Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Єскіна Г.О.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічні та
рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля». - К., 2004. - C.36-37.

Аксіологічний підхід у педагогіці дозвілля

дозвілля Глобалізаційні процеси, що відбуваються сьогодні у світі, вносять принципові корективи в осмислення проблематики педагогіки дозвілля.

Про актуальність цієї проблематики свідчить той факт, що Міжнародна академія досліджень майбутнього акцентує увагу на різкому зростанні бюджету вільного часу населення розвинених країн світу в перше десятиліття XXI століття, що суттєво відобразиться на сфері дозвілля. За допомогою комп’ютерно-інформаційних технологій процес інтеграції рекреаційної і розвиваючої функцій дозвілля набуває нового змісту і сприяє залученню особистості до загальнолюдських і національних культурних цінностей, забезпечує особистісно значуще спілкування, розширюючи сферу виявлення особистісних якостей, сприяючи самореалізації творчого потенціалу індивіда. Враховуючи полікультурний характер сучасного суспільства в контексті діалогу культур і цивілізацій, упереджуючи можливість їх зіткнення (С.Хантінгтон), «ціннісний підхід» набуває особливої актуальності в педагогіці дозвілля.

Як відомо, дозвіллєва діяльність є поліваріативною за своєю природою і передбачає різні способи її виявлення. Ефективність організації цієї діяльності визначити досить складно, оскільки остання може бути виявом різноманітних суб’єктивних цінностей, що важко піддаються діагностуванню.

У зв’язку з цим дослідження ціннісних орієнтацій, ідеалів, культурних інтересів суб’єктів дозвіллєвої діяльності в контексті аксіологічного підходу є необхідною умовою розробки багатоцільових соціально-культурних програм.

Концептуальні питання професійної підготовки менеджерів дозвіллєвої діяльності

В контексті входження в Європейський простір українській освітній системі необхідно узгодити свої стандарти і принципи навчання з Болонською конференцією. Нині в Україні відбувається вдосконалення навчальних програм системи освіти через зміни у законодавчому середовищі та з врахуванням розвитку інформаційних технологій. На жаль, далеко не всі українські навчальні заклади відповідають вимогам часу в ракурсі адаптації їх до європейських норм.

Ринкові умови господарювання вносять серйозні корективи у професійну підготовку фахівців у галузі дозвілля. Менеджер дозвіллєвої діяльності сьогодні — це професіонал, який має досконало володіти теоретичними знаннями з національної та світової культури, практичними навичками організації і проведення дозвіллєвих заходів, а також бути особистістю, здатною до творчих нестандартних рішень.

Саме тому кафедра прикладної культурології Київського національного університету культури і мистецтв спрямовує свої зусилля на вирішення таких основних завдань:

- вдосконалення змісту навчання, забезпечення наступності різних рівнів і ступенів освіти;
- створення умов для широкого залучення до педагогічної діяльності провідних вчених і практиків у галузі культури і мистецтва;
- розгортання наукових та прикладних досліджень з проблем культурології, психології, педагогіки та рекреалогії;
- приведення рівня професійної підготовки студентів відповідно до вимог сучасного розвитку європейської освіти;
- підвищення соціального статусу викладачів.

Для вирішення цих завдань необхідно розробити ефективну систему підвищення кваліфікації викладачів, адже професорсько — викладацький склад є найціннішим надбанням навчального закладу, від якого залежить успіх будь-якої освітньої діяльності. Система підвищення кваліфікації має включати такі елементи:

- конкурсний відбір кращих кандидатів на посади викладачів;
- постійне підвищення рівня знань і навичок відповідно до розвитку нової інформації й нових технологій;
- запровадження прозорого моніторингу та системи оцінки роботи викладачів;
- створення механізму компенсацій, який буде сприяти закріпленню викладачів високого професійного рівня.

Саме в такому контексті можуть бути вирішені концептуальні питання професійної підготовки менеджерів дозвіллєвої діяльності у вищій школі.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.