Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Квартиры посуточно Гостиницы Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Booking.com

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоРемеслова Ольга Леонідівна

УДК 338.488.2:640.4

Стратегічне управління підприємством готельного господарства

Спеціальність 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Донецьк - 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Лутай Лариса Анатоліївна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, завідувач кафедри економіки і менеджменту.

Офіційні опоненти:
- доктор економічних наук, професор Ткаченко Тетяна Іванівна, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;
- кандидат економічних наук, доцент Олексин Ірина Іванівна, Львівська комерційна академія, доцент кафедри комерційної діяльності і підприємництва.

Захист дисертації відбудеться 30 березня 2010 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б-р Шевченка, 30.

Автореферат розісланий 26 лютого 2010 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з провідних проблем для вітчизняних підприємств готельного господарства в умовах соціально-економічної нестабільності є пошук сучасних засобів організації управління, які забезпечували б посилення їхньої позиції на ринку готельних послуг. Пріоритетним напрямком вирішення цієї проблеми є застосування новітніх механізмів стратегічного управління.

Висвітленню сутності стратегічного управління, його структури та методів реалізації присвячено дослідження вчених І. Ансоффа, Л. Балабанової, В. Василенко, І. Волошко, М. Володькіної, А. Гапоненко, О. Гусєвої, Л. Довгань, П. Дойля, П. Єгорова, Е. Какосьяна, Л. Лутай, І. Маркіної, В. Нємцова, Л. Нечаюка, В. Оберемчука, А. Панкрухіна, А.Садєкова, Н. Телеша, Е. Терещенко, Р. Фатхутдінова, А. Чандлера, З. Шершньової, О. Шубіна та ін.

Проблеми управління готельним господарством досліджено в наукових працях М. Бойко, О. Виноградової, С. Драгунцова, К. Ладиченко, Т. Марущака, С. Мельниченко, Г. Муніна, М. Новак, І. Олексин, Т. Ткаченко та ін. На основі вивчення наукових розробок провідних учених із дослідженої проблематики зроблено висновок про те, що основна увага в них приділяється визначенню сутності готельного продукту, особливостям його формування на вітчизняному ринку та способам і шляхам його реалізації з урахуванням потреб і запитів споживачів.

Однак, незважаючи на глибину наукових розробок, ряд теоретичних питань щодо стратегічного управління підприємством готельного господарства не знайшли свого повного висвітлення в наукових працях учених, а проблеми обґрунтування методичних підходів та розробка методичного інструментарію стратегічного управління підприємством готельного господарства не привернули достатньої уваги науковців.

Отже, недостатня глибина і повнота дослідження питань стратегічного управління підприємством готельного господарства і їхнього висвітлення в економічній літературі обумовили вибір теми дисертації, а також стали підставою для визначення мети і завдань наукового дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до тематики наукових досліджень Донецького національного університету під час виконання держбюджетних науково-дослідних тем: «Соціально-економічний розвиток суб’єктів господарювання в умовах структурної трансформації економіки промислового регіону» – державний реєстраційний номер 0108U001819 (особисто автором розроблено стратегії розвитку підприємств готельного господарства Донецького регіону); «Соціально-економічні взаємовідносини суб’єктів підприємництва в аспекті структурно-інвестиційного розвитку регіону» – державний реєстраційний номер 0105U007294 (особисто автором розроблено механізм ефективного управління персоналом підприємств готельного господарства Донецького регіону).

Матеріали дослідження використовувалися в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського під час виконання трьох госпрозрахункових тем: «Розробка науково-методичних рекомендацій щодо стратегічного управління підприємствами готельного господарства» – державний реєстраційний номер 0109U004689 (особисто автором проведено діагностику системи стратегічного управління підприємством готельного господарства, розроблено науково-методичні рекомендації щодо стратегічного управління підприємствами готельного господарства); «Розробка науково-методичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства» – державний реєстраційний номер 0109U004691 (особисто автором проведено систематизацію методів оцінки кредитоспроможності підприємства); «Розробка науково-методичних рекомендацій щодо мінімізації ризиків в системі управління персоналом підприємства» – державний реєстраційний номер 0109U004690 (особисто автором розроблено механізм управління кадровим потенціалом підприємства).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних засад, розробка організаційно-методичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення стратегічного управління підприємством готельного господарства.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано і вирішено такі завдання:

- обґрунтування особливостей підприємства готельного господарства як суб’єкта ринку готельних послуг та дослідження сучасних підходів до стратегічного управління підприємством;
- формування концептуального підходу до стратегічного управління підприємством готельного господарства на засадах сучасних теорій стратегічного управління;
- проведення порівняльного аналізу методів та моделей стратегічного управління підприємством готельного господарства;
- здійснення моніторингу стану та основних тенденцій розвитку підприємств готельного господарства;
- формування системи інформаційного забезпечення стратегічного управління підприємством готельного господарства;
- виявлення чинників, які впливають на ефективність стратегічного управління підприємством готельного господарства;
- обґрунтування маркетингової стратегії підприємства готельного господарства;
- розробка методичного підходу до формування стратегії управління кадровим потенціалом підприємства готельного господарства;
- розробка економіко-математичної моделі мережевого планування очікуваних витрат, що обумовлює вибір об’єкта готельного ланцюга.

Об'єкт дослідження - процеси організації управління підприємством готельного господарства.

Предметом дослідження стали теоретико-методологічні засади, методичні та практичні аспекти стратегічного управління підприємством готельного господарства.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і закордонних учених-економістів з проблем стратегічного управління підприємством та управління готельним господарством у цілому, законодавчі і нормативні акти України, класичні поняття з економічної теорії й теорії управління.

Інформаційну базу дослідження становлять: Конституція України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, інші законодавчі та нормативні акти, що регулюють господарську діяльність підприємств готельного господарства України, матеріали Державного комітету статистики України, звітність готельних підприємств м. Донецька та області.

Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань дисертаційної роботи були використані такі методи: порівняльного і системного аналізу (для виявлення особливостей функціонування підприємств готельного господарства); статистичні методи (для оцінювання стану і динаміки розвитку підприємств на ринку готельних послуг); метод автоматичного детектора взаємодії (для виявлення об’єктів-носіїв інформації); метод групування (для класифікації підприємств готельного господарства); метод факторного аналізу (для виявлення впливу факторів на ефективність стратегічного управління підприємством готельного господарства); метод експертних оцінок (для визначення критеріїв вибору стратегії); економіко-математичні (для розробки системи кількісних показників управління кадровим потенціалом підприємства готельного господарства); матричний (для оцінки ефективності стратегічного управління підприємством готельного господарства); моделювання (для розробки моделі мережевого планування очікуваних витрат у результаті реалізації виробничої стратегії підприємства готельного господарства).

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в удосконаленні методичних та науково-практичних засад стратегічного управління підприємством готельного господарства. Значущими результатами дослідження, що відображають наукову новизну та розкривають зміст дисертації, є такі:

Удосконалено:

- методичний підхід до формування комплексної стратегії підприємства готельного господарства, який, на відміну від традиційних, відображає взаємозв’язок особливостей бізнес-одиниць (надання загальних готельних послуг, надання додаткових готельних послуг, надання послуг особам, які не проживають у готелі) з функціональними стратегіями та формами їхньої реалізації. Використання цього підходу сприяє підвищенню ефективності обґрунтування управлінських рішень;
- науково-методичний підхід до стратегічного управління привабливістю готельного продукту, сутність якого полягає у визначенні очікуваних змін попиту на готельні послуги відповідно до запропонованих сегментів ринку готельних послуг: індивідуальний, груповий, індивідуальний діловий, груповий діловий, що сприяє забезпеченню якості управління підприємством готельного господарства і, як наслідок, посиленню конкурентної позиції на ринку;
- методичний підхід до розробки стратегії управління кадровим потенціалом підприємства готельного господарства, сутність якого полягає в систематизації і впорядкуванні основних компонент, таких як: теоретико-методичні засади управління кадровим потенціалом, стратегічна діагностика (оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на кадровий потенціал, оцінка стану кадрового потенціалу, що включають якісні характеристики та кількісні показники), стратегічний аналіз кадрового потенціалу (визначення конкурентоспроможності кадрового потенціалу, установлення відповідності кадрового потенціалу та фінансових можливостей його забезпечення обраній стратегії розвитку підприємства), розробка стратегій мотивації та стимулювання. Впровадження цього підходу забезпечує ефективність стратегічного управління підприємством готельного господарства через підвищення якості формування і використання кадрового потенціалу;
- модель мережевого планування очікуваних витрат під час реалізації виробничої стратегії підприємства готельного господарства, до складу якої, на відміну від існуючих, включено коефіцієнт непередбачених витрат на одиницю скороченого часу. Впровадження цієї моделі сприяє вдосконаленню стратегічного управління підприємством готельного господарства через підвищення ефективності використання ресурсів підприємства готельного господарства.

Одержали подальший розвиток:

- концептуальний підхід до стратегічного управління підприємством готельного господарства, сутність якого полягає в систематизації принципів, урахуванні стратегічних цілей управління, встановленні ключових факторів успіху та діагностиці ефективності результатів стратегічного управління. Використання цього підходу дозволяє диференціювати заходи й методи стратегічного управління підприємством готельного господарства та напрямки його вдосконалення;
- понятійно-категоріальний апарат, зокрема, уточнено поняття «підприємство готельного господарства», що, на відміну від існуючих понять, розглядається як самостійний суб'єкт ринкових відносин, функціональний статус якого полягає в наданні комплексу готельних послуг, орієнтованих на задоволення потреб та інтересів споживачів; запропоновано авторське розуміння поняття «стратегічне управління підприємством готельного господарства», що розглядається як система управлінських рішень, орієнтованих на вибір дій, синтезуючих різнопланові стратегічні цілі підприємства готельного господарства в умовах нестабільності ринкового середовища та обмеження власного ресурсного потенціалу.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розроблені рекомендації та пропозиції з удосконалення методичного інструментарію стратегічного управління підприємством готельного господарства спрямовані на підвищення ефективності діяльності цих підприємств на ринку готельних послуг, а також посилення їхньої конкурентної позиції на подальших стадіях життєвого циклу.

Найбільшу практичну цінність мають: концептуальний підхід до стратегічного управління підприємством готельного господарства; науково-методичний підхід до стратегічного управління привабливістю готельного продукту; методичний підхід до розробки стратегії управління кадровим потенціалом підприємства готельного господарства.

Основні розробки проведеного дослідження були впроваджені в практику діяльності низки підприємств готельного господарства, а саме: ТОВ «Готель «Централь» (довідка № 112 від 14.03.2008), ТОВ «Атлас» (довідка № 4/11 від 21.04.2009), Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації (довідка №5-1/820 від 12.11.2009).

Одержані результати дослідження впроваджено в навчальний процес викладання дисциплін: «Економічне обґрунтування господарських рішень», «Стратегія підприємства», «Стратегічне управління підприємством» «Економічні ризики та методи їх вимірювання», «Конкурентоспроможність підприємства», а також використовувались під час виконання курсових, дипломних і магістерських робіт студентами Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійних наукових досліджень автора. Сформульовані й обґрунтовані в дисертаційній роботі наукові положення, ви-сновки та рекомендації отримані автором самостійно на основі проведеного дослідження практики стратегічного управління підприємствами готельного господарства Донецької області. Аналітичну частину роботи виконано на основі обробки звітних даних підприємств, експертних оцінок керівників і фахівців підприємств, а також опитувань різних груп споживачів, проведених автором.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження доповідалися й обговорювалися на 15 науково-практичних конференціях: на 14 міжнародних – «Наука: теорія і практика – 2006» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); «Передові наукові розробки – 2006» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); «Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми» (м. Донецьк, 2004 - 2008 р.); «Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Ялта, 2007 р., м. Севастополь, 2009 р.); «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 2007 р.); «Проблеми підвищення ефективності господарювання на мезо- та мікроекономічному рівні» (м. Одеса, 2007 р.); «Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери» (м. Донецьк, 2008 р.), «Інноваційні технології у бізнес-освіті» (м. Гомель, 2008 р.), «Проблеми планування в ринкових умовах» (м. Алушта, 2009 р.), «Тенденції розвитку світової торгівлі в XXI сторіччі» (м. Перм, 2009 р.); на 1 Всеукраїнській – «Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу» (м. Донецьк, 2006 р.).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 21 роботу загальним обсягом 6,9 друк. арк., з яких автору належить 6,12 друк. арк., у тому числі 12 статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України.

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 187 найменування та 18 додатків (обсягом 40 сторінок). Текстова частина займає 187 сторінок машинописного тексту, ілюстрована 30 таблицями на 32 сторінках і 35 рисунками на 26 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, відображено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів наукового дослідження.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи стратегічного управління підприємством готельного господарства» уточнено поняття підприємства готельного господарства як суб’єкта ринку готельних послуг та вдосконалено класифікацію цих підприємств; висвітлено сучасні підходи до стратегічного управління підприємством і вдосконалено концептуальний підхід до стратегічного управління підприємством готельного господарства; узагальнено методи та моделі стратегічного управління підприємством готельного господарства.

На засадах теоретичного аналізу наукових праць було встановлено існування різних підходів як до визначення поняття підприємства готельного господарства, так і до класифікації підприємств такого виду економічної діяльності. Результатом такого аналізу стало авторське розуміння поняття підприємства готельного господарства як самостійного суб’єкта ринкових відносин, функціональний статус якого полягає в наданні комплексу готельних послуг, орієнтованих на запити та інтереси споживачів.

На підставі проведеного аналізу існуючих класифікацій підприємств готельного господарства доведено, що в економічній літературі науковці розглядають різні класифікаційні ознаки без урахування їхньої упорядкованості, не встановлюючи між ними будь-яких взаємозв’язків. У роботі доведено, що саме комплексний підхід до класифікації підприємств готельного господарства забезпечить диференціацію заходів і методів стратегічного управління цими підприємствами та розробку напрямків його вдосконалення з урахуванням специфікації діяльності кожного підприємства та особливостей його функціонування на ринку готельних послуг.

У результаті розгляду різних підходів до стратегічного управління визначено основні характеристики стратегічного управління: застосування нових маркетингових технологій у сфері готельного господарства; довгострокові конкурентні переваги; формування системи інформаційного забезпечення готельних підприємств; оптимізацію рівня кадрового потенціалу – найважливішого ресурсу підприємства; адаптацію до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі; удосконалення організаційної структури готелів для підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Ґрунтуючись на засадах теорії управління та принципових положеннях стратегічного управління зокрема у роботі запропоновано схему концептуального підходу до стратегічного управління підприємством готельного господарства. Основними структурними компонентами запропонованого підходу є такі: формулювання місії підприємства, визначення стратегічних цілей управління та ключових факторів успіху, діагностика ефективності результатів стратегічного управління. Впровадження запропонованого концептуального підходу є теоретико-методичною базою для прийняття управлінських рішень з урахуванням підпорядкованості та взаємозв’язку між розробкою стратегічних цілей, орієнтованих на ключові фактори успіху, з місією підприємства та діагностикою ефективності результатів стратегічного управління, що сприяє удосконаленню стратегії розвитку підприємства готельного господарства.

У роботі доведено, що підприємства готельного господарства мають потребу в модифікації системи стратегічного управління та її адаптації до умов ринкового середовища. Для вирішення цього завдання запропоновано використовувати сучасні методи й моделі, спрямовані на прийняття управлінських рішень та їхню реалізацію з мінімально можливими витратами, до яких віднесено методи прогнозного, оптимального, імітаційного, логіко-вербального та розрахунково-аналітичного обґрунтування стратегічних рішень стосовно розвитку підприємства готельного господарства.

Реалізація стратегічного управління підприємством готельного господарства можлива лише за умови, якщо воно є стратегічноорієнтованим, тобто в якому кадри мають стратегічне мислення, де існує система стратегічного планування, що надає можливість розробляти і використовувати інтегровану систему стратегічних планів, а поточна, повсякденна діяльність, спрямована на досягнення стратегічних цілей.

У другому розділі «Дослідження та оцінка стратегічного управління підприємством готельного господарства» проведено моніторинг стану та основних тенденцій розвитку підприємств готельного господарства в Україні та Донецькій області; досліджено практику стратегічного управління підприємствами готельного господарства; визначено особливості формування системи інформаційного забезпечення стратегічного управління підприємством готельного господарства; проведено оцінювання чинників, що впливають на стратегічне управління підприємством готельного господарства.

За останні роки готельне господарство стало розвиватися й розширювати свої можливості, про що свідчить аналіз динаміки місткості готелів та інших місць для тимчасового проживання на території України.

На засадах аналізу статистичної інформації щодо розвитку ринку готельних послуг та функціонування підприємств готельного господарства встановлено, що на території України чисельність підприємств готельного господарства з 2004 р. по 2008 р. збільшилась на 33,8% і нараховує 1595 одиниць. Значно підвищується роль готельного господарства в Донецькій області в цілому та в м. Донецьку, зокрема у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи по футболу «Євро-2012». За підсумками 2008 р. на будівництво нових та реконструкцію діючих підприємств готельного господарства залучено інвестицій в основний капітал на суму 90,3 млн. грн., що на 1% більше обсягів 2007 р. (у порівнянних цінах).

У роботі досліджено практику стратегічного управління підприємствами готельного господарства. Для цього використано метод автоматичного детектора взаємодії групування за однією чи декількома ознаками (AID). Із 1418 підприємств готельного господарства було взято для дослідження «тризіркові» готелі, загальна кількість яких становила 74 підприємства (генеральна сукупність). Для визначення кількісного показника вибіркової сукупності використано методику розрахунку, яка запропонована маркетинговою агенцією FDFgroup; довірча вірогідність вибірки склала 95%. Усю вибіркову сукупність було розділено за показником місткості на три групи: великі – кількість номерів становить понад 75 одиниць (перша група); середні - кількість номерів становить від 25 до 75 одиниць (друга група) та малі – кількість номерів становить менше 25одиниць (третя група).

У ході наукового дослідження проведено оцінку рівня стратегічного управління шляхом побудови матриці за такими параметрами: привабливість готельного продукту та ефективність управління підприємством, які були визначені методом експертної оцінки. Експертами виступили керівники структурних підрозділів та провідні спеціалісти готельних підприємств. Оцінка кожної складової характеристики привабливості готельного продукту та ефективності управління підприємством проводилася за такою бальною шкалою: 1 бал – низький ступінь; 2 бали – скоріше низький ступінь, ніж високий; 3 бали – середній ступінь; 4 бали - скоріше високий ступінь, ніж низький; 5 балів - високий ступінь. За оцінками експертів розраховано середньозважену величину виділених параметрів стратегічного управління кожного підприємства готельного господарства: кгп - привабливість готельного продукту; кеф – ефективність управління підприємством. Для побудови матриці визначено привабливість готельного продукту за такою шкалою: 0<кгп≤2 - низька привабливість готельного продукту, 2<кгп ≤ 3,5 – середня привабливість готельного продукту, 3,5<кгп≤5 – висока привабливість готельного продукту, а також ефективність управління підприємством: 0<кеф≤2 – низька, 2<кеф≤4 – середня, 4<кеф≤5 – висока.

Результати дослідження показують, що більшість підприємств першої групи перебувають у зоні досить високого рівня стратегічного управління. Підприємства другої групи перебувають у зоні досить високого та середнього рівня стратегічного управління, підприємства третьої групи - у зоні середнього та низького рівня стратегічного управління.

Аналіз діючих засобів стратегічного управління підприємством готельного господарства засвідчив наявність проблем, пов’язаних із формуванням комплексної стратегії розвитку підприємства, розробки стратегії управління кадровим потенціалом та використанням мережевого планування, спрямованого на підвищення ефективності використання ресурсів підприємства.

У роботі доведено, що рівень інформаційного забезпечення є підґрунтям для прийняття рішень щодо стратегічного управління підприємством готельного господарства, і запропоновано структурну схему його формування, в якій виділено два основні блоки: зовнішня інформація, до складу якої входять нормативно-правова документація, статистичні дані, показники кон’юнктури ринку готельних послуг, інформація про інновації у сфері готельних послуг, інформація, що характеризує діяльність контрагентів і конкурентів, інформація загальноекономічного розвитку сфери готельних послуг; та внутрішня інформація, до якої віднесено інформацію бухгалтерської звітності, інформацію управлінського обліку, інформацію технічного характеру, нормативно-планові показники, пов’язані з фінансовим розвитком підприємства готельного господарства. На основі оптимізації інформаційних потоків запропоновано організаційну структуру підприємства готельного господарства, яка подана у вигляді взаємозалежних потоків інформації між усіма складовими елементами управління.

На засадах факторного та порівняльного аналізу в роботі запропоновано методичний підхід до групування факторів, що впливають на ефективність стратегічного управління підприємством готельного господарства, застосування якого створює умови для визначення провідних факторів впливу з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації в країні, стану та кон’юнктури ринку готельних послуг та особистісно-психологічних особливостей поводження реальних і потенційних споживачів готельних послуг.

У третьому розділі «Удосконалення стратегічного управління підприємством готельного господарства» обґрунтовано формування комплексної стратегії підприємства готельного господарства, удосконалено науково-методичний підхід до стратегічного управління привабливістю готельного продукту; запропоновано методичний підхід до розробки стратегії управління кадровим потенціалом підприємства готельного господарства; модель мережевого планування очікуваних витрат у результаті реалізації виробничої стратегії підприємства готельного господарства.

На підставі узагальнення існуючих розробок з питань просування готельних послуг на ринок та реальних проблем, які ускладнюють стратегічне управління цим процесом, у роботі обґрунтовано методичний підхід до розробки комплексної стратегії підприємства готельного господарства, початковим етапом якого є визначення господарських бізнес-одиниць, до яких віднесено надання загальних готельних послуг, надання додаткових готельних послуг, надання послуг особам, які не проживають у готелі. Враховуючи спрямованість кожної бізнес-одиниці, здійснюється розробка функціональних стратегій. Надання загальних готельних послуг зорієнтовано на стратегію стрімкого та обмеженого зростання; надання додаткових готельних послуг – на стратегію обмеженого зростання та стратегію стабілізації; надання послуг особам, які не проживають в готелі, – на стратегію обмеженого зростання. Кожна із запропонованих функціональних стратегій з урахуванням особливостей певної бізнес-одиниці має свої форми реалізації.

У контексті розгляду питань щодо просування готельних послуг у роботі обґрунтовано схему розробки маркетингової стратегії підприємства готельного господарства, яка складається з таких етапів: ідентифікація лідерів на ринку готельних послуг; визначення власної позиції на цьому ринку; оцінювання й аналіз власних можливостей задоволення потреб та запитів споживачів і можливостей конкурентів; визначення питомої ваги задоволення попиту на кожному сегменті ринку готельних послуг; проведення аналізу динаміки попиту в кожному сегменті ринку, на якому функціонує підприємство готельного господарства; прогнозування маркетингової стратегії конкурентів; здійснення планування збутового потенціалу підприємства; прогнозування завантаження підприємства готельного господарства. Використання цієї схеми розробки маркетингової стратегії спрямовано на посилення конкурентних позицій підприємства на ринку готельних послуг та збільшення ринкової вартості підприємства за рахунок підвищення його прибутковості і збільшення власного капіталу.

Підкреслюючи той факт, що якість готельного продукту є одним із параметрів, що відображає рівень стратегічного управління підприємством готельного господарства, у роботі удосконалено науково-методичний підхід до стратегічного управління привабливістю готельного продукту. Підґрунтям стратегічного управління привабливістю готельного продукту є експертна оцінка його основних характерних ознак, а саме: доступності готельних послуг; надійності готелю; ресурсних можливостей готелю; конкурентоспроможності устаткування; управління якістю готельних послуг; ціни послуг; диференційованості послуг; реклами; рівня сервісу; іміджу готельного продукту. Впровадження запропонованого підходу надає можливість підприємствам готельного господарства більш ретельно визначати попит на готельний продукт у кожному із виділених сегментів ринку. Для сегментації ринку готельних послуг із низки існуючих критеріїв було взято такі: розподіл споживачів готельних послуг за метою поїздки (ділова або культурно-оздоровча) та за характером розміщення (індивідуальне або групове). У результаті проведення маркетингового дослідження за цими критеріями на ринку готельних послуг виділено чотири сегменти: індивідуальний, груповий, індивідуальний діловий, груповий діловий.

Враховуючи специфіку послуг, які надаються підприємствами готельного господарства, у роботі запропоновано методичний підхід до розробки стратегії управління кадровим потенціалом підприємства готельного господарства. Цей підхід передбачає проведення стратегічної діагностики кадрового потенціалу, яка передбачає оцінку впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на кадровий потенціал та оцінку стану кадрового потенціалу.

Після стратегічної діагностики проводиться стратегічний аналіз кадрового потенціалу, який дозволяє визначити його конкурентоспроможність серед вітчизняних підприємств готельного господарства та представників провідних світових готельних підприємств, а також установити відповідність кадрового потенціалу та фінансових можливостей його забезпечення обраній стратегії розвитку підприємства. Результатом стратегічного аналізу кадрового потенціалу є розробка функціональних стратегій мотивації й стимулювання праці.

У роботі запропоновано економіко-математичну модель мережевого планування очікуваних витрат, впровадження якої обумовлює прийняття управлінських рішень щодо вибору об’єкта готельного ланцюга. Згідно цієї моделі планується певний вид витрат, а саме таких, які пов’язані з будівництвом та реконструкцією підприємства готельного господарства під час реалізації виробничої стратегії підприємства готельного господарства. Відмінною особливістю запропонованої моделі є введення коефіцієнта непередбачених витрат на одиницю скороченого часу.

Залучаючи великі обсяги витрат для скорочення термінів будівництва готелю або його реконструкції, не можна гарантувати, що виділених коштів буде достатньо. Тому запропоновано ввести коефіцієнт непередбачених витрат на одиницю скороченого часу l(i,j), де l(i,j)≥0. У цьому випадку модель мережевого планування має такий вигляд:

модель мережевого планування (1)

де F – витрати на скорочення часу реалізації проекту;
i – початок праці;
j – завершення праці;
n – кількість усіх подій;
К(i,j) – питомі витрати на скорочення тривалості праці (i,j) на одиницю часу;
y(i,j) – час скорочення праці;
l(i,j) – коефіцієнт непередбачених витрат на одиницю скороченого часу.

За використання цієї моделі необхідно враховувати ряд обмежень та умов, а саме:

(2)
(3)

де xi – час настання події i;
xj – час настання події j;
xn – час настання останньої події;
τ(i,j) – нормальна тривалість праці (i,j),
M(i,j) – максимально можливе скорочення тривалості праці (i,j),
T0 – час виконання всього проекту,
Р – численність робіт проекту.

Оскільки перша складова К(i,j) · y(i,j) характеризує величину витрат на скорочення часу виконання праці, друга складова К(i,j) · l(i,j) · (y(i,j))2 характеризує величину непередбачених витрат на скорочення часу виконання проекту, тоді загальні витрати на скорочення часу виконання проекту становитимуть:

загальні витрати на скорочення часу виконання проекту (4)

Загальні непередбачені витрати на скорочення часу виконання проекту становитимуть:

загальні непередбачені витрати на скорочення часу виконання проекту (5)

У результаті порівняльного аналізу розрахунків за традиційною методикою і запропонованою моделлю доведено, що впровадження економіко-математичної моделі мережевого планування в діяльність ТОВ «Готель «Централь» дозволяє скоротити терміни реконструкції готелю з 222 до 154 днів (на 68 днів раніше) і передбачає економічний ефект у розмірі 410,1 тис. грн. Оскільки використання моделі мережевого планування очікуваних витрат у результаті реалізації виробничої стратегії підприємства готельного господарства підвищує ефективність використання його ресурсів, то слід вважати, що її впровадження спрямовано на вдосконалення заходів стратегічного управління підприємством готельного господарства.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади, організаційно-методичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо вирішення актуального завдання з удосконалення стратегічного управління підприємством готельного господарства.

1. Узагальнення теоретичних підходів різних наукових шкіл і напрямків щодо визначення ролі і місця підприємств готельного господарства на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України стало підставою для обґрунтування авторського розуміння сутності понять «підприємство готельного господарства» та «стратегічне управління підприємством готельного господарства». Підприємство готельного господарства розглядається як самостійний суб’єкт ринкових відносин, функціональний статус якого полягає в наданні комплексу готельних послуг, орієнтованих на запити та інтереси споживачів. Під стратегічним управлінням підприємством готельного господарства розуміється система управлінських рішень, спрямованих на вибір дій, які синтезують різнопланові стратегічні цілі підприємства готельного господарства.

У результаті узагальнення та системного аналізу різних підходів до класифікації підприємств готельного господарства запропоновано комплексний підхід щодо класифікації підприємств готельного господарства, впровадження якого сприяє конкретизації заходів стратегічного управління окресленим підприємством готельного господарства через урахування специфічних особливостей його функціонування, поставлених завдань та ресурсних можливостей.

2. Стратегічне управління підприємством готельного господарства має свої відмінності, обумовлені специфічністю готельних послуг. Цим пояснюється доцільність запропонованого концептуального підходу до стратегічного управління підприємством готельного господарства, в якому відображено не тільки структурні складові процесу стратегічного управління підприємством готельного господарства, а й їхню послідовну взаємодію, взаємообумовленість.

3. Результатом порівняльного аналізу методів та моделей стратегічного управління підприємством готельного господарства стала розробка моделей розвитку підприємств готельного господарства в контексті стратегічного управління, а саме: модель вибору об'єкта готельного ланцюга в умовах невизначеності та ризику, яка дозволить підвищити швидкість і якість обслуговування відвідувачів, та модель мережевого планування очікуваних витрат у результаті реалізації виробничої стратегії підприємства готельного господарства, впровадження якої сприяє залученню додаткових інвестицій у розвиток готельних підприємств.

4. На підставі результатів проведеного моніторингу стану та основних тенденцій розвитку підприємств готельного господарства було встановлено, що за останні роки готельний бізнес став розвиватися й розширювати свої можливості, які знаходять відображення у збільшенні кількості готелів, кількості місць для проживання, а також у підвищенні якості готельних послуг.

Пріоритетними напрямками стратегічного управління підприємством готельного господарства є орієнтація на привабливість готельного продукту та ефективність діяльності підприємства. Запропонований методичний підхід, що поєднує ці два параметри, надає можливість визначити рівень стратегічного управління підприємством готельного господарства шляхом побудови матриці.

5. Ґрунтуючись на доведеному в роботі висновку про те, що інформаційне забезпечення є базовою основою для прийняття рішень щодо стратегічного управління підприємством готельного господарства, запропоновано структурну схему його формування, де виділено два основні блоки, в яких систематизовано зовнішню та внутрішню інформацію. На основі оптимізації інформаційних потоків запропоновано організаційну структуру підприємства готельного господарства, подану у вигляді взаємозалежних потоків інформації між усіма складовими елементами управління.

6. За умов розвитку ринку готельних послуг особливого значення набуває урахування чинників, які безпосередньо впливають на ефективність стратегічного управління підприємством готельного господарства. На засадах узагальнення результатів факторного аналізу визначено найбільш впливові чинники й проведено їхнє групування в чотири групи: загальноекономічні, культурні та психологічні, соціально-демографічні та групу, яка враховує особистісні риси споживачів готельних послуг.

7. На підставі узагальнення теоретико-методологічних підходів до розробки базових і портфельних стратегій запропоновано схему методичного підходу до розробки комплексної стратегії підприємства готельного господарства. Ця схема поєднує такі бізнес-одиниці, як надання загальних готельних послуг, надання додаткових готельних послуг, надання послуг особам, які не проживають у готелі, з функціональними стратегіями та формами їхньої реалізації, що дозволяє підвищити обґрунтованість господарських рішень у процесі реалізації загальної стратегії розвитку підприємства готельного господарств.

8. У роботі запропоновано методичний підхід до формування стратегії управління кадровим потенціалом підприємства готельного господарства, яка враховує одночасно вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, оцінювання якісних та кількісних складових кадрового потенціалу, визначення конкурентоспроможності кадрового потенціалу та його відповідності фінансовим можливостям, у поєднанні з обґрунтуванням стратегій стимулювання та мотивації.

9. З метою вдосконалення стратегічного управління підприємством готельного господарства запропоновано економіко-математичну модель мережевого планування як одного із пріоритетних напрямків вибору об’єкта готельного ланцюга, оскільки саме готельні ланцюги є сучасною формою організації діяльності підприємств готельного господарства, яка забезпечує його конкурентоспроможність.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у провідних фахових виданнях

1. Волкова Н.И. Миссия стратегического управления в деятельности предприятий гостиничного хозяйства / Н.И. Волкова, О.Л. Ремеслова // Финансы, учет, банки: сб. науч. трудов. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – Вип.12. - С.30-36. Особистий внесок здобувача: проведено критичний аналіз понять «місія», «стратегія», «стратегічне управління», а також визначено зміст понять «підприємство готельного господарства», та «місія стратегічного управління підприємством готельного господарства» (0,23 друк.арк.).
2. Ремеслова О.Л. Основные направления развития стратегического управления в деятельности предприятий гостиничного хозяйства / О.Л. Ремеслова // Вісник Донецького національного університету (Серія В «Економіка і право»): зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Т.2. – С.248-255.
3. Ремеслова О.Л. Концепция стратегического управления в деятельности предприятий гостиничного хозяйства / О.Л. Ремеслова // Економіка і організація управління: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Вип.1. – С.143-151.
4. Ремеслова О.Л. Механизм управления кадровым потенциалом предприятий гостиничного хозяйства / О.Л. Ремеслова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета (серия «Экономические науки»): сб. науч. трудов. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2007.- Вып.10. - С.241-247.
5. Ремеслова О.Л. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств готельного господарства / О.Л. Ремеслова // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – Вип.27. – С.290-295.
6. Ремеслова О.Л. Механизм реализации стратегического портфеля для предприятий гостиничного бизнеса / О.Л. Ремеслова, И.И. Патрышева // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета (серия «Экономические науки»): сб. науч. трудов. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2008. - Вып.11. - С.241-247. Особистий внесок здобувача: уточнено поняття стратегічного портфеля та обґрунтовано основні механізми реалізації функціональних стратегій підприємства готельного господарства (0,28 друк.арк.).
7. Ремеслова О.Л. Методичний підхід щодо оцінки задоволеності споживачів готельним продуктом / О.Л. Ремеслова // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008. – Вип. 26. – Т. 1. – С. 212-216.
8. Ремеслова О.Л. Методический подход к выбору объекта гостиничной цепи в условиях неопределенности и риска / О.Л. Ремеслова // Вісник Хмельницького національного університету (серія «Економічні науки»): зб. наук. праць. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – № 4. – Т.3. – С.37-46.
9. Лутай Л.А. Механизм формирования стратегии управления кадровым потенциалом предприятия гостиничного хозяйства / Л.А. Лутай, О.Л. Ремеслова // Вісник Донецького національного університету (Серія В «Економіка і право»): зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Т.2. – С.248-255. Особистий внесок здобувача: визначення кількісних та якісних показників як складових механізму управління кадровим потенціалом підприємства готельного господарства (0,27 друк.арк.).
10. Ремеслова О.Л. Методичний підхід до визначення корпоративної стратегії підприємства готе-льного господарства / О.Л. Ремеслова // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2009. – Вип.27. – Т.1. – С. 218-226.
11. Ремеслова О.Л. Модель сетевого планирования и управления строительством предприятия гостиничного хозяйства / О.Л. Ремеслова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Вип.254. – Т.1. – С.89-98.
12. Ремеслова О.Л. Готельне господарство як об’єкт дослідження в умовах ринкової економіки / О.Л. Ремеслова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (серія «Економічні науки»): наук. журн. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2009. – №3 (43). – С. 167-175.

За матеріалами конференцій

13. Ремеслова О.Л. Сертификация предприятий гостиничного бизнеса: опыт и развитие / О.Л. Ремеслова // Управління розвитком соц.-екон. систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: міжнар. наук. конф. студ. і молод. учених. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – Ч.2. – С.164-166.
14. Ремеслова О.Л. Особенности осуществления туристического маркетинга предприятиями гостиничного хазяйства / О.Л. Ремеслова // «Науковий потенціал світу – 2006» (серія Економічні науки): міжнар. наук-практ. конф. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Т.5. – С.84-86.
15. Ремеслова О.Л. Особенности выбора стратегии управления предприятием гостиничного хозяйства / О.Л. Ремеслова // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми: міжнар. наук. конф. студ. і молод. вчених. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 145-147.
16. Ремеслова О.Л. Анализ деятельности предприятий гостиничного хозяйства в Украине / О.Л. Ремеслова // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: міжнар. наук. конф. студ. і молод. учених. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – Ч.4. – С.311-313.
17. Ремеслова О.Л. Управление кадровым потенциалом предприятий гостиничного хозяйства / О.Л. Ремеслова // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення: міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – Т. 1. – С. 85-86.
18. Ремеслова О.Л. Система информационной поддержки принятия стратегических решений на предприятиях гостиничного хозяйства / О.Л. Ремеслова // Инновационные технологии в бизнес-образовании: сб. науч. статей междун. весеннего форума. - Гомель: БТЭУПК, 2008.–Ч.3.– С.46-49.
19. Ремеслова О.Л. Впровадження готельних ланцюгів – організаційна форма функціонування підприємств готельного господарства / О.Л. Ремеслова // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми: міжнар. наук. конф. студ. і молод. вчених. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С.67-68.
20. Ремеслова О.Л. Системный подход к классификации предприятий гостиничного хозяйства / О.Л. Ремеслова // Тенденции развития мировой торговли в XXI веке: междунар. науч.-практ. конф. – Пермь: Пермский институт (филиал) ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет», 2009. – Т. 1. – С.89-94.
21. Ремеслова О.Л. Влияние информационных потоков на организационную структуру управления гостиницей / О.Л. Ремеслова // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення: міжнар. наук.-практ. конф. – Севастополь: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2009. – С. 378-381.

АНОТАЦІЯ

Ремеслова О.Л. Стратегічне управління підприємством готельного господарства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк, 2010.

Дисертацію присвячено розв’язанню теоретичних, методичних та прикладних проблем стратегічного управління підприємством готельного господарства. Запропоновано комплексний підхід до класифікації підприємств готельного господарства. Розроблено схему концептуального підходу до стратегічного управління підприємством готельного господарства, визначено найбільш впливові чинники й проведено їхнє групування. Розроблено систему інформаційного забезпечення стратегічного управління підприємством готельного господарства. Удосконалено науково-методичний підхід до стратегічного управління привабливістю готельного продукту. Запропоновано схему методичного підходу до розробки комплексної стратегії підприємства готельного господарства. Запропоновано методичний підхід до розробки стратегії управління кадровим потенціалом готельного підприємства. Впроваджено економіко-математичну модель мережевого планування як одного із пріоритетних напрямків вибору об’єкта готельного ланцюга.

Ключові слова: стратегічне управління, підприємство готельного господарства, концептуальний підхід, інформаційне забезпечення, готельний продукт, стратегія, кадровий потенціал, мережеве планування.

АННОТАЦИЯ

Ремеслова О.Л. Стратегическое управление предприятием гостиничного хозяйства. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, 2010.

Диссертация посвящена решению теоретических, методических и прикладных проблем стратегического управления предприятием гостиничного хозяйства в современных условиях развития Украины.

В первом разделе работы «Теоретико-методологические основы стратегического управления предприятием гостиничного хозяйства» предложены авторское понимание понятия «предприятие гостиничного хозяйства» и комплексный подход к классификации предприятий гостиничного хозяйства. Основываясь на принципах теории управления в целом и принципиальных положениях стратегического управления в частности, предложен концептуальный подход к стратегическому управлению предприятием гостиничного хозяйства, который предусматривает наличие трех этапов: формулировка стратегических целей, определение ключевых факторов успеха и установление критериальных показателей эффективности стратегического управления предприятием гостиничного хозяйства. Для решения задачи модификации системы стратегического управления предприятиями гостиничного хозяйства и ее адаптации к условиям рыночной среды предложено использовать современные методы и модели, направленные на принятие управленческих решений и их реализацию в кратчайшие сроки с минимально возможными расходами, к которым относятся методы прогнозного, оптимального, имитационного, логико-вербального и расчетно-аналитического обоснования стратегических решений по развитию предприятий гостиничного хозяйства.

Во втором разделе «Исследование и оценка стратегического управления предприятием гостиничного хозяйства» проведен мониторинг состояния и основных тенденций развития предприятий гостиничного хозяйства в Украине и Донецкой области и доказано, что за последние годы в Украине гостиничное хозяйство стало развиваться и расширять свои возможности. Определены особенности формирования информационного обеспечения стратегического управления предприятием гостиничного хозяйства и предложена структурная схема оптимизации информационных потоков. На основе факторного и сравнительного анализа в работе предложен методический подход к группировке факторов, влияющий на стратегическое управление предприятием гостиничного хозяйства, применение которого создает условия для определения ведущих факторов влияния с учетом социально-экономической и демографической ситуации в стране, состояния и конъюнктуры рынка гостиничных услуг и личностно-психологических особенностей поведения реальных и потенциальных потребителей гостиничных услуг.

Используя результаты оценки привлекательности гостиничного продукта и эффективности деятельности предприятия, построена матрица, отражающая уровень стратегического управления предприятий гостиничного хозяйства.

В третьем разделе «Совершенствование стратегического управления предприятием гостиничного хозяйства» обосновано формирование комплексной стратегии предприятия гостиничного хозяйства, предложена схема разработки маркетинговой стратегии, использование которой направлено на усиление конкурентных позиций предприятия на рынке гостиничных услуг и увеличение его рыночной стоимости за счет повышения прибыльности и увеличения собственного капитала. Предложен методический подход к формированию комплексной стратегии предприятия гостиничного хозяйства, отличием которого является определение позиций стратегических бизнес-единиц предприятия гостиничного хозяйства в формате доверительных интервалов. Разработана схема формирования и реализации стратегии управления кадровым потенциалом предприятия гостиничного хозяйства, которая предусматривает стратегическую диагностику кадрового потенциала, включающую анализ факторов внешней и внутренней среды и оценку состояния кадрового потенциала; стратегический анализ кадрового потенциала, позволяющий определить его конкурентоспособность среди отечественных предприятий гостиничного хозяйства и представителей ведущих мировых гостиничных предприятий, а также установить соответствие кадрового потенциала и финансовых возможностей его обеспечения выбранной стратегии развития предприятия. Предложен методический подход к стратегическому управлению предприятием гостиничного хозяйства как объекту гостиничной цепи, основным элементом которого является сетевое планирование расходов, связанных с постройкой и реконструкцией предприятия гостиничного хозяйства.

Ключевые слова: стратегическое управление, предприятие гостиничного хозяйства, концептуальный подход, информационное обеспечение, гостиничный продукт, стратегия, кадровый потенциал, сетевое планирование.

SUMMARY

Remeslova O.L. Strategic management of hotel enterprises. – Manuscript.

Dissertation for candidate degree in economics on specialty 08.00.04. – Economics and management the enterprises (by the types of economic activities). – Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovskiy, Donetsk, 2010.

The dissertation deals with solving theoretical, methodological and applied problems in strategic management of the hotel business companies. A comprehensive approach to the classification of the types of the hotel business companies has been suggested. A scheme of the conceptual approach to strategic management of the hotel business companies has been worked out. The most influential factors have been defined and their grouping has been carried out. A system of information support for strategic management of the hotel business companies has been developed. A scientific and methodical approach to strategic management of the hotel attractive product has been improved. A scheme of methodical approach to working out a comprehensive strategy of the hotel business companies has been suggested. A methodical approach to developing human resources management strategies of the hotel business companies has been suggested. The economic and mathematical model of network planning as one of the priority trends in selecting the object of hotel chain has been implemented.

Keywords: strategic management, hotel business company; conceptual approach, information support, hotel product, strategy, human resources, network planning.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал | Каталог сайтов | Реклама
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.