Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Афанасьєв О.Є.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами
(в туристичній сфері). - 2007. - №11. - С.121-127.

Оцінка забезпеченості рекреаційно-туристськими ресурсами адміністративно-територіальних одиниць Королівства Іспанія

У статті розглядається питання актуальності оцінки рекреаційно-туристських ресурсів території Іспанії, обґрунтовується вибір показників для оцінювання, здійснена покомпонентна та узагальнююча інтегральна оцінка забезпеченості адміністративних регіонів Іспанії ресурсами для розвитку міжнародного туризму.

Регіон, що бажає стати популярною туристичною територією, повинен мати унікальні природні та культурні комплекси і пропонувати їх на туристський ринок, а також оптимізовану систему природокористування. Все це притаманне Іспанії – країні, яка вже багато років поспіль визнається Всесвітньою туристською організацією як лідер за обсягами туристських потоків. У зв’язку з цим постає актуальне питання про повноту й обсяг використовуваного рекреаційно-туристського потенціалу (РТП) території цієї країни, і зокрема, чи є перспективи подальшого розширення обсягів туристської діяльності, чи, можливо, їхнє використання відбувається на граничній межі? Передусім зазначимо: відповіддю на ці питання буде те, що на сучасному етапі розвитку туризму Іспанія використовує далеко не весь свій природний, історико-культурний та соціально-економічний потенціал. Це доводить оцінка забезпеченості рекреаційно-туристськими ресурсами (РТР) адміністративно-територіальних одиниць (АТО) Королівства Іспанії.

Цілі та завдання статті. Королівство Іспанія сьогодні посідає перше місце в світі за обсягом туристичних потоків до неї. Зрозуміти цей феномен, обґрунтувати чинники, які обумовили дану ситуацію, проаналізувати ступінь залучення різноманітних складових рекреаційної сфери і зробити висновки про можливість подальшого їх розвитку і застосування – мета даної роботи. Об’єктом дослідження є методика оцінки РТР території як бази розвитку туризму, предметом – РТР Королівства Іспанія.

Рекреаційна проблематика стала досить актуальною для всього цивілізованого світу ХХ ст., через її пов’язаність із реалізацією одного з найголовніших прав людини – права на відпочинок. На поч. ХХІ ст. у більшості держав світу рекреація розвивається як система, що надає можливості для ознайомлення з природою, культурою, звичаями, духовними та релігійними цінностями країни. Природно, що ця галузь суспільного виробництва стала одним із головних об’єктів дослідження науковців; свідчення тому – існування таких наукових дисциплін, як рекреалогія, туризмологія, туристичне країнознавство та ін. [9]. Відповідно розроблена й методологія дослідження РТП та РТР території.

На сьогоднішній день класичними працями, присвяченими науковому дослідженню понять “туристичні ресурси” (ТР) та “рекреаційні ресурси” (РР), є доробки О.О. Бейдика [4], А.Я. Бовсуновскої та С.Н. Голубничої [6, 12], В.А. Квартальнова [7], Н.П. Крачило [8].

В ресурсній проблематиці, яка розглядає сутність і структуру, стратегію і тактику використання природних і суспільно-економічних ресурсів, не останнє місце посідає питання виявлення, аналізу та оцінки природних РТР. На сучасному етапі такими науковцями, як А.Ю. Александрова [1], Д.Л. Арманд [2] О.О. Бейдик [3], М.Б. Біржаков [5], тощо, в тому чи іншому обсязі систематизовані методологічні основи та вдосконалені методики оцінки РТР. Так, наприклад, А.Я. Бовсуновська та С.Н. Голубнича [12] пропонують рекреаційну оцінку (що генетично відноситься до розряду соціальних) здійснювати такими методами, як нормативно-індексний, балансовий, графічний, картографічний, експертний, статистичні та математичні, бальної оцінки. Ґрунтуючись на цих концептуальних засадах нижче розглянемо результати, які нами отримані під час їхнього прикладного застосування щодо території Королівства Іспанія.

Виклад основного матеріалу. Важливим для туризмології є питання про ступінь вивченості РТР окремих регіонів і країн світу. Зокрема, воно актуальне стосовно територій із широко використовуваним РТП, класичним прикладом яких є Іспанія. Географічне положення Королівства в цілому зумовлює сприятливість і різноманітність її природних компонентів, таких як кліматичні умови, рельєф, водні ресурси тощо, які виступають “природним підґрунтям” туристської діяльності в країні. Як показує здійснений нами наукометричний аналіз публікацій (видання “Міжнародний туризм”, “GEO”, “Вояж и Отдых”, “Вокруг Света”) 2003-2004 років, різноманітним аспектам досліджуваної проблематики присвячені численні публікації. Серед них можна виділити шість напрямів аналізу РТР Іспанії:

1) природних РТР (дослідження об’єктів та явищ природного походження – пляжів, гірських систем Іспанії, тощо);
2) природно-антропогенних РТР (досліджуються геосистеми, до складу яких входять як природні, так і антропогенні об’єкти – національні парки Іспанії, тощо);
3) архітектурно-історичні РТР (різні типи архітектурно-містобудівних споруд);
4) біосоціальні РТР (культурно-історичні та інші об’єкти, пов’язані з певним життєвим циклом – епізодом, наприклад, життя і творчість Сальвадора Далі тощо);
5) інфраструктурні РТР (заклади, що становлять матеріальну базу розміщення рекреантів та туристів – готельні мережі, транспортні шляхи сполучення, об’єкти харчування Іспанії);
6) картографічні РТР (картографічні твори різного виду, що відображають просторово-часові характеристики окремих рекреаційно-туристичних ресурсів території – карти-плани окремих міст або провінцій Іспанії) тощо.

Аналіз цих періодичних видань дозволив виділити декілька основних аспектів ресурсно-рекреаційної проблематики щодо Іспанії. Найчастіше характеризуються природно-рекреаційні та архітектурно-історичні ресурси країни, оскільки вони становлять основу туристичної діяльності та є сильними мотиваторами туристського інтересу. Приблизно від 3 до 5 статей з цих аспектів щорічно розміщуються на сторінках видань “Міжнародний туризм”, “GEO” та “Вояж и Отдых”. Це більш суттєва і стабільна щодо публікацій складова цих періодичних видань. Третє місце за частотою згадувань належить природно-антропогенним РТР. Менша увага приділяється біосоціальним РТР – про видатних людей Іспанії пишуть лише один раз на рік. Утім така інформація зустрічається в усіх чотирьох виданнях.

Найбільша концентрація інформації щодо різноманітних РТР Королівства простежується у журналах “GEO” та “Вояж и Отдых”. У середньому на один рік в них припадає до 8-11 нотаток, статей, рекламних блоків, що стосуються саме Іспанії. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що всі статті у чотирьох періодичних виданнях, які так чи інакше стосуються Іспанії та її РТР, виконані більше у науково-художньому стилі, ніж у суто науковому. Це, ймовірно, додає статтям зацікавленості та дозволяє користуватися великому колу читачів. До речі, ці видання майже не несуть наукового навантаження і є мало цінними в аспекті здійснюваного нами дослідження.

Сьогодні в методологічно-науковій літературі, присвяченій вивченню РТР, все більш широке застосування знаходять бальні оцінки, вдосконалюється методика їх отримання. Теорія і практика застосування бальних шкал в цілому як наукового методу розглядалась у публікаціях Арманда Д.Л. [2], Поповкіна В.А [10], Потаєва Г.Р.[11] та ін. Згідно з метою нашого дослідження автором за допомогою оціночних методів проаналізовані різні аспекти та складові РТР Королівства Іспанія. При цьому дослідження передбачає розрахунки як простих, так і складних балів для оцінки окремих груп РТР країни. У дослідженні ми застосували інтегральний методологічний підхід, заснований на застосуванні окремих методик бальної оцінки, запропонованих різними авторами [2, 3, 11, 12 та ін.], доцільність чого виходить із особливостей території, географічного положення, історичних форм природокористування, притаманних Іспанії.

Дослідження проводилося у декілька етапів. Першим кроком було встановлення видів РР, сприятливих для здійснення рекреації в усіх АТО Іспанії (для різних видів туризму). Експертним шляхом виділені складові РТП країни:

а) ресурси природного блоку – приморське положення, рельєф, кліматичні умови, гідрологічні та флористичні ресурси; культурно-історичні РР – пам’ятники історії та архітектури;
б) соціально-економічні (суспільні) ресурси, що представлені, перш за все, туристичною інфраструктурою країни.

Другий етап передбачав розробку оціночних шкал по окремих ТР Іспанії для різних видів туризму та розрахунок інтегральних оцінок. На заключному етапі проводився комплексний аналіз отриманих результатів. Випускаючи подробиці та окремі методологічні аспекти покомпонентної оцінки РТР території Королівства, зазначимо, що оцінкою були охоплені вісім категорій РТР Іспанії та окремі їх характеристики з метою оцінки придатності для розвитку декількох базових видів туризму, що становлять основу туристичної індустрії країни, зокрема, лікувально-оздоровчого, спортивного та пізнавального, й окремо, враховуючи роль даної держави в цивілізаційному розвитку Європи та світу, для релігійного видів туризму (табл. 1).

Таблиця 1

Оцінювані РТР територій окремих АТО Королівства Іспанія  
РТР природні (фізико-географічні) РТР суспільні (соціально-економічні)
А) Приморське положення:
- Коефіцієнт відносної віддаленості АТО від морських узбережь;
- Коефіцієнт середнього рангу приморського положення АТО
А) Історико-архітектурний потенціал АТО:
- Забезпеченість культурно-історичними пам'ятками;
- Кількість пам'яток світового значення, занесених до списку ЮНЕСКО;
- Забезпеченість та різноманіття споруд релігійного призначення;
- Забезпеченість АТО та різноманіття військових архітектурних пам'яток
Б) Рельєф АТО:
- Пересіченість (характер розчленування) рельєфу- максимальні та мінімальні відмітки території, амплітуда висот:
- Кількість гірських масивів, видатних вершин, висота снігової межі
В) Кліматичні ресурси АТО:
- Комфортність амплітуди температур:
- Тривалість періоду з температурою понад +10°С;
- Середньорічна кількість опадів
Б) Інфраструктурні РТР - оцінка забезпеченості АТО готельною мережею:
- Кількість хостелів, сазаз, готелів, парадорів;
- Щільність (густота) готельної мережі:
- Категорійність інфраструктур них РТР
Г) Гідрологічні ресурси АТО:
- Загальна довжина річок;
- Густота річкової мережі
Д) Біосферні РТР:
- Флористичне та фауністичне багатство (різноманіття) на території АТО;
- Лісистість території АТО:
- Забезпеченість природоохоронними обєктами
В) Транспортна інфраструктура АТО:
- Густота шляхів сполучення (автодорігта залізниць):
- Кількість портів (повітряних та морських)

Для кожного із зазначених показників оцінки РТР були розроблені власні шкали бальних оцінок, за якими оцінювалася кожна з 17 АТО Іспанії. Також розроблений повний каталог (інформаційна база даних) щодо суспільних РТР (пам’ятки ЮНЕСКО, фортеці, замки, храмові споруди, готелі й парадори та ін.), з детальною інформацією про кожного з об’єктів (оцінка стану, часу спорудження, архітектурного стилю, географічного положення, можливостей для застосування в туристсько-рекреаційних цілях тощо).

Також нами розроблена серія оціночних карт районування території Королівства Іспанія за рядом РТР:

1) Серія карт оцінки РТР АТО Іспанії (15 карт);
2) Серія карт забезпеченості РТР АТО Іспанії для розвитку різних видів туризму (5 карт).

Їх створення визначене, по-перше, необхідністю узагальнення, систематизації численних розрахованих показників РТР Іспанії, а по-друге – можливістю їх практичного використання для вирішення питань туристичної індустрії, аналізу територіальної диференціації РТР Іспанії, прогнозування можливостей розвитку різних напрямів туризму окремих АТО. Модель співвідношення й структури складеної серії туристсько-рекреаційних карт подана на рис. 1.

Модель серії карт «Забезпеченість рекреаційно-туристськими ресурсами адміністративно-територіальних одиниць Іспанії для розвитку різних видів туризму»
Рис. 1. Модель серії карт «Забезпеченість рекреаційно-туристськими ресурсами адміністративно-територіальних одиниць Іспанії для розвитку різних видів туризму»

Наші бальні оцінки показників кожного блоку (природних, соціально-економічних) РТР Іспанії дозволили на наступному етапі дослідження визначити інтегральний показник забезпеченості РТР АТО Іспанії і здійснити загальне районування території країни.

Туристичний потенціал певної території не обмежується лише ресурсами, придатними для рекреації, а містить і ряд інших ресурсів як природного, так і соціально-культурного походження. З метою визначення привабливості іспанських областей для розвитку базових видів туризму, наведена інтегральна бальна оцінка РТР для кожної АТО (табл. 2).

Таблиця 2

Інтегральна оцінка забезпеченості РТР АТО Королівства Іспанія
Назва АТО (автономні області) Вид туризму за метою туристської подорожі Інтегральна оцінка РТР
Курортно-лікувальний Пізнавальний Спортивний Релігійний
1 Андалузія +++ +++ +++ +++ +++
2 Арагон + ++ ++ + +
3 Астурія ++ + ++ ++ ++
4 Балеари ++ + ++ + +
5 Валенсія ++ ++ ++ ++ ++
6 Галісія ++ ++ ++ +++ ++
7 Естремадура ++ ++ ++ ++ ++
8 Канари ++ + ++ + +
9 Кантабрія ++ + ++ + +
10 Кастілія-Ла-Манча ++ ++ ++ ++ ++
11 Кастілія-Леон ++ ++ ++ +++ ++
12 Каталонія ++ +++ ++ +++ ++
13 Країна Басків ++ + ++ ++ ++
14 Ла-Ріоха + + ++ + +
15 Мадрид ++ ++ +++ ++ ++
16 Мурсія ++ + ++ + +
17 Наварра ++ ++ ++ ++ ++
Території: + - ресурсодефіцитна; ++ - ресурсозбалансована; +++ - ресурсонадлишкова

Отримані результати показали, що для потреб курортно-лікувального туризму ідеально підходить приморська область Андалузія, яка характеризується в даному аспекті як ресурсонадлишкова. Чотирнадцять з сімнадцяти областей Іспанії характеризуються як ресурсозбалансовані території, що можуть повністю задовольнити потреби рекреантів у лікуванні та пляжно-купальному відпочинку. Економічно маловигідним передбачається розвиток даного виду туризму в таких областях, як Арагон та Ла-Ріоха, що оцінені нами як ресурсодефіцитні, оскільки обидві території мають дещо обмежений потенціал курортно-лікувальних ресурсів, насамперед лісових та водних. До того ж, матеріальна туристична база в цих областях залишається ще досить слабкою.

У тому випадку, коли планується використання території для маршрутно-пізнавального туризму, необхідно відмітити десять областей Іспанії. Дві з них – Андалузія та Каталонія – характеризуються високим естетичним потенціалом та великою кількістю і значним різноманіттям історико-архітектурних пам’яток, що ставить їх на перше місце за можливостями розвивати саме пізнавальний туризм. Інші вісім областей – Арагон, Валенсія, Галісія, Кастілія-Ла-Манча, Кастілія-Леон, Мадрид та Наварра – дещо поступаються двом попереднім територіям за своїм історико-архітектурним потенціалом, втім, здітні повнітю задовольнити потреби рекреантів у даному виді туризму. Найменш перспективними для розвитку пізнавального туризму виявляються такі області, як Астурія, Балеарські та Канарські острови, Кантабрія, Країна Басків, Ла-Ріоха та Мурсія. Ці території вважаються ресурсодефіцитними для даного туристичного напряму.

Усі області Іспанії, без виключення, характеризуються наявністю достатніх або надлишкових ресурсів, придатних для розвитку спортивного туризму. Адже в кожній АТО країни наявні певні природні ресурси – лісові, водні, геоморфологічні тощо, які дозволяють розвивати можливо не всі, але окремі види спорту.

Для розвитку релігійного туризму найбільш сприятливі умови склалися у межах Андалузії, Галісії, Кастілії-Леону та Каталонії. Надзвичайна різноманітність, територіальна насиченість та контраст архітектурних стилів культових споруд, разом із високим рівнем розвитку готельної та транспортної інфраструктури, ставлять ці області поза конкуренцією щодо здійснення релігійного туризму. Найменш перспективними для розвитку даного туристичного напряму виявляються території Балеарських та Канарських островів, Кантабрія, Ла-Ріоха та Мурсія, адже всі ці території характеризуються значно обмеженою історико-архітектурною спадщиною, яка б могла скласти основу релігійного туризму.

За даними забезпечення РТР окремих АТО Іспанії проведена інтегральна оцінка цих ресурсів. Її визначення проводилося за співвідношенням ступеня забезпеченості останніми у межах кожної адміністративної одиниці Іспанії. При цьому у випадку однакового співвідношення рівнів забезпеченості обирався найменший.

Аналізуючи загальну картину забезпеченості областей Іспанії рекреаційними ресурсами за даною оцінкою, відзначимо, що лише Андалузія має максимально сприятливі умови для розвитку всіх з виділених видів туризму. Дещо нижчими, ніж в Андалузії, але в цілому значними туристичними можливостями характеризуються Галісія, Валенсія, Кастілія-Леон та Каталонія – області, що здатні забезпечити потреби рекреантів в будь-якому з чотирьох туристичних напрямів. Найгіршою виявляється забезпеченість туристськими ресурсами в Ла-Ріохі, адже за трьома з чотирьох видів туризму (за виключенням спортивного) вона не здатна надати відповідні рекреаційні умови, та Балеарських островів, на яких перспективи має лише лікувально-оздоровчий туризм.

Отже, можна сказати, що територія Королівства Іспанія характеризується високою сукупністю природних, соціально-економічних та культурно-історичних умов, необхідних для розвитку міжнародного туризму і аттрактивних для відпочиваючих; але не зважаючи на достатньо високий ступінь залучення цих ресурсів для розвитку туристської діяльності, переважна більшість регіонів країни все ж зберігає певний потенціал для того, щоб і в подальшому Іспанія залишалася в лідерах за обсягами туристських потоків. Найбільший “туристичний тиск” відчувають південні й південно-східні регіони Іспанії та її острівні частини; середній ступінь забезпеченості РТР і, відповідно, його використання, притаманне для центральної частини Іспанії; найменш використовуваними є РТР північної Іспанії, де зберігається й найвищий потенціал для розвитку туризму в майбутньому.

Література

1. Алесандрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. – М.: Узд-во Моск. ун-та, 1998. – 82 с.
2. Арманд Д.Л. Бальные шкалы в географии // Известия АН СССР. Серия географическая. – 1973. – №2. – С.15-21.
3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 395 с.
4. Бейдик О.О. Районування і ресурси як базові поняття рекреаційної географії та географії туризму // Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи: Зб. наук. статей. – К. – 1995. – С.14–18.
5. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – М.-СПб: “Невский фонд”, 2003. – 320 с.
6. Голубничая С.Н. Основы экскурсионного дела. – Донецк: ДИТБ, 2003. – 190 с.
7. Квартальнов В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 310 с.
8. Крачило Н.П. География туризма. – М.: Мысль, 1987. – 230 с.
9. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теоретичні основи туризмології. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 316 с.
10. Поповкін В.А. Калітенко А.П., Родзинка В.О. Рівні соціально-економічного розвитку регіонів України // Наук. доп. націон. ін.-ту стратег. досліджень. – Вип. 24. – 1994. – С. 36-41.
11. Потаева Г.Р. Оценка рекреационно-географического положення городов Белорусской ССР. Автореф. – Минск. 1988.
12. Теория исследований районов Донбасса / Авт.-сост.: А.Я. Бовсуновская, С.Н. Голубничая. – Донецк: ДИТБ, 2003. – 130 с.

В статье рассматриваются вопросы актуальности оценки рекреационно-туристских ресурсов территории Испании, обосновывается выбор показателей для оценивания, проведена покомпонентная и обобщающая интегральная оценка обеспеченности административных регионов Испании ресурсами для развития международного туризма.

Issues of urgency of estimation of recreational tourist resources of the territory of Spain are considered, the choice of parameters for an estimation is grounded, the estimation of provision of the administrative areas of Spain with resources for development of the international tourism has been made.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.