Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Бієвець А.В.
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції "Економіка та управління: сучасний стан і
перспективи розвитку" (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.)
Одеса: ОДАБА, 2017. - Ч.3. - 370 с. - С.798-800.

Особливості державного регулювання економічної безпеки у сфері готельно-ресторанного бізнесу

готельно-ресторанний бізнес Сфера готельно-ресторанного бізнесу в нашій країні знаходиться лише на етапі свого становлення та суттєво відстає від стандартів міжнародного рівня. Перед нашою державою стоїть завдання: розробити таку схему державного регулювання, що забезпечить високий рівень економічної безпеки та дозволить вітчизняним суб’єктам готельно-ресторанного бізнесу бути конкурентоспроможними на міжнародній арені.

У сучасних умовах господарювання особливого значення набуває правове регулювання господарської діяльності в готельному господарстві, що складається із сукупності законодавчих і нормативно-технічних актів, які є складовою національної правової системи [1].

Питання вдосконалення державного регулювання в готельно-ресторанному бізнесі досліджували Борисова О.В., Гук Х.З., Жаліло Я.А., Керанчук Т., Кононенко І.І., Мігущенко Ю.В., Мокій А.І., Рохлев Х.Й., Селютін В.М. та ін. Однак, більшість досліджень, в тому числі тих, що мають практичний характер, залишаються на теоретичному рівні, та не впроваджуються державою для заміни пострадянських методів управління

Економічна безпека є універсальною категорією, яка відбиває захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави й закінчуючи кожним її громадянином. Тому державне регулювання економічної безпеки підприємства - це комплекс заходів, спрямованих на захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути різноваріантні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що позначаються негативно на його діяльності. Широкий спектр проблем, з якими пов’язана економічна безпека підприємства, дзеркально відображає і напрями її забезпечення з боку держави. Для боротьби з економічною небезпекою господарювання в країні діє система законів і законодавчих актів, які забезпечують і гарантують безпеку господарювання [2].

Науковці розрізняють дві форми державного регулювання: пряме та непряме. До прямого державного регулювання відноситься розробка нормативних актів, положень, заходів, що роблять безпосередній вплив на діяльність підприємства. Правову основу діяльності підприємств складають закони, що регулюють правові відносини між державою і підприємствами, укази і постанови органів влади з питань господарчої діяльності підприємств. Непряме регулювання керування діяльністю підприємств формує систему мотивацій створює стимулюючі умови для їхньої діяльності і виступає в таких формах: податкова система; цінова і фінансово-кредитна політика; державне замовлення [3].

Слід звернути увагу на те, що держава не повинна використовувати застарілі радянські моделі та не повинна напряму впливати на стан економічної безпеки суб’єктів господарювання, а лише створювати сприятливі умови функціонування ринку готельно-ресторанних послуг. Нагальним залишається питання зниження рівня корупції та боротьба з непрофесійністю державноуправлінського апарату, що сьогодні має величезний вплив на систему забезпечення економічної безпеки, починаючи від самої держави та закінчуючи суб’єктами господарювання.

Особливістю державного регулювання в нашій країні є те, що існує велика кількість нормативно-правових актів, що регулюють сферу обслуговування, проте майже всі вони або ж є неефективними, або не мають механізму їх реалізації. Слід також зазначити, що на даний момент не існує єдиного комплексного нормативно-правового акта, що регулював би сферу діяльності суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу.

Організація економічної безпеки спирається безпосередньо на норми Конституції України, які є нормами прямої дії. Відповідно до статей 13 та 42 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів господарювання, гарантує право на підприємницьку діяльність, забезпечує захист конкуренції та не допускає зловживання монопольним становищем на ринку [4].

Крім Конституції, питання економічної безпеки суб’єктів господарювання, в тому числі готельно-ресторанного бізнесу, врегульовані великою кількістю законодавчих та підзаконних актів (Господарським, Кримінальним, Цивільним кодексом, законами: «Про основи національної безпеки України» 2003 р., «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 2014 р., «Про захист від недобросовісної конкуренції» 1996 р., «Про захист економічної конкуренції» 2001 р., «Про авторське право і суміжні права» 1993 р., «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 1993р., «Про рекламу» 1996 р., «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 2006 р., «Про туризм» тощо).

Законі України «Про основи національної безпеки України» [5] визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, в тому числі й у сфері забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання.

Список літератури

1. Бойко М.Г., Гопкало Л.M. Організація готельного господарства: Підручник. - К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 448 с.
2. Судакова О.І. Вплив держави на формування економічної безпеки підприємства / О.І. Судакова // Наук. вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - 2007. - №11. - С.78-81.
3. Скібіцький О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посіб. / О.М. Скібіцький, В.В. Матвєєв, Л.І. Скібіцька. - К.: Кондор, 2011.
4. Конституція України, прийнята від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/constitution.htm.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.