Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Інна Юхимчук
Матеріали всеукраїнської студентської Інтернет-конференції
"Сучасний стан, ретроспективи та перспективи розвитку економічної
системи України" (14-15 грудня 2010 р.)

Технологічні аспекти впровадження інформаційних технологій у діяльність туристичного підприємства

інформаційні технології в туризмі Сучасне суспільство характеризується швидким розповсюдженням нових інформаційних технологій і радикальними змінами соціально-економічного життя під впливом цих процесів. Останнє десятиріччя ознаменувалися стійкою тенденцією розвитку інформатизації діяльності підприємств туристичної сфери. Туризм сьогодні - це глобальний комп’ютеризований бізнес, у якому приймають участь крупні авіакомпанії, готелі та туристичні корпорації всього світу. Активне впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність туристичних підприємств є необхідною умовою їх успішної роботи, оскільки точність, надійність, оперативність і висока швидкість обробки та передачі інформації визначає ефективність управлінських рішень у цій сфері. Інформаційні технології забезпечують значний ріст продуктивності у сфері послуг, а також у туризмі.

Туризм в Україні є однією з найперспективніших індустрій. Україна має об’єктивні передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: вигідне географічне положення, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційних потенціалів. Уповільнюючим фактором для бурного та якісного розвитку туризму у нашій державі є низька інформаційна грамотність та слабкі комунікації, що стримує розвиток туризму в Україні і не дає змогу отримати прибуток.

Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного та міжнародного туристичного потоку привів до трансформування туристичної галузі з такої, яка орієнтована на обслуговування організованих туристів, - на багатогалузеву сферу діяльності, що спрямована на задоволення різноманітних потреб мільйонів індивідуальних туристів. У 2009 році туристичний потік в’їзного туризму до України зменшився на 18,28% [1]. Одна з причин зменшення обсягів останнього - недостатня інформованість про вітчизняний туристичний продукт, складність його інформаційного супроводження, яка пов’язана з неспроможністю суб’єктів туристичної діяльності відслідковувати і підтримувати велику інформаційну базу.

Наявність проблем підтверджується недостатнім рівнем використання новітніх інформаційних технологій у туристичній сфері, а саме:

- низьким рівнем розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури;
- відсутністю баз даних туристичного профілю в окремих регіонах країни;
- обмеженістю інформації та реклами туристичного продукту на міжрегіональному, національному та міжнародному ринках;
- недосконалістю механізму інформаційного обміну суб’єктів господарювання у сфері туризму і зовнішнього середовища за допомогою мереж;
- низьким рівнем розвитку віртуальних туристичних підприємств;
- відсутністю державної електронної системи забезпечення суб’єктів туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни, тарифи.

Тоді як в Україні нараховують від 3,8 до 10 млн. користувачів Інтернету, що складає від 8% до 22% жителів України, то, за даними internetworldstats.com, наприклад, в США користуються глобальною мережею Інтернет 69,6% населення країни, в Німеччині - 61,3%, у Великобританії та Франції - 50,3%, Польщі - 29,9% та в Росії - 16,5%. Назагал 50,9% жителів ЄС користуються всесвітньою павутиною. Саме тому питання розвитку інформаційних технологій у туризмі дуже актуально для українських туристичних фірм в умовах глобалізації економіки.

Проблемам ефективного використання інформаційних технологій у туризмі присвячені наукові розробки таких вітчизняних та закордонних вчених, як Квартальнов В.А., Скопень М.М., Худо В.В., Мельниченко С.В.

Так, В.А. Квартальнов, вважає, що "нові інформаційні технології та ефективні комунікації забезпечують стрімкий розвиток ринку міжнародного туризму" [2].

Скопень М.М. акцентує увагу на тому, що процес автоматизації праці туристичного підприємства може здійснюватися за допомогою впровадження сучасних офісних програм і комп’ютерної техніки, на необхідності створенні ефективних сайтів та серверів туристичної організації в Інтернеті [3].

У своїх працях Худо В.В. аналізує потенційні можливості комп’ютерних технологій, особливості впровадження нових проектів, роль комп’ютера в управлінні робочим потоком, а також систему управлінської інформації на туристичному підприємстві [4].

Однак сам процес впровадження, тобто технологія або алгоритм чи механізм поетапного введення у діяльність туристичного підприємства інформаційних технологій розроблений недостатньо.

Метою даної статті є дослідження процесу поетапного впровадження інформаційних технологій у діяльність туристичних підприємств.

Поняття "інформація" використовується в усіх галузях науки. Воно набуло багатозначності й інтерпретується залежно від сфери вживання. У перекладі з латинської мови "інформація" - це роз’яснення, виклад, тобто йдеться про відомості (або їх сукупність), про предмети, явища й процеси навколишнього світу. Поняття інформації неодноразово змінювалось, його межі то розширювалися, то звужувалися. Спочатку це поняття означало "уявлення", "поняття", а згодом - "відомості", "передачу повідомлень". Далі під інформацією почали розуміти не будь-які відомості, а лише ті, які є новими та корисними для прийняття такого рішення, яке забезпечить досягнення мети управління [5].

Інформаційні системи призначені для підвищення ефективності праці, зменшення помилок при виконанні однакових робіт, підвищення комфортності працівників за рахунок автоматизації процесів отримання та обробки інформації. Сучасний стан комп’ютерної техніки та програмування дозволяє створювати інформаційні системи для автоматизації всього виробництва: від придбання товарів і послуг до продажу готових виробів.

Інформаційні технології в туризмі - це система методів і способів передачі і обробки інформації на основі застосування технічних засобів. Їх застосовують при розробці турів, напрямків маршрутів, для продажу тур-пакету, пошуку інформації про послугу, для бронювання турів, номерів у готелях, залізничних та авіаквитків, автомобілів, столиків у ресторані тощо.

У сучасному суспільстві інформація є важливим і цінним ресурсом, а рівень розвитку країни оцінюється рівнем її інформатизації. Тому всі країни світу докладають зусиль для забезпечення розвитку інформаційної сфери, створення відповідного комп’ютерного середовища.

Зокрема, для покращення інформаційної системи туристичних підприємств України Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про туризм" (щодо інформаційного забезпечення туристичної індустрії). Проектом закону пропонується внормувати питання державного регулювання інформаційного забезпечення туристичної галузі [6].

На сьогоднішній день розвиток автоматизованих інформаційних систем набув стрімкого росту. Якщо раніше туристичні фірми змінювали технологічне оснащення в середньому кожні 5-8 років, то сьогодні цей цикл скоротився до 3-4 років і має тенденцію до подальшого зростання. Згідно з проведеним компанією "Microsoft" дослідженням, 60-70% усіх туристичних фірм протягом найближчих п’яти років закуплять нові системи управління туристичним підприємством [5]. Ефективність автоматизації обумовлюється цілим комплексом скоординованих заходів щодо перегляду сформованих методів і порядку роботи, перепідготовки персоналу туристичної фірми, розроблення та перетворення інформаційно-технологічної стратегії підприємства.

Впровадження сучасних інформаційних технологій в систему управління туристичною фірмою на нашу думку вимагає по-перше, значних капіталовкладень. Оцінка економічної доцільності інвестицій - задача дуже складна, особливо тому, що метою придбання нових технологій є не лише скорочення витрат на робочу силу, але й підвищення якості і розширення асортименту послуг, скорочення термінів підготовки нових послуг і підвищення гнучкості процесу обслуговування.

По-друге, у сфері розроблення та використання інформаційних технологій справжньою революцією стало створення системи Інтернет. І саме тому одним із найважливіших і, можливо, найефективніших шляхів ширшого впровадження Інтернет та інших сучасних інформаційних технологій в Україні є формування потреб, "вирощування" споживачів. Адже, якщо формується потреба, то йде процес її задоволення. Інформаційні технології реорганізують процес управління, забезпечуючи потужні, нові можливості допомоги менеджерам у стратегії, плануванні й управлінні.

На сьогодні без Інтернету неможливо уявити діяльність сучасної туристичної фірми. Інтернет використовується практично у всіх основних бізнес-процесах, починаючи від пошуку і залучення клієнтів і закінчуючи формуванням асортименту послуг. Розвиток дозволяє не лише здешевити засоби зв’язку, але й отримати реальну можливість налагодити працю всіх учасників туристичних послуг як єдиного офісу.

В українському туристичному бізнесі Інтернет відіграє поки що незначну роль. Сьогодні більшість українських туристичних компаній використовують Інтернет для реклами своїх можливостей по організації туристичного обслуговування. Проведені дослідження свідчать, що лише близько 17% вітчизняних туристичних фірм мають власний сайт, у інших він або взагалі відсутній, або містить застарілу інформацію й не оновлювався з моменту створення. На сайтах в основному розміщується реклама підприємства (86%) і турів (86%), дані про його діяльність (79,1%) та умови бронювання турів (72,1%) [7].

По-третє, не кожна туристична компанія може дозволити собі тримати висококваліфікованого спеціаліста з інформаційних технологій. Сьогодні потрібно, щоб персонал компанії мав відповідні знання та володів комп’ютерними технологіями. Туристичним компаніям, готелям, туристичним комплексам слід використовувати свої сайти і туристичні портали для розширеного спілкування з клієнтами. На кожний лист потенційного клієнта, відправлений на електронну адресу туристичної компанії або її працівнику, треба негайно давати детальну відповідь, що майже неможливо зробити без відповідної кваліфікації і обізнаності в галузі сучасних інформаційних технологій та без володіння навичками користування ПК.

По-четверте, досить часто в туристичної компанії, яка має величезні стенди на виставках і якісно надруковані каталоги, веб-сайт створений непрофесійно, з недосконалим дизайном і багатьма грубими помилками у тексті.

У сучасних умовах неможливо забезпечити якісне ведення туристичного бізнесу без впровадження і застосування новітніх інформаційних технологій. Саме їх використання на практиці забезпечує дотримання суб’єктами туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюючих вимог, що формують якість туристичних послуг.

Таким чином, якщо взяти окрему туристичну середньостатистичну фірму, яка мріє про досягнення найвищих результатів своєї діяльності, їй варто здійснити поетапне впровадження інформаційних технологій у такій послідовності:

1) знайти кошти на закупівлю сучасної комп’ютерної техніки;
2) закупити сучасні програмні продукти;
3) набрати кваліфікований персонал та навчити його працювати із сучасними програмами;
4) створити професійно оформлені сайти для інтерактивного спілкування із споживачами з метою оперативного надання інформації.

Іншими словами туристичній фірмі варто розпочати свою діяльність по удосконаленню своєї інформаційної системи з виділення або пошуку коштів. Для цього можна взяти кредит у банку, знайти спонсора, заключити взаємовигідні домовленості із партнерами або ж залучити кошти у інвесторів. Розмір коштів буде визначати масштаб фірми, кількість персоналу, виробнича необхідність у локальних комп’ютерних мережах.

По-друге, потрібно провести детальний аналіз сучасного ринку програмних продуктів, вибрати найсучасніші і найефективніші з них, знайти можливість отримати знижки. На сьогоднішній день найвідомішим спеціалізованим програмним продуктом для туристичних фірм є Voyage Office Pro.

По-третє, керівництву фірми потрібно направити персонал на спеціалізовані курси, щоб працівники уміли користуватися сучасним обладнанням та автоматизованими програмами. Це дозволяє економити час на створення та просування послуги, що прискорює роботу всієї організації.

По-четверте, необхідно створити сайт, де споживачі туристичних послуг могли б спілкуватися із працівниками фірми, отримувати інформацію, що їх цікавить. З іншої сторони персонал організації повинен адекватно та своєчасно реагувати на схвальні відгуки та зауваження щодо надання туристичної послуги.

Також українським туристичним підприємствам потрібна державна підтримка для створення спільного інформаційного простору на території України та за її межами.

Отже, поетапне впровадження інформаційних технологій дозволить у діяльність туристичних фірм та організацій дозволить оптимізувати розвиток туристичної галузі в Україні, що безумовно призведе до збільшення надходжень від туристичної діяльності, в тому числі і до бюджету країни.

Список використаних джерел

1. http://www.ukrstat.gov.ua - сайт Державного комітету статистики України.
2. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. - М.:Финансы и статистика, 2004. - С.145.
3. Скопень М.М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі. К.: Кондор, 2005. - С.78.
4. Худо В.В. Інформаційні технології в управлінні туризмом: Міжнародний конгрес «Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку». - Трускавець, 2000. - С.162.
5. Нос І.М., Кулешко О.А., Керницька М.І. Правові аспекти використання інформаційних технологій у бізнесі // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №10 - С.155.
6. Пропозиція Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму прийняти Верховній Раді Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про туризм щодо інформаційного забезпечення туристичної індустрії". - http://www.ligazakon.ua. - 17 червня 2010 року.
7. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: КНТЕУ, 2008. - 493 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.