Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Яценко А.Д.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми,
перспективи розвитку» (м. Бердянськ, 20-21 квітня 2017 р.)
Бердянськ: БДПУ, 2017. - Ч.1. - 354 с. - С.94-95.

Функціонально-рекреаційне зонування як основний інструмент управління територією (на прикладі північно-західного Приазов'я)

Функціонально-рекреаційне зонування ключових лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я є важливим елементом загальної системи раціонального використання лісокультурних ресурсів регіону. Необхідність функціонально-рекреаційного зонування ключових лісокультурних територій зумовлена, перш за все, потребою вибору найбільш ефективних методів охорони ландшафтного та біологічного різноманіття усієї досліджуваної території, наявністю обмеженої господарської діяльності, яка дозволена та проводиться на території, а також рекреаційною привабливістю території.

Під час розроблення функціонально-рекреаційного зонування ключових лісокультурних території Північно-Західного Приазов'я бралися до уваги природні, наукові, рекреаційні, оздоровчі, історико-культурні та інші цінності регіону дослідження, сучасний екостан території, можливості природного відновлення екосистем, сучасний стан охорони природних ландшафтів. Також при проведенні зонування враховувалися місця концентрації об'єктів рослинного та тваринного світу, які охороняються на території, ландшафтне різноманіття охоронюваної території (унікальні природні утворення); місцеположення лісових генетичних резерватів та унікальних лісових поєднань; сучасні рекреаційні навантаження; благоустрій території та її доступність для відпочивальників різних зон відпочинку.

Приазов'я

Для розроблення функціонально-рекреаційного зонування ключових лісокультурних територій ми спиралися на Проекти організації та розвитку лісового господарства відповідних лісництв.

Головними завданнями функціонально-рекреаційного зонування у ключових лісокультурних територіях Північно-Західного Приазов'я є:

- зниження антропогенних впливів на природні та історико-культурні комплекси за рахунок диференційної планувальної структури та регулювання рекреаційних потоків відпочивальників;
- ефективне функціонування служби охорони та адміністративно-господарської частини працівників лісової адміністрації;
- створення розгалуженої системи туризму та відпочинку, яка пропонує свободу вибору рекреаційних занять;
- стійкий соціально-економічний розвиток території, основою якого є історико-культурна та природна спадщина;
- збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об'єктів;
- створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з дотриманням режиму охорони природних комплексів;
- проведення наукових досліджень природних комплексів та їх зміни в умовах рекреаційного використання, розроблення наукових рекомендацій з питань охорони довкілля та ефективного використання природних ресурсів;
- проведення екологічної освітньо-виховної роботи [1].

Робота щодо поділу ключових лісокультурних територій на функціональні зони поділялась на декілька етапів:

1. Підготовчий, у результаті якого проаналізовано картографічний матеріал як інструмент розробки схеми, вивчено літературні джерела та звіти щодо робіт, проведених на цій території в попередні роки.
2. Польовий, під час якого попередньо оцінено природно-ресурсний потенціал територій. За його результатами було здійснено функціонально-рекреаційне зонування.
3. Камеральний, під час якого здійснено визначення площ зон та інше.

За результатами виконаної роботи у ключових лісокультурних територіях Північно-Західного Приазов'я відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» [2] та Лісового Кодексу України [з] у кожному з досліджуваних лісокультурних територіях було проведене функціонально-рекреаційне зонування та складені основі картосхеми поділу лісництв на функціональні зони.

З метою забезпечення охорони, відтворення та рекреаційного використання ключових лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я її територію було розроблено наступні функціонально-рекреаційні зони:

1) зона природного резервату;
2) зона прогулянкового відпочинку;
3) зона тривалого відпочинку;
4) зона активного короткочасного відпочинку;
5) зона зеленого туризму;
6) зона господарського забезпечення рекреаційних потреб.

Перспективним шляхом для розширення площ ключових лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я є створення на непридатних для сільського господарства землях, лісових масивів, спеціалізованих для рекреаційного використання. Вони повинні складатися з естетично цінних і стійких видів деревостану і трав'яного покриву. Використання таких земель дозволить зняти некеровані рекреаційні навантаження на значну частину природних лісових угрупувань, задовольняти потреби населення і бути економічно вигідними. Також перспективним та економічно вигідним є збільшення та благоустрій зони тривалого відпочинку за рахунок зони господарського забезпечення рекреаційних потреб.

Функціонально-рекреаційне зонування є найважливішим інструментом управління територією та лісовими ресурсами, яке дозволяє встановити для тієї чи іншої ділянки оптимальне співвідношення методів користування та особливої охорони.

Зонування лісових насаджень дозволяє обрати оптимальний напрям господарської діяльності для ділянок, які характеризуються різним рекреаційним потенціалом, обґрунтовано планувати місця розташування рекреаційних об'єктів, прогнозувати зміни компонентів лісових біогеоценозів, які виникають під час їх рекреаційного використання, та передбачати деградацію лісових насаджень.

Список використаних джерел

1. Еколого-рекреаційне зонування лісового фонду м. Томська: матеріали Всерос. конф. "Проблеми регіональної екології". - Новосибірськ, 2000. - Вип.8. - С.115-120.
2. Закон України "Про природно-заповідний фонд України". - №2465-12 // Відомості Верховної ради України (ВВР). - 1992. - №34 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://skole.org.ua/zakon_pzf.html.
3. Лісовий кодекс України: станом на 8 лютого 200б р. / Верховна Рада України. - Офіц. Вид. - К: Парлам. вид-во, 2006. - 443 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.