Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Александрова С.А.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.)
Львів: Растр-7, 2016. – 376 с. – С.298-300.

Кроскультурний менеджмент в індустрії гостинності

Кроскультурний менеджмент в індустрії гостинності Сучасним менеджерам підприємств індустрії гостинності все частіше доводиться взаємодіяти з діловими партнерами, колегами, підлеглими з інших країн світу, формування особистості яких відбувалося в інших культурно-історичних умовах, іноді таких, що принципово відрізняються від рідної культури управлінця.

Ділові контакти з представниками інших культур часто супроводжуються суперечностями, нерозумінням та конфліктами. Така ситуація актуалізує необхідність вивчення поведінки представників різних культур, що працюють в одному організаційному середовищі.

Для ефективної кроскультурної комунікації потрібна гнучкість, знання особливостей культур світу, культурних стереотипів та специфічних моделей поведінки поряд із обізнаністю щодо загальних підходів соціології, психології, культурології, лінгвістики тощо [1].

Національна культура, як сукупність норм, цінностей переконань, які прийняті в країні та поділяються більшістю населення, визначає особливості, наприклад [2-4]:

- стилю керівництва;
- ведення ділових переговорів;
- системи мотивації;
- відношення до часу;
- відношення до керівника;
- відношення до правил, завдань;
- пунктуальність;
- методика виконання завдань тощо.

Всі ці розбіжності базуються на різномаїтті критеріїв, що пропонували в своїх працях дослідники Р. Льюіс, Ф. Тромпенаарс, А. Клукхон, Ф. Стродтбек, Г. Хофстід та інші.

Серед параметрів, що визначають поведінку людини - представника певної культури важливими є такі:

- індивідуалістська культура або колективістська;
- моноактивна, поліактивна або реактивна;
- культура універсальних істин або приватних;
- нейтральна або емоційна;
- низько контекстна або висококонтекстна;
- орієнтована на заслуги або соціальне походження тощо.

Окрім культури є низка чинників, які визначають поведінку працівника полікультурної організації і які керівник має враховувати в управлінні, а саме це такі характеристики країни працівника як:

- економічна ситуація, що буде позначатися на мотивації;
- політична ситуація, правова система;
- етичні фактори та ін.

Неприпустимими є прояви етноцентризму, усвідомлення власної культури як єдиної правильної і прагнення «вписувати» представників іншого культурного середовища в рамки своєї культури, вимагати від них відповідної цим нормам поведінки [5].

Вкрай важливо розвивати керівництво та персонал в питаннях кроскультурного менеджменту і комунікацій, формувати міжкультурну компетентність керівників полікультурних підприємств індустрії гостинності, яка базується:

- на теоретичних знаннях: мови іноземного партнера, особливостей національної культури, культурних цінностей і установок власної й іншої країни; можливих бар'єрів міжкультурної взаємодії, способів їх запобігання та подолання тощо;
- на уміннях: в ситуаціях міжкультурного спілкування будувати власну поведінку узгоджено з нормами й цінностями іншої культури, толерантно сприймати психологічні, соціальні, культурні розходження; справлятися зі стресом, комунікативним шоком, переборювати протиріччя й конфлікти, додержуватися стилю співробітництва в міжкультурних комунікаціях, переборювати стереотипи; адаптуватися до іншої культури тощо.
- на досвіді міжкультурної взаємодії;
- на готовності і бажанні особистості вступати в контакт із представниками країн світу; відкритості та спрямованості на пізнання інших культур;
- на особистісних якостях: відкритість, адаптивність, гнучкість терпимість до неоднозначності; емпатія; стійкість до дратівних факторів у міжкультурному спілкуванні; відсутність упереджень, комунікабельність, толерантність, тактовність тощо.

Список використаних джерел

1. Мешко Н.П. Крос-культурний менеджмент у корпоративних стратегіях міжнародних компаній / Н.П. Мешко, О.Є. Буланкіна // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". - 2012. - №7.
2. Пушных В.А. Межкультурный менеджмент: учебное пособие / В.А. Пушных, М.С. Ерёменко. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. - 180 с.
3. Ричард Р. Гестеланд Кросс-культурное поведение в бизнесе/ Ричард Р. Гестеланд. - «Баланс Бизнес Букс», 2003. - 288 с.
4. Ричард Льюис. Столкновение культур. Путеводитель для всех, кто делает бизнес за границей / Ричард Льюис. - Изд. «Манн, Иванов и Фербер», 2013.- 640 с.
5. Шавкун I.Г. Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту / I.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2014. - №58.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.