Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Зігунов В.М.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. Частина І. - 2011. - №14 (225). - С.42-48.

Технологія реалізації моделі підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації рекреаційно-туристсько-спортивної діяльності

рекреаційно-туристсько-спортивна підготовка В статті розглядається технологія реалізації моделі підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації рекреаційно-туристсько-спортивної діяльності.

Ключові слова: технологія, модель, рекреаційно-туристсько-спортивна підготовка, менеджер з туризму.

Постановка проблеми. Рекреаційно-туристська діяльність (РТД) на сучасному туристичному ринку України має динамічний розвиток і є масовим засобом оздоровлення населення. Для створення якісного, ефективного, безпечного туристичного продукту з даного виду діяльності та його реалізації споживачам, необхідна всебічна фахова підготовка менеджерів з туризму.

Складний процес перебудови суспільно-економічних відносин, нагальна необхідність широкого використання сучасних технологій у виробництві з метою підвищення його ефективності та більш досконалих методів управління, залучення до державотворчої діяльності людей із достатньою фаховою підготовкою поставили нові завдання перед системою освіти [5, c. 39].

Для досягнення якісної фахової підготовленості майбутніх турменеджерів, підвищення рівня їх професійної компетентності, необхідно впровадити у навчально-педагогічний процес ВНЗ технологію реалізації моделі професійної підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації рекреаційно-туристсько-спортивної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна епоха з її динамізмом, потребує нової моделі освіти, в основу якої покладено ідею навчання і розвитку людини впродовж усього життя. Туристична освіта - порівняно новий напрям в освітній сфері. Система підготовки, що існувала до цього, була пов’язана з підвищенням класифікації туристських кадрів. Проте підвищення кваліфікації спеціалістів за відсутності фундаментальної освіти не вирішує кадрової проблеми [4, c. 11-14].

Професійна туристська освіта не так давно увійшла в проблемне поле педагогічних досліджень, але на сучасному етапі розвитку має реальні результати в професійній підготовці майбутніх фахівців з туризму (І.В. Зорін, 2001; В.К. Федорченко, 2004; В.Т. Лозлвецька, 2004; А.П. Конох, 2007; Л.Г. Заневська, 2007; О.О. Фастовець, 2008 та ін.).

Зміст професійної освіти майбутніх менеджерів з організації РТД не отримав у педагогічній науці достатнього розкриття, що породжує протиріччя між теорією та сучасною практикою. Ефективність професійної підготовки зазначених фахівців залежить від змісту та технології її реалізації. Поняття «технологія» визначає різні сфери діяльності – від технології навчання до технології складання і випуску матеріальних та нематеріальних продуктів [4, с.37]. В освіті термін «технологія навчання» отримала широке розповсюдження, але не має однозначного визначення.

Одним із найкращих визначень, на нашу думку, є визначення, запропоноване російським дослідником О. Я Савельєвим: технологія навчання - це спосіб реалізації змісту навчання, згідно навчальних програм, який представлено системою форм, методів та засобів навчання, що забезпечують найбільш ефективне досягнення поставленої мети.

Модель професійної підготовки майбутнього фахівця з туризму, на думку вітчизняного науковця А.П.Коноха, повинна розкривати поступовий процес професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму, відповідно до мети, завдань та принципів, що відображають інтегративний підхід до професійної підготовки [3, с. 25].

Мета. Розкрити зміст та напрями технології реалізації моделі професійної підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації рекреаційно-туристсько-спортивної діяльності (РТСД).

Завдання дослідження. Провести аналіз процесу реалізації у навчально-виховний процес ВНЗ моделі підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації РТСД.

Результати останніх досліджень та публікацій. Запропонована даним науковим дослідженням модель підготовки майбутніх менеджерів з туризму представлена сукупністю засобів, методів і процесів навчання, необхідних для створення організованої та цілеспрямованої педагогічної взаємодії зі студентами.

В результаті реалізації моделі, в структурі особистості студента формуються якості, необхідні йому для майбутньої професійної діяльності при організації заходів з активного туризму та відпочинку (див. табл. 1).

Таблиця 1

Модель підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації рекреаційно-туристсько-спортивної діяльності
Мета: сформувати професійну готовність у майбутніх менеджерів з туризму до організації РТСД
Завдання - сформувати систему психолого-педагогічних, природничо-наукових, гуманітарних, професійно-практичних рекреаційно-туристсько-спортивних знань
- сформувати навички з організації різних форм рекреаційно-туристсько-спортивної діяльності
- сформувати ціннісне відношення до організації РТСД та відповідальне відношення до її учасників
- сформувати адекватну загальну та професійну самооцінку
Принципи підготовки менеджерів з туризму до організації РТСД Теоретично-методологічні підходи до організації педагогічного процесу
- зв'язок теорії та практики;
- єдність групового та індивідуального навчання;
- прикладна направленість навчання;
- навчання та виховання в колективі;
- безпека при організації педагогічного процесу
- дієвий;
- особистісно-орієнтований;
- системний;
Етапи професійної підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації РТСД
Початковий Базовий Спеціалізований
Форми навчання Методи навчання
Загально-педагогічні:
- лекції
- семінари
- практичні заняття
Загально-педагогічні:
- репродуктивний
- метод проблемного викладання
- дослідний
Специфічні:
- навчально-тренувальні заняття
- навчальний туристський спортивний походи
- змагання з базових видів спортивного туризму, орієнтування, скелелазіння, пригодницького та гірськолижного туризму
- туристський зліт та рекреаційно-туристсько-спортивні анімації з активних форм відпочинку
Специфічні:
- теоретичне та практичне модулювання ситуацій які виникають при організації РТСД
- вирішення ситуативних завдань рекреаційно-туристсько-спортивного змісту
Компоненти професійної підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації РТСД
Когнітивний Діяльнісний Комунікативний Аксіологічний Рефлексійний
Готовність до організації РТСД Готовність до організації РТСД Готовність до ефективного міжособистісного спілкування та взаємодії менеджера з туристами Відношення до РТСД як до цінності Готовність до адекватної професійної рефлексії
Основний показник - наявність системи загальних та спеціальних знань, вмінь та навичок Основний показник - володіння методикою організації рекреаційно-туристсько-спортивних заходів Основний показник - здатність до керівництва, толерантність, педагогічний такт, витримка, наполегливість, цілеспрямованість, справедливість, урівноваженість Основний показник - потреба у здійснені професійної діяльності та бажання добитися успіху, відчуття відповідальності за організацію РТСД Основний показник - вміння об’єктивно оцінювати власні сили, можливості та результати своєї діяльності; результати особистого туристсько-спортивного досвіду
Рівні професійної підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації РТСД
Нестабільний (низький) Ситуативно-стабільний (середній) Стійкий (високий)
Педагогічні умови ефективної реалізації моделі підготовки майбутніх менеджерів з туризму до РТСД
1. Перевага практичної діяльності над теоретичною у процесі навчання.
2. Створення навчальних ситуацій, максимально наближених до діяльності менеджерів з туризму в організації РТСД.
3. Облік індивідуальних особливостей студентів - майбутніх менеджерів з туризму.
4. Послідовність навчальних програм при переході від початкового етапу навчання до спеціалізованого та концентричний підхід до оволодіння профільними навчальними темами.
5. Постійне накопичення туристсько-спортивного досвіду з організації та проведення РТСД.

Представлена нами технологія реалізації моделі професійної підготовки майбутніх менеджерів з туризму передбачає у своїй структурі три етапи навчання: початковий, базовий та спеціальний [1, с. 67].

На всіх етапах запропонованої моделі фахової підготовки формуються основні компоненти та чинники професійної готовності студентів до організації РТСД (див. табл. 2).

Таблиця 2

Технологія формування професійної готовності майбутніх менеджерів з туризму до організації РТСД
Компоненти структури готовності студента до організації РТСД Чинники сформованості готовності студента до організації РТСД Перший етап Другий етап Третій етап
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5курс
Початковий рівень Базовий рівень Спеціальний рівень
Когнітивний Наявність загальних та спеціальних знань психолого-педагогічного, природничо-наукового, гуманітарного та професійно-практичних рекреаційно-туристсько-спортивного характеру Формується протягом трьох етапів навчання
Діяльнісний Володіння методикою організації РТСД з базових видів спортивного туризму, орієнтування, альпінізму, скелелазіння, пригодницького та гірсько­лижного туризму Формується протягом участі в організації та проведенні рекреаційно-туристсько-спортивних заході, навчальної та виробничих практик
Комунікативний Здатність до керівництва, толерантність, педагогічний такт, витримка, наполегливість, цілеспрямованість, справедливість, урівноваженість Формується протягом участі в організації та проведенні рекреаційно-туристсько-спортивних заходів, навчальної та виробничих практик
Аксіологічний Ціннісне відношення до організації РТСД та до її учасників Формується протягом проходження трьох виробничих практик
Рефлексійний Адекватна загальна та професійна самооцінка, об’єктивна оцінка організаційного рівня РТСД Формується протягом участі в організації та проведенні РТСД, навчальної та виробничих практик

Запропонована технологія професійної підготовки майбутніх менеджерів з туризму у ВНЗ складається з трьох рівнів, які відповідають етапам підготовки:

- перший етап - початковий рівень засвоєння програми (1 та 2 курс навчання);
- другий етап – базовий рівень (3 та 4 курс );
- третій етап – спеціалізований рівень засвоєння програми (5 курс).

В рамках другого та третього етапу професійної підготовки проводиться стажування студентів у якості керівників та організаторів РТСД.

Для поглибленого вивчення студентами навчального матеріалу всі теми з організації РТСД поділені на п’ять напрямів професійного навчання:

- перший напрям (базовий) – організація та проведення заходів з базових видів спортивного туризму;
- другий – організація та проведення заходів зі спортивного орієнтування;
- третій – організація та проведення заходів з альпінізму та скелелазіння;
- четвертий – організація та проведення заходів з пригодницького туризму;
- п’ятий – організація та проведення заходів з гірськолижного туризму.

У заключній частині кожного етапу та напряму професійного навчання студенти складають іспити та заліки згідно навчального плану.

Висновки. Навчальна технологія реалізації моделі підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації рекреаційно-туристської діяльності складається з трьох етапів навчання, які включають теоретичну і практичну підготовку. Протягом навчання у вищому навчальному закладі студенти опановують професійні знання, вміння, навички організаторів, керівників та учасників рекреаційно-туристсько-спортивної діяльності.

Література

1. Зігунов В.М. Рекреаційно-туристська підготовка майбутніх менеджерів з туризму // В.М. Зігунов. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 16. – С.64-71.
2. Конох А.П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. степеня д-ра пед. наук: 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти» / А.П. Конох – К., 2007. - С 25.
3. Лук’янова Л.Г. Освіта в туризмі: навч.-метод. посіб / Л.Г. Лукянова. – К.: Вища шк., 2008. – С.11, 14, 37.
4. Федорченко В.К Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризм: дис. д-ра пед.. наук: 13.00.04 / Володимир Константинович Федорченко. – К. 2004. – С.39.

Зигунов В.Н. Технология реализаций модели подготовки будущих менеджеров по туризму к организации рекреационно-туристско-спортивной деятельности

В статье раскрывается технология реализации модели подготовки менеджеров по туризму к организации рекреационно-туристско-спортивной деятельности.

Ключевые слова: технология, модель, рекреационно-туристско-спортивная подготовка, менеджер по туризму.

Zigunov V.M. Technology of realization of model of preparation of future managers from tourism to organization of recreative-touristic activity

In the article technology of realization of model of preparation of future managers is examined from tourism to organization of recreative-touritic activity.

Key words: technology, model, recreative-touristic preparation, manager of tourism.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.