С.120-125.
3. Кусков А.С. Рекреационная география: Учебно-методический комплекс. - М.: Флинта; Издательство Московского психолого-социального института, 2005 . - 493 с.
4. Про природно-заповідний фонд України Верховна Рада України; Закон від 16.06.1992 № 2456-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://skole.org.ua/zakon_pzf.html.
5. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль // Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. - 336 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.