Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Жученко В.Г.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості:
людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація"
(м. Полтава, 1 листопада 2016 p.). - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 231 с. - C.62-64.

Передумови розвитку рекреаційної діяльності в Україні

Сутність рекреаційної діяльності полягає у задоволенні потреб людини, пов'язаних із оздоровленням, відпочинком, туризмом та змістовним проведенням дозвілля, тобто це система заходів, пов'язаних із використанням вільного часу для оздоровчої, культурно-пізнавальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, що характеризується, у порівнянні з іншими видами діяльності, розмаїтістю, незвичністю поводження людей і самоцінністю процесу.

В процесі еволюційного розвитку розрізняють три концепції вільного часу:

- 50-ті pp. XX ст. домінувала орієнтація на використання вільного часу як засобу для відновлення фізичних і духовних сил виключно з метою продовження плідної праці;
- 60-70-ті pp. XX ст. вільний час використовується на споживання матеріальних благ, які забезпечуються зростаючим добробутом суспільства (придбання товарів, нерухомості, предметів розкоші);
- починаючи з 80-90-х pp. XX ст. явною стає тенденція до отримання задоволення, фізичного і емоційного розвантаження, зміни обстановки й діяльності, що становить основний сенс проведення вільного часу. Тобто споживання благ цивілізації не заради необхідності й не як самоціль, а заради насолоди життям.

Розширення рекреаційної діяльності одночасно є причиною й наслідком значних змін у житті сучасного суспільства, що пов'язані з глобальними проблемами кінця XX ст. - початку XXI ст., а саме:

- науково-технічна революція;
- підвищення якості та рівня життя населення;
- процес урбанізації;
- збільшення фонду вільного часу;
- зростання освітньо-культурного рівня населення;
- екологічні проблеми

Відпочинок є однією з потреб людини, що забезпечує її нормальне функціонування, дає змогу відновити фізичні та духовні сили. «Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку» (Загальна декларація прав людини. Ст.24.).

відпочинок

В Україні право на відпочинок є невід'ємним правом кожного громадянина. Відповідно до ст.45 Конституції України «Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час».

Відповідно до Гаазької декларації по туризму, найсуттєвішим і необхідним є право «на відпочинок, вільний час та періодично оплачувану відпустку, а також право використовувати цей час для відпустки, вільних поїздок з освітніми та розважальними цілями і використання благ, що отримуються від туризму, як внутрішнього, так і зовнішнього».

Про значимість рекреації у світі свідчать наступні дані:

- 20% всього населення світу щорічно бере участь у рекреаційній діяльності;
- 40-55% населення великих міст світу у вихідні дні виїздять за межі міст з рекреаційними цілями;
- рекреаційні витрати в економічно розвинених країнах на 18% вищі витрат на закупівлю продовольчих продуктів.

Розвиток рекреаційної діяльності визначають рекреаційні потреби, причому вони впливають на два її основні аспекти: просторово-часову динаміку і територіальну організацію.

Формування рекреаційних потреб протікає під впливом комплексу факторів, які можна згрупувати наступним чином:

- соціально-економічні фактори;
- демографічні;
- особистісно-поведінкові;
- фактори культурного і суспільно-психологічного характеру;
- ресурсно-екологічні фактори;
- політичні фактори.

Важлива роль відводиться виокремленню мотивів, що формують рекреаційну діяльність, серед яких виділяють:

- психологічні мотиви;
- культурні мотиви;
- міжособистісні мотиви;
- мотиви престижу.

У цілому для сучасного етапу розвитку рекреаційної діяльності необхідно зазначити кілька тенденцій, що відбивають зміну в структурі рекреаційних потреб:

1) у рекреаційній діяльності беруть участь усі верстви населення незалежно від віку, доходів, статі.
2) скорочення тривалості відпускного періоду при одночасному збільшенні частоти виїздів на відпочинок.
3) щорічне зростання кількості й видів нових рекреаційних занять і відповідно залучення нових видів рекреаційних ресурсів.

Отже, варто звернути увагу на дуже важливий сутнісний момент рекреаційної діяльності, а саме її компенсаторний характер. Проблема ця пов'язана з компенсацією в соціально-культурному, економічному сенсах, а не виключно психофізичному (в плані відпочинку).

Список використаних джерел

1. СтафійчукВ. І. Рекреалогія: навч. посіб. / В.І. Стафійчук. - К.: Альтпрес, 2008. - 263 с.
2. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: монографія / В.К. Федорченко, В.С. Пазенок, О.А. Кручек та ін. - К.: ВІД «Академія», 2013. - 368 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.