Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Жукович-Дородних Н.М., Китайчук Г.В.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. Частина І. - 2011. - №14 (225). - С.101-106.

Практична підготовка студентів як визначальна складова професіоналізму майбутніх фахівців туристичної сфери в Україні

Практична підготовка студентів як визначальна складова професіоналізму майбутніх фахівців туристичної сфери в Україні В статті розкрито значення практичної підготовки фахівців з туристичного обслуговування в подальшому професійному становленні, розглянуто досвід використання технології «Learning by doing» при практичній підготовці студентів галузі туризму. На прикладі проведення навчального ярмарку аналізується діяльність студентів в умовах роботи на навчальній фірмі.

Ключові слова: практична підготовка, туристичне обслуговування, «молодший спеціаліст», технологія, навчальний ярмарок.

Туристична галузь дедалі набуває вагомого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в Україні, у тому числі й у Луганській області. Розвиток в’їзного та внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності є важливим чинником підвищення якості життя в області, підвищення її авторитету як на внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках, створення додаткових робочих місць та поповнення місцевого бюджету [1].

Луганщина, не дивлячись на вагомий туристичний потенціал, займає дуже незначне місце на туристичному ринку України. До основних проблем, що заважають забезпеченню сталого розвитку галузі туризму в області, фахівці відносять: низькій рівень конкурентоспроможності туристичного продукту області, недостатній рівень розвитку спеціалізованої інфраструктури туризму в області, недостатність за кількісними, якісними параметрами та за структурою рівня науково-методичного та кадрового забезпечення сфери туризму області.

В контексті вищезазначеного метою даної статті є висвітлення проблеми практичної підготовки фахівців туристичної індустрії.

Проблемами загальної професійної підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму опікуються Є.О. Алілуйко, І.В. Зоріна, В.О. Квартальнова, В.К. Федорченко, В.І. Цибуха, Г.С. Цехмістрова.

Л.В. Сакун стверджує, що існує три аспекти підготовки фахівців, що важливі для будь-якої сфери туризму, а саме:

1. Фундаментальне навчання (знання), яке відповідає за отримання знань згідно навчальному плану спеціальності;
2. Технічне навчання (знання як робити), яке відточує майстерність і розробляє навички, необхідні для даної спеціалізації;
3. Особисті здібності (знати як бути і як себе поводити), що відображають особисті якості фахівця [2].

Слід відзначити, що невід'ємною складовою частиною професійної освіти студентів вищих навчальних закладів України є практична підготовка, яка виступає з одного боку як частка професійної освіти за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, а з другого – практичної.

Практика має велике значення для підготовки та формування фахівця і дає змогу:

- володіти необхідними знаннями щодо сучасних змін у державотворенні, умінням і навичками прийняття та пошуку інноваційних шляхів виваженої раціональності у майбутній професійній діяльності;
- виявити уміння та навички організаторської, управлінської діяльності щодо забезпечення трудової та технологічної дисципліни, створення безпечних умов праці для здоров'я;
- приймати професійні рішення з урахуванням їх соціально-економічних та психологічних наслідків;
- володіти уміннями та навичками застосування прогресивного досвіду з питань організації управління та визначення можливих обсягів, умов та сукупності наслідків його адаптації в очолюваному підрозділі.

Практична підготовка студентів започатковується в процесі теоретичного навчання, коли проводяться лабораторно-практичні заняття, вирішуються завдання певного виробничого змісту.

Традиційно в професійній педагогіці термін «практична підготовка» використовується для визначення характеру навчання, як складової частини професійної освіти, що відображає закономірності, зміст, методи і форми організації процесу формування умінь і навичок, який спрямований на формування здатності студентів до кваліфікаційної виробничої праці за обраною спеціальністю [3, с. 169].

При підготовці фахівців різних рівнів практична підготовка має велике психологічне значення, зокрема:

- чергування розумової праці з фізичною діяльністю сприяє покращенню кровообігу, удосконалює м'язову систему, підвищує розумову працездатність;
- позитивне ставлення до праці, підготовки може виявлятись як життєва необхідність і як внутрішня потреба людини;
- під час роботи відбувається тренування різних аналізаторів, їх розвиток;
- практика стає критерієм засвоєння знань, перевірки їх якості і кількості;
- має місце удосконалення професійної уваги [3].

Крім загальних завдань практичної підготовки в галузі професійної освіти є конкретні завдання, які формуються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня, професії та спеціальності і зумовлюють зміст навчання.

Проведений аналіз програм з навчальних предметів циклу природничо-наукової та загальноекономічної і циклу професійної підготовки, виробничого навчання студентів зі спеціальності 5.03070101 «Туристичне обслуговування» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та аналіз літератури дозволяє зробити висновки, що система знань і умінь, яка в них використовується, не враховує в цілому об’єктивну логіку формування професійних умінь, це проявляється в наступному:

- більшість фіксованих у програмах зв’язків професійно орієнтованих дисциплін не завжди забезпечує основи для логічного зв’язку теоретичного та практичного навчання;
- більшість професійно орієнтованих предметів сприяють формуванню професійних знань, прийомів, шляхів дій, але не включаються в цілісну систему професійних умінь як її органічний компонент;
- частина знань у навчальному процесі спрямована на розширення загального світогляду студентів, однак не сприяє формуванню професійних умінь майбутніх фахівців.

Це повністю підтверджує думку фахівців, які сьогодні констатують неадекватність підготовки фахівців туристичного бізнесу сучасним суспільним вимогам, виявляють розрив між реальною підготовленістю випускника і тими потребами, що висуваються суспільством до рівня їх професійної підготовки.

Ми погоджуємось з О.О. Дегтярьовою, що причини цього полягають у відсутності необхідного набору Державних освітніх стандартів вищої освіти з нового напряму «Туризм» – це не дозволяє більш ефективно і якісно здійснювати підготовку спеціалістів для туристичного бізнесу; недосконалості форм і методів організації навчального процесу; слабкій практичній підготовці студентів [4].

З метою удосконалення практичної підготовки студентів зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у Коледжі технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка проводиться робота щодо впровадження інноваційних технологій навчання. Зокрема, технологія «Learning by doing» – навчання з одночасним виконанням виробничих завдань та операцій на конкретних робочих місцях, – дозволяє поєднувати засвоєння теоретичних знань та формування умінь і навичок, що дає більший ефект порівняно з традиційними способами подачі навчального матеріалу (лекції, семінари). Головний фактор успіху при використанні технологій «Learning by doing» – активна роль саме студентів у засвоєнні навчального матеріалу й оволодінні професійними уміннями та навичками.

В контексті даної технології розпочалась робота щодо створення навчальної туристичної агенції, що забезпечить проведення не тільки практичних аудиторних занять в рамках вивчення дисциплін за курсом навчання, а й успішне проведення навчальної практики з метою формування професійних умінь щодо виконання виробничих завдань на конкретних робочих місцях. Імітаційна технологія дозволяє моделювати внутрішнє середовище організації із врахуванням сучасних вимог до персоналу, технології, структури і культури організації, що моделюється, визначається місією і завданнями її діяльності та завданнями конкретної галузі діяльності. Тому імітація діяльності студентів в умовах навчальної туристичної агенції дозволить не лише дати знання з конкретних питань організації діяльності, а й дозволить тим, кого навчають, легше і швидше адаптуватись в звичайних умовах після закінчення навчання (при створенні власної справи або при влаштуванні на роботу в діючу організацію).

Одним із напрямів діяльності імітаційної фірми є організація і проведення навчального ярмарку, що є визначною, яскравою, емоційно напруженою та професійно спрямованою подією навчального процесу, одним з головних методів і форм проведення практичної підготовки студентів. У 2010-2011 навчальному році студенти зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» приймають активну участь в організації і проведенні виставки-ярмарки, що відбудеться на базі Навчально-тренувальної фірми «Силует» Коледжу технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Готуючись до ярмарку, студенти ІІ курсу спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» створили туристичну фірму, що надає туристичні послуги з організації екскурсій по Луганщині. Фірму студенти назвали – «Колумби Луганщини», виклавши у рекламному слогані основну ідею та місію фірми: «Колумб відкрив Америку – ми відкриємо для вас Луганщину». В процесі підготовки студентами самостійно розроблено відеопрезентацію фірми, оформлено ярмарковий стенд, виготовлено друковану рекламну продукцію – каталог, буклети, рекламні сувеніри – календарі. Основним завданням майбутніх фахівців галузі туризму в рамках участі у навчальному виставку-ярмарку була розробка туристичних маршрутів по Луганщині.

Готуючись до виставки-ярмарку, студенти застосовували та удосконалювали знання і уміння, сформовані при вивченні дисциплін «Технологія і організація туристичної діяльності», «Географія туризму».

Однак, деякі завдання (наприклад, розробка туристичних маршрутів) передбачало застосування технології випереджувального навчання, що максимально посилювало зацікавленість студентів у професійній практичній підготовці.

Отже, зі стрімким розвитком туризму як в світі, так і в Україні, ринок праці стає все більш вимогливим до фахівців, навчання яких має відбуватися на високому рівні теоретичної та практичної підготовки.

Саме тому організація ефективної практичної підготовки дає можливість застосувати свої знання на практиці і допомогти молодим фахівцям влаштувавшись на роботу.

Література

1. Інформаійний портрет Луганського регіону. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.irp.lg.ua/ukr/content.php?type=83319433_5548.
2. Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира: Монография. – К.: МАУП, 2004. - С.32
3. Педагогіка туризму / В. К. Федорченко, Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, Г. С. Цехмістрова. – К.: Вид. дім "Слово", 2004. – 296 с.
4. Електронний ресурс. Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/electv/NN5/08doofti.pdf

Жукович-Дородных Н.М., Китайчук Г.В. Практическая подготовка студентов как определяющая составляющая будущих специалистов туристической сферы в Украине

В статье раскрывается значение практической подготовки специалистов туристического обслуживания в дальнейшем профессиональном становлении, рассмотрен опыт использования технологи «Learning by doing» при практической подготовке студентов туристической отрасли. На примере проведения учебной ярмарки анализируется деятельность студентов в условиях работы на учебной фирме.

Ключевые слова: практическая подготовка, туристическое обслуживание, «младший специалист», технология, учебная ярмарка.

Zhukovich-Dorodnykh N.M., Kitajchuk G.V. Practical preparation of students as the defining component of the future experts of tourist sphere in Ukraine

In article value of practical preparation of experts of tourist service in the further professional formation reveals, experience of use technologists «Learning by doing» is considered by practical preparation of students of tourist branch. On an example of carrying out of educational fair activity of students in working conditions in educational firm is analyzed.

Key words: practical preparation, tourist service, «the younger expert», technology, educational fair.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.